Kundolycksfall

AXKO:1

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Detta särskilda villkor gäller i anslutning till den Kombinerade försäkringen respektive Fastighetsförsäkringen, samt de Allmänna avtalsbestämmelserna AXAA.

1. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för personskada som drabbar kund vid olycksfall eller överfall inom försäkringsstället där den försäkrade verksamheten bedrivs även om försäkrad inte är skadeståndsskyldig.

Med olycksfall avses kroppsskada, som drabbar kunden ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. Sådan skada anses ha inträffat den dag olycksfallet skedde.

Med överfall avses personskada genom misshandel eller annat uppsåtligt våld från person som kund ofrivilligt kommit i kontakt med.

2. Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller inte för:

  • personskada som omfattas av ansvarsförsäkringen i de Allmänna försäkringsvillkoren
  • behandlingsskada som orsakas patient
  • personskada som drabbat kund som varit påverkad av alkohol, sömnmedel eller narkotiska medel, såvida det inte visas att samband saknas mellan denna påverkan och personskadan
  • personskada då kunden uppsåtligen åsamkat sig skadan.

3. Ersättningsbelopp

Högsta ersättningsbelopp för personskada är, om inte annat anges i försäkringsbrevet, 4 000 euro per skada och 20 000 euro per försäkringsår.

Skador med skadebelopp understigande 50 euro ersätts inte.

4. Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

5. Beräkning av ersättning

Ersättningen beräknas enligt skadeståndsrättsliga regler.