En trygg kontakt

Kundnöjdhet

Vi strävar alltid efter att du som kund ska känna dig trygg i din kontakt med oss.

Om du tycker att vi har brustit i vår hantering av dina ärenden eller dina personuppgifter hittar du information om hur du går tillväga här. 

Möjligheterna att ansöka om ändring i ersättningsbeslut avviker mellan lagstadgade och frivilliga försäkringar. 

Med försäkringsbesluten bifogas en skriftlig besvärsanvisning, med information om hur du söker ändring.

Rekommenderas att du snarast möjligt tar kontakt för att hinna få ett utlåtande från Ömsen, före besvärstiden till en oberoende besvärsinstans har löpt ut.

 

Nedan finns samlad information om vart du kan vända dig om du inte är nöjd med vårt bemötande eller våra beslut.

Ett försäkringsbeslut kan rättas om det innehåller uppenbara felaktigheter, till exempel skriv- och/eller räknefel.

Våra handläggare bistår dig gärna med all nödvändig hjälp och information gällande ditt ärende. Handläggarens namn framgår av försäkringsbeslutet.

Handläggaren involverar, vid behov, berörda ansvariga och områdeschefer i ärendet och återkopplar till dig.

Din anhållan om rättelse skall vara skriftlig och undertecknad av behörig person.

Av din anhållan behöver minst följande framgå:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter.
 • Beslutet för vilket du begär rättelse.
 • Vad i beslutet som du anhåller om rättelse i samt grunden.

Om du har givit annan person fullmakt att företräda dig så skall fullmakten bifogas med anhållan.

Du behöver inte bifoga underlag som Ömsen redan har tillgång till. Nya underlag bör däremot bifogas din anhållan.

Tjänsten är avgiftsfri.

Ersättning betalas inte för dina eventuella kostnader och nedlagd arbetstid för att framställa krav till Ömsen och medverka i Ömsens utredning av ärendet.

Handläggningstiden är två (2) veckor, räknat från tidpunkten då vi har erhållit all nödvändig och efterfrågad information från dig i ärendet, men vi strävar till att snarast möjligt kunna ge dig ett svar.

Svar eller beslut ges i första hand per e-post och i andra hand per brev som skickas per post. Meddelanden sänds till den adress som framgår av sökandens skriftliga anhållan, eller om adressuppgift saknas, till den adress som senast har meddelats till Ömsen. Meddelanden som har givits genom en digital tjänst, till exempel e-post, anses ha kommit till din kännedom samma dag som det avsänts. Meddelanden som skickats per post anses, om inte annat kan visas, ha kommit till din kännedom senast den sjunde (7) dagen efter avsändandet.

Kontaktuppgifter:

www.omsen.ax

E-post:
Handläggare: förnamn.efternamn[at]omsen.ax
Kundtjänst: info[at]omsen.ax
Vid sändning av e-post skall [at] i adressen ersättas med @.

Telefon:
Kundtjänst: +358 (0)18 27 600

Besöksadress:
Köpmansgatan 6, Mariehamn
Åland, Finland

Postadress:
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
(Infoga Handläggarens namn)
PB 64
AX-22 101 MARIEHAMN
ÅLAND, FINLAND

Du har möjlighet att vända dig till Ömsen med en anhållan om att få ett beslut från oss behandlat på nytt genom omprövning, till exempel på grund av att nya omständigheter har tillkommit.

Rekommenderas att du snarast möjligt tar kontakt för att hinna få ett utlåtande från Ömsen, före besvärstiden till en oberoende besvärsinstans har löpt ut.

En anhållan om omprövning behandlas av en särskilt sammansatt omprövningsgrupp i Ömsen, främst bestående av internt sakkunniga och ansvariga i verksamheten.

Omprövningsgruppens uppdrag är att göra en ny prövning av ärendet med utgångspunkt i alla kända omständigheter. Om det finns orsak att ändra tidigare beslut i ärendet så kommer ett nytt beslut att meddelas. Om beslutet inte kan ändras så informeras du skriftligen om det.

Omprövning kan inte göras i ärende som är anhängigt vid, eller har handlagts av, besvärsnämnd, domstol eller annat tvistlösningsorgan utanför domstol.

En anhållan om omprövning skall lämnas in till Ömsen senast inom tre (3) månader efter att du har fått vårt skriftliga beslut i ett ärende.

Anhållan skall vara skriftlig och undertecknad av behörig person.

Av din anhållan behöver minst följande framgå:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter.
 • Beslutet som du vill att omprövas.
 • Vad i beslutet som du vill ompröva samt grunden.

