Skogsförsäkring

AXSK:1

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Dessa försäkringsvillkor, försäkringsbrevet och de Allmänna avtalsbestämmelserna AXAA utgör tillsammans försäkringsavtalet.

1. Försäkringens innehåll

Skogsförsäkring tecknas antingen som skogsbrandsförsäkring eller utvidgad skogsförsäkring. Vald försäkringsform framgår av försäkringsbrevet.

2. Försäkringens ändamål

Försäkringens ändamål är att enligt dessa villkor ersätta direkt sakskada förorsakad av i punkt 5. nämnda skadefall. Försäkringen ersätter även kostnader som anges under övriga villkor, punkt 9.1 nedan.

3. Föremål för försäkring

Försäkringen omfattar i tillämpliga delar träd- och plantbestånd på skogsmark som tillhör den försäkringsplats som anges i försäkringsbrevet.

Försäkringen omfattar även på försäkringsplatsen avverkade skogsprodukter och som befinner sig på avverkningsplatsen eller uppsamlingsplatsen för avhämtning.

Skogsmarkens areal utgör grund för beräkningen av försäkringspremien.

4. Giltighet

4.1 Giltighetsområde

Försäkringen ersätter endast sakskada på den försäkringsplats i Finland som anges i försäkringsbrevet.

4.2 Giltighetstid

Försäkringsperioden utgör ett (1) år och framgår av försäkringsbrevet. Försäkringen upphör senast den dag som anges i försäkringsbrevet.

5. Skada som ersätts

5.1 Skogsbrand

Försäkringen ersätter, med de begränsningar som framgår av försäkringsavtalet, direkt sakskada på träd- och plantbestånd, både redan planterad och plantor som innan skadefallet inträffade har anskaffats i syfte att planteras ut och som har placerats ut på försäkringsplatsen, samt avverkade skogsprodukter, då sakskadan oundvikligen har förorsakats av brand. Försäkringen ersätter även åverkan till följd av släckning av sådan brand samt kostnader för avvärjning och efterbevakning av brand, se övriga villkor, punkt 9.1, nedan.

Försäkringen ersätter, med de begränsningar som framgår av försäkringsavtalet, sådan skada på trädbestånd, plantbestånd och skogsprodukter som består i att egendomen har förstörts, blivit obrukbar eller på grund av skadan ger ett lägre försäljningspris. Även ökade kostnader för avverkning som uppstår på grund av omständigheterna i den skadade skogen ersätts, förutsatt att försäkringsbolaget på förhand har godkänt kostnaden.

Skada på träd- och plantbestånd skall, för att berättiga till ersättning, totalt avse minst 30% av det sammanlagda träd- och plantbeståndet på ett sammanhängande område om minst 0,50 hektar av skogsmarkens areal.

En förutsättning för ersättning är att skadan har inträffat under den tid då försäkringen var i kraft.

5.2 Utvidgad skogsförsäkring

En utvidgad skogsförsäkring ersätter, förutom brand, även direkt sakskada på träd- och plantbestånd, både redan planterad och plantor som innan skadefallet inträffade har anskaffats i syfte att planteras ut och som har placerats ut på försäkringsstället, samt avverkade skogsprodukter, då sakskadan oundvikligen har uppstått till följd av storm eller annan plötslig och oförutsedd händelse som inte undantas från denna försäkring enligt punkt 6. nedan.

Försäkringen ersätter sådan skada på trädbestånd, plantbestånd och skogsprodukter som består i att egendomen har förstörts, blivit obrukbar eller p.g.a. skadan ger ett lägre försäljningspris. Även ökade kostnader för avverkning som uppstår på grund av omständigheterna i den skadade skogen ersätts, förutsatt att försäkringsbolaget på förhand har godkänt kostnaden.

Försäkringen omfattar även skadegörelse på och stöld av försäkrad egendom förorsakad av tredje man om skadevållaren/gärningsmannen har förblivit okänd eller inte kan betala skadestånd/återställa egendomen i samma skick som innan gärningen, se dock punkt 11.3, nedan.

