Policy för skydd av användarnas integritet

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, nedan Ömsen, skall skydda dina rättigheter och skyldigheter samt din integritet vid användningen av Ömsen Hälsa-applikationen eller funktionerna på omsenhalsa.ax nedan angivna som Plattformen. Vår policy, nedan Policy, för skydd av användarnas integritet finns i fullständig version här.

Nedan följer en komprimerad/sammanfattad version av Policyn.

Typ av personuppgifter Vi samlar in webbkakor (cookies) gällande dina sessioner på Plattformen och information om vilka evenemang och artiklar som du har tagit del av samt en unik identifieringskod (pseudonyckel) för att kunna kontrollera att du har en gällande försäkring.
Källa Vi samlar in personuppgifterna från dig och från din försäkring.
Syfte Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna tillhandahålla de tjänster som finns på Plattformen samt för att tillställa dig information.

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolags lagliga grund

Försäkringsavtal och berättigat intresse.
Mottagare av personuppgifter Ömsen och försäkringsbolagets anvisade Serviceproducenter.
Lagringstid Dina personuppgifter sparas, om inte annat föreskrivs i lag, enligt följande:
Uppgifter som samlats in i stöd av försäkringsavtalet sparas under den tid som försäkringen är i kraft och därefter i sex (6) månader efter att försäkringen har upphört.
Profilering Vi profilerar inte dig.
Automatiserat beslutsfattande Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.
Överföring av personuppgifter till tredje land Uppgifterna överförs inte till länder utanför EU/EES-området.

Policy för användarnas integritet

Ömsen ansvarar för att skydda dina rättigheter och din integritet. Policyn för skydd av användarnas integritet beskriver vilken information som Ömsen samlar in om dig samt hur vi lagrar, analyserar och delar den insamlade informationen via Plattformen. Policyn förklarar också vilka rättigheter du har gällande dina uppgifter och hur du kontaktar oss för att begära tillgång till, korrigera, överföra, begränsa eller radera den information som vi har samlat in om dig. Denna policy begränsar inte dina rättigheter enligt gällande lagar och inte heller dina möjligheter att, beroende på ditt hemland, lämna in klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet.

Läs policyn noggrant. Villkoren i denna Policy kan över tid uppdateras för att anpassas till vid varje tidpunkt gällande regelverk och Ömsens informationsrutiner. Vid väsentliga ändringar i villkoren, erhåller du ett meddelande om uppdateringen.

Ömsen följer EU:s vid varje tidpunkt gällande dataskyddsförordning (GDPR).

För att tillhandahålla Plattformen samlar vi in anonym och personlig information om dig. Med personlig information avses alla uppgifter, inklusive personliga och andra väsentliga uppgifter, som gör att en person kan identifieras. Du har ingen skyldighet att förse oss med personlig information. Om du väljer att inte uppge viss personlig information, kan vi dock inte tillhandahålla tjänsten.

Personlig information som Ömsen samlar in utgör, men är inte begränsat till:

 • de inloggningsuppgifter du använder för att logga in på Plattformen;
 • information om ditt deltagande i aktiviteter;
 • ytterligare information som du kan uppge i kontakten med Ömsen eller Serviceproducenten.

Vi samlar in din personliga information när du skickar den via Plattformen och genom att analysera din användning av Plattformen.

Som försäkringskund hos Ömsen har du rätt att besöka anvisad Serviceproducent. För att Serviceproducenten skall kunna tillhandahålla en anpassad hälsoträff kommer du som kund att behöva besvara ett antal livsstilsfrågor i enkäten.

Dessa uppgifter överlämnas till Serviceproducenten.

Medimar Scandinavia Ab, FO-nr. 2083963-9, är den Serviceproducent som hanterar dina personuppgifter vid utförande av uppdrag.

Medimar Scandinavia Ab har sitt säte i Finland, Lövuddsvägen 4, 22 120 MARIEHAMN, ÅLAND, FINLAND och lyder under GDPR.

Ömsen använder dina personuppgifter endast för att ge dig tillgång till våra tjänster, vilket främst innebär att:

 • administrera och hantera ditt Ömsen Hälsa-konto;
 • identifiera dig när du loggar in;
 • följa dina framsteg i programmet och de belöningar du erhåller;
 • ge dig information om programmet och programfunktioner; och
 • svara på dina frågor och önskemål.

Vi kan därtill använda din personliga information för att skapa ”anonyma dataposter” där all information, inklusive all kontaktinformation, som gör det möjligt att koppla de återstående uppgifterna till dig tas bort. Vi kan använda anonyma uppgifter för interna ändamål, såsom för att analysera mönster och programanvändning för att förbättra våra tjänster. Därtill kan vi använda anonyma uppgifter för att analysera och förstå demografiska trender, kundbeteendemönster och preferenser. Anonyma uppgifter kan även hjälpa oss att berika innehållet i och förbättra kvaliteten gällande Ömsen Hälsa-försäkringen och de tjänster du som kund har rätt att nyttja i stöd av försäkringen.

