Traktor med släp som kör på åker

Försäkringar för traktorer

Traktorn kan du försäkra med en begränsad försäkring mot brand och stöld eller med en mer omfattande försäkring som också gäller för vagnskador.

Obligatorisk och frivillig försäkring

Ditt fordon behöver två försäkringar för att ge dig maximal trygghet om en olycka inträffar. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt trafikförsäkringslagen. Denna kompletterar du med en frivillig bilförsäkring som kan ha olika omfattningar.

Den obligatoriska trafikförsäkringen

Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående såsom till exempel drabbade fotgängare och cyklister. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom.

Den ersätter inte skador på ditt eget fordon eller din egendom, däremot ersätter trafikförsäkringen skadorna på motpartens fordon.

Omfattande Begränsad Mest Begränsad

Försäkringen gäller för skador som uppstår på fordonet vid en olycka till exempel kollision, dikeskörning eller vid transport på annat fordon såsom bilfärja eller tåg.

Självrisken är 150 €

Försäkringen ersätter skador som uppstår vid uppsåtlig skadegörelse.

Självrisken är 150 €

Skyddet gäller för den försäkrades personliga ersättningsskyldighet på grund av skador som uppstått av att fordonet använts i trafik utomlands, till den del ersättningar inte täcks av den till ifrågavarande land utvidgade finska trafikförsäkringen, eller ifrågavarande lands obligatoriska eller frivilliga trafikförsäkring.

Självrisken är 150 €

Försäkringen ersätter skador som uppstår vid direkt sammanstötning med hjortdjur. För Omfattande gäller försäkringen även med övriga vilda djur. Försäkringen ersätter inte för skada som inträffar till följd av väjning för djur, sådan skada kan istället ersättas från vagnskadeförsäkringen.

Självrisken är 150 €

Stölder och inbrott är fall där ditt fordon blir stulet eller skadat under inbrottsförsöket. Det krävs att fordonet har varit låst eller förvarats i ett låst utrymme.

Självrisken är 150 €

Erättning betalas för brandskador på ditt fordon.

Självrisken är 150 €

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som ägaren, innehavaren eller föraren till det försäkrade fordonet kan ådra sig vid tvister. Detta kan bli aktuellt till exempel vid en trafikolycka, vid köp eller försäljning av fordon. Självrisken är 15 % av skadesumman och minimum 150 euro.

Självrisk

Vid varje skada betalar du själv en del av kostnaderna. Grundsjälvrisken är 150 euro. Den självrisk du har framgår i ditt försäkringsbrev. Ju högre självrisk du väljer desto lägre premie betalar du.

En traktor behöver en trafikförsäkring. För bästa skydd kan du även teckna till en frivillig Bilömsförsäkring. Ring eller kom in till oss för att komma fram till vilken försäkring som passar dig och din traktor bäst.
Ja, så fort du kör med traktorn behöver den vara försäkrad enligt lag. Det spelar ingen roll om du bara kör på den egna gården och att den är oregistrerad.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.