Trafikförsäkring

Ö 700 F

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

VIKTIG INFORMATION

Försäkringsavtalet och tillämplig lagstiftning

Detta försäkringsvillkor utgör en del av försäkringsavtalet mellan försäkringstagaren och Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag. Villkoret gäller i anslutning till vad som anges i försäkringsbrevet. För detta avtal gäller finsk rätt, särskilt trafikförsäkringslagen (460/2016). Lagen har genomgått vissa förändringar inför 2017 och villkoret är anpassat efter dessa.

Försäkringsplikt

Trafikförsäkringen är en lagstadgad obligatorisk försäkring som måste tecknas för de flesta motordrivna fordon såsom bilar, motorcyklar, mopeder, lastbilar och bussar. Som en enkel huvudregel gäller att fordon som är registreringspliktiga också är försäkringspliktiga, men det finns undantag och inget hindrar att man tecknar trafikförsäkring på frivillig basis också för ett fordon som inte måste försäkras.

Motorredskap och traktorer som inte går fortare än 15 km/h samt skördetröskor är befriade från försäkringsplikt under förutsättning att de inte heller behöver registreras. Släpvagnar som är registreringspliktiga måste också försäkras, men inte annars. Ej registreringspliktiga eldrivna rullstolar behöver aldrig trafikförsäkras, och detsamma gäller hoverboards, Segways och liknande.

Skyldig att teckna försäkring är fordonets ägare och innehavare.

Försäkringens omfattning

Trafikförsäkringen gäller för skada som uppkommer till följd av trafik med det försäkrade fordonet, både på trafiklederna och utanför dessa. Försäkringen gäller även på skogsvägar, parkeringsplatser med mera, men inte då fordonet genomgår service eller reparation, tvättas eller liknande.

Trafikförsäkringen betalar ersättning för personskador, både när skadan drabbar förare och/eller passagerare i det försäkrade fordonet och utomstående. Försäkringen gäller även för sakskador på egendom utanför det försäkrade fordonet som drabbar utomstående, t.ex. andra bilar. Skada på det egna fordonet eller egendom som transporteras med det ersätts dock inte.

Försäkringen betalar ersättning oberoende av vållande, enligt reglerna i trafikförsäkringslagen om s.k. strikt eller objektivt ansvar. Det krävs alltså inte vårdslöshet eller oaktsamhet för att ansvar skall anses föreligga enligt lagen. Vid en kollision mellan två eller flera trafikförsäkrade fordon är dock skuldfrågan avgörande för vilken eller vilka försäkringar som betalar för uppkomna skador.

Försäkringen gäller inom hela EES-området och det s.k. gröna kortområdet.

Begränsningar och återkrav

Vid person- och sakskada som du åsamkar dig själv uppsåtligen eller av grov oaktsamhet kan ersättningen nedsättas eller förvägras. Grov oaktsamhet kan föreligga vid olika former av medvetet risktagande, såsom vid betydande överhastighet eller då en motorcykel körs på bakhjulet.

Förare som gör sig skyldig till rattfylleri (minst 0,5 promille alkohol i blodet) får aldrig full ersättning för personskada som denne drabbas av, och vid grovt rattfylleri (minst 1,2 promille alkohol i blodet) betalas ingen ersättning alls för personskada som föraren åsamkas. Detsamma gäller om föraren framfört fordonet påverkad av narkotika eller andra berusningsmedel.

Eventuell ersättning som betalats till utomstående skadelidande kan på motsvarande sätt återkrävas av förare som orsakat skadan uppsåtligen, av grov oaktsamhet eller under inflytande av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel.

Försäkringsbelopp och självrisk

Försäkringen gäller utan beloppsbegränsning vid personskada. Sakskada ersätts med högst 5 miljoner euro per skadetillfälle. Försäkringen gäller utan självrisk.

