Katt- och Smådjur

Ö75C

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Innehållsförteckning

 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR  KATT- OCH SMÅDJURSFÖRSÄKRING
 2. A1. Försäkringen gäller för
  1. A1.1 Försäkringens giltighet
  2. A1.2 Försäkringsbelopp
 3. A2. Försäkringens omfattning
 4. A3.Karenstid
  1. A3.1 Karensfrihet
 5. A4. Om premien inte betalas
 6. A5. Vistas försäkrat djur utanför Åland
 7. A6. Vid skada
 8. A7. Försäkringen gäller inte
 9. A8. Säkerhetsföreskrifter
 10. A9. Livskadeanmälan
 11. A10. Försäkringen gäller inte för
 12. A11.  Skadereglering och ersättning
  1. A11.1 Skadeanmälan
  2. A11.2 Veterinärutlåtande
 13. A12. Din skyldighet att medverka vid skadereglering
 14. A13. Allmänt om ersättning
 15. A14. Självrisker och självriskperiod
 16. A15. Utrotningshotade djur
 17. KATTFÖRSÄKRING
 18. B. KATT VETERINÄRVÅRD
 19. B1. Generella villkor
 20. B2. Försäkringsbelopp
 21. B3. Försäkringens omfattning
  1. B3.1 Särskilda begränsningar
 22. B.4. Begränsningar i försäkringens omfattning
 23. C. KATT LIV
 24. C1. Generella villkor
 25. C2. Försäkringsbelopp
 26. C3. Försäkringens omfattning
  1. C3.1 Särskilda villkor
  2. C.3.2  Begränsningar i försäkringens omfattning
 27. TILLÄGGSFÖRSÄKRING
 28. D. KATT AVEL
 29. D1. Generella villkor
 30. D2. Försäkrad katt
 31. D3. Försäkringens omfattning
  1. D3.1 Veterinärbehandling
  2. D3.2 Förlorad avelsduglighet
 32. D4. Veterinärbehandling av svaga kattungar
  1. D4.1 Veterinärförsäkring för kattungar
 33. D5. Begränsningar i försäkringens omfattning
  1. D5.1 Karenstid
 34. E. DOLDA FEL
 35. E1. Vem försäkringen gäller för
 36. E2. När gäller försäkringen
 37. E3. Var försäkringen gäller
 38. E4. Försäkrad katt
 39. E5. Försäkringsbelopp
 40. E6. Försäkringens omfattning
 41. E7. Begränsningar
 42. SMÅDJURSFÖRSÄKRING
 43. F. VETERINÄRVÅRD
 44. F1. Generella villkor
 45. F2. Försäkringsbelopp
 46. F3. Försäkringens omfattning
  1. F3.1 Veterinärvård
  2. F3.2 Särskilda begränsningar
 47. F4. Begränsningar i försäkringens omfattning
  1. F4.1 Allmänna begränsningar
 48. G. LIV
 49. G1. Generella villkor
 50. G2. Försäkringsbelopp
 51. G3. Försäkringens omfattning
  1. G3.1 Liversättning
  2. G3.2 Särskilda krav
 52. G4. Begränsningar i försäkringens omfattning
  1. G4.1 Allmänna begränsningar
 53. H. Ordlista

Ord som skrivs med kursiv stil förklaras under punkt H.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR  KATT- OCH SMÅDJURSFÖRSÄKRING

Kontrollera din försäkring

Så snart du får ditt försäkringsbrev är det viktigt att du kontrollerar att uppgifterna är riktiga och stämmer överens med den försäkring du har ansökt om. Om någon uppgift är felaktig måste du snarast kontakta oss och påtala felet, gör du inte det så gäller försäkringen i den omfattning som framgår av försäkringsbrevet.

A1. Försäkringen gäller för

Veterinärvårdsförsäkringen gäller för både försäkringstagaren och annan som har djuret i sin vård, till exempel fodervärd.

