Allmänna villkor för digitala tjänster tillämpas då Kund i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag (”Försäkringsbolaget”) använder Försäkringsbolagets digitala tjänster.

De allmänna villkoren för digitala tjänster utgör tillsammans med avtalet och eventuella särskilda villkor för respektive digital tjänst, den avtalshelhet som gäller mellan Kunden och Försäkringsbolaget. Om de allmänna villkoren för digitala tjänster står i strid med avtalet eller de särskilda villkoren för den specifika digitala tjänsten, ska avtalet och de särskilda villkoren ha företräde vid tillämpningen.

1. Definitioner

Digital tjänst: Med digitala tjänster avses nättjänster, mobila tjänster, applikationer, tjänst för digital signatur, chat- och meddelandefunktioner, telefontjänster och övriga tjänster som Försäkringbolaget erbjuder eller kommer att erbjuda.

Nättjänst: Med Nättjänster avses i dessa villkor elektroniska tjänster som förutsätter identifiering, inklusive de mobilapplikationer som Försäkringsbolaget erbjuder. 

Identifieringsverktyg: Av Tredje part erbjuden tjänst för elektronisk identifiering som används för autentisering för nättjänster och som Försäkringsbolaget godtar.

Kund: Fysisk eller juridisk person som är ansvarig part i avtalet med Försäkringsbolaget gällande digital tjänst.

Digitalt meddelande: Ett meddelande som sänts i Försäkringsbolagets digitala tjänster eller på annat sätt som en del av Försäkringsbolagets digitala tjänster, till exempel som textmeddelande, e-post eller push- notiser.

Tredje part: En annan fysisk - eller juridisk person än Kunden eller Försäkringsbolaget eller bolag som tillhör Försäkringsbolagets koncern.

Tjänsteleverantör: Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag eller något av dess koncernbolag.

2. Allmänt

De digitala tjänster som Försäkringsbolaget erbjuder har utvecklats eller kommer att utvecklats i egen regi eller i samarbete med bolag inom Försäkringsbolaget koncernen eller genom anlitande av annan Tredje part.

Försäkringsbolaget kan ensidigt utöka, förändra eller begränsa utbudet av digitala tjänster samt deras innehåll. Vid varje tidpunkt gällande utbud framgår av Försäkringsbolagets hemsida.

Uppkoppling mot Försäkringsbolagets digitala tjänster sker, beroende av aktuell tjänst, genom uppkoppling med olika enheter såsom dator, mobiltelefon eller telefon mot Försäkringsbolagets hemsida www.omsen.ax, eller en applikation som erbjuds av Försäkringsbolaget, eller på ett annat av Försäkringsbolaget anvisat sätt. En digital tjänst kan ha olika innehåll och funktioner, beroende på från vilken typ av enhet som inloggning och användning sker.

Användningen av digital tjänst förutsätter att det finns ett giltigt avtal om en digital tjänst mellan Försäkringsbolaget och Kunden, samt att Kunden identifieras i samband med varje inloggning i tjänsten.

Försäkringsbolagets digitala tjänster kan användas av myndig fysisk person som uppfyller vid varje tidpunkt gällande villkor för de identifieringsverktyg som Försäkringsbolaget godkänner.  

Betjäningsspråket i de digitala tjänsterna är svenska. Försäkringsbolaget kan utvidga betjäningen till att omfatta ytterligare språk, vilket i sådana fall meddelas separat i respektive digital tjänst.

Information som publiceras i Försäkringsbolagets digitala tjänster ska, om inte annat uttryckligen anges, inte betraktas som anbud eller utfästelser som binder Försäkringsbolaget eller Tredje part.

3. Kundens informationsskyldighet

Kunden ska digitalt i tjänsten eller i den form som Försäkringsbolaget vid varje tidpunkt föreskriver i tjänsten meddela Försäkringsbolaget nödvändiga uppgifter för användningen av digital tjänst.

Kunden ansvarar för att information som Kunden lämnar till Försäkringsbolaget är korrekt och i avtalad eller föreskriven form. Kunden är skyldig att utan dröjsmål meddela om ändringar i dessa uppgifter.

