Information till ägare om rösträtt vid bolagsstämma

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag (”Ömsen”) är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Försäkringstagare, som betalar försäkringspremier till Ömsen är tillika delägare i bolaget. Detta gäller såväl privat- som företagskunder.

Uppgifter om delägarskapet i bolaget är inte att betrakta som en offentlig uppgift i ett försäkringsbolag, som det är i ett aktiebolag. I försäkringsbolag omfattas ägaruppgifterna av försäkringssekretess och ägarförteckningen lämnas därmed inte ut.

Som försäkringskund och delägare har du rätt att anmäla dig till och närvara vid bolagets bolagsstämma. På bolagsstämman har varje delägare ett angivet röstetal, som aktualiseras vid en eventuell omröstning.

Röstetalet fastställs på följande sätt, i enlighet med bolagets bolagsordning:
- Vid omröstning på bolagsstämma har varje delägare en röst samt därtill försäkringstagardelägare en röst för varje påbörjat belopp om 100,00 euro av premier som inbetalats under kalenderåret som föregått bolagsstämman.

Genom följande uträkning kan du räknat ut röstetalet du har som försäkringskund och delägare:

Inbetalda försäkringspremier för föregående år i euro dividerat med 100 +1

Notera att försäkringsskatten inte tas i beaktande vid beräknandet av premierna för att fastställa röstetalet.

Om du önskar erhålla uppgift om dina inbetalda försäkringspremier under förra kalenderåret ber vi dig kontakta oss för en begäran. Av din begäran skall framgå för vilken/vilka försäkringstagare du önskar erhålla uppgiften.

Besök oss på vårt kontor på adressen Köpmansgatan 4, i Mariehamn, skicka din begäran per e-post: info@omsen.ax eller ring oss per telefon 018 27 600.

Av din begäran skall framgå:

 • För vilken/vilka försäkringstagare du önskar erhålla uppgiften.
 • Om du begär uppgiften för någon annans räkning behöver du visa din rätt att företräda annan genom att visa upp en skriftlig och daterad fullmakt, eller annan handling i original som på ett tillförlitligt sätt visar på din rätt att agera i ärendet.
 • Om företrädandet avser en juridisk person, till exempel ett bolag, så skall du ha behörig ställning att hantera ärendet; vid behov skall bolagets gällande handelsregisterutdrag bifogas. Utdrag från protokoll bifogas om företrädandet grundar sig på ett beslut som antecknats i protokoll.
 • För dödsbon bör en kopia av bouppteckningens delägarförteckning och övriga bilagor till bouppteckningen bifogas fullmakten.

I samband med inlämnande av begäran behöver du även vid behov identifiera dig med någon av nedannämnda handlingar.
 

Handlingar utfärdade av finländsk myndighet:

 • Körkort
 • Identitetskort (EU).
 • Pass.
 • Diplomatpass.
 • Främlingspass och resehandlingar för flykting.

Handlingar utfärdade av utländsk myndighet:

 • Nationellt pass.
 • Identitetskort som godkänns som resehandling.

Begäran om uppgifter för annans räkning skall göras skriftligen eller per e-post. Efter att vi har behandlat begäran skickar vi uppgiften om inbetalade försäkringspremier via posten till den adress som är registrerad hos oss för den försäkringskund och delägare som premierna gäller.

Försäkringssekretessen omfattar alla uppgifter som handlar om försäkringstagarens ekonomiska ställning eller dess hälsotillstånd eller något som berör andra personliga förhållanden eller en företagshemlighet. Därmed behöver vi kunna identifiera varje person som vill ha sådan information, och kan tyvärr inte ge information om inbetalade försäkringspremier via telefon.