Om du har givit annan person fullmakt att företräda dig så skall fullmakten bifogas med anhållan.

Du behöver inte bifoga underlag som Ömsen redan har tillgång till. Nya underlag bör däremot bifogas din anhållan.

Tjänsten är avgiftsfri.

Ersättning betalas inte för dina eventuella kostnader och nedlagd arbetstid för att framställa krav till Ömsen och medverka i Ömsens utredning av ärendet.

Handläggningstiden är en (1) månad, räknat från tidpunkten då vi har erhållit all nödvändig och efterfrågad information från dig i ärendet. Handläggningstiden kan förlängas med två (2) månader om det krävs ytterligare tid för att utreda ditt ärende. Ett meddelande om förlängning av handläggningstiden lämnas inom den ordinarie handläggningstiden om en (1) månad. Vi strävar dock till att snarast möjligt kunna ge dig ett svar.

Svar eller beslut ges i första hand per e-post och i andra hand per brev som skickas per post. Meddelanden sänds till den adress som framgår av sökandens skriftliga anhållan, eller om adressuppgift saknas, till den adress som senast har meddelats till Ömsen. Meddelanden som har givits genom en digital tjänst, till exempel e-post, anses ha kommit till din kännedom samma dag som det avsänts. Meddelanden som skickats per post anses, om inte annat kan visas, ha kommit till din kännedom senast den sjunde (7) dagen efter avsändandet.

Kontaktuppgifter:

E-post:
omprovning[at]omsen.ax
Vid sändning av e-post skall [at] i adressen ersättas med @.

Telefon:
Kundtjänst: +358 (0)18 27 600

Besöksadress:
Köpmansgatan 6, Mariehamn
Åland, Finland

Postadress:
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Omprövning
PB 64
AX-22 101 MARIEHAMN
ÅLAND, FINLAND

Du har möjlighet att vända dig direkt till Ömsens klagomålsansvarig i alla ärenden där du inte är överens med Ömsen gällande hanteringen av dig eller dina ärenden. Om ditt ärende endast avser Ömsens hantering av personuppgifter hänvisas istället till Ömsens dataskyddsombud (DSO).

Rekommenderas att du snarast möjligt tar kontakt för att hinna få ett utlåtande från Ömsen, före besvärstiden till en oberoende besvärsinstans har löpt ut.

Klagomålsansvarig eller Ömsen kan dock inte hantera eller ta ställning i ärende som är anhängigt vid, eller har handlagts av, besvärsnämnd, domstol eller annat tvistlösningsorgan utanför domstol.

Klagomålsansvarig behöver få minst följande information:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter.
 • Ditt ärende.

Om du har givit annan person fullmakt att företräda dig så skall fullmakten kunna uppvisas, eller bifogas med en skriftlig anhållan.

Du behöver inte bifoga underlag som Ömsen redan har tillgång till. Nya underlag bör däremot kunna uppvisas, eller bifogas med en skriftlig anhållan.

Tjänsten är avgiftsfri.

Ersättning betalas inte för dina eventuella kostnader och nedlagd arbetstid för att framställa krav till Ömsen och medverka i Ömsens utredning av ärendet.

Handläggningstiden är en (1) månad, räknat från tidpunkten då du lämnade in ditt klagomål eller vid den senare tidpunkt då Klagomålsansvarig har erhållit all nödvändig och efterfrågad information från dig i ärendet. Handläggningstiden kan förlängas med två (2) månader om det krävs ytterligare tid för att utreda ditt ärende. Ett meddelande om förlängning av handläggningstiden lämnas inom den ordinarie handläggningstiden om en (1) månad. Vi strävar dock till att snarast möjligt kunna ge dig ett svar.

Svar eller beslut ges i första hand per e-post och i andra hand per brev som skickas per post. Meddelanden sänds till den adress som framgår av sökandens skriftliga anhållan, eller om adressuppgift saknas, till den adress som senast har meddelats till Ömsen. Meddelanden som har givits genom en digital tjänst, till exempel e-post, anses ha kommit till din kännedom samma dag som det avsänts. Meddelanden som skickats per post anses, om inte annat kan visas, ha kommit till din kännedom senast den sjunde (7) dagen efter avsändandet.

Kontaktuppgifter:

Klagomålsansvarig:
Jurist Carina Luoma.

E-post:
klagomal[at]omsen.ax
Vid sändning av e-post skall [at] i adressen ersättas med @.