Försäkringsbolaget kan även inhämta information om Kunden från folkbokföringsmyndighet. Försäkringsbolaget kan, för att utreda och konstatera Kundens identitet, kräva ytterligare information eller åtgärd från Kunden än vad som efterfrågas i den digitala tjänsten.

Försäkringsbolaget eller Tredje part är inte skyldiga att kontrollera eller komplettera information som Kunden har lämnat i digital tjänst eller skriftligen. Försäkringsbolaget ansvarar inte för skada som orsakas Kunden på grund av fel eller brist i informationen Kunden har lämnat till Försäkringsbolaget.

4. Teknisk kommunikationsutrustning, programvara och säkerhetsföreskrifter

Användningen av digital tjänst förutsätter tillgång till för ändamålet lämplig data- eller telekommunikationsförbindelse. Kunden ska beakta och uppfylla de krav och säkerhetsföreskrifter som Försäkringsbolaget vid varje tidpunkt uppställer för användningen av Försäkringsbolagets digitala tjänster.

På Försäkringsbolagets hemsida och på bolagets kontor finns information om de tekniska egenskaper som Kundens utrustning behöver uppfylla för att möjliggöra användningen av digital tjänst.

Kunden anskaffar och bekostar den egna utrustningen för data- och telekommunikation samt sådan programvara som användningen av digital tjänst förutsätter. Vidare ansvarar kunden för underhåll, användning och uppdatering av utrustning och programvara samt för att den egna datasäkerheten är tillräcklig. Kunden ansvarar själv för skada som Kunden kan drabbas av på grund av fel eller brist i kundens kommunikationsutrustning.

Kunden får inte använda tjänster eller applikationer som tar över kontrollen av Kundens session i digital tjänst. Försäkringsbolagets digitala tjänster får inte heller användas med datorenhet eller annan utrustning i vilka skadligt program har upptäckts.

Försäkringsbolaget ansvarar för att dataskyddet i bolagets system och digital tjänst är ordnat på ett tillräckligt och ändamålsenligt sätt.

Försäkringsbolaget ansvarar inte för uppgifter som förkommit eller förändrats i Kundens datanät, eller i det allmänna datanätet och inte heller för skada som eventuellt uppstår med anledning av sådana händelser.

Om användare uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte kan anses ringa har underlåtit att iaktta säkerhetsföreskrifterna, kan Försäkringsbolaget helt eller delvis begränsa tillgången till digital tjänst.

5. Begränsning eller avbrytande av digital tjänst

Försäkringsbolaget har alltid rätt, men ingen skyldighet, att avbryta eller begränsa Kundens tillgång till digital tjänst i följande fall:

 • service, underhåll och uppdatering av tjänsten,
 • elavbrott,
 • avbrott eller störningar i datakommunikationen,
 • arbetsmarknadskonflikter som omfattar Försäkringsbolaget,
 • utrustning, program eller dataförbindelser som Kunden använder riskerar säkerheten för digital tjänst, system, Försäkringsbolaget eller för annan användare av Försäkringsbolagets digitala tjänster,
 • risk för säkerheten eller dataskyddet i tjänsten,
 • misstanke om att tjänsten används för olaglig verksamhet, eller på ett sätt som kan förorsaka skada eller risk för skada för Försäkringsbolaget, Kunden eller Tredje part,
 • brott mot avtalet för digital tjänst eller Försäkringsbolagets anvisningar för tjänsten,
 • lag eller myndighetsbeslut föranleder detta,
 • ansökan om skuldsanering, företagssanering eller konkurs har inlämnats avseende kunden,
 • avtalet för digital tjänst har hävts,
 • Kunden har avlidit,  
 • intressebevakare har utsetts för Kunden,
 • Kunden underlåter att medverka med information och underlag för att Försäkringsbolaget ska kunna uppfylla sina lagstadgade förpliktelser gällande kundkännedom, eller
 • annan motiverad grund.

Försäkringsbolaget meddelar snarast möjligt Kunden om begränsningar och avbrott som beror på service, underhåll och uppdateringar eller andra tekniska avbrott samt uppskattad tidpunkt för dessa åtgärder.

Kunden kan begära omprövning av Försäkringsbolagets beslut att begränsa eller avbryta digital tjänst när åtgärden beror på Kunden. Sådan begäran ska motiveras och riktas till Försäkringsbolaget.

