Epidemiavbrott

AXEA:1

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Detta särskilda villkor gäller i anslutning till den Kombinerade försäkringen respektive Fastighetsförsäkringen, samt de Allmänna avtalsbestämmelserna AXAA. Ord som skrivs med kursiv stil förklaras i punkt 10 Definitioner.

1. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för avbrott till följd av myndighets ingripande enligt punkt 3, som görs under försäkringstiden och som föranleds av smittsam sjukdom som upptäcks under försäkringstiden.

2. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller vid myndighets ingripande på försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet.

3. Försäkrade skadehändelser

Ersättning lämnas för avbrott som uppkommer på grund av myndighets ingripande med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar eller livsmedelslagen för att förhindra spridning av smittsam sjukdom bland människor.

4. Undantag

Ersättning lämnas inte för

  • kostnader och förluster, för vilka ersättning utgår från allmänna medel. Har ersättning från allmänna medel inte medgivits på grund av att anspråk på sådan ersättning inte framställts inom föreskriven tid, lämnas inte ersättning genom försäkringen för sådan ersättning som kunnat utgå från allmänna medel om anspråk framställts inom föreskriven tid.
  • kostnader för sanering av egendom för att förhindra spridning av smittsam sjukdom
  • sådan förlust som är en följd av att myndighet förbjuder vidare bearbetning eller försäljning av vara, samt med anledning härav nödvändiga kostnader för bortforsling och destruktion av varan.

5. Ersättningsbestämmelser

Ersättning lämnas för förlust av avbrottsförsäkringsbidrag motsvarande vad rörelsen skulle ha gett under en period motsvarande maximalt ansvarstidens längd om skada inte inträffat.

6. Försäkringsbelopp

Med försäkringsbelopp avses i försäkringsbrevet angivet belopp, vilket utgör maximal gräns för ersättningen under ansvarstiden.

7. Säkerhetsföreskrifter

Föreskrift som meddelats i lag, förordning eller av myndighet och vars iakttagande är ägnat att förebygga eller begränsa smittspridning, ska anses som intagen i detta försäkringsvillkor.

8. Åtgärder vid skada

Ersättningskrav

Den försäkrade ska genom handling utfärdad av vederbörlig myndighet styrka den tid som rörelsen enligt myndighetens beslut inte kunna drivas.

Den försäkrade ska vidare styrka att han i fastställd ordning sökt ersättning av statsmedel.

9. Karens

Försäkringen omfattar inte förlust under karenstiden. Karenstiden räknas från den tidpunkt då myndighets ingripande sker. Karenstiden är 1 dygn om inte annat anges i försäkringsbrevet.

10. Definitioner

Avbrott

Sådan inskränkning i den försäkrade rörelsen som föranleder förlust av avbrottsförsäkringsbidrag.

Försäkringsställe

Sådan plats som anges i försäkringsbrevet med gatuadress, kvartersnummer eller fastighetsbeteckning där försäkrad egendom förvaras.