Kyl- och frysförsäkring

AXKY:1

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Detta särskilda villkor gäller i anslutning till den Kombinerade försäkringen respektive Fastighetsförsäkringen, samt de Allmänna avtalsbestämmelserna AXAA, under förutsättning att varor är försäkrade med Allrisk/Annan skadehändelse.

Ord som skrivs med kursiv stil förklaras i punkt 7. Definitioner.

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom innehavare av försäkrad rörelse.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som inträffar under försäkringstiden.

3. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för egendom som är varor i stationär kyl- eller frysenhet som anges i försäkringsbrevet.

Försäkringen gäller för skada genom:

 • temperaturförändring
 • utströmmande köldmedium p.g.a. oförutsedd händelse.

4. Försäkringsbelopp

Ersättningen per skada begränsas till det försäkringsbelopp som anges för varor i försäkringsbrevet.

5. Säkerhetsföreskrifter

För att förhindra skada genom temperaturförändring i kyl- eller frysenhet skall:

 • anläggningen vara försedd med av Ålands Ömsesidiga godkänd larmanordning för övervakning av temperatur
 • egendomen vid packningstillfället vara i fullgott skick samt packas i en för kyl- eller frysförvaring lämpad förpackning
 • förvaring inte ske under längre tid än vad som är lämpligt med hänsyn till egendomens beskaffenhet
 • försäkringstagaren följa de anvisningar om lagring och skötsel som tillverkare av kyl- eller frysenhet lämnat.

Om underlåtelse att följa säkerhetsföreskrifterna företer orsakssamband med skadans uppkomst eller dess belopp kan ersättningen nedsättas eller avböjas.

6. Självrisk

Vid varje skada avgår den självrisk som anges för varor i försäkringsbrevet.

7. Definitioner

Kyl- eller frysenhet

Med kyl- eller frysenhet avses frys- eller kylrum, kylskåp, kylfack, frysbox, frysdisk, frysfack och frysskåp eller annan stationär anläggning med automatisk temperaturreglering för kyla.

Varor

 • råvaror
 • produkter i arbete
 • hel- eller halvfabrikat
 • varuprover
 • varor anskaffade eller mottagna i kommission för försäljning
 • emballage och annan lös egendom, som är avsedd att ingå i varan eller dess förpackning och att åtfölja varan eller säljas tillsammans med denna.
  Emballage av inventariekaraktär, som är avsett för upprepad sändning och som anskaffats för uthyrning eller leasing hänförs till objekttypen maskinerier.

Med varor avses även ej färdigställd egendom – pågående arbeten under utförande – som är avsedd att ingå i tjänsteuppdrag, t.ex. reklammaterial, arkitektmodeller, revisionsmaterial m.m. Färdigställd egendom av detta slag tillhör objekttypen lagrad information.