Försäkringsbolaget kan förutsätta att Kunden identifierar sig på Försäkringsbolagets kontor före en digital tjänst tas i bruk efter avbrott som beror på Kunden.

Försäkringsbolaget garanterar inte att de digitala tjänsterna i övrigt kan användas utan avbrott och ansvarar inte för skador som avbrotten kan förorsaka.

6. Avbrott i transaktion

Försäkringsbolaget har rätt att avbryta en avvikande transaktion i digital tjänst och förutsätta en separat bekräftelse, identifiering med särskilt angivet identifieringsverktyg och/eller utredning från Kunden gällande transaktionen. Transaktioner som inte på ett tillförlitligt sätt kan utredas och förklaras, eller som eventuellt bedöms vara tvivelaktiga, kan av Försäkringsbolaget lämnas utan utförande i tjänsten.

Försäkringsbolaget är inte skyldig att informera Kunden om användningen av digital tjänst avbryts eller begränsas, eller om transaktion eventuellt avbryts eller lämnas utan utförande med undantag för om avbrottet eller begränsningen beror på service, underhåll och uppdateringar eller andra tekniska avbrott.

7. Kundens ansvar för identifieringsverktyg

Kunden identifierar sig för Försäkringsbolaget och loggar in på digitala tjänster, genom nyttjandet av Identifieringsverktyg.

Kunden ansvarar för och förbinder sig att omsorgsfullt förvara sina Identifieringsverktyg till Försäkringsbolagets digitala tjänster så att obehöriga inte får tillgång till dem.

Kunden ansvarar, både under avtalsförhållandets giltighetstid och därefter, för alla rättshandlingar som utförs med hjälp av användandet av identifieringsverktyg, åtminstone i följande fall: 

 1. Identitetsverktygen överlåtits till obehörig användare.
 2. Identitetsverktygen har försvunnit, kommit i annans obehöriga besittning eller använts obehörigen på grund av Kundens vårdslöshet som inte är lindrig,
 3. Kunden har försummat att utan obefogat dröjsmål anmäla till utfärdaren av Identifieringsverktygen att det har förkommit, kommit i annans obehöriga besittning eller använts obehörigen.

Kundens ansvar för användningen av digital tjänst i Kundens inloggade läge upphör då Identifieringsverktyget har spärrats. Kundens ansvar upphör dock inte, trots att Identifieringsverktyget har spärrats, om Kunden handlat bedrägligt.

8. Företrädande

Försäkringsbolaget kan godkänna skötsel av annan fysisk eller juridisk persons ärenden i digital tjänst i stöd av uttrycklig fullmakt eller ställning. Försäkringsbolaget fastställer separat för varje digital tjänst villkoren för sådant eventuellt företrädande, innefattande bland annat vilka tjänster som kan användas samt vilka åtgärder som kan vidtas på någon annans vägnar.    

Företrädande som har registrerats hos Försäkringsbolaget ska, om det upphör, omedelbart i den digitala tjänsten eller skriftligen anmälas till Försäkringsbolaget. Kunden ansvarar för att Försäkringsbolaget vid varje tidpunkt har korrekt information om företrädandet.

Åtgärder i digital tjänst som företrädare för Kunden vidtar i stöd av fullmakt eller ställning binder Kunden. 

9. Anmärkning på tjänsten och försäkringsbolagets ansvarsbegränsning

Kunden ska utan dröjsmål meddela Försäkringsbolaget om eventuella anmärkningar gällande bolagets digitala tjänster och därmed möjliggöra för bolaget att utreda och korrigera eventuella brister.

Kundens eventuella krav som beror på ett fel hos Försäkringsbolaget ska framställas skriftligen eller i den form som föreskrivs vid varje tidpunkt i den digitala tjänsten. Kravet ska vara tillräckligt preciserat och framföras utan dröjsmål, dock senast inom tre (3) månader efter att kunden har upptäckt, eller borde ha upptäckt, grunden för anmärkningen.

Om anmärkning inte framställs till Försäkringsbolaget inom angiven tidsfrist kan Försäkringsbolaget inte hållas ansvarig för det som inträffat och Kunden har ingen rätt till skadestånd.