För liv-och avelsförsäkring gäller avtalet endast försäkringstagare som är ägare av djuret.

Om fodervärd enligt skyldighet till fodervärdsavtal har tecknat livförsäkring, betalas ersättningen till fodervärden. Detsamma gäller om fodervärden enligt fodervärdsavtal är skyldig att också teckna avelsförsäkring.

Vid en överlåtelse av djuret till ny ägare, måste försäkringen nytecknas på den nya ägaren.

Försäkringen gäller försäkringstillfällen som sker under ansvarstiden och för det djur som finns angivet i försäkringsbrevet.

A1.1 Försäkringens giltighet

En livförsäkring kan nytecknas från det att kattungen fyllt 6 veckor till och med det kalenderår katten fyller 8 år. Livförsäkringen upphör vid huvudförfallodagen det år katten fyller 13 år.

För veterinärvårdsförsäkring finns ingen övre åldersgräns för nyteckning och försäkringen får behållas livet ut.

Veterinärvårdsförsäkringen för smådjur kan nytecknas från det att djuret fyllt 4 veckor, undantag för vissa raser finns angivna under produktbeskrivningen. Försäkringen får behållas livet ut.

A1.2 Försäkringsbelopp

Livförsäkringsbeloppet kan högst motsvara djurets marknadsvärde och fastslås på grunder av inköpspris och officiella meriter, såsom utställningsresultat etc. Du måste själv se till att ditt djur är rätt värderat hos oss. Ålands Ömsesidiga förbehåller sig rätten att korrigera försäkringsbeloppet inför förnyelsen för kommande försäkringsår. Försäkringsbeloppet reduceras från huvudförfallodagen det år katten fyller 8 år. Beloppet reduceras med 20% per år, dock som lägst till 100 euro. Beloppet avrundas till närmsta 10-tal euro.

Då katten fyller 12 år, kan försäkringsbeloppet aldrig vara högre än 1 000 euro, oavsett föregående års belopp.

A2. Försäkringens omfattning

Livförsäkring

Du kan få ersättning upp till försäkringsbeloppet om ditt djur insjuknar eller skadas så svårt att den dör eller enligt veterinärmedicinsk expertis inte kan leva vidare och måste avlivas.

Särskilda villkor:

Om djuret har både en liv- och en veterinärvårdsförsäkring kan vi medge avlivning och betala ut liversättning, om det är uppenbart att en ersättning ur veterinärvårdsförsäkringen skulle överstiga försäkringsbeloppet i livförsäkringen. Du måste kontakta Ålands Ömsesidiga för en bedömning.

Veterinärvård

Du kan få ersättning med upp till försäkringsbeloppet för dina kostnader när en veterinär undersöker, behandlar eller vårdar din katt eller smådjur på grund av olycksfall eller sjukdom.

Vid klinikbesök utanför Åland, ersätts erlagda kostnader enligt finsk prisnivå.

Reservation

Har ett undantag införts i försäkringen som innebär en reservation för viss sjukdom eller skada, ersätts inte kostnader för skador/sjukdomar på grund av detta fel, följder av detta fel eller andra fel som uppstår i samband med det. Den undantagna sjukdomen/skadan har förelegat, det vill säga att det har funnits eller påbörjats innan försäkringen nytecknades.

Om det under försäkringstiden framkommer att ett försäkrat djur har eller har haft skador och sjukdomar som visat symtom före försäkringens begynnelsedag och Ålands Ömsesidiga med kännedom om dessa symtom skulle ha påfört en reservation; har vi rätt att påföra en sådan reservation från försäkringens begynnelsedag.

A3.Karenstid

Försäkringen har en karenstid under 20 dagar om inte annat anges i ditt försäkringsbrev.

Detta innebär att försäkringen inte är i kraft för sjukdomsfall eller sjukdom som förorsakar död eller avlivning om sjukdomen eller förlossningskomplikationen börjat inom 20 dagar efter den dag försäkringen trädde ikraft.

