Delägarna i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag kallas till Ordinarie bolagsstämma

Tisdagen den 2 juni 2020 kl. 10.00 i Ålands Sjöfartsmuseum, Auditoriet, Mariehamn, för behandling av de ärenden som enligt § 17 i bolagsordningen skall behandlas på ordinarie bolagsstämma.

Stämmohandlingarna, jämte beslutsförslag, finns tillgängliga fr.o.m. den 25 maj 2020 nedan.

Anmälan om utövande av rösträtt vid bolagsstämman skall göras till bolagets kontor under bolagets öppettider senast den 29 maj 2020, eller senast 31 maj 2020 per e-post: info@omsen.ax.

Med anledning av rådande läge bör antalet närvarande personer på stämman begränsas och delägare rekommenderas därför att företräda varandra genom fullmakt.

Delägare som anmält sig till stämman har möjlighet att ta del av ärendena som behandlas på stämman på distans, via MS Teams, på sätt som närmare beskrivs på bolagets webbsida. Rösträtt tillkommer dock enbart delägare som är närvarande på stämman personligen eller via fullmakt.

Stämman arrangeras enligt rekommendationerna om social distansering och enbart kortfattade presentationer av stämmoärendena kommer därför att ske.

Delägare i bolaget är försäkringstagare och ägare av garantiandel enligt vad som bestäms i bolagsordningen.

Vid eventuella frågor kring stämmoarrangemangen, eller om delägares befullmäktigande, kan bolagets Compliance officer kontaktas per e-post: maria.sarling@omsen.ax eller per telefon 018 27 630.

Styrelsen

Kallelse till bolagsstämma

Föredragningslista

Anvisning för anmälan samt företrädande

Punkt 7 - Kortfattad presentation av bokslutet för 2019

Årsberättelse 2019