Nedan har vi sammanställt information om hur vi behandlar dina personuppgifter då du tecknar avtal om Tryggometern samt vid användningen av Tryggometern-Applikationen. Denna dataskyddsbeskrivning utgör ett komplement till Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolags, (nedan Ömsen), allmänna dataskyddsbeskrivning vilken du kan läsa här

Ömsen förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna dataskyddsbeskrivning, om ändringarna är nödvändiga för att uppfylla legala eller tekniska krav eller om förändrade förhållanden förutsätter det. Vi rekommenderar dig att kontrollera innehållet i dataskyddsbeskrivningen regelbundet.

Den personuppgiftsansvarige och kontaktuppgifter

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, FO-nummer: 0145082–0
Besöksadress: Köpmansgatan 4, 22100 Mariehamn
Postadress: PB 64, 22101 Mariehamn
Telefon: +358 18 27 600
e-post: info@omsen.ax

Dataskyddsombudets kontaktinformation

Postadress: Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag/DSO
PB 64, 22101 Mariehamn
e-post: dso@omsen.ax

Registrerade, det vill säga de personer som vi behandlar uppgifter om, är privatpersoner vilka har ingått avtal om Tryggometern innefattande Tryggometern-Applikationen och Tryggometern-Analys.    

All behandling av personuppgifter måste stöda sig på en laglig grund, i dataskyddslagstiftningen kallas detta för rättslig grund för behandling.

Då du som registrerad ingår avtal om Tryggometern innefattande Tryggometern-Applikationen och Tryggometern-Analys stöder vi oss på följande lagliga grunder:

Fullgörande av avtal

Vi behandlar de uppgifter som är nödvändiga för att kunna erbjuda Tryggometern, innefattande Tryggometern-Applikationen.  Vi har även rätt att behandla uppgifterna för att fullgöra våra åtaganden enligt avtalet.  

Kundadministration

Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera och hantera ditt Tryggometern konto samt för att hantera och utveckla vår kundrelation med dig.

Kommunikation

Vi använder även uppgifterna för att informera om händelser i hemlarmen vilka är uppkopplade till Tryggometern-Applikationen samt för att skicka meddelanden hänförliga till Tryggometern tjänsten till dig. Information och meddelanden som omfattas av Tryggometern kommuniceras via Tryggometern-Applikationen.

Vi kan även kontakta dig för att informera om ändringar i Tryggometern.  

Kommunikation och rekommendationer

Informationen som samlas in via Tryggometern-Applikationen och anslutningarna till Tryggometern-Applikationen kopplas ihop med dig som försäkringstagare och den egendom du har försäkrad via din Hemöms-försäkring. Vi använder uppgifterna från hemlarmen för att kommunicera information och ge råd om hur du kan minska riskerna för skada i din försäkrade egendom.   

Berättigat intresse 

Vi kan även behandla personuppgifter för att uppfylla, vårt, eller en tredje parts, så kallade berättigade intresse. Detta betyder att vi i vissa fall har rätt att behandla de registrerades uppgifter också då behandlingen inte stöder sig på ett avtal.

Förbättring, tester och utveckling av Tryggometern

Vi behandlar tekniska data för att få en bred, ospecifik förståelse för de platser från vilka våra användare får tillgång till våra tjänster och för att förbättra säkerhetskontrollerna gällande åtkomsten till Tryggometern-Applikationen.

Vi använder även informationen till att analysera trender, administrera Tryggometern-Applikationen och samla demografisk information om vår kundbas.

Vi behandlar även personuppgifter (sensordata) för att utveckla Tryggometern-Applikationen samt för att utveckla nya sätt att förebygga risker för skador och för att minska de negativa effekterna av inträffade skador, behandlingen innefattar även analyser och testning i samband med detta.

Personuppgifter samlas in från den registrerade i samband med ingående av avtal om Tryggometern samt vid inloggning till Tryggometern-Applikationen.

Uppgifter om att det finns en gällande Hemöms-försäkring samt uppgifter om den försäkrade egendomen inhämtas från Ömsens försäkringsregister.

Information Uppgifter samlas även löpande in från de hemlarm som den registrerade har installerat i sitt hem och anslutit till Tryggometern-Applikationen.

Information samlas även in genom att analysera den registrerades användning av Tryggometern-Applikationen.

För att tillhandahålla Tryggometern innefattande Tryggometern-Applikationen samlar vi in personuppgifter och information om den försäkrade egendom och hur den hanteras. Med personuppgifter avses alla uppgifter som anknyter till en identifierad eller identifierbar person.

Personuppgifter som Ömsen behandlar utgör, men är inte begränsade till:

Grunduppgifter: Namn
Identifieringsuppgifter: Personnummer
Inloggningsuppgifter: Bank-ID
Avtals- och produktuppgifter: Försäkringsnummer på gällande Hemöms-försäkring,
Tekniska identifieringsuppgifter: IP-adresser (den unika adressen som identifierar din enhet på internet)
Egendomsuppgifter: Den försäkrade egendomens storlek och våningsantal.
Sensordata från anslutna hemlarm: Aktiviteter som hemlarmen registrerar i den försäkrades egendom vilka triggar någon form av larm och som är nödvändiga för att tillhandahålla funktionerna i Appen. Aktiviteter som hemlarmen registrerar vilka inte triggar någon forma av larm eller är nödvändiga för att tillhandahålla funktionerna i Appen men som behandlas i syfte att utveckla nya sätt att förebygga risken för skador och för att minska de negativa effekterna av inträffade skador.
Datat som samlas in från hemlarmen är i sig anonym men kan genom kopplingen till Tryggometern-Applikationen kopplas till en försäkringstagare. Det går däremot inte att utifrån den insamlade informationen att utläsa vilken bestämd person som agerat på ett visst sätt.
Fritexter i Husboken: Eventuella personuppgifter som den registrerade väljer att skriva in.
Tekniska data:
När du besöker Tryggometern-Applikationen kan vi automatiskt samla in teknisk information, så som typen av webbläsare du använder, vilken mobil enhet du använder (version av operativsystem), internetleverantör (ISP) samt datum- och tidsstämplar på aktiviteten i Appen.

