Obligatorisk och frivillig försäkring

Ditt fordon behöver två försäkringar för att ge dig maximal trygghet om en olycka inträffar. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt trafikförsäkringslagen. Denna kompletterar du med en frivillig bilförsäkring som kan ha olika omfattningar.

Den obligatoriska trafikförsäkringen

Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående såsom till exempel drabbade fotgängare och cyklister. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom.

Den ersätter inte skador på ditt eget fordon eller din egendom, däremot ersätter trafikförsäkringen skadorna på motpartens fordon.

Mest begränsad Begränsad* Omfattande*

Ersättning betalas för brandskador på ditt fordon.

Självrisken är 150 €

Stölder och inbrott är fall där ditt fordon blir stulet eller skadas under inbrottsförsöket. Det krävs att fordonet har varit låst eller förvarats i ett låst utrymme.

Självrisken är 150 €

valbart

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som ägaren, innehavaren eller föraren till det försäkrade fordonet kan ådra sig vid tvister. Detta kan bli aktuellt till exempel vid en trafikolycka, vid köp eller försäljning av fordon.

Självrisken är 15 % av skadekostnaden dock minst 150 €

Försäkringen gäller för skador som inträffar vid kollision med djur. Försäkringen ersätter inte för skada som inträffar till följd av väjning för djur, sådan skada kan istället ersättas från vagnskadeförsäkringen.

Självrisken är 150 €.

Försäkringen gäller för skador som uppstår på fordonet vid en olycka till exempel kollision, dikeskörning eller vid transport på annat fordon. Gäller ej på motorcross.

Självrisken är 150 €

Skyddet gäller för den försäkrades personliga ersättningsskyldighet på grund av skador som uppstått av att fordonet använts i trafiken utomlands, till den del ersättningar inte täcks av den till ifrågavarande land utvidgade finska trafikförsäkringen, eller ifrågavarande lands obligatoriska eller frivilliga trafikförsäkring.

Självrisken är 150 €

Ersättning betalas för förlust av försäkrat fordon genom bedrägeri, förskingring eller annat i strafflagen avsett förmögenhetsbrott, om fordonet som hyrts eller leasats ut utan förare inte återlämnats inom avtalad tid och det förflutit 30 dygn sedan brottet polisanmäldes.

valbart valbart

Finansieringsskyddet måste tecknas om fordonet är köpt med avbetalning från ett kreditinstitut

valbart

*Går ej att teckna för motorcross-, trail- och enduro-MC

Självrisk

Vid varje skada betalar du själv en del av kostnaderna. Grundsjälvrisken är 150 euro. Den självrisk du har framgår i ditt försäkringsbrev. Ju högre självrisk du väljer desto lägre premie betalar du.

Ja, terrängfordon, fyrhjulingar, är försäkringspliktiga.

För en traktorregistrerad fyrhjuling tecknar vi en trafikförsäkring avsedd för traktorer. Innan ägarbytet görs på Fordonsmyndigheten behöver ni kontakta oss och teckna en försäkring, det ska göras inom sju dagar efter överlåtelsen.

Förutom trafikförsäkring kan du behöva teckna en frivillig försäkring. Det finns två olika; Begränsad Bilöms försäkring samt Omfattande Bilöms försäkring. I tabellen ovanför ser du vilket alternativ som passar dig.

Ja, så länge du inte kör med din snöskoter kan försäkringen vara upplagd. Då du tar den i trafik gäller försäkringen i 30 dagar, även om du kör en kortare tid. På samma vis är den kortaste uppläggningstiden 30 dagar.