Oljeskadeförsäkring

AXOS:1

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Detta särskilda villkor gäller i anslutning till den Kombinerade försäkringen respektive Fastighetsförsäkringen, samt de Allmänna avtalsbestämmelserna AXAA.

1. Vad försäkringen gäller för

Ersättning betalas för skada på:

  • olja i cistern med tillhörande rörledningar genom oförutsedd utströmning
  • den försäkrades och annan tillhörig egendom – vartill även räknas mark, grundvatten, vattentäkt, vattendrag, sjö och annat vattenområde – genom oförutsedd utströmning av olja från cistern med tillhörande rörledning.

2. Vad försäkringen inte gäller för

Observera även de generella undantagen i försäkringsvillkoret Allmänna avtalsbestämmelser, AXAA, punkt 6. (Vad försäkringen inte gäller för).

Försäkringen gäller inte för skada:

  • genom stöld
  • genom svinn
  • som kan ersättas genom brand-, vatten- eller ansvarsförsäkring eller enligt reglerna i trafikskadelagen.

3. Högsta ersättningsbelopp

Högsta ersättningsbelopp vid varje skadetillfälle anges i försäkringsbrevet.

4. Självrisk

Vid varje skada avgår från de sammanlagda kostnaderna för skada, röjning och räddning den självrisk som anges i försäkringsbrevet.