Delägarna i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag kallas till Ordinarie bolagsstämma

Torsdag den 29 april 2021 kl. 10.00 i Ålands Sjöfartsmuseum, Auditoriet, Mariehamn, för behandling av de ärenden som enligt § 17 i bolagsordningen skall behandlas på ordinarie bolagsstämma.

Stämmohandlingarna, jämte beslutsförslag, finns tillgängliga  fr.o.m. den 21 april 2021 nedan.

Anmälan om utövande av rösträtt vid bolagsstämman skall göras till bolagets kontor under bolagets öppettider eller per e-post: info@omsen.ax, senast tisdag den 27 april 2021 kl. 16.00.

Med anledning av rådande läge bör antalet närvarande personer på stämman begränsas och delägare rekommenderas därför att företräda varandra genom fullmakt.

Delägare som anmält sig till stämman har möjlighet att ta del av ärendena som behandlas på stämman på distans, via videolänk, på sätt som närmare beskrivs i anvisning för anmälan. Rösträtt tillkommer dock enbart delägare som är närvarande på stämman personligen eller via fullmakt.

Stämman arrangeras enligt rekommendationerna om social distansering och enbart kortfattade presentationer av stämmoärendena kommer därför att ske.

Delägare i bolaget är försäkringstagare och ägare av garantiandel enligt vad som bestäms i bolagsordningen.

Vid eventuella frågor kring stämmoarrangemangen, eller om delägares befullmäktigande, kan bolagets chefsjurist kontaktas per e-post: maria.sarling@omsen.ax eller per telefon 018 27 630.

Styrelsen

Kallelse till bolagsstämma
Anvisning för anmälan till stämman samt företrädande
Föredragningslista för bolagstämman
Årsberättelse 2020