Skada på träd- och plantbestånd skall, för att berättiga till ersättning, totalt avse minst 30% av det sammanlagda träd- och plantbeståndet på ett sammanhängande område om minst 0,50 hektar av skogsmarkens areal. Denna begränsning gäller dock inte vid skadegörelse och stöld av försäkrad egendom.

En förutsättning för ersättning är att skadan har inträffat under den tid då försäkringen var i kraft.

6. Skada som inte ersätts

Skada som inte ersätts från denna försäkring:

6.1 skada, där händelsen som förorsakat skadan har inträffat innan försäkringen trädde i kraft.

6.2 skada till den del den kan ersättas från allmänna medel, speciallag, garanti, förbindelse eller annan försäkring.

6.3 skada till följd av röta, köld, is, frysning, regn, torka, hetta, tjäle, markens rörelser, förändringar i vattenstånd eller annat motsvarande långsamt verkande fenomen.

6.4 skada på plantbestånd till följd av uppfrysning eller nedväxning i gräs.

6.5 skada förorsakad av storm eller snö om rotsystemet påverkats av rotsnurr eller motsvarande.

6.6 skada förorsakad genom spridning av kemiska och biologiska preparat.

6.7 släckningskostnader och kostnader för efterröjning.

6.8 skada som beror på svampsjukdomar, bakterier, virus, förorenad luft, jordmån eller förorenat vatten.

6.9 skada som beror på planteringsfel, behandlingsfel, hanteringsfel eller försummad skogsvård.

6.10 skada förorsakad av hjortdjur eller insekter.

6.11 ren förmögenhetsskada.

6.12 estetiska värden.

6.13 skada orsakad av tamboskap.

6.14 skada orsakad av anrikning av oorganiska ämnen.

6.15 skada till följd av sprängningsarbete.

6.16 skada som beror på trädens genetiska egenskaper.

6.17 skada som enbart består i påverkan av kvalitet och/eller tillväxt.

6.18 skada där händelsen som har förorsakat skadan inte kan fastställas.

6.19 skada till följd av bedrägeri, förskingring, svikligt förfarande eller avtalsbrott.

6.20 skada på förädlat trävirke, till exempel sågat eller hyvlat virke.

6.21 skada som består i förlust p.g.a. att egendomen inte kan användas på beräknat sätt, t.ex. förlust i tillverkning eller försäljning av annan egendom.

6.22 skada som undantas enligt de allmänna avtalsbestämmelserna, punkt 6.

7. Självrisk

Försäkringstagaren har vid varje skadehändelse en i försäkringsbrevet antecknad självrisk av skadebeloppet.

Om flera försäkringsplatser med olika självrisker ersätts i stöd av samma försäkringsfall avdras endast den högsta självrisken.

Självrisk avdras inte för kostnader för begränsning eller avvärjande av omedelbart hotande skada.

8. Värderings- och ersättningsbestämmelser

8.1 Underlag för värdering av skada och beräkning av ersättningen

Vid värdering och fastställande av försäkringsersättning tillämpas gängse värden och priser som vid tidpunkten då skadan inträffade gällde på orten där försäkringsplatsen är belägen.

Från ersättningsbeloppet avdras självrisk, se punkt 7. ovan, och eventuell förskottsinnehållning innan utbetalning.

Vid värdering av skada och beräkning av ersättningens belopp beaktas:

  • trädbeståndets avverkningsvärde
  • trädbeståndets förväntningsvärde
  • pris på skogsprodukter
  • kostnader för plantbestånd

8.1.1 Trädbeståndets avverkningsvärde

Med ett trädbestånds avverkningsvärde avses det gängse rotpris som beståndet skulle inbringa vid försäljning som virke och som vid tidpunkten för skadan gällde på orten där skadan inträffade. Ersättningsbeloppet utgörs av den minskning av det beräknade rotpriset som uppkommit på de skadade träden.

Vid beräkning av de skadade trädens rotpris tas hänsyn till de tekniska skador som kan förekomma samt till den merkostnad som uppstår då de skadade träden tillvaratas. Med merkostnad avses endast ökningen av normala direkta kostnader för avverkning och utforsling av de skadade träden till närmaste uppsamlingsplats.

8.1.2 Trädbeståndets förväntningsvärde

Med ett trädbestånds förväntningsvärde avses det nuvärde som beräknas på basen av de avverkningsinkomster trädbeståndet förväntas ge i framtiden.

