Tillgänglighetsutlåtande

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, nedan Ömsen, åtar sig att göra sina webbplatser och mobila applikationer tillgängliga i enlighet med Lag om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska webbtjänster vara tillgängliga, vilket betyder att alla ska ha lika möjligheter att använda dem. Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Ömsens webbplats www.omsen.ax.

Vi anlitar samarbetspart för att producera innehåll på ett tillgängligt sätt.

Fullgörandestatus:

För närvarande uppfyller webbplatsen de kritiska tillgänglighetskraven.

Webbplatsens tillgänglighet har granskats internt, med stöd från anlitade externa parter. Vid granskningen har bland annat automatiserade verktyg använts.

Ömsen gör egna iakttagelser gällande tillgängligheten och åtgärdar kontinuerligt problem med tillgängligheten som framkommer.

Undantag

1. Oproportionell börda

En tjänsteleverantör kan, på ett motiverat och planerat sätt, avvika från tillgänglighetskraven om leverantören med stöd av en förhandsbedömning av  tillgängligheten kan visa att kraven medför en oproportionell börda för verksamheten.

Arbetet med tillgängligheten på Ömsens webbplats är ett omfattande, men prioriterat område inom bolaget. Webbplatsen innehåller en mängd texter och funktioner som åtgärdas enligt plan, med fokus på att främst förbättra tillgängligheten för tjänster och innehåll som är betydelsefulla för ett stort antal användare, eller särskilt för personer med funktionsnedsättning.

Med hjälp av både interna och externa resurser tar Ömsen dock kontinuerligt steg framåt mot ökad tillgänglighet.

Om Ömsens åberopade oproportionella börda eventuellt försvårar eller omöjliggör för dig att ordna med dina försäkringsärenden ber vi dig att kontakta Tillgänglighetsansvarig i Ömsen för en bedömning av hur vi på ett alternativt sätt kan hjälpa dig.

På följande områden åberopas oproportionell börda enligt de tidsplaner som anges, men med målsättningen att snarast möjligt uppnå tillgänglighet.

1.1 Vissa av webbplatsens bilagor, i pdf-format, följer inte tillgänglighetskraven.

Oproportionell börda åberopas för följande kategorier av bilagor som inte innehåller nödvändig information för förståelsen eller uppfyllandet av försäkringsavtalet:

 • Bilagor som publicerats före 23.9.2018.
 • Marknadsförings och kampanjmaterial på webbplatsen samt länkar till sociala  medier som publicerats före 23.9.2018.      

Oproportionell börda åberopas tillfälligt för följande kategorier av bilagor som är nödvändiga för förståelsen eller uppfyllandet av försäkringsavtalet:

 • Villkor som publicerats på webbplatsen före 23.9.2018.
  Arbetet med att tillgänglighetsanpassa nämnda filer pågår och bedöms vara färdigställt inom år 2021.
  Eventuella nya villkor som tillkommer på webbplatsen publiceras däremot direkt i tillgänglig form.
 • Blankett för att anmäla skada. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa rutinen pågår och bedöms vara färdigställt inom år 2021. 
 • Offerter och fakturor. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa rutinen pågår och bedöms vara färdigställt inom år 2021.  

1.2 Oproportionell börda åberopas för den digitala tjänsten Mina sidor. Mina sidor kommer att ersättas av en helt ny digital kundportal. Arbetet med den nya portalen pågår och tillgänglighetsanpassade funktioner kommer successivt att lanseras från och med kvartal 2, år 2021. 

1.3 Oproportionell börda åberopas i övrigt tillfälligt gällande följande:

 • Vissa bilder på webbplatsen kan sakna alternativ textning. Arbetet med textning pågår och beräknas vara klart inom år 2020.
 • Titeltexter för länkar behöver omarbetas. Arbete pågår med att åtgärda saken och beräknas vara klart inom år 2020.
 • Möjligheten att navigera på webbplatsen med tangentbordet kan på vissa ställen på webbplatsen vara begränsad. Arbete pågår med att åtgärda saken och beräknas vara klart inom år 2020.
 • Kontrasten mellan text och bakgrund kan på vissa ställen på webbplatsen vara bristfällig. Arbete pågår med att åtgärda saken och beräknas vara klart inom år 2020.                                                                                   

Möjlighet att ge respons gällande webbplatsens tillgänglighet:

Du har rätt att få information i tillgänglig form som du behöver för att utreda och tillgodose dina intressen och rättigheter samt fullgöra dina skyldigheter.

Genom webbformuläret  har du möjlighet att ge oss respons om du har frågor, vill påtala brister eller ge utvecklingsförslag gällande tillgängligheten på vår webbplats.

Respons kan även lämnas per telefon till tillgänglighetsansvarig i Ömsen.

Telefon +358 18 27 600 (Kundtjänst).

Handläggningstiden är två (2) veckor.

Du har även möjlighet att lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns information om hur du kan lämna in en anmälan och om behandlingen av sådana ärenden.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
E-post: webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Detta utlåtande har publicerats den 23 september 2020. 

Tillgänglighetsutlåtandet granskas minst en gång per kalenderår.

Vi följer upp webbplatsens tillgänglighet enligt intern uppställd plan och alltid på respons från allmänheten.

Justeringar vidtas enligt de behov som eventuellt framkommer vid granskningarna eller genom respons.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer.

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1523 av den 11oktober 2018 om fastställande av en och mall för tillgänglighetsutlåtanden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (EUT L 256, 12.10.2018, s.103).