Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolags koncept, Tryggometern, är en digital tjänst i vilken analysverktyget Tryggometern-Analys samt applikationen Tryggometer-Appen ingår.

Dessa villkor utgör tillsammans med Allmänna avtalsbestämmelser för digitala tjänster AXDT det avtal som gäller mellan dig och Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag.

Konceptet Tryggometern, med tjänsterna Tryggometern Analys och Tryggometer-Appen, produceras, ägs och upprätthålls av försäkringsbolaget:

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag (nedan ”Ömsen”), FO-nummer 0145082-0, Adress: PB 64, 22101 Mariehamn

 • Användaren är en myndig fysisk person över 18 år, med en gällande hemförsäkring i Ömsen och som har registrerat sig som användare (nedan Användaren) i Tryggometer-Appen och godkänts som Användare av Ömsen.
 • Användaren erhåller tillgång till Tryggometern genom att ladda ned Tryggometer-Appen i en programvarubutik till sin mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet och samtidigt registrera ett Användarkonto samt logga in och identifiera sig med av Ömsen godkänt identifieringsverktyg.
 • Användaren ingår avtal om Tryggometern (nedan ”Avtalet”) med Ömsen genom att registrera ett Användarkonto, enligt de anvisningar som vid varje tidpunkt framgår i Tryggometer-Appen. Genom sin registrering av Användarkontot accepterar Användaren Avtalet för Tryggometern.
 • Tryggometern erbjuds i tillägg till Ömsens hemförsäkring. Syftet med Tryggometern är att förebygga uppkomsten av skador i Användarens försäkrade egendom. Detta sker dels genom att sammanställa riskerna kring den försäkrade egendomen dels genom allmänna och individualiserade råd och rekommendationer till Användaren om hur riskerna kan minskas för att erhålla ett tryggare boende. Genom att Användaren ansluter, av Användaren anskaffade och i den försäkrade egendomen installerade hemlarm såsom t.ex. brandvarnare, vattenfelsbrytare och rörelsedetektorer (nedan ”Sensorer”) till Tryggometer-Appen kan Ömsen behandla utvald information som genom anslutningen skickas från Användarens Sensorer till Ömsen i syfte att analysera och identifiera generella samt individuella risker och riskbeteenden. Användaren väljer, äger och bekostar Sensorerna samt ombesörjer och bekostar installationen av dem.

Användaren väljer själv vilka Sensorer som anskaffas och installeras i den försäkrade egendomen och som ansluts till Tryggometer-Appen. I Tryggometer-Appen återfinns, vid varje tidpunkt uppdaterad, information över vilka Sensorer som är möjliga att ansluta till Tryggometer-Appen.

Användarens Sensorer måste vid varje tidpunkt vara kompatibla med Tryggometern för att analys av information ska kunna genomföras och risker identifieras. Resultaten av analyserna omvandlas till råd och anvisningar som kommuniceras till Användaren i form av notiser och aviseringar i Tryggometer-Appen.

I Tryggometer-Appen finns också funktionen Husboken, avsedd att lagra data om underhåll av den försäkrade fastigheten. Genom Husboken ges Användaren allmänna rekommendationer om underhållsåtgärder vilka Användaren kan välja att utföra och registrera som utförda. Användaren kan också i Husboken registrera egna underhållsåtgärder. Registreringarna av åtgärderna i Husboken påminner Användarna om vilka åtgärder som vidtagits och om tidpunkterna för åtgärder.

Detta Avtal påverkar inte villkoren för Användarens hemförsäkring i Ömsen. För försäkringsavtal gäller alltid Användarens försäkringsbrev tillsammans med de fullständiga försäkringsvillkoren.

Detta Avtal påverkar inte heller villkoren mellan Användaren och leverantörerna av Sensorerna om leverans och tillhandahållande av Sensorer eller till dem separata anslutna tjänster.

Konceptet Tryggometern med tjänsterna Tryggometern Analys och Tryggometer-Appen är avgiftsfri.

Tryggometern är en tilläggstjänst till Ömsens hemförsäkring. Avgifter och arvoden för hemförsäkringen debiteras Användaren i enlighet med villkoren för hemförsäkringen.

Användaren är medveten om och ansvarar själv för eventuella kostnader och avgifter för installation och upprätthållande av Sensorer och deras anslutning till Tryggometer-Appen.