Detta gäller även vid en utvidgning av försäkringsskyddet.

Vid olycksfall gäller försäkringen utan karenstid.

A3.1 Karensfrihet

Vid olycksfall eller vid direkt överföring utan avbrott av motsvarande försäkringsskydd från annan försäkringstagare inom Ålands Ömsesidiga tillämpas ingen karenstid.

Försäkringen blir karensfri även då försäkring tecknas för kattunge som är högst 15 veckor gammal och registrerad i SVERAK eller i Finlands Kattförbund, inom 10 dagar från leveransen med veterinärintyg som inte är äldre än 7 dagar.

A4. Om premien inte betalas

Om premien inte betalas inom föreskriven tid föreligger dröjsmål med premiebetalning, se även Allmänna avtalsbestämmelserna. Karenstiderna räknas då från betalningsdagen.

A5. Vistas försäkrat djur utanför Åland

Vistas försäkrad katt utanför Åland längre än 1 år så upphör försäkringen att gälla.

Den befintliga försäkringen gäller i högst 1 år, räknat från det datum som katten lämnade Åland, då den befinner sig i övriga Finland, EU-länder, Norge och Schweiz.

Vistas katten i något annat land än ovannämda, så upphör försäkringen omedelbart. Du måste meddela försäkringsbolaget ditt utresedatum.

För smådjur gäller försäkringen endast på Åland.

A6. Vid skada

Vid skada på katt som befinner sig utanför Norden ska Ålands Ömsesidiga alltid kontaktas.

Tänk på att: 

 • alla intyg och veterinärfakturor måste vara kompletta med djurets namn, id-nummer, färg, tecken, ålder, diagnos och utförd behandling
 • kostnaderna ska vara specificerade och ange hur mycket som är arvode, använd medicin, utlämnad medicin, resa samt kostnader för specialundersökning som t.ex. röntgen och ultraljud 
 • du måste medverka till att den behandlande veterinären kan lämna all information om djurets sjukdoms- och behandlingshistorik samt övriga omständigheter kring skadehändelsen, till försäkringsbolaget.

A7. Försäkringen gäller inte

Försäkringen gäller inte för stulet eller försvunnet djur och övriga begränsningar som finns angivna under respektive produktbeskrivning.

A8. Säkerhetsföreskrifter

Lagar, förordningar och andra av myndighet meddelade föreskrifter med syfte att förebygga eller begränsa skador på djur; gäller som försäkringsvillkor.

Du är skyldig att iaktta följande föreskrifter för att förebygga eller begränsa skada:

 • du måste behandla ditt djur väl och skydda den mot onödigt lidande och sjukdom. Du måste se till att djuret får tillräckligt med vatten och foder samt daglig tillsyn.
 • du måste följa djurskyddslagen och andra lagar, förordningar och föreskrifter som har till syfte att förebygga sjukdom och skador på djur. Du måste även följa beslut och förelägganden av veterinär eller myndighet.
 • du måste ge djuret nödvändig vård. Om djuret insjuknar, skadas eller visar symtom på sjukdom, tecken på slöhet eller avmagring måste du snarast uppsöka eller tillkalla veterinär.
 • du måste uppsöka eller tillkalla veterinär på nytt om djurets hälsa inte förbättrats under pågående behandling, vård eller rehabilitering.
 • ett sjukt djur ska hållas under veterinärvård och veterinärens föreskrifter ska ovillkorligen följas under hela sjukdomstiden, även de föreskrifter som Ålands Ömsesidiga kan komma att lämna.

Har du inte följt ovanstående föreskrifter har vi rätt att reducera ersättningen helt eller delvis. Ålands Ömsesidiga beaktar i första hand vilka möjligheter djuret enligt veterinärmedicinsk expertis skulle haft att förbli frisk, tillfriskna eller leva vidare då föreskrifterna hade följts.