Telefon:
Kundtjänst: +358 (0)18 27 600

Besöksadress:
Köpmansgatan 6, Mariehamn
Åland, Finland

Postadress:
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Omprövning
PB 64
AX-22 101 MARIEHAMN
ÅLAND, FINLAND

Du kan vända dig direkt till Ömsens dataskyddsombud (DSO) i alla ärenden som gäller Ömsens hantering av personuppgifter. Om ditt ärende endast gäller annat än personuppgifter, eller en kombination av annat och personuppgifter, hänvisas istället till Ömsens Klagomålsansvarig.

Rekommenderas att du snarast möjligt tar kontakt för att hinna få ett utlåtande från Ömsen, före besvärstiden till en oberoende besvärsinstans har löpt ut.

Närmare information och kontaktuppgifter via länken:

www.omsen.ax/juridisk-information/integritetspolicy.

Om du har givit annan person fullmakt att företräda dig så skall fullmakten bifogas med anhållan.

Du behöver inte bifoga underlag som Ömsen redan har tillgång till. Nya underlag bör däremot bifogas din anhållan.

Tjänsten är avgiftsfri.

Ersättning betalas inte för dina eventuella kostnader och nedlagd arbetstid för att framställa krav till Ömsen och medverka i Ömsens utredning av ärendet.

Handläggningstiden för begäran som avser den registrerades lagstadgade rättigheter är en (1) månad, räknat från tidpunkten då du lämnade in ditt ärende till Ömsen, eller vid den senare tidpunkt då dataskyddsombudet har erhållit all nödvändig och efterfrågad information från dig i ärendet. Handläggningstiden kan förlängas med två (2) månader om det krävs ytterligare tid för att utreda din begäran. Ett meddelande om förlängning av handläggningstiden lämnas inom den ordinarie handläggningstiden om en (1) månad. Vi strävar dock till att snarast möjligt kunna ge dig ett svar.

Svar eller beslut ges i första hand per e-post och i andra hand per brev som skickas per post. Meddelanden sänds till den adress som framgår av sökandens skriftliga anhållan, eller om adressuppgift saknas, till den adress som senast har meddelats till Ömsen. Meddelanden som har givits genom en digital tjänst, till exempel e-post, anses ha kommit till din kännedom samma dag som det avsänts. Meddelanden som skickats per post anses, om inte annat kan visas, ha kommit till din kännedom senast den sjunde (7) dagen efter avsändandet.

Du har möjlighet att vända dig med ett ärende till konsumentombudsmannen eller Dataombudsmannen för vägledning.

Konsumentombudsmannen

Konsumenter kan vända sig med ett ärende till konsumentombudsmannen för kostnadsfri hjälp med vägledning och medling vid tvister.

Närmare information och kontaktuppgifter via länkarna:
Åland:  www.ombudsman.ax
eller
Fastlandet: www.kkv.fi

Dataombudsmannen

Du har möjlighet att kontakta Dataombudsmannens byrå och få hjälp i ärenden där du eventuellt anser att Ömsen har hanterat din begäran eller dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Närmare information och kontaktuppgifter via länken:

www.tietosuoja.fi

Nedan finns information om rådgivnings- och tvistlösningsorgan utanför domstol som du har möjlighet att vända dig till med ett ärende.

Försäkrings- och finansrådgivningen, FINE

FINE:s uppgift är att ge konsumenter, småföretagare och med dem jämförbara kunder rådgivning och att avgöra klagomål som bland annat berör försäkringar.
FINE:s tjänster ar avgiftsfria.
FINE handlägger däremot inte tvister som är anhängiga vid eller har handlagts i konsumenttvistenämnden eller domstol.

Kontaktuppgifter:

www.fine.fi

E-post:
info[at]fine.fi
Vid sändning av e-post skall [at] i adressen ersättas med @.

Postadress:
Försäkrings- och finansrådgivningen, FINE
Porkalagatan 1
00180 HELSINGFORS

Konsumenttvistenämnden

Konsumenter kan även möjlighet att vända sig till konsumenttvistenämnden för att få en rekommendation eller ett avgörande i en tvist.

Nämndens utlåtanden är rekommendationer.

Kontakta nämnden för information om handläggningen av ett ärende.

Närmare information och kontaktuppgifter via länkarna:

Åland
https:www.regeringen.ax/andra-verksamheter-hor-forvaltningen/konsumenttvistenamnden

Fastlandet
www.kuluttajariita.fi.

Försäkringstagare, försäkrad eller förmånstagare kan även väcka talan direkt i domstol gällande ett försäkringsärende.  