Åtgärder vid skada

Den som gör anspråk på ersättning måste anmäla skadan så snart som möjligt, men senast inom 3 år från det att ersättningssökanden fått kännedom om skadan. Du är skyldig att medverka i skadeutredningen genom att tillhandahålla information och uppgifter som behövs för vår utredning. Vi är inte bundna av att du medger ansvar eller godkänner krav, om inte ansvar hade förelegat även utan sådant medgivande.

Ord och uttryck

Med uttrycken ”vi”, ”vår” och ”oss” avses försäkringsgivaren, dvs Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag. Med uttrycken ”du”, ”din” och ”dig” avses försäkringstagaren.

Försäkringsgivare

ÅLANDS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG

Köpmansgatan 6, PB 64, AX-22101 MARIEHAMN

Telefon +358-18-27600, Fax +358-18-27611

e-post: info@omsen.ax

www.omsen.ax

 

1. Omfattning

Trafikförsäkringen gäller enligt reglerna i trafikförsäkringslagen (460/2016) för person- och sakskada som uppkommit till följd av trafik med det försäkrade fordonet.

Ersättning för personskada betalas både till personer i och utanför fordonet, medan ersättning för sakskada endast betalas för skador på egendom utanför fordonet. Sakskada på egendom som du själv innehar, och som inte utgör motorfordon, ersätts dock inte.

Ersättning betalas inte för skador på det försäkrade fordonet, släpvagnar och andra fordon kopplade till fordonet, och inte heller på egendom transporterad med det försäkrade fordonet eller tillkopplat fordon.

Ett motorfordon är inte i trafik då det utanför trafiklederna

  • används för ett väsentligen annat ändamål än transport av personer eller gods
  • förvaras, repareras, undergår service eller tvättas.

Anmärkning: Med trafikled avses allmänna eller enskilda vägar, gator och torg, parkeringsplatser, gårdsvägar och andra områden som är avsedda för allmän trafik eller som allmänt används för trafik.

2. När försäkringen gäller

2.1 Giltighetstid

Försäkringen gäller för skada som inträffar under försäkringstiden, som framgår av försäkringsbrevet.

2.2 Ägarbyte

Om fordonet byter ägare eller innehavare, gäller försäkringen även för skador som inträffar inom 7 dagar från äganderättens övergång, om inte den nya ägaren eller innehavaren tecknat försäkring inom denna tid.

2.3 Förnyelse och upphörande

Om du inte säger upp försäkringen, förnyas den automatiskt med 1 år i sänder vid huvudförfallodagen.

Du har rätt att skriftligen säga upp försäkringen, om

  • försäkring tecknats i ett annat bolag
  • fordonet stulits och brottet polisanmälts
  • fordonet avställts och inte används i trafik
  • fordonet slutligt avregistrerats och tagits ur trafik.

Som uppsägning betraktas också en anmälan från myndigheterna eller ett annat försäkringsbolag att fordonet slutligt har avregistrerats, bytt ägare eller försäkrats i annat bolag.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller inom EES-området och stater som anslutit sig till gröna kortsystemet.

4. Premie och bonus

4.1 Premiebetalning

Premien skall betalas senast på den förfallodag som anges i fakturan. Vid dröjsmål med premiebetalningen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Försäkringspremien inklusive eventuell ränta är direkt utmätningsbar enligt lagen om verkställighet av skatter och avgifter.

Den första försäkringsperiodens premie uppgår dock alltid till minst 15 €.

4.2 Om försäkringen upphör i förtid

Om försäkringen upphör i förtid har vi bara rätt till premie för den tid försäkringen varit i kraft. Resterande del av premien återbetalas, med 1/360 av årspremien per dag från avtalets upphörande.

Vi är dock inte återbetalningsskyldiga för premiebelopp understigande 8 €, eller det belopp som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet genom förordning.

4.3 Avställning

Vid avställning debiteras ingen premie. På begäran återbetalas eventuell överskjutande premie.