A9. Livskadeanmälan

Om veterinär förordar avlivning av ett försäkrat djur, ska försäkringsbolaget godkänna detta innan djuret avlivas – om inte veterinär intygar att djurplågeri följer av ett dröjsmål. 

Har avlivning godkänts, ska avlivning ske så snart som möjligt; senast inom 10 dagar efter medgivandet.

Har veterinär intygat att djurplågeri följer av ett dröjsmål, ska djuret avlivas omedelbart.

Om ett livförsäkrat djur dör eller skadas så svårt att den måste avlivas innan veterinär hinner komma till platsen, kan du i undantagsfall låta två ojäviga vittnen utföra intyget – du måste då kunna uppvisa fotodokumentation.

Intyget ska innehålla uppgifter om vad dessa personer känner till om sjukdomsförloppet eller dödsfallet samt djurets fullständiga signalement och andra anmärkningar.

Har veterinär intygat att djurplågeri följer av ett dröjsmål och djuret avlivats, dött eller skadats så svårt att den måste avlivas innan veterinär hunnit komma till plats – ska Ålands Ömsesidigas skadereglerare kontaktas för beslut om obduktion ska utföras.

A10. Försäkringen gäller inte för

 • skadefall som förelegat eller påbörjats när försäkringen trädde i kraft, det vill säga inte heller för dolda fel eller medfödda fel oavsett när felet först kunnat iakttas.
 • skadefall som förelegat/påbörjats vid en utvidgning av försäkringsskyddet.
 • skadefall som uppstår till följd av behandling av ovannämda skadefall.

Veterinärmedicinsk erfarenhet avgör tidpunkten när ett skadefall anses ha förelegat/påbörjats oavsett när skadan eller sjukdomen först kunnat iakttas.

A11.  Skadereglering och ersättning

Om skada på ditt djur har inträffat, kontakta Ålands Ömsesidiga för en skadeanmälan.

Om skadan är en följd av djurplågeri måste du anmäla händelsen till polisen.

A11.1 Skadeanmälan

Skadeanmälan ska göras snarast möjligt efter skadetillfället, men senast inom ett år från det att veterinärfaktura utlämnats. För betalning av erlagda veterinärkostnader skall till skadeanmälan bifogas kvitton över veterinärarvoden, inköpskvitton i original över receptbelagda mediciner ordinerade av veterinären.

A11.2 Veterinärutlåtande

Av veterinärutlåtanden, arvodeskalkylen och patientjournalen bör framgå kattens identifikationsuppgifter (namn, färg, tecken och födelsetid) samt en tydlig journal med patientuppgifter( anamnes), resultat från klinikska undersökningar (status), given vård och diagnos för sjukdomen eller skadan. Vårdkostnaderna ska vara tydligt specificerade.

Samtliga fakturor och veterinärutlåtanden från utlandet måste vara maskinellt skrivna på engelska, tyska eller finska.

A12. Din skyldighet att medverka vid skadereglering

Du är skyldig att medverka till utredning av skadehändelsen och lämna Ålands Ömsesidiga all information av betydelse för bedömning av försäkringsfallet och av vårt ansvar. Du ger oss rätt att inhämta uppgifter direkt från veterinären.

A13. Allmänt om ersättning

Försäkringen ska inte ge dig någon vinst utan endast ersättning för liden skada, även om det gällande försäkringsbeloppet skulle vara högre. Ålands Ömsesidiga betalar därför inte ut mer ersättning än vad som motsvarar din förlust, som högst upp till försäkringens ersättningsbelopp.

Från ersättningen görs avdrag för:

 • moms om du är momsredovisningsskyldig
 • självrisker
 • nedsättning på ersättning om du inte följt gällande föreskrifter
 • ersättning som du fått från myndighet eller någon annan
 • premier och övriga fodringar som har fallit till betalning men som du inte betalat till Ålands Ömsesidiga.

