Delägarna i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag kallas till Extra bolagsstämma

Onsdagen den 14 oktober 2020 kl. 10.00 i Ålands Sjöfartsmuseum, Auditoriet, Mariehamn, för att i enlighet med 21 kap 8 § försäkringsbolagslagen besluta om överlåtelse av en del av försäkringsbeståndet till det av Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag helägda dotterbolaget Ålands Försäkringar Ab.

Stämmohandlingarna, jämte beslutsförslag, finns tillgängliga fr.o.m. den 11 september 2020 på bolagets webbsidor (nedan).

Anmälan om utövande av rösträtt vid bolagsstämman skall göras till bolagets kontor under bolagets öppettider eller per e-post info@omsen.ax senast måndagen den 12 oktober 2020 kl. 10.00.

Stämman genomförs utgående från rekommendationerna om social distansering.

Delägare i bolaget är försäkringstagare och ägare av garantiandel enligt vad som bestäms i bolagsordningen.

Styrelsen

 

Kallelse till bolagsstämma
 

Bolagiseringen av Ömsens verksamhet i Sverige - Huvuddrag
 

Anvisning för anmälan till stämman samt företrädande 14 oktober 2020
 

Plan för överlåtelse av försäkringsbestånd
 

Revisorsyttrande Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
 

Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av del av försäkringsbeståndet
 

Styrelsens redogörelse, händelse som väsentligt har påverkat
 

Årsberättelse 2019
 

Årsberättelse 2018
 

Årsberättelse 2017
 

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.