Allmänna försäkringsvillkor för lagstadgad olycksfallsförsäkring

11

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

1. Försäkringens omfattning

1.1 Försäkringen gäller som generell försäkring för alla de arbetstagare i försäkringstagarens tjänst som enligt lag (459/2015) om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (OlyL) skall försäkras såvida det inte framgår av försäkringsbrevet att det är fråga om speciell försäkring som försäkringstagaren tecknat för en bestämd del av företaget eller för ett bestämt arbete. En arbetstagare än den som uppfyller kraven i
8-9 § OlyL.

2. Försäkringstiden

2.1 Fortlöpande försäkring

Försäkringsavtalet ingås för en försäkringsperiod. Försäkringsperioden är ett kalenderår, utom då försäkringstiden träder i kraft under året, varvid den första försäkringsperioden omfattar tiden från det att försäkringen börjar gälla fram till följande kalenderårs utgång.

Försäkringen fortsätter därefter en försäkringsperiod i sänder, såvida inte försäkringstagaren väljer att överföra den fortlöpande försäkringen till ett annat försäkringsbolag genom att göra en särskild överföringsanmälan. En sådan anmälan skall vara det gamla försäkringsbolaget tillhanda senast tre kalendermånader före sista dagen i mars, juni eller december. Försäkringen kan inte överföras före det att den första försäkringsperioden har löpt ut.

2.2 Tidsbegränsad försäkring

Försäkringen kan också tecknas för viss tid för ett bestämt arbete som fortgår högst ett år eller ett arbetsställe som existerar högst den tiden. En sådan försäkring upphör utan uppsägning och försäkringsperioden är den tid försäkringen är i kraft. Om arbetet fortsätter efter det att den i försäkringsbrevet bestämda tiden löpt ut och försäkringstagaren underrättar försäkringsbolaget om detta innan tiden löper ut förlängs giltighetstiden av försäkringen fram till utgången av den nya tid som försäkringstagaren uppger. Förlängning sker dock med högst 12 månader. Försäkringstagaren skall underrätta försäkringsbolaget om att arbetet fortgår utöver den i försäkringsbrevet antecknade tidpunkten senast vid utgången av nämnda tid.

2.3 Om arbete för vilket en fortlöpande försäkring tecknats upphör eller företaget upphör med sin verksamhet eller om försäkringsskyldigheten i övrigt upphör, skall försäkringstagaren skriftligt meddela försäkringsbolaget om detta minst en månad före försäkringsperiodens utgång.

2.4 I försäkringsbrevet har antecknats den tidpunkt vid vilken försäkringsbolagets ansvar börjar.

3. Försäkringspremien

3.1 Försäkringspremien fastställs enligt försäkringsbolagets vid tidpunkten gällande premieberäkningsgrunder. Premieberäkningsgrunderna har uppgjorts i enlighet med OlyL.

3.2 Försäkringsperiodens premie består av förskottspremie och utjämningspremie. Förskottspremien skall för varje premieperiod erläggas i förskott vid av försäkringsbolaget fastställd tidpunkt. Överstiger eller uppnår inte försäkringsperiodens slutliga premie den uppskattade förskottspremiens belopp, har försäkringstagaren att genom en utjämningspremie antingen betala eller återfå skillnaden mellan den slutliga premien och förskottspremien vid av försäkringsbolaget fastställd tidpunkt.

3.3 Premieperioden är densamma som försäkringsperioden såvida inte annat angivits i försäkringsbrevet.

4. Löneanmälan

4.1 För fastställande av den slutliga försäkringspremien är försäkringstagaren skyldig att inom en månad efter försäkringsperiodens upphörande och vid fortlöpande försäkringar före januari månads utgång, till försäkringsbolaget översända behövliga uppgifter om utbetalda löner samt om arbetstagarnas antal och arbetstid grupperade enligt arbetets art, på av försäkringsbolaget för ändamålet uppgjord blankett.

4.2 Vid anfordran skall försäkringstagaren för försäkringsbolagets företrädare framlägga utredning över varje under försäkringsperioden anställd arbetstagares arbetsinkomst, anställningstid samt arbetes art.

4.3 Om ovannämnda uppgifter inte tillställs försäkringsbolaget inom i punkt 4.1 fastställd tid har försäkringsbolaget rätt att beräkna premien utifrån tillgängliga uppgifter. Tillvägagångssättet är detsamma om oriktiga uppgifter lämnats.

5. Dröjsmålsränta och utmätning av premie

5.1 Erläggs inte försäkringspremie inom enligt punkt 4 utsatt tid, skall en årlig dröjsmålsränta enligt räntesats som avses i 4a § 1 mom. Räntelagen (633/82) erläggas för dröjsmålstiden.

5.2 Om försäkringsbolaget lämnar obetald försäkringspremie till utmätning kan de även debitera i punkt 5.1 nämnd dröjsmålsränta på sin fordran. Premien och räntan i dess ställe är enligt lagen om olycksfallsförsäkring utsökningsgilla utan dom eller beslut.

6. Skyddstekninsk verksamhet

6.1 I syfte att förebygga olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar har försäkringsbolaget rätt att utföra skyddstekniska inspektioner på arbetsplats som omfattas av försäkringen.

6.2 Försäkringstagaren förbinder sig att enligt försäkringsbolagets direktiv vidta sådana skäliga åtgärder i syfte att förebygga olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar som försäkringsbolaget efter skyddsteknisk inspektion på arbetsplatsen finner påkallade.

6.3 Följer inte försäkringstagaren givna föreskrifter är försäkringsbolaget berättigat att höja försäkringspremien. Grunderna för förhöjningen är definierade i försäkringsbolagets premieberäkningsgrunder.

7. Definitioner

Olycksfall

Med olycksfall avses en plötslig, oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och leder till en skada eller sjukdom hos en arbetstagare.