Talan skall väckas senast inom tre (3) år från det att du har fått det skriftliga beslutet för vilket ändring söks och besvärsanvisningen.                                                                

Talan väcks i tingsrätten på din hemort i Finland, eller i tingsrätten på Ömsens hemort, vilket är Ålands tingsrätt.

Handläggning i nämnder avbryter preskriptionstiden för talerätt i domstol.

Privatpersoner som har köpt en vara eller tjänst på nätet, har även möjlighet att söka lösning på en eventuell tvist via Europeiska kommissionens webbplats för tvistlösning på nätet.

Ärenden som gäller trafikförsäkring behandlas i trafikskadenämnden.

Din begäran och utlåtande från nämnden är inget hinder för att samtidigt väcka talan i domstol. En talan i domstol skall väckas inom den tidsfrist som anges under rubriken Domstol.

Du kan anhålla om ett utlåtande från trafikskadenämnden:

 • I ersättningsärenden som avgörs i stöd av trafikförsäkringslagen.
 • När Ömsen har givit ett ersättningsbeslut i ärendet.
 • Inom ett (1) år räknat från datumet för ersättningsbeslutet,
 • Om ersättningsärendet inte har avgjorts av domstol genom dom som vunnit laga kraft.

Instruktioner för ändringssökande framgår av ersättningsbeslutet.

Av din begäran om utlåtande bör minst följande framgå:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter.
 • Namnet på försäkringsbolaget som har givit ersättningsbeslutet, skadenumret och ersättningsbeslutets datering.
 • de ändringar som yrkas och motiveringar.

Till din anhållan skall du bifoga:

 • Ersättningsbeslutet,
 • Utredningar som du åberopar.

Kom ihåg att underteckna din anhållan.

Ömsen överlämnar, på tjänstens vägnar, allt material som vi har i ärendet till nämnden.

Om du har givit annan person fullmakt att företräda dig så skall fullmakten bifogas med anhållan.

Tjänsten är avgiftsfri.

Nämndens utlåtanden är rekommendationer.

Försäkrings- och finansrådgivningen, FINE, ger råd i ärenden som gäller frivillig bilförsäkring, www.fine.fi.

Ändring i ersättningsbeslut som givits med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (1991/626) söks hos försäkringsdomstolen.

Kontaktuppgifter:

www.liikennevahinkolautakunta.fi.

E-post: info[at]liikennevahinkolautakunta.fi
Vid sändning av e-post skall [at] i adressen ersättas med @.

Postadress:
Trafikskadenämnden
Kajsaniemigatan 2 B
00100 HELSINGFORS

Du kan söka ändring i ersättningsärenden som baserar sig på Lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar i besvärsnämnden för olycksfallsärenden.

Tidsfristen för att söka ändring i beslutet är 30 dagar från det att du fick du fick kännedom om beslutet. En besvärsskrift anses ha kommit fram inom utsatt tid, om den har anlänt till Ömsen inom kontorets öppethållningstid på besvärstidens sista dag.

Tjänsten är avgiftsfri.

Ditt besvär skall riktas till besvärsnämnden för olycksfallsärenden, men lämnas in till Ömsen. Ömsen ges då möjlighet att eventuellt rätta sitt beslut i enlighet med yrkandet. Om Ömsen inte ändrar i sitt beslut så vidarebefordrar Ömsen besvärsskriften, med sina bilagor och försäkringsbolagets bemötande, till besvärsnämnden för behandling.

Av ditt besvär skall minst följande framgå:

 • Att ditt besvär är riktat till besvärsnämnden för olycksfallsärenden,
 • Ditt namn, din personbeteckning och dina kontaktuppgifter,
 • Beslutet i vilket du söker ändring,
 • Vad i beslutet som du söker ändring i och vilka ändringar du yrkar på.

Bifoga sådan ny utredning som du anser kunna inverka på ärendets avgörande med besväret. Handlingar som Ömsen redan har tillgång till behöver inte bifogas med ditt besvär, eftersom Ömsen, på tjänstens vägnar, överlämnar allt material som anknyter till ärendet till nämnden.

Kom ihåg att underteckna ditt besvär.

Om du har givit annan person fullmakt att företräda dig så skall fullmakten bifogas med anhållan.

Kontaktuppgifter:

www.tapaturmalautakunta.fi

E-post:
tl[at]tapaturmalautakunta.fi
Vid sändning av e-post skall [at] i adressen ersättas med @.

Postadress:
Besvärsnämnden för olycksfallsärenden
PB 43
00131 HELSINGFORS

Finansinspektionen

Försäkringsbolagen övervakas av Finansinspektionen.

Kontaktuppgifter:
www.finanssivalvonta.fi

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.