Välkommen på stämma

Årets bolagsstämma anordnas på Alandica den 29.4.2024 klockan 16.15. 

Deltagande i bolagsstämman

Delägare i Ömsen är våra försäkringstagare och ägare till garantiandel. Återförsäkring som tagits i bolaget medför inte delägarskap. Försäkringstagarens delägarskap börjar när försäkringen träder i kraft och slutar när försäkringsförhållandet upphör.

Rätt att delta i bolagsstämman har delägare som före anmälningstidens utgång har anmält sig till stämman.

Gemensamma försäkringar

Observera att försäkringar som tecknats gemensamt av flera försäkringstagare bara kan ha en företrädare. Om inget annat har meddelats till Ömsen företräds gemensam försäkring vid bolagsstämman av den person som anges överst av namnen i försäkringsbrevet och innefattar rösträtten som hänför sig till försäkringen. Företrädaren i en gemensam försäkring ska anmäla sitt eventuella deltagande i bolagsstämman inom anmälningstiden.

Övriga försäkringstagare (medförsäkrade) i gemensam försäkring kan dock delta i bolagsstämman, utan rösträtt. Anmälan om sådant deltagande ska göras senast vid anmälningstidens utgång. Se kallelse till bolagsstämma.

Företrädaren i gemensam försäkring kan kontrolleras i försäkringsbrevet genom att logga in på Mina sidor eller genom att kontakta Ömsen.

Om oklarhet uppstår i gemensam försäkring rekommenderas att ta kontakt med Ömsen för manuell anmälan.

Anmälan till bolagsstämman

Anmälan stänger 27.4.2024.
För att anmäla dig som juridisk person ber vi dig göra din anmälan per telefon.

Anmäl dig som privatperson här

För anmälan per telefon, ring 018 27600
Måndag till fredag 9.00-16.00. Lördag 27.4 kl 9.00-16.15

Denna informationstext riktar sig till alla vars personuppgifter behandlas i samband med Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolags, Ömsens, bolagsstämma. Den angivna informationen riktar sig således till Ömsens delägare och alla andra personer som av olika orsaker närvarar vid bolagsstämman.

1. Den personuppgiftsansvarige och kontaktuppgifter

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, FO-nummer 0145082-0

Adress:             Köpmansgatan 4, 22100 Mariehamn, Åland, Finland
Telefon:            +358 18 27 600
e-post:             info@omsen.ax

2. Ansvar för dina personuppgifter

Ömsen ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter oavsett om uppgifterna behandlas av oss eller av en tjänsteleverantör.

3. Syfte och laglig grund för insamling och behandling av dina personuppgifter

Personuppgifter gällande delägare och ombud behandlas för att sammanställa anmälningar till bolagsstämman och för att säkerställa att deltagarna har rätt att delta i stämman. Personuppgifterna behandlas även för att skriva ut en deltagarförteckning, fastställa röstlängden, utskrift av röstsedlar samt för att genomföra eventuell röstning. Utöver detta kan personuppgifterna komma att behandlas för andra ändamål som ansluter sig till ordnandet av bolagsstämman och det efterföljande arbetet.

Till bolagsstämmoprotokollet kommer en deltagarförteckning att bifogas. Förteckningen innehåller namnet på de delägare som deltar i stämman, namn på eventuella ombud, antalet röster och röstsedlar.

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är i första hand Ömsens skyldighet att fullgöra rättsliga förpliktelser, i andra hand kan Ömsen komma att behandla personuppgifter grundat på berättigat intresse. I de fall behandlingen grundar sig på Ömsens berättigade intresse behandlar Ömsen personuppgifterna efter en intresseavvägning för att säkerställa att de registrerades rättigheter och friheter inte kränks.

4. Behandlade personuppgifter och dess ursprung

Personuppgifterna samlas i först hand in från de registrerade. Företräds en delägare av ett ombud samlas ombudets uppgifter in från den berörda delägaren.

De insamlade uppgifterna kontrolleras mot interna register för att säkerställa delägarens rätt att delta i stämman samt för att fastställa antalet röster respektive delägare har rätt till.

För att verifiera de insamlade uppgifterna kan dessa kontrolleras mot offentliga register.

