Just nu kan det vara svårt att ringa oss p.g.a störningar i vår telefoni. Felsökning pågår!

Svart bil med släpvagn

Släp- och husvagnsförsäkring

En försäkring för släpvagn eller husvagn kan bestå av olika delar. Grunden är alltid trafikförsäkringen som du enligt lag måste ha.

Obligatorisk och frivillig försäkring

Ditt fordon behöver två försäkringar för att ge dig maximal trygghet om en olycka inträffar. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt trafikförsäkringslagen. Denna kompletterar du med en frivillig bilförsäkring som kan ha olika omfattningar.

Den obligatoriska trafikförsäkringen

Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående såsom till exempel drabbade fotgängare och cyklister. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom.

Den ersätter inte skador på ditt eget fordon eller din egendom, däremot ersätter trafikförsäkringen skadorna på motpartens fordon. 

En trafikförsäkring på ett släpfordon går i kraft endast om släpet kommer i rörelse av sig själv. Har du släpet kopplat till ett dragfordon så är det trafikförsäkringen på dragfordonet som som ersätter vid eventuell skada som släpet orsakat.

Begränsad Omfattande

Försäkringen ersätter skador som uppstår vid direkt sammanstötning med hjortdjur. För Omfattande gäller försäkringen även med övriga vilda djur. Försäkringen ersätter inte för skada som inträffar till följd av väjning för djur, sådan skada kan istället ersättas från vagnskadeförsäkringen.

Självrisken är 150 €

Erättning betalas för brandskador på ditt fordon. För lösöre i en husvagn eller husbil behöver man teckna en lösöresförsäkring.

Självrisken är 150 €

Stölder och inbrott är fall där ditt fordon blir stulet eller skadat under inbrottsförsöket. Det krävs att fordonet har varit låst eller förvarats i ett låst utrymme.

Självrisken är 150 €

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som ägaren, innehavaren eller föraren till det försäkrade fordonet kan ådra sig vid tvister. Detta kan bli aktuellt till exempel vid en trafikolycka, vid köp eller försäljning av fordon. Självrisken är 15 % av skadesumman dock minst 150 euro.

Försäkringen gäller för skador som uppstår på fordonet vid en olycka, till exempel kollision, dikeskörning eller vid transport på annat fordon såsom bilfärja eller tåg. Det finns tre olika självrisk alternativ, 150 euro, 300 euro eller 450 euro.

Försäkringen ersätter skador som uppstår vid uppsåtlig skadegörelse.

Självrisken är 150 €

Skyddet gäller för den försäkrades personliga ersättningsskyldighet på grund av skador som uppstått av att fordonet använts i trafiken utomlands, till den del ersättningar inte täcks av den till ifrågavarande land utvidgade finska trafikförsäkringen, eller ifrågavarande lands obligatoriska eller frivilliga trafikförsäkring.

Självrisken är 150 €

Självrisk

Vid varje skada betalar du själv en del av kostnaderna. Grundsjälvrisken är 150 euro.  Den självrisk du har valt framgår i ditt försäkringsbrev. Ju högre självrisk du väljer desto lägre premie betalar du.

Nej, är släpvagnen inte registreringspliktig, ofjädrat, med godkänd belysning samt får framföras i max 30 km/h behöver det inte försäkras med en trafikförsäkring. Det behöver inte heller besiktigas. Vid eventuella skador förorsakade av släpvagnen ersätts skadorna från det kopplade fordonets trafikförsäkring.
Ja, för att stöldförsäkringen ska gälla behöver släpvagnen vara låst med ett godkänt dragskolås eller en kätting. En stöldförsäkring kan vara bra att teckna då släpvagnen ofta står obevakad. Oavsett om ni har en stöldförsäkring eller inte rekommenderar vi att ni låser släpet.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.