Försäkringsbolagets ansvar för fel eller försummelse begränsas till direkt skada. Försäkringsbolaget ansvarar inte för indirekt skada i samband med användandet av tjänsten såsom exempelvis förlust av inkomst, utebliven vinst eller avkastning om inte skadan förorsakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

Kunden är skyldig att efter förmåga vidta åtgärder för att avvärja och begränsa sin skada. Kundens underlåtenhet att vidta åtgärder för att avvärja och begränsa sin skada kan leda till att Försäkringsbolagets ansvar jämkas eller uteblir.

Försäkringsbolaget ansvarar inte för skador som beror på Kundens maskinvara, programvara, system eller kommunikationsförbindelser. Inte heller ansvarar Försäkringsbolaget för skador som uppkommit på grund av att Kunden givit Tredje part eller Tredje parts program eller system, tillgång till Försäkringsbolagets digitala tjänster.

Försäkringsbolaget ansvarar inte heller för skada orsakad av avbrott i digital tjänst, tekniskt fel som eventuellt uppstått i produktionen av digital tjänst eller om digital tjänst inte kan användas med Kundens utrustning. Försäkringsbolaget ansvarar inte heller för förstörda eller förändrade filer, eller för kostnader för att återskapa dessa, eller för skador som orsakats av olaglig ändring av sida eller funktion i digital tjänst.

10. Ikraftträdande och upphörande av avtal för digitala tjänster

Om inte annat avtalas, eller anges i de särskilda villkoren för den aktuella digitala tjänsten träder avtalet för en digital tjänst i kraft i samband med att parterna har godkänt det och gäller tills vidare.

Kunden ingår avtalet genom att digitalt godkänna det i samband med första inloggningen till tjänsten.

Försäkringsbolaget godkänner avtalet genom att göra digital tjänst tillgänglig för Kundens användning.

Kunden har rätt att när som helst säga upp avtal om digital tjänst. Meddelande om uppsägning riktas till Försäkringsbolaget och kan göras digitalt i tjänsten eller i den form som Försäkringsbolaget vid varje tidpunkt föreskriver i tjänsten. Försäkringsbolaget förbehåller sig skälig tid för att avsluta Kundens tillgång till digital tjänst.

Försäkringsbolaget har rätt att säga upp avtalet att upphöra två (2) månader från tidpunkten då ett meddelande om uppsägning publicerats i den form som Försäkringsbolaget vid varje tidpunkt föreskriver i tjänsten.

Försäkringsbolaget har vidare rätt att utan föregående uppsägningstid avsluta digital tjänst som inte varit i bruk under en sammanhängande tidsperiod om två (2) år. Försäkringsbolaget meddelar Kunden om avslutandet på samma sätt som vid uppsägning.

Försäkringsbolaget har rätt att utan uppsägningstid, med omedelbar verkan häva ett avtal om digital tjänst om Kunden:

 • väsentligen försummat sina skyldigheter enligt avtalet, särskilda villkor för den digitala tjänsten eller dessa allmänna villkor,
 • använder digital tjänst för lagstridig verksamhet, eller
 • använder digital tjänst på sätt som kan förorsaka part eller Tredje part skada eller risk för skada.

Eventuella uppdrag som Kunden registrerat i den digitala tjänsten under avtalets giltighetstid slutförs oberoende av att avtalet upphört och övergår till manuell hantering.

11. Avgifter och arvoden

11.1 Debitering av avgifter och arvoden

Försäkringsbolaget har rätt att debitera Kunden eventuella avgifter och arvoden för användningen av en digital tjänst i enlighet med Försäkringsbolagets vid varje tidpunkt gällande prislista. Försäkringsbolagets prislista finns tillgänglig på bolagets hemsida samt på bolagets kontor.

Försäkringsbolaget debiterar eventuella avgifter och arvoden i förskott, eller i direkt samband med Kundens användning av den digitala tjänsten.

Avgifter och arvoden ska betalas senast på förfallodagen som anges i Försäkringsbolagets faktura.

11.2 Dröjsmål med betalning av avgifter och arvoden

Om Kund helt eller delvis har försummat att betala eventuella avgifter och arvoden på förfallodagen, har Försäkringsbolaget rätt att säga upp avtalet för digital tjänst att upphöra 14 dagar efter det att uppsägningsmeddelandet har avsänts.