8.1.3 Pris på skogsprodukter

Med pris på skogsprodukter avses det försäljningspris som fås för avverkade skogsprodukter. Ersättningsbeloppet utgör skillnaden mellan det gängse rotpris som skogsprodukterna skulle ha inbringat vid en försäljning omedelbart före skadan i förhållande till det värde som återstår efter skadan.

8.1.4 Kostnader för plantbestånd

Med kostnader för plantbestånd avses kostnader för anskaffning av nya plantor samt kostnaden för plantering av dem. Vid fastställande av kostnaderna skall beaktas antalet utvecklingsdugliga plantor före skadan. Om antalet plantor redan före skadan understiger normtäthet på grund av gräs, dåligt utförd plantering eller annan orsak som inte kan omfattas av försäkringen nedsätts ersättningen i motsvarande grad och ersättning utgår istället för kompletteringsplantering av det antal plantor som skadats. Vid kompletteringsplantering skall rekommendationerna för nyplantering beaktas för att erhålla nöjaktig återväxt. Ersättning betalas inte när kompletteringsplantering utförs senare än tre (3) år efter den tidpunkt då skadan inträffade.

8.1.5 Kostnader för skogsodling

Kostnader för skogsodling ersätts om en händelse på skogsmark, med av Ålands landskapsregering godkänd avverkningsplan, lett till skada på så många fröträd att konstgjord förnyelse är nödvändig för att undvika underproduktion. Förnyelsen skall ha utförts i enlighet med anvisningar av yrkesman inom skogsbranschen. Därtill skall ett tillräckligt antal fröträd ha lämnats kvar och grupperats rätt samt markberedning ha utförts på området som skall förnyas, alternativt att det i anmälan om skogsanvändningen har antecknats att markberedning skall utföras.

8.2 Priset vid tidpunkten för skadan

Försäkringsersättningens belopp beräknas enligt den prisnivå som gällde vid tidpunkten för skadan.

8.3 Skyddsområden

Ersättning för skada som inträffat på skogsmark som utgör skyddsområde för vilket bedrivandet av skogsbruk enligt lag, förordning eller avtal har begränsats, kan nedsättas till att motsvara de faktiska avverkningsmöjligheter som förelåg vid tidpunkten då skadan inträffade.

8.4 Egendom i vilken inteckning kan fastställas

Om försäkringsersättning utbetalas för egendom i vilken inteckning kan fastställas, har fastighetsägaren rätt att lyfta ersättningen om denne för försäkringsbolaget har uppvisat utredning över att skadan inom en skälig tid har reparerats eller att säkerhet har ställts för att ersättningen används till att återställa eller reparera den skadade fastigheten. Fastighetsägaren har rätt att lyfta ersättningen också i det fall att ersättningsbeloppet är obetydligt i förhållande till fastighetens värde eller det annars är uppenbart att borgenärens möjligheter att få betalning för sin fordran inte försämras av att ersättningen lyfts.

8.5 Mervärdesskatt

Vid beräkning och utbetalning av ersättningsbeloppet beaktas bestämmelserna om mervärdesskatt, samt andra av skattemyndighet eller annan myndighet givna anvisningar och bestämmelser. Till den del den försäkrade har rätt att göra mervärdesskatteavdrag avdras mervärdesskatten från ersättningsbeloppet.

9. Övriga villkor

9.1 Kostnader för begränsning eller avvärjning av skada samt efterbevakning

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader som orsakats försäkringstagaren vid begränsning eller avvärjning av omedelbart hotande ersättningsbar skada samt för efterbevakning till följd av skogsbrand.

Skyddsåtgärder som normalt vidtas i skogsbruksverksamhet, t.ex. skyddsåtgärd mot torka, utgör inte ersättningsbar begränsning av skada, avvärjning av skada eller efterbevakning enligt dessa villkor.

Efterbevakning till följd av skogsbrand ersätts fr.o.m. den tidpunkt då räddningsledaren har överlämnat ansvaret för efterbevakningen på den försäkrade.

Kostnaderna för begränsning eller avvärjning av omedelbart hotande skada ersätts utan avdrag för självrisk.

9.2 Inspektion av skada

Försäkringsbolaget skall ges möjlighet att inspektera skadorna innan röjningen av skadeområdet påbörjas, skadad egendom utforslas eller andra åtgärder som kan försvåra fastställandet av skadorna vidtas.

9.3 Inlösningsrätt

Återstående skadad eller oskadad egendom förblir i försäkringstagarens ägo, men försäkringsbolaget har rätt att till uppskattningsvärde inlösa skadade träd, plantor och skogsprodukter.

10. Indexvillkor

Skogsförsäkringspremien är bunden vid Skogsforskningsinstitutets uträknade skogsförsäkringspremieindex, som grundar sig på bruttovärdet av den årliga avverkade virkesmängden i kubikmeter och förtjänstnivåindex för skogsarbetstagare.

Basindexet utgörs av indexet för det kalenderår som föregår försäkringsavtalets begynnelseår. Som jämförelseindex används index det kalenderår som föregår försäkringsperiodens begynnelsedag.

Premien ändras i början av varje försäkringsperiod med lika många procent som basindex avviker från senast använda jämförelseindex.

11. Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifterna har till syfte att förhindra uppkomsten av skada eller minska skadans omfattning. Den försäkrade skall iaktta säkerhetsföreskrifterna i försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. Underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifterna kan leda till utebliven eller nedsatt ersättning.

11.1 Brandsäkerhet

Uppgörande av eld i skog och terräng skall ske inom ramen för lag och föreskrift. Det är dock alltid förbjudet att göra upp eld i skog och terräng när myndighet har utfärdat varning för skogsbrand.

Eld som gjorts upp i skog skall övervakas och efter släckning efterbevakas. Släckningsutrustning skall finnas tillgänglig på platsen.

11.2 Förebygg skadegörelse och stöld

Den försäkrade skall för att undvika skadegörelse på och stöld av försäkrade plantor ordna med tillsyn över sådan oplanterad egendom som lämnas vid en allmän väg eller på annat synligt ställe.

11.3 Skadeanmälan

Den försäkrade skall utan dröjsmål informera försäkringsbolaget om ett försäkringsfall genom att upprätta en skadeanmälan. Till anmälan skall handlingar och uppgifter som behövs för utredning av försäkringsbolagets ansvar bifogas, se allmänna avtalsbestämmelser, punkt 9.1.

Vid skadegörelse, stöld eller annat brott skall den försäkrade utan dröjsmål polisanmäla händelsen och med sin skadeanmälan till försäkringsbolaget bifoga en kopia av polisanmälan.

Definitioner

Skogsbruk

Med skogsbruk avses i denna försäkring utnyttjande av skog för produktion av råvaruprodukter i form av bland annat timmer, massaved och bränsle. Skogsbruk omfattar även skogsplantering eller annan föryngring och skogsförvaltning för att öka framtida avkastning.

Skogsmark

Med skogsmark avses i denna försäkring skogsmark med träd- och plantbestånd som är föremål för skogsbruk. Impediment och andra markområden som inte utgör växtlig skogsmark undantas i denna försäkring från begreppet skogsmark.

Trädbestånd

Träd som har ett avverkningsvärde i ett skogsbestånd.

Plantbestånd

Trädplantor i ett skogsbestånd, som inte uppfyller kriterierna för trädbestånd.

Skogsprodukter

Avverkat timmer, massaved, stamdelar och hyggesavfall.

Gängse pris

Det sannolika pris som vid tidpunkten för skadan skulle ha erhållits för trädbeståndet, plantbeståndet eller skogsprodukterna vid försäljning på orten där skadan inträffade.

Trädbestånds avverkningsvärde

Se punkt 8.1.1, i dessa villkor.

Trädbestånds förväntningsvärde

Se punkt 8.1.2, i dessa villkor.

Självrisk

Det penningbelopp som antecknats i försäkringsbrevet och som avdras från den försäkringsersättning som försäkringsbolaget betalar ut för en skada.

Skadegörelse

Handling utförd i syfte att förstöra eller skada egendom till nackdel för annans rätt till egendomen.

Stöld

Tillgrepp av annans egendom i syfte att tillägna sig egendomen.