Obligatorisk och frivillig försäkring

Den obligatoriska trafikförsäkringen

Trafikförsäkringen, som du måste ha enligt lag, ersätter personskador på förare och passagerare och även på andra personer som skadas vid en olycka som fotgängare och cyklister. Den ersätter även skador som du orsakar på någon annans egendom, till exempel på motpartens moped eller bil i en kollision. Den ersätter däremot inte skador på ditt eget fordon eller på din egendom.

Den frivilliga försäkringen ökar din trygghet

Vår frivilliga försäkring ger dig numera ett mer omfattande skydd och fler valmöjligheter – allt för att öka din trygghet och den kan även tecknas för lätta elfordon. Vårt skydd mot olyckor där djur är inblandade har utökats och försäkringen ersätter nu skador på ditt fordon som uppstått vid kollisioner med alla vilda djur.

Avställning av fordon

Du kan ställa av ditt fordon om du inte tänker använda det i trafik. Under tiden fordonet är avställt betalar du ingen premie för din trafikförsäkring, har du en frivillig försäkring får den en sänkt premie.

Mest begränsad Begränsad Omfattande

Ersättning betalas för brandskador på ditt fordon.

Självrisken är 150 €

Stölder och inbrott är fall där ditt fordon blir stulet eller skadas under inbrottsförsöket. Det krävs att fordonet har varit låst eller förvarats i ett låst utrymme.

Självrisken är 150 €

valbart

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som ägaren, innehavaren eller föraren till det försäkrade fordonet kan ådra sig vid tvister. Detta kan bli aktuellt till exempel vid en trafikolycka, vid köp eller försäljning av fordon. Självrisken är 15 % av skadekostnaden dock minst 150 euro.

Försäkringen gäller för skador som inträffar vid kollision med djur. Försäkringen ersätter inte för skada som inträffar till följd av väjning för djur, sådan skada kan istället ersättas från vagnskadeförsäkringen.

Självrisken är 150 €.

ingår/går att välja bort ingår/går att välja bort

Du får ditt fordon bärgat till närmaste verkstad vid ett plötsligt driftstopp. Det är ingen självrisk på bilräddning.

Försäkringen ersätter till exempel stenskott som skadat rutan. Försäkringen ersätter inte skador som beror på till exempel sammanstötning, dikeskörning eller vältning. Vid reparation av ruta dras ingen självrisk däremot vid byte av ruta är självrisken 150 €.

valbart valbart

Försäkringen gäller för skador som uppstår på fordonet vid en olycka, till exempel kollision, dikeskörning eller vid transport på annat fordon såsom bilfärja eller tåg. Självrisken är 150 euro för elfordon, 300 euro för moped, självrisken för MC finns 3 alternativ, 150 euro, 300 euro eller 450 euro. Mopedbil har en självrisk på 450 euro + 25 % rörlig på skadesumman.

Skyddet gäller för den försäkrades personliga ersättningsskyldighet på grund av skador som uppstått av att fordonet använts i trafiken utomlands, till den del ersättningar inte täcks av den till ifrågavarande land utvidgade finska trafikförsäkringen, eller ifrågavarande lands obligatoriska eller frivilliga trafikförsäkring.

Självrisken är 150 €

Ersättning betalas för förlust av försäkrat fordon genom bedrägeri, förskingring eller annat i strafflagen avsett förmögenhetsbrott, om fordonet som hyrts eller leasats ut utan förare inte återlämnats inom avtalad tid och det förflutit 30 dygn sedan brottet polisanmäldes.

valbart valbart

Finansieringsskyddet måste tecknas om fordonet är köpt med avbetalning från ett kreditinstitut.

valbart

En nyhet är att premien för motorcyklar, mopeder och mopedbilar nu fördelas över året efter hur fordonen används. Under vinterhalvåret debiteras en lägre eller ingen premie för försäkringarna. Hur fördelningen över årets månader ser ut kan ni se i tabellen nedan.

Exempel på premiefördelning över året.

Självrisk

Vid varje skada betalar du själv en del av kostnaderna. Grundsjälvrisken är 150 euro. Vilken självrisk du valt framgår i ditt försäkringsbrev. Ju högre självrisk du väljer desto lägre premie betalar du.

Trafikförsäkringen på motorcyklar är bonusberättigad, det betyder att skadefrihet belönas med rabatt på försäkringen, den högsta bonusen är 70 %. Vilken bonus du får när du tecknat en försäkring på din motorcykel bestäms av din skadehistorik, vi kallar den för kundbonus. Bonusen stiger med 5 % varje skadefritt år, vid en skada sjunker den med 20 %.

För bästa skydd kan du på din egen motorcykel teckna en Bilömsförsäkring, antingen en Begränsad eller en Omfattande Bilöms. En Omfattande Bilöms ger det bästa skyddet och ersätter till exempel skador på din egen motorcykel vid omkullkörning. Den Omfattande Bilömsförsäkringen är bonusberättigad, den högsta bonusen är 60 %. Om du nytecknar en Omfattande Bilöms får du 60 % bonus. Vid en skada sjunker bonusen med 20 % och ökar sedan med 10 % i året när du kör utan skador.​

Ja, så länge ett fordon är registrerat krävs en trafikförsäkring enligt lag. Trafikförsäkringen gäller för personskador och skador på andras egendom.

En moped som inte kommer att köras under en längre tid kan avställas på Fordonsmyndigheten. När den är avställd kommer ni in till oss på Köpmansgatan 6 och skriver under en uppsägning, så vi kan avsluta försäkringen. Försäkringen går inte att säga upp per telefon.

Premien för motorcyklar, mopeder och mopedbilar fördelas över året efter hur fordonen används. Under vinterhalvåret debiteras en lägre eller ingen premie för försäkringarna.

Väger den mer än 25 kg eller går mer än 25 km/h behöver den ha en trafikförsäkring enligt den nya lagen som trädde i kraft 1.6.2024. Om du blir stoppad av polisen behöver du uppvisa ett bevis på att den är försäkrad. Vid en sådan händelse hittar du smidigt ditt försäkringsbrev via Mina Sidor. 

Elassisterade cyklar som kräver att man trampar för att röra sig, och där motorns assistans kopplas ur när hastigheten når upp till 25 km i timmen är undantagna och behöver inte en trafikförsäkring.

Alla övriga elassisterade cyklar där vikten överstiger 25 kg eller som har en högre hastighet än 25 km/h med hjälp av motor ska trafikförsäkras.