Hemöms - så mycket mer än en hemförsäkring

En hemförsäkring som skyddar mer än bara ditt hem. Vår Hemöms ger dig också ekonomisk hjälp om du hamnar i tvister och behöver anlita en advokat eller i situationer där någon kräver dig på skadestånd. Om ditt resgods skadas på resan har du också ett skydd för dessa. Med vår prisvärda Hemöms kan du känna dig trygg i vardagen.

Bostadshus Aktielägenhet/
Bostadsrätt
Hyreslägenhet Fritidshus

Byggnader upp till fyra kvadrat meter ingår i försäkringen utan att nämnas i försäkringsbrevet, likaså till exempel flaggstänger och staket.

När du försäkrar ditt boningshus eller fritidshus ingår fast inredning såsom köksinredning, badrumsinredning och ytmaterial. Äger du däremot en aktielägenhet är det viktigt att tänka på att tilläggsförsäkra den fasta inredningen, den ingår per automatik till 8 000 euro i samband med att du försäkrar ditt lösöre i lägenheten men det kan vara skäl att höja beloppet.

Altaner, trappor, stenläggningar och liknande konstruktioner ingår till högst 15 000 euro. Om värdet är högre kan det tilläggsförsäkras.

Solpaneler, vindkraftverk och dammkonstruktioner i trädgården ingår till högst 4 000 euro. Om värdet är högre kan det tilläggsförsäkras .

Om du orsakar skada på person eller egendom kan du bli skadeståndsskyldig - det är då det är bra att ha en ansvarsförsäkring. Försäkringen är ett skydd för dig om du som privatperson krävs på skadestånd för något som du enligt gällande rätt är skadeståndsskyldig för. Rättsskyddsförsäkringen är ett ekonomiskt skydd som gäller om du som privatperson hamnar i en rättstvist som kan prövas av tingsrätt i Norden. Fritidshuset har en mer begränsad omfattning vad gäller ansvar och rättsskydd.

I boningshuset och fritidshuset ingår kostnadsfri sanering av skadedjur. Får du problem med exempelvis möss eller getingar tar du lätt kontakt med Anticimex. Detta är ett unikt erbjudande på den finska marknaden!

Olyckan kan snabbt vara framme! Genom att försäkra ditt lösöre kan du känna dig trygg i de flesta situationerna. Du kan välja att antingen försäkra ditt lösöre till fullvärde eller till ett visst belopp - allt utifrån ditt eget behov. Vår lösöresförsäkring gäller även utanför hemmet till exempel på resan.

Ska du ut och resa har du ditt bagage försäkrat genom din hemförsäkring, självrisken är densamma som du har på ditt lösöre. Du kan även komplettera din Hemöms med en resgodsförsäkring, då har du ingen självrisk eller bonusförlust vid en skada.

I hemförsäkringen ingår småbåtar om högst 4 meter, båtmotor på högst 5 hk och till ett sammanlagt värde om högst 4 000 euro. Större båtar kan tilläggsförsäkras, upp till max 20 hk.

Max 4 000 € Max 4 000 € Max 4 000 € Max 4 000 €

*) Förutsätter att det finns försäkrat lösöre

Bostadshus Aktielägenhet/
Bostadsrätt
Hyreslägenhet Fritidshus

Har du en båt (max 20 hk och 10 000 euro) kan du gott och väl försäkra den i din hemförsäkring. Skulle olyckan vara framme och ni kör på grund är det skönt att veta att båten är försäkrad. Detta gäller även för ex. din kanot, isjakt eller gummibåt.

Har du hjälp av släkt och vänner vid ex. målning eller takbyte på huset finns det skäl att teckna en Talkaförsäkring. Försäkringen ersätter vårdkostnader vid en olycka, den innehåller även invaliditets- och dödsfallsersättning.

Självrisk

Om det inträffar en skada och du får ersättning från försäkringen, får du betala en del av skadekostnaderna själv. Det är det som kallas självrisk. Självriskens storlek varierar beroende på vilken självrisk du har valt samt vilken typ av skada du råkat ut för.