Vi förbehåller oss rätten att, i enlighet med vid varje tidpunkt gällande lagar och förordningar, lämna ut anonyma uppgifter.

Alla uppgifter, inklusive all personlig information som vi samlar in om dig, lagras i ett datacenter beläget i Europa.

Ömsen skall skydda dina uppgifter och din integritet. För att säkerställa datasäkerhet följer vi rimliga fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden som utformats för att skydda och trygga dina uppgifter och din personliga information. Inget företag kan emellertid helt eliminera säkerhetsrisker i samband med tillhandahållandet av digitala tjänster.
Kravet på att du endast kan använda Plattformen eller annan digital tjänst bakom en inloggad sida är en säkerhetsfunktion som används för att skydda din personliga information och andra uppgifter.

Din första inloggning i Plattformen sker alltid via TUPAS eller annan identifieringstjänst.

De är endast person hos Ömsen och hos anvisad Serviceproducent, som enligt anställningsavtal har en rättighet att behandla dina personuppgifter, som kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

De anställda på dessa arbetsplatser är skyldiga att iaktta sekretessen gällande din personliga information och har endast behörighet att få tillgång till din personliga information i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster eller support.

Din personliga information kan behöva delas med tredje part för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster. Om vi behöver dela din personliga information med tredje part begränsar vi informationen som delas till det minimum som krävs för att säkerställa tillhandahållandet av och kvaliteten på de tjänster vi erbjuder dig.

Vi använder, avslöjar eller delar aldrig din personliga information för marknadsföringsändamål, och vi säljer eller hyr aldrig ut din personliga information.

Vi kan i vissa fall behöva lämna ut din personliga information till ombud eller entreprenörer som utför uppdrag för oss och som hjälper oss att tillhandahålla och stöda de tjänster vi erbjuder. Detta kan inkludera att bearbeta transaktioner, att uppfylla dina önskemål, att analysera dina data eller att hjälpa oss att kommunicera viktig information om de tjänster du är berättigad till enligt försäkringsavtalet.

Ombuden och entreprenörerna är alltid bundna av avtal som skall säkerställa att deras behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar och praxis.

Vi kan i vissa fall använda eller lämna ut din personliga information för att göra det möjligt för dig att ta del av ytterligare hälsotjänster från tredje part.

Dessa ytterligare hälsotjänster kan erbjudas dig av Ömsen eller andra utomstående leverantörer som Ömsen har ingått avtal med. Vi använder eller delar endast din personliga information för dessa allmänna ändamål:

 • (i) för att samordna registrering i sådana ytterligare tjänster;
 • (ii) för att förbättra din programupplevelse;
 • (iii) för att ge dig information om de tjänster som är tillgängliga för dig enligt försäkringsavtalet och på Plattformen;
 • (iv) för att säkerställa att du får lämpliga belöningar för deltagande i Ömsens tjänster och andra liknande tjänster som tillhandahålls av Ömsen eller utomstående leverantörer;
 • (v) för att utvärdera den övergripande kvaliteten och effektiviteten hos det eller de program som du kan delta i; och
 • (vi) för att bedöma din behörighet för andra program som Ömsen eller utomstående leverantörer kan erbjuda.

Ömsen kan behöva lämna ut din personliga information om:

(a) det krävs enligt tillämplig lag, förordning eller regel; och
(b) vi i god tro bedömer att ett sådant utlämnande krävs för att skydda eller försvara våra rättigheter eller andras rättigheter, för att hjälpa till vid en utredning eller för att förhindra olaglig aktivitet.

Vi kan tillhandahålla information i ett anonymt och sammanställt format på gruppnivå till tredje part som bearbetar den personliga informationen, nedan dataanalytiker, för att generera anonym information och härleda analysinformation som ska delas med Ömsen. Dataanalytiker har ingen oberoende rätt att använda din personliga information till annat än att tillhandahålla aggregerings- och analystjänster. Ömsen eller Dataanalytikern kan inte använda sådan anonym information eller aggregerade rapporter för att direkt identifiera dig.

Ömsen kan använda den anonyma informationen efter eget gottfinnande, bland annat för att utvärdera det övergripande programmet, samt för att tillhandahålla ytterligare förmåner, program och tjänster.

Vi kan dela anonyma uppgifter med tredje part, sammanställt eller på gruppnivå. Du kan när som helst begära namnen på sådan tredje part och partnerorganisation från oss.

