Småbåtsförsäkring

AXSB:1

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Detta särskilda villkor gäller i anslutning till den Kombinerade försäkringen respektive Fastighetsförsäkringen, samt de Allmänna avtalsbestämmelserna.

1. Försäkringens omfattning

Försäkring för småbåt gäller för det objekt och med den omfattning som anges i försäkringsbrevet.

2. Försäkringens ändamål

Försäkringens ändamål är att enligt dessa villkor ersätta direkt sakskada på det försäkrade objektet.

3. Vad som är försäkrat respektive inte försäkrat

Försäkringen gäller för i försäkringsbrevet nämnd båt och motor. Till båten räknas också sådan utrustning som behövs när båten används till sjöss.

I försäkringen ingår inte bränsle, smörjmedel eller täckningsmaterial.

4. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller överallt i världen.

5. Vad försäkringen gäller för

5.1 Valbart skydd

För ett försäkrat objekt kan väljas ett eller flera av nedanstående skydd. Utöver de fasta begränsningarna i villkoren tillämpas följande särskilda bestämmelser. Valt skydd framgår av försäkirngsbrevet.

Utöver ersättningsgill direkt sakskada ersätter försäkringen också skäliga kostnader som orsakats försäkringstagaren vid begränsning av inträffad eller avvärjning av omedelbart hotande skada, som omfattas av försäkringen.

Försäkringen omfattar även skäliga kostnader som föranletts av bärgning av i försäkringsbrevet nämnd båt, i samband med inträffad eller omedelbart hotande skada.

5.2 Brand

Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd direkt sakskada till följd av:

 • brand, varmed avses eld som kommer lös
 • sot, rök eller brandgaser
 • explosion.

5.3 Naturskada

Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd direkt sakskada till följd av:

 • storm, varmed avses vind med en hastighet av minst 21 m/s på skadeplatsen
 • direkt blixtnedslag i den försäkrade egendomen med mekanisk splittring som följd
 • hagel.

5.4 Stöld och skadegörelse

Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd direkt sakskada till följd av:

 • stöld eller försök därtill
 • skadegörelse, varmed avses skada som en utomstående orsakar uppsåtligen.

5.5 Otur

Försäkringen ersätter fysisk skada på egendom till följd av plötslig och oförutsedd händelse då skadan orsakats av annan skadehändelse än sådan som anges i:

 • 5.2 Brand
 • 5.3 Naturskada
 • 5.4 Stöld och skadegörelse.

6. Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller inte för:

6.1 skada som beror på att förbränningsmotor exploderat och därvid skadats

6.2 skada orsakad av is, snö eller köld

6.3 skada som beror på konstruktions-, tillverknings- eller materialfel

6.4 skada orsakad av igentäppta vattenintag och ledningar

6.5 nedsmutsning (t.ex. genom olja eller förorenat vatten), missfärgning eller repor i båtens ytskikt

6.6 skada på utombordsmotor som fallit eller lossnat från sina fästen; försäkringen gäller dock om motorn varit fastmonterad med hjälp av bultar genom akterspegeln eller fastmonterad på annat betryggande sätt

6.7 skada på motor, backslag eller drev på grund av tekniskt fel, så kallad maskinskada eller skada till följd av felaktig hantering, felaktigt bränsle, bristande smörjning, överhettning eller kortslutning.

7. Säkerhetsföreskrifter

7.1 Båten skall vara ställd under tillräcklig uppsikt och skall vara betryggande förtöjd eller förankrad och hållas länsad då den inte används och i övrigt skötas med normal omsorg. Vid uppbevaring på land skall den vara betryggande uppdragen ovanför vattenbrynet och ändamålsenligt placerad på sitt underlag.

7.2 Båtutrustning och motor skall förvaras låsta eller vara fastsatta på ett sådant sätt att lösgöring endast kan ske med hjälp av verktyg.

7.3 Om båt lämnas utan tillsyn skall icke fastmonterad elektronisk utrustning och bygelmonterade instrument avlägsnas från båten eller förvaras i insynsskyddat och låst utrymme.

8. Skadevärderings- och skadeersättningsregler

8.1 Försäkringsvärde och högsta ersättningsbelopp

Det i försäkringsbrevet antecknade försäkringsbeloppet utgör högsta gräns för försäkringsgivarens ersättningsskyldighet. Försäkringsvärdet bör motsvara båtens gängse värde. Med gängse värde avses båtens kontantförsäljningspris på skadedagen. Vid fastställande av gängse värdet beaktas det försäkrade objektets ålder, allmänna skick, användningssätt och övriga faktorer som inverkar på priset.

Försäkringstagaren ansvarar för val av försäkringsbelopp.

8.2 Index

Försäkringen är inte bunden vid index.

8.3 Åldersavdrag

Då nedanangiven egendom inköpts nya anses marknadsvärdet motsvara återanskaffningsvärdet under de tolv första månaderna efter förvärvet. Därefter görs vid skadeersättning följande åldersavdrag från nyanskaffningsvärdet:

ackumulatorer 20% per år
segel 10% per år
kapell, presenning 20% per år
gummibåt 20% per år

motorer och delar därtill de två första åren
därefter

5% per år
2,5% per år

elektroniska instrument 10% per år

Det maximala avdraget är dock 80%. Utöver åldersavdraget avdras inte den självrisk som anges i försäkringsbrevet.

8.4 Självrisk

Försäkringstagaren har vid varje skadefall en i försäkringsbrevet antecknad självrisk av skadebeloppet.

Vid varje skadefall som inträffat till sjöss under tiden 1.11-31.3 avdras tre gånger den självrisk som anges i försäkringsbrevet.

8.5 Betalning av ersättning

Försäkringsgivaren har rätt att välja att antingen betala ut ersättning i pengar eller att låta återuppbygga, anskaffa eller reparera skadad egendom.

9. Övriga ersättningsregler

I övrigt gäller skadevärderings- och skadeersättningsreglerna i den Kombinerade försäkringen respektive Fastighetsförsäkringen samt de Allmänna avtalsbestämmelserna.