Byggöms - för dig, ditt bygge, dina verktyg och dina vänner

Byggömsen är en allriskförsäkring med antingen fullvärde eller ett maxbelopp för byggnaden. Vid totalrenovering av äldre byggnader görs en värdering, beloppet höjs sedan under renoveringstiden med tillfört material och arbetstid tills renoveringen är klar.

I försäkringen ingår ansvars- och rättsskyddsförsäkring för dig i egenskap av fastighetsägare och en talkaförsäkring för oavlönad arbetskraft, till exempel släkt och vänner som hjälper dig under byggtiden.

Skulle olyckan vara framme, för dig som byggherre eller för den oavlönade arbetskraften ersätter talkaförsäkringen vårdkostnader, dödsfalls- och invaliditetsersättning.

På en byggarbetsplats finns en del verktyg och arbetsredskap. Dessa ingår i Byggömsen till ett värde om 10 000 €. Det är dock viktigt att tänka på hur du förvarar dem, vi uppmanar till stor aktsamhet.

Byggöms

Med Byggöms försäkrar du byggnader under uppförande eller renovering. Det kan exempelvis vara boningshus, garage eller fritidshus. Vi försäkrar till fullvärde och så långt du har kommit, självrisken är 300 €.

I Byggöms ingår din arbetsbarack på byggarbetsplatsen. Med arbetsbarack menas inte husvagn.

Verktyg och arbetsredskap som behövs för byggnadens uppförande eller renovering ingår i Byggöms upp till 10 000 €.

Har du hjälp av släkt och vänner är de försäkrade genom talkaförsäkringen i Byggöms, maximalt fem personer. Försäkringen ersätter vårdkostnader, invaliditet och dödsfall - utan självrisk!

Skulle du vålla skada på någon utomstående, sak eller person, i samband med bygget eller renoveringen har du ansvarsförsäkring i Byggöms. Den gäller även för dina talkoarbetare. Maximal ersättning är 170 000 € och självrisken är 300 €.

Ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader vid tvister som härrör till bygget. Maximal ersättning är 8 500 €/skadefall. Självrisken är 15 % av kostnaderna, dock minst 300 €.

Självrisk

Om det inträffar en skada och du får ersättning från försäkringen, får du betala en del av skadekostnaderna själv. Det är det som kallas självrisk. Självriskens storlek varierar beroende på vilken typ av skada du råkat ut för.

Flera skadehändelser vid samma tillfälle - endast en självrisk

Inträffar flera skadehändelser vid samma tillfälle och ersättning kan betalas från flera moment i förskringen, eller från flera av dina privatförsäkringar hos oss, betalar du bara en självrisk - den högsta.

Din självrisk står i ditt försäkringsbrev

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina Sidor

Åldersavdrag

Vid skada görs åldersavdrag beroende på den skadade egendomens ålder. Handlar det om ett skadat lösöre drar vi antingen åldersavdrag eller självrisk, gäller det däremot byggnad dras åldersavdrag och självrisk. I ditt villkor kan du läsa mer om de olika åldersavdragen.

Maximalt åldersavdrag

Maximalt åldersavdrag är 80 % per skadehändelse.

Rör det sig om en mindre renovering, där ni fortfarande kan bo kvar i huset behövs ingen Byggöms. Då fortsätter ni med att ha huset försäkrat i Hemöms. Kommer ni däremot att totalrenovera huset och bor på annan plats rekommenderar vi att teckna Byggöms så att ni på samma gång får ta del av förmånerna en Byggöms har.

Så fort ni börjar använda byggnaden ska försäkringen göras om till Hemöms. Ett bra riktmärke kan vara när ibruktagningssynen har gjorts av kommunens representant.

Byggöms är mer lämpad vid nybygge eller renovering än vad Hemöms är. I Byggöms har du främst byggnaden försäkrad men även verktyg- och talkaförsäkring. Har du en skadefri Byggöms premieras du med 10 % rabatt på kommande Hemöms.