Behandling av personuppgifter begränsas till de anställda i Ömsen vars arbetsuppgifter kräver att sådana uppgifter behandlas. Behandling sker enbart i sådan utsträckning som är nödvändig för arbetsuppgiftens utförande

Personuppgifter kan även behandlas av tjänsteleverantörer eller samarbetsparter. Behandlingen sker i dessa fall på uppdrag av Ömsen och uppgifterna får inte behandlas på annat sätt än vad som har avtalats mellan Ömsen och tjänsteleverantören eller samarbetsparten. Behandlingen skall ske i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Samtliga personer vilka behandlar personuppgifter är skyldiga att iaktta sekretessen gällande personlig information.

Ömsen kan även komma att lämna ut personuppgifter om det krävs enligt det regelverk som reglerar försäkringsbolag eller i det fall utlämnade bedöms vara nödvändigt för att skydda eller försvara våra eller andras rättigheter, för att hjälpa till vid en utredning eller för att förhindra olaglig aktivitet.

Behandlingen av personuppgifter sker i huvudsak inom EU/EES. I vissa fall kan dock personuppgifter komma att behandlas i länder utanför EU/EES-området. Om personuppgifter överförs till ett sådant land skall Ömsen tillse att personuppgifterna fortsättningsvis är ändamålsenligt skyddade samt att överföringen sker på ett lagligt sätt. 

Ömsen skall skydda dina uppgifter och din integritet, för detta ändamål har Ömsen vidtagit fysiska, elektroniska och administrativa säkerhetsåtgärder. Bland de säkerhetsåtgärder som vidtagits kan nämnas behörighetskotroll för åtkomst till datasystem, krypteringsteknik, brandväggar, samt användning av identifieringstjänst vid inloggning till Tryggometern-Applikationen.

Personuppgifterna behandlas så länge avtalet om Tryggometern är aktivt.

Du kan radera samtliga uppgifter och ditt användarkonto i applikationen. I samband med detta raderas samtliga personuppgifter som Ömsen samlat in och behandlat. Sensordata insamlat i syfte att utveckla nya sätt att förebygga risken för skador och för att minska de negativa effekterna av inträffade skador lagras i 12 månader.

Du har som registrerad flertalet lagstadgade rättigheter. Du är välkommen att ta kontakt med oss om du vill använda dig av någon av rättigheterna som beskrivs nedan. Lägg märke till att vi är skyldiga att identifiera dig för att du ska kunna nyttja dina rättigheter. Du kan identifiera dig genom att besöka vårt kontor och uppvisa officiell identitetshandling.

För att utöva dina rättigheter kan du ta kontakt med Ömsens kundtjänst eller dataskyddsombudet, du hittar kontaktuppgifterna nedan under rubriken ”Kontakta oss eller dataskyddsmyndigheten”.

Rätt att begära tillgång

Du har rätt att av Ömsen få information om vi behandlar personuppgifter gällande dig. Du har även rätt att få ta del av sådana eventuella uppgifter.

Rätt att begära rättelse

Du har rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig rättas och att ofullständiga uppgifter kompletteras.

Rätt till radering

Du har i vissa fall rätt att begära att dina uppgifter ska raderas. Du kan även själv radera uppgifter i applikationen.

Rätt till begränsning

Du kan i vissa fall begära att vi skall begränsa vår behandling av dina personuppgifter.  Du kan begära begränsning om du anser att personuppgifterna inte är korrekta, att behandlingen saknar rättslig grund eller om du har invänt mot en behandling, (se följande rubrik).

Rätt att invända

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på basis av den rättsliga grunden ”berättigat intresse” har du rätt att motsätta dig behandlingen. Vi har enbart rätt att fortsätta behandlingen om det konstateras att vi har ett berättigat intresse som har företräde framom dina intressen.

Du har alltid rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter vid direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

I de fall behandlingen av dina personuppgifter är automatiserad, grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal mellan dig och Ömsen samt du själv har lämnat in de behandlade uppgifterna har du rätt att begära att dessa personuppgifter lämnas ut till dig eller till en annan personuppgiftsansvarig i ett maskinläsbart format.

Din rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet

Du har rätt att vända dig till dataskyddsmyndigheten om du har frågor eller klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter, (se rubrik 10 ”Kontakta oss eller dataskyddsmyndigheten”).

Personuppgiftsansvarig:
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Postadress:
PB 64AX-22101 MARIEHAMN

Kundservice:
Telefon +358 18 27 600
E-post: info@omsen.ax.

Besöksadress:
Köpmansgatan 6, i Mariehamn

Ömsen har även utsett ett dataskyddsombud som övervakar skyddet av personuppgifter.

E-post: dso@omsen.ax 

DSO/ Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
PB 64, AX-22101 Mariehamn

Om du har frågor eller klagomål kan du även vända dig till dataskyddsmyndigheten:
Finland: Dataombudsmannens byrå, PB 800, FI-00521 Helsingfors eller tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi