Talkaförsäkring

Ö 67

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

1. Försäkringens ändamål

Försäkringens ändamål är att enligt dessa villkor ersätta följderna av skada som drabbat den oavlönade arbetstagaren genom olycksfall.

2. Försäkrade och förmånstagare

2.1 Försäkrade

Försäkrade är de frivilliga oavlönade privatpersoner som deltar i arbetet.

Ingen ersättning utbetalas om den skadade fyllt 80 år.

2.2 Förmånstagare

Förmånstagare vid dödsfall är den oavlönade personens anhöriga.

3. Giltighet

3.1 Giltighetsområde

Försäkringen gäller inom landskapet Åland.

3.2 Giltighetstid

Försäkringen gäller för den tid som är angiven i försäkringsbrevet.

4. Skador som försäkringen ersätter

4.1 Med olycksfall avses en plötslig yttre händelse varigenom den försäkrade ofrivilligt drabbas av en kroppsskada.

4.2 Som olycksfall anses också en skada som uppkommer oavsiktligt genom

 • drunkning
 • värmeslag, solsting, förfrysning
 • gasförgiftning och förgiftning som förorsakas av ämne som förtärts av misstag
 • skada till följd av ansenliga tryckförändringar.

4.3 Som olycksfall anses också en skada som uppstått oavsiktligt till följd av en plötslig kraftansträngning eller plötslig rörelse och vars orsak inte varit den försäkrades sjukdom eller lyte och för vilken den försäkrade har behandlats av läkare inom 14 dygn efter skadehändelsen.

5. Försäkringen ersätter inte

5.1 Försäkringen ersätter inte

 • skadefall som berott på den försäkrades sjukdom eller lyte
 • operativt ingrepp, vård- eller annan medicinsk behandling av sjukdom eller lyte om åtgärden inte gäller behandling som ersätts av denna försäkring
 • matförgiftning
 • avbitning av tand eller tandprotes
 • skada som ersätts av lagstadgad försäkring
 • infektionssjukdom till följd av insektbett eller insektsting
 • psykiska följder av ett olycksfall.

5.2 Försäkringen gäller inte för resekostnader.

5.3 Ersättningen kan avböjas eller minskas om den försäkrades arbetsoförmåga eller död beror på missbruk av alkohol eller medicin eller användning av rusmedel och detta väsentligt bidragit till skadans uppkomst eller omfattning.

5.4 Om sjukdom eller lyte utan samband med olycksfallet väsentligt har bidragit till den ersättningsbara skadan, utbetalas ersättning för vårdkostnader och invaliditet endast till den del de har förorsakats av olycksfallet.

6. Ersättningsbestämmelser

6.1 Vård av skada

6.1.1 Vårdkostnaderna ersätts enligt originalräkning eller -verifikat till den del de inte ersätts med stöd av någon lag. Vårdkostnaderna per olycksfall ersätts till högst det överenskomna försäkringsbeloppet.

6.1.2 I vårdkostnaderna ingår:

 • nödvändiga och enligt allmänt accepterad medicinsk praxis godtagbara kostnader för behandling eller undersökning utförd eller ordinerad av läkare eller tandläkare
 • kostnader för nödvändig reparation eller återanskaffning av glasögon, hörapparat och tandprotes som varit i bruk och skadats vid olycksfallet.

6.1.3 Kostnader för fysikalisk behandling som ordinerats av läkare ersätts dock för högst fem behandlingar per olycksfall.

6.1.4 I vårdkostnaderna ingår inte:

 • kostnader för vistelse på en rehabiliterings-, bad- eller hälsoinrättning
 • inkomstbortfall eller andra indirekta förluster i samband med vården.

6.2 Invaliditet eller men

6.2.1 Med men (invaliditet) avses ett enligt medicinsk bedömning allmänt men som skadan förorsakar den försäkrade. Individuella omständigheter som yrke eller fritidsintressen påverkar inte fastställandet av menet. Menets omfattning fastställs enligt det invaliditetsklassificeringsbeslut som social- och hälsovårdsministeriet har gett med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring och som var gällande då olycksfallet inträffade. Skadorna är indelade i invaliditetsklasser 1-20. Klass 20 avser det högsta men och klass 1 det lägsta men som ersätts.

Menersättningen betalas enligt det försäkringsbelopp som gäller vid olyckstillfället.

Vid fullständigt men betalas det avtalade försäkringsbeloppet. För partiellt men utbetalas så många tjugondelar av försäkringsbeloppet som invaliditetsklassen utvisar.

6.2.2 Om den försäkrade har lyte eller sjukdom som beror på någon annan orsak än det olycksfall som skall ersättas, skall invaliditetsgraden fastställas endast för den skada som förorsakats av olycksfallet.

6.2.3 Engångsersättningen betalas ut när invaliditetsgraden blivit bestående.

6.3 Dödsfall

6.3.1 Vid den skadades död utbetalas det försäkringsbelopp som gällde vid olyckstillfället.

Vid dödsfall skall dödsattest eller annat skriftligt dokument tillställas försäkringsbolaget.

6.3.2 Ersättning betalas dock inte om den försäkrade avlider senare än tre år efter olyckstillfället.

7. Skatteregler

Vid utbetalning av ersättning följs gällande skatteregler.

8. Index

Försäkringen är inte bunden vid index.

I övrigt tillämpas de Allmänna avtalsvillkoren.