 • Användaren ansvarar för att tjänsterna som ingår i Tryggometern används i enlighet med dessa Användarvillkor, Allmänna avtalsbestämmelser för digitala tjänster, samt i enlighet med god sed och vid varje tidpunkt gällande finsk rätt.
 • Ett Användarkonto i Tryggometern är personligt och den registrerade Användaren får inte överlåta eller upplåta det till någon annan.
 • Användaren ansvarar för att de uppgifter och den information som Användaren anger vid registreringen och uppdateringen av Användarkontot och vid användningen av tjänsterna som ingår i Tryggometern är korrekta och uppdaterade.
 • Vid användning av Tryggometer-Appen ska Användaren visa aktsamhet. Användaren ansvarar för att skydda den enhet genom vilken man loggat in i Tryggometer-Appen, från obehörigt nyttjande. Användaren uppmanas således att nyttja enheternas högsta säkerhetsalternativ. Användaren bör alltid logga ut från Tryggometer-Appen efter användning.
 • Användare ansvarar för och förbinder sig att omsorgsfullt förvara sina identifieringsverktyg till Tryggometer-Appen så att obehöriga inte får tillgång till dem. Ömsen ansvarar inte för skador som förorsakas Användaren eller tredje part till följd av obehörig användning av Användarkontot. 
 • Om Användaren brutit mot Avtalet, eller gällande rätt, eller om tjänsterna som ingår i Tryggometern använts på olagligt eller otillåtet sätt, är Användaren skyldig att ersätta och hålla Ömsen skadeslöst från all skada som Ömsen orsakas härav. Ömsen förbehåller sig rätten att vid misstanke om obehörig användning av tjänst som ingår i Tryggometern, med eller utan föregående varning, när som helst och utan ansvar för eventuella konsekvenser, stänga av Användarens tillgång till tjänsten.
 • Ömsen strävar efter att tillhandahålla tjänsterna som ingår i Tryggometern kontinuerligt och med stabilitet. Konceptet, tjänsten och appen tillhandahålls dock i befintligt skick och utan några utfästelser eller garantier av något slag. Användning av uppgifter och funktioner i Tryggometern sker på Användarens eget ansvar.
 • Ömsen ansvarar inte för riktigheten i uppgifter eller funktioner i Tryggometern Analys
 • eller Tryggometer-Appen eller tillämpandet av dessa för något specifikt syfte. Utöver tvingande stadganden i finsk lag ges inga garantier avseende uppgifternas eller funktionernas tillgänglighet, felfrihet, pålitlighet eller innehåll.
 • Ömsen ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som förorsakas Användaren eller tredje part, och som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning, av information som ges, presenteras eller hänvisas till i tjänst som ingår i Tryggometern. Ömsen ansvarar inte heller för avbrott eller förhinder i användningen av tjänster som ingår i Tryggometern eller för skador som anknyter till detta. Ömsens ansvar begränsas till tvingande stadganden i vid varje tidpunkt gällande finsk lagstiftning och är under alla omständigheter begränsad till ansvar för styrkt direkt skada och till ett maximalt belopp motsvarande 1 000 euro. Ömsen svarar således inte i något fall för följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador på grund av fel.
 • Ömsen förbehåller sig rätten att uppdatera, revidera, eller temporärt eller permanent upphöra med att tillhandahålla konceptet Tryggometern, eller enskild tjänst som ingår i Tryggometern.
 • Ömsen ansvarar inte för riktigheten i den information som skickas till Ömsen från de Sensorer som Användaren anslutit till Tryggometer-Appen, eller för följder som kan uppkomma till följd av att informationen som erhålls från Sensorerna eller Användaren inte är korrekta.
 • Tjänster som ingår i Tryggometern får endast användas för Användarens eget bruk och i enlighet med detta avtal.
 • Beträffande immateriella rättigheter hänvisas till punkt 16 i de allmänna avtalsbestämmelserna för digitala tjänster.
 • Ömsen utvecklar fortlöpande konceptet Tryggometern och tjänsterna som ingår i Tryggometern.
 • Beträffande ändringar i avtalet, konceptet/tjänsterna hänvisas till punkterna 12 samt 14 i de Allmänna avtalsbestämmelserna för digitala tjänster.

 

Beträffande behandlingen av personuppgifter hänvisas till punkt 15 i de Allmänna avtalsbestämmelserna för digitala tjänster.

 • Avtalet träder i kraft då Användaren har registrerat sitt Användarkonto i Tryggometer-Appen, identifierat sig med av Ömsen godkänt identifieringsverktyg, tagit del av och godkänt villkoren för konceptet Tryggometern samt godkänts som Användare av Ömsen. Ömsen godkänner avtalet genom att göra konceptet Tryggometern, och de tjänster som ingår i Tryggometern, tillgänglig för Användaren. Avtalet gäller tillsvidare.
 • Användaren har alltid rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Detta görs genom att Användaren raderar Tryggometer-Appen från den enhet till vilken den nedladdats.
 • Ömsen äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall Användaren bryter, eller med sannolika skäl förväntas bryta mot detta Avtal och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar från skriftligt påpekande därom. Vid sådan uppsägning avbryts tillgången till Användarkontot, varefter Avtalet automatiskt upphör att gälla.

Användare som har avstängts från sitt Användarkonto i enlighet med denna punkt har inte rätt att åter registrera sig eller registrera ett nytt Användarkonto utan att särskilt tillstånd erhållits av Ömsen.

 • Rättigheter och skyldigheter enligt punkt 35 och 7-8 är dock fortsättningsvis i kraft efter att avtalsförhållandet upphört.
 • I övrigt hänvisas punkt 5 i de Allmänna avtalsbestämmelserna för digitala tjänster.