Gruppfritid olycksfallsförsäkring

17

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Försäkringsvillkor för gruppförsäkring för fritid enligt lagen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

Enligt dessa försäkringsvillkor kan anställda som är försäkrade enligt lag (459/2015) om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (OlyL) försäkras mot olycksfall under fritiden.

Försäkringen beviljas endast som en tilläggsförsäkring till den obligatoriska arbetstidsförsäkringen som avses i OlyL och som tecknats i samma försäkringsbolag som Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen har tecknats.

1. Försäkrade

1.1 Försäkringen kan endast tecknas för de personer som också är försäkrade mot olycksfall i arbetet enligt lagen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Försäkringen kan gälla:

  • hela personalen i ett företag
  • de anställda inom en viss del av ett företag
  • en grupp anställda som på grundval av sitt arbete, sina arbetsuppgifter eller anställningstiden bildar en egen helhet.

Den försäkrade gruppen fastställs i försäkringsbrevet. Försäkringen beviljas för minst två försäkrade. Om antalet försäkrade sjunker under 2 upphör försäkringen enligt punkt 6.5 i slutet av kalenderåret.

2. Försäkringens omfattning

2.1 Försäkringen gäller under fritid. Som fritid betraktas övriga förhållanden än de som åsyftas enligt 20 § OlyL. Sådant arbete och sådana av arbetet föranledda förhållanden som avses i OlyL är således inte fritid.

Försäkringen gäller i Finland och utomlands.

3. Ersättningsbara skadefall samt begränsningar

3.1 Försäkringen ersätter olycksfall under fritiden med undantag av de skador som nämns i punkten 3.3.

3.2 Försäkringen ersätter inte:

a) trafikskador som avses i trafikförsäkringslagen eller i en motsvarande lag i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet..

b) skadefall som inträffar då den försäkrades arbete för försäkringstagarens räkning och försäkringstagarens skyldighet att betala ut lön har avbrutits för en tid av över 30 dagar i följd med anledning av föräldraledighet, permittering eller någon annan orsak.

c) skadefall för vilket den försäkrade har rätt till ersättning enligt OlyL. T.ex. då skadefallet har inträffat vid släcknings- och räddningsarbete eller i arbete för någon annan arbetsgivare än försäkringstagaren.

d) skador eller sjukdomar till följd av misshandel eller annan avsiktlig handling som någon annan person utfört.

e) skadefall som inträffar då den försäkrade idkar förvärvsverksamhet enligt lagen om pension för företagare eller i övrigt utför förvärvsarbete för egen räkning.

f) patientskada enligt patientskadelagen.

g) skadefall för vilket den försäkrade har rätt till ersättning enligt lagen om olycksfall i militärtjänst.

h) skadefall som inträffat vid idrottsutövning enligt 12 § OlyL.

4. Ersättningar och samordning av dessa

4.1 Ersättningarna fastställs enligt bestämmelserna i OlyL, dock med beaktande av nedanstående undantag och preciseringar.

4.2 För den första perioden på fyra veckor efter ett olycksfall fastställs dagpenningen enligt bestämmelserna i 56-58 §§ OlyL. Efter en period på fyra veckor uppgår dagpenningen till en 360:e del av årsarbetsinkomsten.

4.3 Den årsarbetsinkomst som ersättningarna grundar sig på fastställs i regel med stöd av 71-73 §§ OlyL. Då arbetsinkomsterna fastställs tillämpas de grunder för fastställande och uppskattning av årsarbetsförtjänsten som anges i bestämmelserna. I årsarbetsinkomsten inräknas som arbetsinkomst dock endast lön som utbetalas av försäkringstagaren, men inte annan arbetsinkomst som den försäkrade får samtidigt.

4.4 Från en dagpenning som grundar sig på årsarbetsinkomsten avdras den andel som motsvarar dagpenningen enligt sjukförsäkringen enligt vad som stadgas i 202 § OlyL.

4.5 Avdraget görs för den period för vilken den försäkrade har rätt att få dagpenning enligt sjukförsäkringslagen för samma olycksfall. Avdraget görs inte för den period för vilken den försäkrade bevisar att han eller hon inte beviljas dagpenning enligt sjukförsäkringslagen.