A14. Självrisker och självriskperiod

Försäkringen har en fast grundsjälvrisk och en rörlig självrisk om inte annat anges i ditt försäkringsbrev.

Ålands Ömsesidiga gör avdrag för den fasta grundsjälvrisken en gång per självriskperiod. Den rörliga självrisken dras av från varje veterinärbesök inom berörd självriskperiod. Vilka självrisker som gäller för ditt djur finns angivet på ditt försäkringsbrev.

A15. Utrotningshotade djur

Djurägare är skyldiga att följa Ålands Landskapsregering Miljövårdsbyrås anvisningar som kontrollerar handeln med utrotningshotade djur, enligt överenskommelse i CITES-konventionen.

 

KATTFÖRSÄKRING

B. KATT VETERINÄRVÅRD

Denna försäkring kan tecknas för alla typer av katter från det att katten fyllt 6 veckor.

Försäkringen är livslång. Försäkringsbeloppet sänks med 600 euro per år från och med huvudförfallodagen det år katten fyller 7 år, dock som lägst till 1 100 euro.

B1. Generella villkor

I våra allmänna bestämmelser hittar du våra generella villkor. Dessa gäller för katt- och smådjursförsäkringen om inte annat framgår av avtalet.

B2. Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet för din katt finns angivet i ditt försäkringsbrev, beloppet är den högsta ersättning du kan få ur försäkringen per försäkringsår.

B3. Försäkringens omfattning

Här anger vi de förutsättningar och särskilda krav som måste uppfyllas för att sjukdoms-/skadetillfället ska omfattas av försäkringsskyddet. Försäkringen ersätter kostnader i samband med undersökning, behandling och vård på grund av sjukdom, skada och olycksfall. Det är i samtliga fall en förutsättning att behandlingen följer veterinärmedicinsk expertis och är nödvändig för att behandla skada, sjukdom och/eller att lindra smärta. Behandlings- och undersökningsmetoderna ska vara internationellt erkända och följa dokumenterad forskning och veterinärmedicinsk expertis samt vara av beprövad erfarenhet.

B3.1 Särskilda begränsningar

a) Kejsarsnitt

Vi ersätter ett kejsarsnitt under förutsättning att katten inte förlösts med kejsarsnitt tidigare. Kejsarsnitt ersätts bara om någon av nedanstående punkter är uppfyllda:

 • om katten inte svarat tillfredställande på behandling i värkstimulerande syfte
 • om felläge av foster gör kirurgisk behandling nödvändig
 • om kattens allmäntillstånd är så påverkat att kirurgisk behandling är nödvändig
 • om allmäntillståndet hos foster är så påverkat att kirurgisk behandling är nödvändig.

b) Tandvård

Behandlingen måste avse en tandfraktur på permanent tand.

FORL, gingivit, tandsten eller komplikationer till dålig mun/tandstatus ersätts inte.

c) Röntgenundersökning med hjälp av MR- och CT-undersökningar kan ersättas i de fall godkännande har givits av Ålands Ömsesidiga.

Du måste kontakta försäkringsbolaget för ett godkännande.

d) Kastration/Sterilisering

Ersätts i de fall operationen är ett led i behandlingen av följande sjukdomar:

Honkatt: diabetes mellitus, akromegali, livmodersjukdomar med kliniska symtom, förlossningsskador, vaginalprolaps, analadenom, perinealbråck eller tumörer i vagina eller äggstockar.

Hankatt: Sjukdomar och – eller skador i testikel eller prostata, analadenom eller perinialbråck.

e) Kattpest och kattsnuva

Katten måste vara tillräckligt vaccinerad i enligt med veterinärmedicinsk rekommendation och vara omvaccinerad i enlighet med gällande regler i Finland.

f) Patellaluxation och höftledssjukdomar

Katten måste vara införsäkrad före fyra månaders ålder och sedan försäkrad utan avbrott. Undantag gäller för Maine Coon, där kattens föräldradjur måste ha fria höftleder.

g) FIP (smittsam bukhinneinflammation)

Du kan få ersättning om katten har varit försäkrad minst ett år hos Ålands Ömsesidiga utan avbrott i försäkringsskyddet.