Premie återbetalas dock inte för traktorer, veteranfordon, terrängfordon, ATV, hus- och släpvagnar, vissa motorredskap samt åretruntförsäkrade motorcyklar och mopeder. Detsamma gäller fordon som ingår i gruppförsäkring och fordon med ständig provnummerskylt.

Har avställt fordon använts i trafik, är du skyldig att betala tredubbel försäkringspremie från avställningstidpunkten till det att fordonet användes i trafik.

Sådan premie uppbärs inte om synnerligen vägande skäl talar emot detta, såsom då fordonets användning i trafik beror på att det stulits.

4.4 Bonus

Bonus innebär att du får rabatt på försäkringspremien för skadefria år.

Alla fordonstyper är inte bonusberättigade. Av försäkringsbrevet framgår om bonus gäller för det försäkrade fordonet.

För varje skadefritt år som fordonet använts i trafik under minst 4 månader intjänas 5 procentenheter i bonus. Vid skada tappar du 20 procentenheter. Högsta bonus är 70%, lägsta bonus är 0%.

Vilken bonus som gäller då försäkringen tecknas beror bl.a. på om det är första gången du tecknar en trafikförsäkring eller om eventuell skadehistorik inverkar på premien (se avsnitt 8.).

5. Begränsningar

5.1 Uppsåt och grov oaktsamhet m.m.

Ersättning för personskada som någon uppsåtligen åsamkat sig själv ersätts endast till den del övriga omständigheter bidragit till skadans uppkomst.

Ersättning för personskada som orsakats genom grov oaktsamhet kan nedsättas eller förvägras efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

Ersättning för sakskada kan på basen av den skadelidandes medverkan nedsättas eller förvägras efter vad som är skäligt med beaktande av skuldfrågan och övriga omständigheter.

5.2 Användning av alkohol och andra berusningsmedel

Om föraren åsamkas personskada och under körningen eller därefter haft minst 1,2 promille alkohol i blodet, betalas ersättning endast till den del övriga omständigheter bidragit till skadan. Detsamma gäller om körförmågan varit kännbart nedsatt p.g.a. påverkan av narkotika eller andra berusningsmedel.

Om föraren åsamkas personskada och under körningen eller därefter haft minst 0,5 promille alkohol i blodet, sänks ersättningen i proportion till skadelidandes andel i skadan. Detsamma gäller om körförmågan varit nedsatt p.g.a. påverkan av narkotika eller andra berusningsmedel.

6. Åtgärder vid skada

6.1 Skadeanmälan och preskription

Skada som kan leda till ersättningsanspråk skall anmälas så snart som möjligt, men senast inom 3 år från det att ersättningssökanden fått kännedom om skadan. Skada måste alltid anmälas inom 10 år från det att skadepåföljden uppkommit.

Om skada anmäls eller ersättningsanspråk framställs senare än vad som anges i föregående stycke är vi fria från ansvar, om inte synnerligen vägande skäl talar för att anspråket ändå behandlas.

6.2 Medverkan i skadeutredningen

Du är skyldig att utan ersättning bistå oss vid skadeutredningen och lämna information, handlingar och upplysningar som kan ha betydelse för utredningen, bedömningen av skuldfrågan och skadeberäkningen.

6.3 Medgivande av ansvar

Vi är inte bundna av att du, utan vårt godkännande, tar på dig skulden för en skada, godkänner krav eller betalar ersättning, om inte ansvar hade förelegat utan sådant medgivande.

7. Ersättningsregler

7.1 Personskada

Vid personskada kan ersättning betalas för sjukvårdskostnader och andra nödvändiga utgifter, inkomstförlust, sveda och värk, andra tillfälliga men, bestående men och rehabilitering.

Ersättning för sveda och värk samt andra tillfälliga men betalas dock inte vid obetydliga personskador.

