Bolagsstyrning

Bolagets ledning består av styrelsen och verkställande direktören.

Styrelsen handhar förvaltningen av bolagets angelägenheter. Den leder och övervakar bolagets operativa ledning, tillsätter och entledigar verkställande direktören, godkänner bolagets strategiska mål och riskhanteringsprinciper och tillser att ledningssystemen fungerar. Styrelsen fastställer bolagets vision och värderingar som iakttas i verksamheten.

Verkställande direktören har en ersättare och arbetar med en ledningsgrupp utsedd av styrelsen.

Förvaltningsråd

Dessutom finns i bolaget ett förvaltningsråd. Förvaltningsrådet skall enligt bolagets bolagsordning bestå av nio till femton medlemmar. Medlemmarna väljs för en mandatperiod om tre år. Kvinnor och män skall vara representerade till minst 40 procent vardera. Till förvaltningsrådets uppgifter hör bland annat att avge yttrande med anledning av bokslut och revisionsberättelse samt att utse styrelse. Medlemmarna ska även verka som ambassadörer för bolaget och förmedla synpunkter från ägarkollektivet till styrelse och ledning i syfte att förbättra bolagets produkter och service.

Förvaltningsrådets medlemmar väljs av bolagsstämman och styrelsens medlemmar av förvaltningsrådet. Val av styrelse och förvaltningsråd förbereds av en kommitté, valberedningen, bestående av förvaltningsrådets ordförande och ytterligare tre av förvaltningsrådets medlemmar.

Valberedning

Valberedningen tillställer årligen inom mars månad förvaltningsrådet sitt förslag gällande val av medlemmar i förvaltningsrådet. Förslaget skall enligt instruktionen för valberedningen eftersträva en representation som så långt som möjligt speglar ägarkollektivet och olika typer av försäkringar. Förslaget publiceras på bolagets hemsida efter att det lämnats till förvaltningsrådet.

Valberedningen välkomnar proaktivitet från ägarnas (försäkringstagarnas) sida i form av förslag på lämpliga personer valbara till medlemmar i förvaltningsrådet. För att förslagen skall kunna beaktas i valberedningens arbete bör de inkomma senast den 1 mars.

Delägare som efter att ha tagit del av valberedningens förslag önskar inkomma med motförslag kan göra detta vid den stämma som förrättar valet men ombeds i så fall informera bolaget om detta i så god tid att motförslaget kan offentliggöras på bolagets hemsida i god tid före den sista anmälningsdagen för stämman. På så sätt kan vi tillsammans bidra till ökad transparens och god ordning på stämman.

Styrelse

 • Andreas Remmer, ordförande
 • Leif Nordlund, vice ordförande
 • Ida Hellgren
 • Jens Jensen
 • Charlotte Boij

VD och ledningsgrupp

 • Thomas Lundberg, VD
 • Maria Jansson
 • Robert Knahpe
 • Stefan Boman
 • Malin Jingstål
 • Malin Skogberg

Förvaltningsråd

 • Gunnar Westerlund, ordförande
 • Linnéa Johansson, vice ordförande
 • Jesper Blomsterlund
 • Lilly-Ann Forsbom
 • Mikael Lundell
 • Mats Clemes
 • Timo Vetriö
 • Conny Rosenberg
 • Maria Karlström
 • Ewa Danielsson
 • Arne Selander
 • Katarina Dahlman

Valberedning

 • Mats Clemes
 • Linnéa Johansson
 • Gunnar Westerlund
 • Lilly-Ann Forsbom