Personuppgifter som behandlas:

  • Namn, personbeteckning, titel
  • Telefonnummer
  • Anteckningar i stämmoprotokoll, (till exempel anmälan om avvikande mening, eller vid utövande av delägares rätt att lämna förslag, uttala sig eller ställa frågor under bolagsstämman)
  • Information om hur du röstat kan behandlas till vid rösträkning samt röstredovisning i den mån dina röster kan kopplas till dig, (t.ex. om ett visst antal röster kan hänföras till antalet andelar du innehar)
  • Information om eventuellt ombud samt ombudets personbeteckning

5. Delande av personuppgifter

För att tillhandahålla den elektroniska anmälan samt för att sammanställa deltagarlista och röstlängd anlitas Euroclear Finland Ab, Fo-nummer 1061446-0. Personuppgifterna behandlas av nämnda tjänsteleverantör inom ramen för mellan parterna upprättat avtal. Uppgifterna skyddas genom tekniska och organisatoriska åtgärder innefattande kryptering och behörighetsbegränsningar.

Utöver ovan nämnda tjänsteleverantörer utlämnar Ömsen inte rutinmässigt uppgifterna till tredje part.

Ömsen utlämnar inte personuppgifterna till länder utanför EU/EES.

6. Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna sparas så länge det är nödvändigt med hänsyn till syftet för behandlingen, om inte annat krävs eller är tillåtet enligt gällande lagar och regler.

Uppgifter som utgör en del av stämmoprotokollet eller bilagor därtill sparas som en del av protokollet i enlighet med gällande lagar och regler. Övriga uppgifter raderas när de inte längre är nödvändiga för upprättandet av protokollet eller för att verifiera dess riktighet.

7. Den registrerades rättigheter

Den registrerades rättigheter följer av Ömsens dataskyddsbeskrivning.

Valberedningen föreslår att antalet medlemmar i förvaltningsrådet fastställs till 12 medlemmar.

Förvaltningsrådsmedlemmar i tur att avgå vid utgången av inkommande bolagsstämma är Jesper Blomsterlund, Mikael Lundell, Maria Karlström och Ewa Danielsson. Jesper Blomsterlund och Mikael Lundell har undanbett sig återval.

Valberedningen föreslår återval av förvaltningsrådsmedlemmarna Maria Karlström och Ewa Danielsson samt nyval av Johan Holmqvist, egenföretagare från Hammarland och Rebecka Eriksson, vice verkställande direktör från Mariehamn, samtliga för en mandattid fram till utgången av ordinarie bolagsstämma 2027. Samtliga har samtyckt till uppdragen.

Information om föreslagna nya medlemmar

Johan Holmqvist
32 år, Hammarland
Utbildning: Lantmästare SLU. 
Startade eget företag efter att ha gått ut gymnasiet, för att arbeta både med familjens lantbruk samt åt andra. År 2016 tog han över familjens lantbruk för odling av lök, potatis och spannmål. Senare har han även startat äppelplantering. Är därtill vice ordförande i Ålands Producentförbund. 

Rebecka Eriksson
37 år, Mariehamn
Utbildning: Ekonomiemagister från Hanken i Helsingfors.
Arbetar med investeringar och företagsutveckling främst via rollen som vice VD på Eriksson Capital. Är även styrelseordförande för Optinova Group.

Eventuella motförslag

Delägare som efter att ha tagit del av valberedningens förslag önskar inkomma med motförslag kan göra det vid den bolagsstämma som förrättar valet men ombeds i så fall informera bolaget om detta så snart som möjligt, så att även motförslaget kan offentliggöras på bolagets hemsida i god tid före den sista anmälningsdagen för stämman (27.4.2024). På så sätt kan vi tillsammans bidra till ökad transparens och god ordning på stämman.

 

Delägare kan företrädas på bolagsstämman av ett ombud.

Ombud skall i samband med registreringen på stämmoplatsen kunna uppvisa identitetshandling och annan handling, i original, som visar på rätten att företräda delägaren.

Fullmakt skall, för att gälla, vara skriftlig och daterad. Av fullmakten skall ombudets rätt att företräda delägaren på bolagsstämman tydligt framgå.

Handlingar som visar på rätten att företräda delägare, till exempel fullmakt eller registerutdrag, bör vara Ömsen tillhanda inom anmälningstiden för bolagsstämman. Fullmakt eller övriga handlingar skickas in per e-post, info@omsen.ax eller post till:

ÅLANDS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG
PB 64
AX-22 101 MARIEHAMN

Delägare som eventuellt vill ge fullmakt med instruktioner om hur ombudet skall rösta i ärenden som behandlas på bolagsstämman kan, vid behov, kontakta Ömsen för närmare information om vad som bör framgå av en sådan fullmakt.

Kontaktuppgifter:
ÅLANDS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG
Juridiska avdelningen, tel. +358 (0)18 27 600 (växel), måndag-fredag kl. 09.00 -16:00.

För att anmäla dig som juridisk person ber vi dig göra din anmälan per telefon.

För anmälan per telefon, ring 018 27600
Måndag till fredag 9.00-16.00. Lördag 27.4 kl 9.00-16.15