4.6 Den andel som svarar mot dagpenningen enligt sjukförsäkringen avdras också från den dagpenning som utbetalas för perioden på 4 veckor efter ett olycksfall. Avdraget räknas i detta fall enligt regeln i punkt 4.4 utgående från det belopp som grundar sig på den lön för sjukdomstiden som utbetalas av försäkringstagaren eller på arbetsinkomsten under de fyra föregående veckorna.

4.7 Från dagpenningen och olycksfallspensionen avdras

  • invalidpension som baserar sig på anställnings eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet och som den försäkrade har rätt till på grundval av samma olycksfall
  • ålderspension som ovannämnda invalidpension har omvandlats till.

4.8 Från olycksfallspensionen avdras dessutom dagpenning enligt sjukförsäkringslagen som den försäkrade har rätt till för samma tid.

4.9 Om den försäkrade har flera arbetsgivare som har betalat honom lön för sjukdomstiden eller någon annan förmån, har endast försäkringstagaren rätt att få de förmåner han utbetalat ersatta från dagpenningen eller olycksfallspension som utbetalas med stöd av denna försäkring.

4.10 Från familjepension avdras familjepension som grundar sig på anställnings eller tjänsteförhållande eller på företagsverksamhet och som förmånstagaren har rätt till med stöd av samma olycksfall.

5. Sökande av ändring

5.1 Beslut som försäkringsbolaget har gett med stöd av denna försäkring kan enligt OlyL överklagas hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Ändring skall sökas skriftligen inom 30 dagar från det att kännedom om beslutet har erhållits. Vid sökande av ändring gäller i övrigt vad bestämmelserna i OlyL stipulerar. 

6. Försäkringens giltighet

6.1 Försäkringen tecknas antingen fortlöpande eller som en tidsbestämd försäkring. En fortlöpande försäkring gäller för ett kalenderår i sänder, såvida inte försäkringen upphört gälla enligt punkterna 6.2-6.5. En tidsbestämd försäkring gäller under den försäkringsperiod som avtalats enligt försäkringsbrevet.

6.2 Försäkringstagaren kan säga upp försäkringen under pågående försäkringsperiod. Uppsägningen skall ske skriftligen. Försäkringen avslutas tidigast då försäkringsbolaget fått kännedom om uppsägningen.

6.3 Försäkringsbolaget har rätt att säga upp en försäkring om försäkringstagaren inte betalat förfallen premie eller uppsåtligen inkommit med felaktiga eller bristfälliga uppgifter för premiesättning eller handläggning av ett ärende i syfte att skaffa orättmätig ekonomisk nytta för sig själv eller någon annan.

6.4 En uppsägning skall göras skriftligt. Försäkringen upphör att gälla 30 dagar efter det att uppsägningen avsänts. När uppsägningen beror på försäkringstagarens försummelse att betala en försäkringspremie upphör försäkringen dock inte att gälla om försäkringstagaren betalar den förfallna premien innan uppsägningstiden går ut.

6.5 Denna frivilliga försäkring upphör då den lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkring, till vilket tilläggsförsäkringen har anslutits, upphör att gälla. Försäkringen upphör även, utan uppsägning, i slutet av det kalenderår under vilket antalet försäkrade har sjunkit under två.

7. Anmälningsskyldighet

7.1 I samband med att försäkringen tecknas, eller senast 14 dagar efter det att försäkringen börjat gälla, skall försäkringstagaren lämna de uppgifter om sin verksamhet som försäkringsbolaget behöver för att bestämma premie och bedöma risken för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

7.2 Försäkringstagaren skall årligen, före utgången av januari, anmäla de uppgifter till försäkringsbolaget som avses i punkt 7.1. Försäkringstagaren är även skyldig att under kalenderårets gång anmäla väsentliga förändringar i de uppgifter som gavs då försäkringsavtalet ingicks. Anmälningen skall göras utan dröjsmål, dock senast 30 dagar efter förändringen.

Exempel på förändringar är att antalet försäkrade sjunkit under två eller att den försäkrade gruppen, dess arbete eller uppgift i övrigt förändrats väsentligt samt att gruppen har upphört att existera.

8. Allmänna försäkringsvillkor

8.1 På försäkringen tillämpas OlyL. På försäkringen tillämpas också de allmänna villkoren för lagstadgad försäkring enligt samma lag, till den del inget annat bestämts i villkoren för denna försäkring