Flera skadehändelser vid samma tillfälle - endast en självrisk

Inträffar flera skadehändelser vid samma tillfälle och ersättning kan betalas från flera moment i försäkringen, eller från flera av dina privatförsäkringar hos oss, betalar du bara en självrisk - den högsta.

Din självrisk står i ditt försäkringsbrev

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta i vår kundportal Mina Sidor.

Logga in på Mina Sidor

Åldersavdrag

Vid skada görs åldersavdrag beroende på den skadade egendomens ålder. Handlar det om ett skadat lösöre drar vi antingen åldersavdrag eller självrisk, gäller det däremot byggnad dras åldersavdrag och självrisk. I ditt villkor kan du läsa mer om de olika åldersavdragen.

Maximalt åldersavdrag

Maximalt åldersavdrag är 80 % per skadehändelse. Du som kund kan ändå känna dig trygg i att veta att det sammanlagda åldersavdraget och självrisken alltid är maximalt 5 000 euro för en skadehändelse.

Bonus

Är du skadefri belönar vi dig. För varje skadefritt år får du bonus om högst 5 %. Högsta bonus är 20 %. Råkar du ut för en skada sjunker din bonus med 10 % men blir aldrig lägre än 0 %. Inför varje ny försäkringsperiod får du besked om vilken bonus du har.

Samlingsrabatt, Hemöms och Bilöms

En samlingsrabatt på 10 % kan du få på din Hemöms om du har trafik- och frivillig bilförsäkring.

Samlingsrabatt, Hemöms och djurförsäkring

En samlingsrabatt på 50 % kan du få på din djurförsäkring om du har en Hemöms.

E-faktura och en rat

Har du E-faktura ger vi dig 4 % rabatt och betalar du allt i en rat per år får du 2,5 % rabatt.

När du äger en lägenhet i ett bostadsaktiebolag ansvarar du själv för lägenheten. Det gäller också om du inte bor själv i lägenheten, utan hyr ut den.

I Lagen om bostadsaktiebolag framgår vilket ansvar för underhåll som hör till aktieägaren och vilket ansvar bolaget har. ”Ansvarsfördelningstabellen för bostadsaktiebolag”* anger tydligt hur underhållsansvaret är fördelat.

Underhållsansvar betyder att det antingen är aktieägaren eller bostadsaktiebolaget som ansvarar för service, reparation, renovering och förnyande av olika delar i lägenheten.

Huvudregeln är att bostadsaktiebolaget ansvarar för underhåll av byggnaden och det som kallas grundläggande system. När man talar om grundläggande system menar man sådant som värme, avlopp, ventilation, el och förbrukningsvatten. Aktieägaren ansvarar oftast för sådant som är inne i lägenheten men avvikelser kan förekomma i bolagsordningen för olika bostadsaktiebolag. Det är därför viktigt att du kontrollerar vad som gäller just i ditt fall.

Om bostadsaktiebolaget ansvarar för reparation eller förnyande ersätts skador upp till basnivå från bostadsaktiebolagets försäkring. Om man har gjort förbättringar eller standardhöjande åtgärder i lägenheten och de skadas ersätts de från aktieägarens försäkring.

Om ansvaret för reparation eller förnyande hör till aktieägaren är det aktieägarens försäkring som ersätter skadan.

* Boken finns att köpa i bokhandeln, alternativt fråga din disponent.

Uthyrd aktielägenhet

Hyr du ut din aktielägenhet ska lägenheten försäkras i en kombinerad försäkring. I den har du som fastighetsägare ett bättre skydd vid skada på den fasta inredningen, vid ansvars- och rättsskyddsfrågor samt vid en eventuell hyresförlust.

Hemömsen ersätter ditt bagage under resa, förutsatt att du har ditt lösöre försäkrat. Självrisken är densamma som du har på ditt lösöre.

Försäkringen täcker inte om din hund tuggat sönder eller på annat sätt skadat din egendom.

Olika boenden kräver olika omfattningar av försäkring. Det är därför av stor vikt att du kontaktar oss om du flyttar.

Försäkringspremien påverkas av en rad olika faktorer och det är därför väldigt individuellt vad en Hemöms för ett boningshus kan kosta. Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss så hjälper vi till med att räkna en offert till dig.