När du besöker Plattformen kan vi automatiskt samla in ytterligare information, inklusive typen av webbläsare som du använder, vilken mobil enhet du använder (version av operativsystem), internetleverantör (ISP), refererande och utgångssidor, filerna som visas på vår webbplats (t.ex. HTML-sidor, grafik etc.), datum- och tidsstämplar på aktiviteten på Plattformen, din IP-adress (den unika adressen som identifierar din enhet på internet) och operativsystemet din enhet använder.

Vi använder denna kompletterande information för att få en bred, ospecifik förståelse för de platser från vilka våra användare får tillgång till våra tjänster och för att förbättra säkerhetskontrollerna gällande åtkomsten till Plattformen.

Vi använder även informationen till att analysera trender, administrera webbplattformen, spåra medlemmars rörelser på Plattformen och kring webbplatsen och samla demografisk information om vår medlemsbas som helhet.

Om du har valt att ta emot push-meddelanden på din mobila enhet, kan vi skicka meddelanden med påminnelser och aviseringar. Om du inte längre vill ha sådan kommunikation kan du stänga av push-meddelanden på enheten.
Vi kan skicka e-post eller nyhetsbrev med information om Plattformen och tjänsterna som Ömsen och Serviceproducenten erbjuder.

Du kan när som helst kostnadsfritt avsäga dig dessa meddelanden, genom att uppdatera inställningarna i profilinformationen eller genom att kontakta oss.

Ömsen använder cookies:

 • för att komma ihåg att du har använt Plattformen innan, så att vi kan identifiera dig samt för att se antalet unika besökare och hantera kapaciteten;
 • för att du ska kunna navigera på Plattformen snabbare och lättare;
 • för att komma ihåg din inloggningssession när du går från en sida till nästa på Plattformen;
 • för att spara dina inställningar och preferenser;
 • för att anpassa vissa aspekter av Plattformen för att återspegla dina intressen och preferenser; och
 • för att samla in statistisk information om hur du använder Plattformen, så att vi kan förbättra våra tjänster över tid.

Ömsens Plattform kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av Ömsen. Vi tillhandahåller dessa länkar och anslutningar för din bekvämlighet. Ömsen har ingen kontroll över dessa tredje parter, deras integritetspolicy och innehållet som de visar på sina webbplatser eller i applikationer.

Om du väljer att skicka in personlig information medan du besöker dessa webbplatser eller använder dessa applikationer, behöver du komma ihåg att dina rättigheter regleras av tredje parts integritetspolicy.

Vi rekommenderar att du noggrant läser integritetspolicyn på de webbplatser som du besöker eller applikationer som du använder.

Du har, oavsett bosättningsort, med undantag av vissa särskilda omständigheter som identifieras i lokal lagstiftning, laglig rätt att få tillgång till informationen som Ömsen har samlat in om dig. Du kan begära en kopia av all personlig information och alla uppgifter som vi har gällande dig. Vi förser dig på ett dataportabelt sätt med en kopia av alla uppgifter som vi har samlat in om dig i ett standardformat, t.ex. Excel.

Du kan kontakta oss för att begära en kopia av alla dina uppgifter. Du bör ha beredskap för att kunna identifiera dig. Vi svarar på din förfrågan inom rimlig tid. Kontaktuppgifter enligt nedan.

Den anvisade Serviceproducenten utför ett uppdrag i stöd av ett avtal med Ömsen. Du har enligt försäkringsavtalet rätt att nyttja de tjänster och förmåner som Serviceproducenten erbjuder inom ramen för försäkringen Ömsen Hälsa.

De uppgifter som du har uppgivit till den anvisade Serviceproducenten har du därför rätt att få av Ömsen i ett standardformat (till exempel Excel).

Du har rätt att uppdatera, radera eller korrigera din personliga information. Kontakta oss för sådana åtgärder.

Du kan när som helst begära att all din personliga information och andra uppgifter överförs till en annan leverantör av tjänster.

För att slutföra överföringen behöver vi ytterligare information om den nya leverantören och kunna säkerställa att en säker kanal används vid överföringen. Kontakta oss för sådan överföring.

På grund av typen av tjänst som vi erbjuder, kan vi inte endast begränsa behandlingen av vissa uppgifter.

Om du begär att vi upphör att bearbeta delar av dina uppgifter innebär det att samtliga uppgifter kommer raderas genom processen som förklaras ovan under rubriken ”Kan jag korrigera, uppdatera eller radera min personliga information och andra uppgifter?”.

Om du har några frågor, kommentarer eller frågor gällande denna policy eller dina rättigheter och skyldigheter enligt denna policy, kan du kontakta oss via e-post på DSO@omsen.ax eller via avsnittet ”Kontakta oss” på Ömsens Plattform eller i Appen.
Du kan också kontakta oss skriftligen eller med ett besök på adressen:

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Köpmansgatan 6
22 100 MARIEHAMN
ÅLAND, FINLAND
Policyn uppdaterades senast i oktober 2019.