Om Kunden i sin helhet betalar förfallen avgift och arvode före uppsägningstidens utgång förfaller uppsägningen och den digitala tjänsten förblir tillgänglig för Kunden. Försäkringsbolaget nämner om denna möjlighet i sitt meddelande till Kunden om uppsägningen av tjänsten.

Om Kundens försummelse att betala har sin grund i att Kunden råkat i betalningssvårigheter på grund av sjukdom eller arbetslöshet eller av annan särskild orsak som huvudsakligen inte beror på Kundens eget agerande, upphör tjänsten trots uppsägningen först 14 dagar efter att hindret upphört. Kunden ska dock inom uppsägningstiden skriftligen meddela Försäkringsbolaget om betalningssvårigheterna.

12. Ändringar i avtalet, tjänsten och prislistan

Försäkringsbolaget har rätt att under avtalstiden ändra avtalet för digital tjänst, dessa allmänna avtalsvillkor, eventuella särskilda villkor, innehållet i tjänsterna, tjänsteutbudet samt prislistan.

Försäkringsbolaget meddelar Kunden om sådana ändringar i bolagets digitala tjänster på bolagets hemsida, genom meddelanden i den digitala tjänsten eller per e-post till kundens senast uppgivna adress eller per post.

Ändringen träder i kraft vid den tidpunkt som anges i Försäkringsbolagets meddelande till Kunden, dock tidigast två (2) månader efter tidpunkten då meddelandet publicerades i den digitala tjänsten eller på hemsidan, eller skickades skriftligen till Kunden.

Ändringen träder i kraft och avtalet fortsätter med ändrat innehåll vid den tidpunkt som anges i Försäkringsbolagets meddelande till Kunden, om inte Kunden säger upp avtalet innan ändringen träder i kraft.

13. Transport av avtal

Kunden får inte transportera sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal på Tredje part. Försäkringsbolaget kan fritt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.   

14. Kommunikation mellan försäkringsbolaget och kund

Försäkringsbolagets meddelanden till Kunden gällande en digital tjänst, dess avtal och villkor lämnas i meddelandefunktionen i respektive digital tjänst. Ett meddelande som part sänt via meddelandefunktionen anses omedelbart ha nått den andra parten.

Kunden ska regelbundet kontrollera om eventuella meddelanden har lämnats i den digitala tjänsten.

Försäkringsbolaget kan också skicka meddelanden till per post till den adress Kunden senast har uppgett till Försäkringsbolaget eller till folkbokföringsmyndighet. Ett sådant skriftligt meddelande anses ha nått mottagande part senast den sjunde (7) dagen efter att meddelandet har avsänts. 

Försäkringsbolaget kan därtill sända Kunden en separat notis och/eller påminnelse om ett meddelande som lämnats i digital tjänst. Notiser och påminnelser skickas till adress, e-postadress eller telefonnummer som kunden har uppgett i den digitala tjänsten. Kunden är medveten om och godkänner att det föreligger en risk för att innehållet i ett sådant meddelande, och information om att ett avtal föreligger mellan parterna, av orsaker som inte beror på Försäkringsbolaget, kan komma till Tredje parts kännedom, ändras eller förblir olevererat.

Kundens meddelanden till Försäkringsbolaget kan lämnas via meddelandefunktionen i den digitala tjänsten, skriftligen per post, genom personliga besök på Försäkringsbolagets kontor eller i den form som Försäkringsbolaget vid varje tidpunkt föreskriver i tjänsten.

Uppgifter som part skickar till den andra parten via meddelandefunktionen i digital tjänst krypteras för att skydda informationen och kommunikationen. 

15. Behandling av personuppgifter

Försäkringsbolaget behandlar Kundens personuppgifter i enlighet med vid varje tidpunkt gällande dataskyddslagstiftning och ser i sin verksamhet till att integritetsskyddet och försäkringsbolagssekretessen iakttas. En närmare beskrivning av hur personuppgifter behandlas inom Försäkringsbolaget finns i Försäkringsbolagets dataskyddsbeskrivning, på bolagets hemsida www.omsen.ax.

16. Rättigheter som hänför sig till de digitala tjänsterna

Upphovsrätt, äganderätt och samtliga andra immateriella rättigheter som anknyter till Försäkringsbolagets digitala tjänster, såsom t.ex. text, varumärken, grafik, logotyper, knappikoner, bilder samt sammanställningar av dessa och all programvara som används, tillhör Försäkringsbolaget eller en Tredje part. De immateriella rättigheterna är skyddade av tillämpliga lagar.

