Företagarens olycksfallsförsäkring

12

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

1. Försäkrade

1.1 Enligt dessa försäkringsvillkor kan de personer försäkras som har en pensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) som omfattar det företagararbete för vilket denna försäkring är tänkt att tecknas.

1.2 Försäkringen kan även tecknas för en företagare under 18 år förutsatt att han eller hon uppfyller förutsättningarna i 3 § i lagen om pension för företagare eller för en företagare som särskilt ansöker om att förlänga sin försäkring i fall då han eller hon vill fortsätta med sitt arbete som företagare efter att ha fyllt 68 år.

2. Försäkringens omfattning

2.1 Försäkringen gäller både under arbete och fritid. Försäkringen gäller i Finland och utomlands.

3. Ersättningsbara skadefall samt begränsningar

3.1 Försäkringen ersätter:

a) Olycksfall som har drabbat den försäkrade i arbetet eller enligt vad som i övrigt föreskrivs i 20 § lag (459/2015) om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (OlyL), t.ex.under färden till eller från arbetet.

b) Olycksfall under fritiden. Som fritid betraktas övriga förhållanden än de som avses enligt 20 § OlyL.

c) Yrkessjukdomar enligt vad som föreskrivs i 26 § OlyL.

3.2 Försäkringen ersätter inte sådana försäkringsfall i en annan arbetsgivares arbete för vilka den försäkrade har rätt till ersättning enligt OlyL.

3.3 Följande begränsande villkor tillämpas på andra skadefall än sådana händelser och yrkessjukdomar som ersätts som olycksfall i arbetet. Sådana andra skadefall ersätts inte med stöd av denna försäkring om:

a) det är fråga om en trafikskada som orsakats av att ett motorfordon eller en motordriven anordning har använts i trafik i enlighet med trafikförsäkringslagen eller en motsvarande lag i ett EU- eller EES-land, oavsett om ersättning betalas enligt den berörda lagstiftningen.

b) skadefallet är en patientskada enligt patientskadelagen.

c) någon annan lag än OlyL med anledning av samma skadefall medför rätt till ersättning som fastställs enligt OlyL (t.ex. släcknings- och räddningsarbete).

d) samma skadefall medför rätt till ersättning enligt lagen om olycksfall i militärtjänst.

e) det är fråga om ett skadefall som har inträffat vid idrottsutövning enligt 12 § OlyL.

4. Ersättningar

4.1 Ersättningarna fastställs enligt bestämmelserna i OlyL med beaktande av punkterna 4.2 – 4.5.

4.2 Den årsarbetsinkomst som används som grund för ersättning för inkomstförlust och grund för familjepension är lika stor som den vid skadedagen gällande arbetsinkomsten fastställd enligt 112 § lagen om pension för företagare. För det fall att den årsarbetsinkomst som fastställs i denna försäkring är större än vad som fastställts enligt lagen om pension för företagare utbetalas ersättning i enligt den årsarbetsinkomst som särskilt fastställts för denna försäkring.

4.3 Dagpenningen, som uppgår till en 360:e del av den avtalade årsarbetsinkomsten, utbetalas för en tid av högst ett år. Vid utbetalning av dagpenning eller olycksfalls- eller familjepension grundar sig ersättningen på den avtalade årsarbetsinkomst som gällt vid tidpunkten för olycksfallet.

4.4 Ingen annan än den arbetsgivare som har tecknat denna försäkring har rätt att från den ersättning som utbetalats med stöd av denna försäkring återfå sådan lön för sjukdomstid eller annan förmån som han utbetalat.

4.5 Företagarens årsarbetsinkomst är lika stor som den vid skadedagen gällande arbetsinkomsten som fastställts i enlighet med 112 § lagen om pension för företagare. Årsarbetsinkomsten ska dock minst uppgå till den minimiårsarbetsinkomst som avses i 79 § OlyL.

5. Sökande av ändring

5.1 Beslut som försäkringsbolaget har gett med stöd av denna försäkring kan enligt OlyL överklagas hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Ändring ska sökas skriftligen inom 30 dagar från det att kännedom om beslutet har erhållits. Vid sökande av ändring gäller i övrigt vad bestämmelserna i OlyL stipulerar.

6. Försäkringspremie

6.1 Försäkringspremien fastställs på grundval av årsarbetsinkomsten och risken i arbetet. Storleken på den årsarbetsinkomst som ligger till grund för försäkringspremien är lika stor som den enligt 112 § lagen om pension för företagare fastställda arbetsinkomsten. Är sådan fastställd arbetsinkomst lika stor som det i samma bestämmelse fastställda maximibeloppet kan den premiegrundande årsarbetsinkomsten särskilt fastställas vara större än detta.

Om företagarens arbetsinkomst enligt 112 § lagen om pension för företagare sjunker under det i samma bestämmelse fastställda maximibeloppet ändras årsarbetsinkomsten i denna försäkring till att motsvara en arbetsinkomst enligt 112 § lagen om pension för företagare.

7. Försäkringens giltighet

7.1 Försäkringen tecknas antingen som en fortlöpande eller en tidsbestämd försäkring. En fortlöpande försäkring gäller för ett kalenderår i sänder, såvida inte försäkringen upphört att gälla enligt punkterna 7.2 – 7.4. En tidsbestämd försäkring gäller under den försäkringsperiod som avtalats enligt försäkringsbrevet.

7.2 Försäkringstagaren kan säga upp försäkringen under pågående försäkringsperiod. Uppsägningen ska ske skriftligen. Försäkringen avslutas tidigast då försäkringsbolaget fått kännedom om uppsägningen.

7.3 Försäkringsbolaget har rätt att säga upp en försäkring om försäkringstagaren inte betalat förfallen premie eller uppsåtligen inkommit med felaktiga eller bristfälliga uppgifter för premiesättning eller handläggning av ett ärende i syfte att skaffa orättmätig ekonomisk nytta för sig själv eller någon annan.

7.4 En uppsägning ska göras skriftligt. Försäkringen upphör att gälla 30 dagar efter det att uppsägningen avsänts. När uppsägningen beror på försäkringstagarens försummelse att betala en försäkringspremie upphör försäkringen dock inte att gälla om försäkringstagaren betalar den förfallna premien innan uppsägningstiden går ut.

8. Anmälningsskyldighet

8.1 I samband med att försäkringen tecknas, eller senast 14 dagar efter det att försäkringen börjat gälla, ska försäkringstagaren lämna de uppgifter om sin verksamhet som försäkringsbolaget behöver för att bestämma premie och bedöma risken för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

8.2 Försäkringstagaren ska årligen, före utgången av januari, anmäla de uppgifter till försäkringsbolaget som avses i punkt 8.1 Försäkringstagaren är även skyldig att under kalenderårets gång anmäla väsentliga förändringar i de uppgifter som gavs då försäkringsavtalet ingicks. Anmälningen ska göras utan dröjsmål, dock senast 30 dagar efter förändringen.

9. Allmänna försäkringsvillkor

9.1 På försäkringen tillämpas lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. På försäkringen tillämpas också de allmänna villkoren för lagstadgad försäkring enligt samma lag, till den del inget annat bestämts i villkoren för denna försäkring.