Miljöansvarsförsäkring

AXMF:2

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Denna försäkring gäller tillsammans med den version av Allmänna avtalsbestämmelser AXAA som framgår av försäkringsbrevet.

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för den försäkrade och dennes arbetstagare för skada orsakad i tjänsten.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skadeståndsanspråk som framställs mot den försäkrade under den tid försäkringen är i kraft. Ett skadeståndsanspråk ska anses framställt då den försäkrade första gången får ett ersättningskrav.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada inom Norden.

4. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för skadeståndsskyldighet till följd av person- och sakskada samt för ren förmögenhetsskada som den försäkrade kan åläggas enligt lag om ersättning för miljöskador (737/1994) avsedd miljöskada i Finland eller motsvarande lagstiftning i annat nordiskt land, och som baseras på störning från verksamhet på ett bestämt område.

5. Vad försäkringen inte gäller för

Miljöansvarsförsäkring gäller inte:

  • för skada i den mån ersättning skulle utgå från allmän ansvarsförsäkring om sådan tecknats eller hade kunnat tecknas
  • för skada i den mån ersättning skulle utgå från miljöskadeförsäkring enligt lag om miljöskadeförsäkring (81/1998) om sådan tecknats eller hade kunnat tecknas
  • för miljöskada som orsakats genom åsidosättande av föreskrifter i lag eller tillståndsbeslut, såvida inte den försäkrade kan visa att dennes företags- eller driftledning varken haft eller borde haft kännedom om åsidosättandet
  • för skada som vid försäkringens ikraftträdande var känd eller borde vara känd av företags- eller driftledningen
  • för atomskada som den försäkrade kan göras ansvarig för enligt lag
  • för arbetsskada som drabbar försäkrads egna anställda
  • till den del ersättning kan lämnas genom annan försäkring

6. Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet och är den högsta sammanlagda ersättning under försäkringstiden som försäkringsgivaren betalar för skadestånd inklusive ränta, utrednings-, förhandlings-, rättegångs- och skiljemannakostnader.

7. Självrisk

Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet och är den högsta sammanlagda ersättning under försäkringstiden som försäkringsgivaren betalar för skadestånd inklusive ränta, utrednings-, förhandlings-, rättegångs- och skiljemannakostnader.

8. Räddningsplikt och säkerhetskrav

När skada som kan förväntas föranleda skadeståndskrav inträffar eller kan befaras komma att inträffa, ska den försäkrade efter förmåga hindra eller minska skadan.

Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte följt sin räddningsplikt enligt ovan och om det kan antas ha varit till men för försäkringsgivaren, är försäkringsgivaren berättigad till skäligt avdrag på den ersättning som annars skulle ha utbetalats eller till fullständig befrielse från ersättningsskyldighet.

Arbetet ska anpassas till förhållandena på arbetsplatsen och till byggnader, anläggningar och annan egendom i grannskapet.