Distansavtal i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

En försäkring som tecknas utan ett personligt möte mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren, är ett distansavtal. Kommunikationen mellan försäkringsgivaren och försäkringstagaren för att ingå avtalet, och marknadsföringen som föregår avtalet, sker då genom användning av telefon, post, television, datanät eller annat medel för att ingå avtal utan att parterna är samtidigt närvarande. Informationen nedan skall ges till fysisk person, nedan försäkringstagaren, som tecknar försäkring på distans i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, nedan försäkringsgivaren, för ändamål som inte utgör näringsverksamhet.

Försäkringsgivare:

ÅLANDS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG
Besöksadress: Köpmansgatan 6,
AX-22 100 MARIEHAMN
Postadress: PB 64,
AX-22 101 MARIEHAMN
Telefon: +358 (0)18-27 600
E-post: info@omsen.ax
FO-nummer: 0145082-0
Hemort: Mariehamn.
www.omsen.ax

Offentliga register:

Handelsregistret.
Skatteförvaltningens basuppgifter.
Förskottsuppbördsregistret.
Registret för mervärdesskattepliktiga.
Arbetsgivarregistret.
Registret över försäkringspremieskattskyldiga.

Bransch:

Skadeförsäkring.

Tillsynsmyndighet:

Finansinspektionen
Kontaktuppgifter: PB 103
00 101 HELSINGFORS
tel. +358 (0)10 831 51
www.finanssivalvonta.fi/sv/

Produktinformation:

Information om respektive försäkring finns i produktfaktablad (förköpsinformation), i försäkringsvillkoren samt i de allmänna avtalsbestämmelserna och i försäkringsbrevet.

Informationen finns tillgänglig på försäkringsgivarens hemsida, i anslutning till försäkringsansökan.

Försäkringspremiens belopp framgår på försäkringsgivarens hemsida i samband med offertförfrågan. Försäkringspremien faktureras försäkringstagaren.

På försäkringen tillämpas finsk lag.

Ångerrätt:

Konsumentskyddslagens stadganden om ångerrätt tillämpas inte på försäkringsavtalet. Ångerrätten regleras istället enligt stadganden i lag om försäkringsavtal.

Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp en försäkring att upphöra under försäkringsperioden. Uppsägningen skall ske skriftligen. Om försäkringstagaren inte har angivit något datum, upphör försäkringen att gälla när uppsägningsmeddelandet har överlämnats eller avsänts till försäkringsgivaren. I samband med uppsägningen uppbärs försäkringspremie för den tid försäkringen har varit giltig.

Uppsägningsrätt gäller dock inte om försäkringsperioden enligt avtalet är kortare än 30 dygn.

Information om rättsmedel:

Försäkringstagare som har frågor gällande tecknad försäkring, eller som inte är nöjd med försäkringsgivarens beslut, kan i första hand kontakta Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag.

Kontaktuppgifter: Se nedan.

I de allmänna avtalsbestämmelserna och i de enskilda ersättningsbesluten finns även information om var försäkringstagaren kan få rådgivning och utlåtanden gällande försäkringsbolagets beslut och hur försäkringstagaren kan söka ändring i ett ersättningsbeslut.

Rättsmedel utanför domstol

Privatpersoner kan kontakta:

Konsumentrådgivningen

Konsumentrådgivningen ger vägledning och medlingshjälp i tvister mellan konsument och näringsidkare. Tjänsten är avgiftsfri.

Åland
Kontaktuppgifter:
Ålands ombudsmannamyndighet
Elverksgatan 10, kvarteret iTiden
AX-22100 MARIEHAMN
tel. +358 (0)18 25 000
www.ombudsman.ax

Fastlandet
Kontaktuppgifter:
KKV, PB 5
00 531 HELSINGFORS
tel. +358 (0)29 505 3000
www.kkv.fi

Konsumenttvistenämnden

Konsumenttvistenämnden är ett opartiskt rättsskyddsorgan för behandling av konsumenttvister. Nämnden ger rekommendationer om hur tvister mellan konsumenter och näringsidkare ska avgöras i ärenden gällande bland annat konsumenttjänster. Nämnden kan också avge utlåtanden till domstol i ärenden som hör till nämndens behörighet. Tjänsten är avgiftsfri. Parterna kan dock debiteras för vissa direkta kostnader.

Åland
Kontaktuppgifter:
Ålands landskapsregering
PB 1060, AX-22 111 MARIEHAMN
tel. +358 (0)18 25 000
www.regeringen.ax

Fastlandet
Kontaktuppgifter:
Ekogatan 3 A, PB 306
00 531 HELSINGFORS
tel. +358 (0)10 366 5200
www.kuluttajariita.fi

Privatpersoner och företag kan även kontakta

Försäkrings- och finansrådgivningen FINE och Försäkringsnämnden som verkar i anslutning till FINE.

FINE kan ge utlåtanden i försäkringsfrågor. Utlåtanden från FINE är inte rättsligt bindande. Tjänsten är avgiftsfri.
Kontaktuppgifter:
Porkalagatan 1
00 180 HELSINGFORS
tel. +358 (0)9 685 0120
www.fine.fi

Finansinspektionen ansvarar för finans- och försäkringstillsynen i Finland.

Kontaktuppgifter:
PB 103, 00 101 HELSINGFORS
tel. +358 (0)10 831 51
www.finanssivalvonta.fi/sv/

Domstol

Försäkringstagare kan även vända sig till domstol för att få försäkringsgivarens beslut slutligt prövat. Talan i domstol skall väckas vid underrätt i Finland på försäkringstagarens hemort eller på skadeorten. Talan skall väckas inom tre (3) år räknat från det att försäkringstagaren erhöll det skriftliga beslutet.