Kunden har rätt att spara eller skriva ut information från digital tjänst endast för Kundens personliga eller familjemedlems bruk. All kopiering, distribution, modifiering, länkning, kommersiell användning av material är förbjuden, om inte Försäkringsbolaget, eller annan rättsinnehavare, skriftligen eller digitalt i tjänsten uttryckligen har meddelat tillstånd för sådan användning. Kunden är medveten om att otillåten användning av Försäkringsbolagets eller Tredje parts immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra avtalsbrott och föranleda ersättningsskyldighet, även vara brottsligt.

17. Oöverstigligt hinder

Part ansvarar inte för skada som drabbar den andra parten om parten kan styrka att skyldigheten inte kunde uppfyllas till följd av osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som parten inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga att undvika med iakttagande av största möjliga omsorgsfullhet.

Ett oöverstigligt hinder eller annan av Försäkringsbolaget oberoende händelse som förhindrar, fördröjer eller försvårar förverkligandet av de digitala tjänsterna, till exempel men inte uteslutande ett hot eller störning mot ett datanät, berättigar Försäkringsbolaget att tillsvidare avbryta digitala tjänster.

Försäkringsbolaget ansvarar inte heller för skada om uppfyllandet av förpliktelser enligt detta avtal står i strid med vad som föreskrivs i lag.

Den avtalspart som drabbats av ett oöverstigligt hinder ska utan onödigt dröjsmål informera den andra avtalsparten om sådant hinder. Vidare ska avtalspart utan onödigt dröjsmål meddela den andra avtalsparten om det oöverstigliga hindret har upphört. 

Försäkringsbolaget meddelar om ett oöverstigligt hinder på sin hemsida eller i en på Försäkringsbolagets hemort allmänt utkommande tidning.

18. Visning av försäkringstjänst eller -produkt i digital tjänst

Försäkringstjänst eller -produkt som är tillgänglig i en digital tjänst utformas och regleras enligt de särskilda villkor som gäller för respektive tjänst eller produkt. Visning av eller åtgärder i försäkringstjänst eller -produkt i digital tjänst förutsätter att Kunden har ingått ett separat avtal för tjänsten eller produkten. Försäkringsbolaget förmedlar uppgifter till Kunden på sätt som anges i avtalet för tjänsten eller produkten.

19. Kundrådgivning och rättsskyddsmedel utanför domstol

Vid eventuella frågor eller missnöje gällande Försäkringsbolagets digitala tjänster och tjänsteavtalet ska Kunden i första hand kontakta bolaget. Kunden har möjlighet att vända sig till Försäkringsbolagets klagomålsansvarig i alla ärenden där Kunden inte är överens med Försäkringsbolaget gällande hanteringen av ärenden. Om ärende endast avser hantering av personuppgifter hänvisas till Försäkringsbolagets dataskyddsombud.

Meningsskiljaktigheter som gäller ett avtal om en digital tjänst eller dessa allmänna avtalsvillkor kan föras till behandling till konsumenttvistenämnden på Åland. Konsumenter och småföretagare kan också vända sig till Försäkrings- och finansrådgivningen vid meningsskiljaktigheter avseende dessa villkor eller Försäkringsbolagets hantering av digitala tjänster.

20. Tillämplig lag och laga forum

På detta avtal om tillämpas finsk lag, oavsett i vilket land som digital tjänst används.

Anspråk och tvister som har sin grund i dessa villkor handläggs och avgörs vid den tingsrätt inom vars domkrets Försäkringsbolaget har sin hemort, eller huvudsakliga förvaltning, eller vid den tingsrätt i Finland inom den domkrets som Kunden har sin hemvist eller stadigvarande vistelseort. Om Kunden saknar hemvist eller vistelseort inom Finland handläggs och avgörs anspråk och tvister av den tingsrätt inom den domkrets som Försäkringsbolaget har sin hemort eller sin huvudsakliga förvaltning.

21. Tillsynsmyndighet

Försäkringsbolaget är ett av Finansinspektionens tillsynsobjekt.

Finansinspektionen: Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors