Ömsen Liv

215r_11/2023

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Definitioner

Försäkringsgivare är Aktia Livförsäkring Ab, i dessa villkor bolaget.

Försäkringstagare är den som ingått ett försäkringsavtal med bolaget. Försäkringstagaren äger försäkringen. Om försäkringens äganderätt överlåts, blir förvärvaren försäkringstagare.

Den försäkrade är den som är föremål för försäkringen.

Förmånstagare är den till vilken försäkringsersättning utbetalas på basis av försäkringen.

Försäkringstiden är den avtalade giltighetstiden för för­säkringen, som antecknats i försäkringsbrevet.

Årsdag är den dag som motsvarar försäkringens be­gynnelsetidpunkt varje år.

Försäkringsperioden är ett år och den börjar på försäk­ringens årsdag.

Försäkringsfall är den händelse som ligger till grund för den ersättning som utbetalas ur försäkringen.

Beräkningsgrunderna är de matematiska regler varom stadgas i lagen om försäkringsbolag, och enligt vilka premien beräknas.

 

 

 

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

1. Försäkringsavtalet och dess innehåll

1.1 Försäkringsavtalet består av gällande försäkringsbrev och försäkringsvillkor. På försäkringsavtalet tillämpas lagen om försäkringsavtal (543/94) samt annan lagstiftning som tillämpas i Finland.

1.2 Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter som skriftligen lämnats till bolaget när försäkringen ansöktes eller ändrades.

1.3 Försäkringsavtalets centrala innehåll framgår av försäkringsbrevet.

1.4 Under försäkringens giltighetstid skickas till försäkringstagaren årligen en utredning över det ikraftvarande försäkringsskyddet.

1.5 Försäkringstagaren och bolaget kan under försäkringstiden avtala om ändringar i försäkringsskyddet. En utökning av försäkringsskyddet avgörs på basis av den försäkrades hälsotillstånd. Förändringen i bolagets ansvar träder i kraft enligt punkt 3.

2. Försäkringstagarens och den försäkrades skyldighet att ge uppgifter

2.1 Försäkringstagaren och den försäkrade ska innan försäkringen beviljas eller ändras ge korrekta och fullständiga svar på frågor som bolaget ställer.

2.2 Om dessa uppgifter inte är korrekta och fullständiga, bestäms bolagets ansvar enligt lagen om försäkringsavtal och försäkringens beräkningsgrunder.

3. Försäkringsavtalets giltighet och bolagets ansvar

3.1 Försäkringsavtalet träder i kraft när bolaget har sänt ett godkännande svar på försäkringsansökan, om man inte särskilt har avtalat om någon annan tidpunkt.

3.2 Om det är uppenbart att bolaget skulle ha godkänt ansökan, ansvarar bolaget också för försäkringsfall som har inträffat efter att ansökan överlämnats eller avsänts, om man inte särskilt har avtalat om någon annan tidpunkt för ikraftträdandet. Om det inte av någon utredning framgår vid vilken tid på dygnet ansökan eller svaret har avsänts eller överlämnats, anses detta ha skett klockan 24.00.

3.3 Försäkringsavtalet är i kraft en försäkringsperiod i sänder till den i försäkringsbrevet angivna försäkringstidens utgång. Försäkringsavtalet upphör att gälla före denna tidpunkt om den försäkrade avlider. Försäkringsavtalet kan upphöra att gälla under försäkringstiden på grund av uppsägning.

4. Försäkringspremie

4.1 Premien ska betalas senast på den förfallodag som anges på räkningen.

4.2 Om försäkringstagaren inte har betalat premien senast på förfallodagen, har bolaget rätt att säga upp försäkringsavtalet.

4.3 Om premien inte betalas senast på förfallodagen, ska dröjsmålsränta betalas för förseningstiden enligt gällande räntelag.

4.4 Om försäkringen upphör före avtalad tidpunkt och en del av den redan betalda premien återbetalas till försäkringstagaren, bestäms den premie som ska återbetalas med ett dygns noggrannhet för den tid under vilken bolagets ansvar inte längre är i kraft.

5. Återupplivning av försäkring som upphört att gälla

5.1 Om försäkringen upphört att gälla på grund av att någon annan än den första premien inte har betalats, träder avtalet på nytt i kraft, om försäkringstagaren inom 6 månader efter det att försäkringen upphört att gälla betalar alla de obetalda premierna som borde ha betalats om försäkringen hade varit ikraft.

5.2 Om försäkringen träder i kraft på nytt, börjar bolagets ansvar dagen efter att alla obetalda premier har betalts.

 

6. Indexjusteringar

6.1 Ersättningarnas maximibelopp samt premien justeras årligen på försäkringsperiodens första dag, så att de motsvarar ändringen i levnadskostnadsindex (oktober 1951 = 100) räknad enligt poängtalet för september året innan. Indexjustering verkställs dock med begränsningar som framgår i punkterna 6.2 och 6.3.

6.2 Livförsäkring med sjunkande belopp justeras inte med index.

6.3 Bolagets styrelse fastställer årligen indexjusteringens storlek. Ifall förändringen i levnadskostnadsindexet är negativt kan bolaget välja att inte göra någon indexjustering.

7. Pantsättning av försäkringsavtalet

7.1 Försäkringstagaren har rätt att pantsätta de rättigheter som grundar sig på försäkringsavtalet, såvida hen inte har gett en förbindelse att hålla förmånstagarförordnandet i kraft. Pantinnehavaren har rätt att ur den försäkringsersättning som ska utbetalas få den andel som motsvarar hens fordran, även om fordran inte förfallit till betalning.

8. Förmånstagarförordnande

8.1 Försäkringstagaren har rätt att förordna en förmånstagare. Försäkringstagaren ska skriftligen underrätta bolaget om förmånstagarförordnandet samt om ändring eller återkallande av detta.

8.2 Försäkringstagaren kan ge förmånstagaren eller den försäkrade en skriftlig förbindelse om att hålla förmånstagarförordnandet i kraft. Bolaget ska skriftligen underrättas om förbindelsen.

9. Uppsägning av försäkringsavtalet

9.1 Försäkringstagaren har rätt att när som helst skriftligen säga upp försäkringsavtalet. Försäkringen upphör att gälla när meddelandet om uppsägningen har överlämnats eller avsänts till bolaget, om försäkringstagaren inte har bestämt en senare tidpunkt för försäkringens upphörande.

9.2 Bolaget har rätt att säga upp försäkringsavtalet på grund av försummelse av upplysningsskyldigheten så som stadgas i lagen om försäkringsavtal. 

9.3 Bolaget har rätt att säga upp försäkringsavtalet, om försäkringstagaren inte har betalat premien senast på förfallodagen.

9.4 Bolaget säger skriftligen upp försäkringsavtalet utan obefogat dröjsmål efter att ha fått kännedom om uppsägningsgrunden. Försäkringen upphör att gälla en månad efter det att meddelandet om uppsägning har avsänts. Om bolaget säger upp försäkringen på grund av försummad premiebetalning, upphör försäkringen dock redan 14 dagar efter det att meddelandet om uppsägning avsänts.

10. Allmänna begränsningar i bolagets ansvar

10.1 Dödsfallssumma utbetalas inte, om den försäkrades död föranletts av:

10.1.1 att den försäkrade deltagit i krig eller väpnad konflikt utomlands eller tjänstgjort i verksamhet för tryggande av fred eller fredsframtvingande verksamhet eller motsvarande uppdrag eller

10.1.2 plötsligt massdödande eller -skadande verkan av vapen eller anläggning som baserar sig på kärn­reaktion eller

10.1.3 krig eller annan väpnad konflikt utanför Finlands gränser trots att den försäkrade själv inte deltagit i ovannämnda aktioner. Denna begränsning tillämpas inte under de 14 första dagarna från det att den väpnade konflikten började om den försäkrade redan före konfliktens början inlett resan i ett sådant land.

10.2 Dödsfallssumma utbetalas inte, om den försäkrade begått självmord innan ett år förflutit från det att bolagets ansvar började.

 

11. Ersättningen

11.1 Ansökan om ersättning

11.1.1 För utbetalning av dödsfallssumma ska bolaget tillställas den försäkrades och förmånstagarnas ämbetsbetyg (släktutredning) samt av läkare ut­färdad dödsattest.

11.1.2 Förutom ovannämnda utredningar, ska bolaget vid behov tillställas även annan utredning som den som ansöker om ersättning har tillgång till och som är nödvändig för att utreda bolagets ansvar.

11.1.3 Om utredningar inte är på finska eller svenska, kan från ersättningen avdras kostnaderna för översättningen.

11.1.4 Försäkringen ersätter inte kostnader för anskaffning av i punkt 11.1 avsedda utredningar eller kostnader för utbetalning av ersättning till utlandet.

11.1.5 Om bolaget i något särskilt fall uppmanar den försäkrade att låta undersöka sitt hälsotillstånd av läkare som bolaget utsett, ska den försäkrade följa denna uppmaning. I denna situation betalar bolaget kostnaderna för en dylik undersökning.

11.1.6 Ersättning ska sökas hos bolaget inom ett år från det att förmånstagaren fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning. Om ersättning inte ansökts inom ett år från det att förmånstagaren fick veta om sin möjlighet att få ersättning, har rätten till ersättning gått förlorad.

11.2 Utbetalning av ersättningen

11.2.1 På grund av ett försäkringsfall utbetalar bolaget ersättning enligt försäkringsavtalet, eller meddelar att ersättning inte utbetalas, senast en månad efter det att bolaget fått de handlingar och uppgifter som är nödvändiga för att utreda bolagets ansvar. Om ersättningsbeloppet inte är ostridigt, utbetalar bolaget den ostridiga delen av ersättningen inom ovan angiven tid.

11.2.2 Bolaget underrättar förmyndarmyndigheten på den omyndiges hemort om försäkringsersättning som utbetalats till omyndig.

11.2.3 På försenad utbetalning betalar bolaget dröjsmålsränta enligt gällande räntelag.

11.2.4 Från ersättningen kan avdras obetalda förfallna premier och bolagets andra förfallna fordringar jämte dröjsmålsränta.

12. Sökande av ändring i bolagets beslut

12.1 Part som är missnöjd med bolagets beslut kan hänskjuta beslutet till Försäkrings- och finansrådgivningen, Försäkringsnämnden eller konsumenttvistenämnden. Nämndernas avgöranden är rekommendationer.

12.2 Ändring i bolagets beslut i ett försäkringsärende kan sökas vid tingsrätten på parternas hemort i Finland.

12.3 Talan med anledning av bolagets beslut ska väckas inom 3 år efter att parten fått skriftligt meddelande om bolagets beslut och nämnda tidsfrist.

13. Ändring av försäkringsavtal

13.1 Bolaget har rätt att under försäkringstiden ändra premien och övriga avtalsvillkor så som stadgas i lagen om försäkringsavtal på grund av att upplysningsskyldigheten försummats.

13.2 Bolaget har rätt att ändra premien och övriga avtalsvillkor för livförsäkring under förutsättning att därtill finns särskilda skäl på grund av förändringar i den allmänna skadeutvecklingen, och att innehållet i försäkringsavtalet inte ändras väsentligt jämfört med det ursprungliga avtalet.

13.3 Premien och övriga avtalsvillkor kan ändras högst i samma grad som grunden för ändringen har förändrats.

13.4 Bolaget har dessutom rätt att göra mindre ändringar i försäkringsvillkoren, om ändringarna inte påverkar försäkringsavtalets centrala innehåll.

13.5 Ändringar enligt punkterna 13.2 och 13.4 träder i kraft fr.o.m. ingången av följande försäkrings­period. Bolaget meddelar om ändringen minst en månad på förhand. Om försäkringstagaren inte godkänner ändringen, ska hen säga upp försäkringen.

13.6 Premien och försäkringsskyddet kan även förändras enligt punkt 6.

SÄRSKILDA VILLKOR

14. Livförsäkring

14.1 Rätt till dödsfallssumma

14.1.1 Efter den försäkrades död under livförsäkringens giltighetstid utbetalar bolaget den dödsfallssumma som var i kraft vid tidpunkten för dödsfallet.

14.1.2 Försäkringen upphör senast den dag som angivits i försäkringsbrevet.

14.2 Begränsningar i bolagets ersättningsansvar

Begränsningarna i ersättningsansvaret ingår i punkt 10. i de Allmänna avtalsvillkoren.

 

Aktia Livförsäkring Ab
PB 800
20101 Åbo
(besöksadress: Lemminkäinengatan 14 A)

Tfn 010 247 8300
FO-nummer 0937006-7
HRnr 562.616
Hemort: Åbo, Finland  
www.aktia.fi