Vid dödsfall kan ersättning betalas för begravningskostnader och förlust av underhåll.

Ersättning av fortlöpande karaktär (för t.ex. inkomstförlust) kan, om det föreligger särskilda skäl, istället betalas som engångsersättning med motsvarande kapitalvärde.

I vissa ärenden är vi skyldiga att innan beslut meddelas begära utlåtande av trafikskadenämnden. Det gäller bl.a. fortlöpande ersättningar och, vid svåra skador, ersättning för bestående men.

7.2 Sakskada

Vid sakskada betalas ersättning för reparationskostnaderna eller motsvarande belopp.

Om fordonet förstörts eller inte kan repareras till skälig kostnad betalas ersättning istället motsvarande fordonets gängse värde omedelbart innan skadan. Äganderätten till fordonet övergår då på oss.

Eventuell värdeminskning ersätts inte.

7.3 Högsta ersättning

Ersättning betalas

  • med högst 5 miljoner euro för sakskada
  • utan beloppsbegränsning för personskada.

7.4 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk. Däremot kan en skada inverka på premien genom bonusförlust.

7.5 Tidpunkt för betalning av ersättning

Vi är skyldiga att senast 1 månad efter att vi fått de handlingar och uppgifter som behövs för utredning av skadefallet antingen betala ersättning eller meddela avslag.

Om ansvarsfrågan är oklar eller ersättningsbeloppet inte kan fastställas, är vi ändå skyldiga att inom 3 månader från det att anspråket framställdes meddela ett motiverat beslut.

7.6 Omprövning

Vid missnöje med vårt beslut har du, den skadelidande och övriga ersättningsberättigade rätt att inom 1 år från det att beslutet meddelades begära omprövning hos trafikskadenämnden. Nämnden kan dock inte pröva frågor som avgjorts i domstol.

7.7 Skyldighet att anmäla ändringar

Om så anges i ersättningsbeslutet är den ersättningsberättigade skyldig att till oss meddela eventuella förändringar som kan påverka rätten till eller nivån på ersättningen.

8. Skadehistorik

Du har rätt att på begäran få ett intyg över eventuell ersättning som utbetalats från försäkringen.

Vid byte av försäkringsbolag skickas ovannämnda uppgifter på begäran av dig till det bolag som beviljat den nya försäkringen.

Uppgifter om skadehistorik sparas i fem år efter det att försäkringen upphört.

9. Regressrätt

Rätten att återkräva utbetald ersättning av den som slutligen ansvarar för inträffad skada övergår på oss i och med utbetalning.

Regressrätt mot privatpersoner, fordonets ägare, innehavare, förare eller passagerare, förutsätter dock att skadan orsakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

10. Ändring av villkor och premier vid inträdet av en ny försäkringsperiod

Vi har rätt att göra ändringar i försäkringsvillkoren, premierna och andra avtalsvillkor då en ny försäkringsperiod börjar, till följd av

  • ny eller ändrad lagstiftning eller myndighetsföreskrift
  • allvarliga och oförutsedda händelser såsom internationell kris eller naturkatastrof.

Vi har också rätt att justera premien vid huvudförfallodagen p.g.a. ändringar i de premiegrundande faktorerna, t.ex. din eller fordonets ålder eller andra omständigheter som statistiskt sett inverkar på risken för skada.

Om körsträcka eller användningssätt inverkar på premien har vi även rätt att vid huvudförfallodagen justera premien så att den motsvarar förändringen i dessa faktorer.

Vi informerar om eventuella ändringar då premien faktureras, liksom att du då har möjlighet att säga upp försäkringen. Ändringarna börjar gälla vid ingången av den första försäkringsperiod som infaller en månad efter denna information.

11. Tillämplig lag

För detta avtal gäller finsk lagstiftning, särskilt bestämmelserna i trafikförsäkringslagen (460/2016) och, i tillämpliga delar, försäkringsavtalslagen (543/1994).