B.4. Begränsningar i försäkringens omfattning

Du kan inte få ersättning för:

 1. kostnader och avgifter för rådgivning, konsultation, receptutskrift, fakturering, attester eller journalutskrift
 2. förebyggande behandling eller vård
 3. operation med insättande av ledproteser, ledimplantat, eller guldimplantat
 4. transplantationer
 5. navelbråck, kryptorkism eller kroksvans
 6. utredning vid förekomst av smittsamma sjukdomar i en kattbesättning
 7. FIP-behandling på katt i besättning som är införsäkrad efter att FIP konstaterats i besättningen
 8. veterinärens resekostnader, transport av katten eller andra resekostnader t.ex. båtbiljett eller kilometerersättning
 9. FORL samt tandstenssanering och behandling av komplikationer till dålig mun/tandstatus
 10. beteendeförändring, lynnesfel eller andra ovanor
 11. alternativ behandling som t.ex. kiropraktik, laserbehandling, homeopati, akupunktur eller stötvågsterapi
 12. läkemedel som inte är receptbelagd enligt FASS.Vet /Pharmaca Fennica Veterinaria, medicinskt foder, medicinskt schampo eller andra produkter som är ordinerade eller sålda av veterinären oavsett om de används medicinenligt
 13. pälsvård, kloklippning
 14. obduktion eller kremering
 15. fysioterapi eller rehabilitering
 16. strålbehandling eller kemoterapi av tumörer eller uppföljande behandling. Dock ersätts uppföljande behandling vid giftstruma.
 17. komplikationer till sjukdom eller skada som inte är ersättningsbart eller har förelegat. Dock ersätts kostnader vid komplikationer till förebyggande kastrering/sterilisering och vaccination.
 18. dolda fel eller sjukdomar/skador som påbörjats innan försäkringen trätt ikraft oavsett när sjukdomen/skadan observerades
 19. veterinärkostnader orsakade av att katten varit bunden till motorfordon, släpvagn, husvagn, båt eller annat motsvarande transportmedel eller av att katten lämnats inne i nämda transportmedel
 20. undersökningar och vård som hänför sig till dräktighet och avelsförmåga
 21. kostnader för avlivning, kremering eller obduktion.

 

C. KATT LIV

Denna försäkring kan tecknas för alla typer av raskattor eller blandraskatt mellan två olika raskatter, från det att katten fyllt 6 veckor. Livförsäkring kan inte nytecknas för katt som fyllt 6 år.

Försäkringen upphör vid huvudförfallodagen det år katten fyller 13 år. Försäkringsbeloppet sänks med 20% per år från och med huvudförfallodagen det år katten fyller 8 år, dock som lägst till 100 euro. Beloppet avrundas till närmaste 10-tal euro. Katten måste vara veterinärbesiktigad, registrerad eller under registrering samt id-märkt.

C1. Generella villkor

I våra allmänna bestämmelser hittar du våra generella villkor. Dessa gäller för katt- och smådjursförsäkringen om inte annat framgår av avtalet.

C2. Försäkringsbelopp

Vilket försäkringsbelopp som gäller för din katt framgår av försäkringsbrevet. För oregistrerad raskatt eller blandras mellan två olika raskatter, kan livvärdet högst försäkras till 120 euro oavsett inköpspriset. Katten måste då vara id-märkt.

Försäkringsbeloppet ska högst motsvara kattens markandsvärde och fastställas på basis av inköpspriset.

C3. Försäkringens omfattning

Du kan få ersättning med upp till hela försäkringsbeloppet utan självrisk om din katt insjuknar eller skadas så svårt att den dör eller enligt veterinärmedicinsk expertis inte kan leva vidare och måste avlivas trots adekvat behandling.

C3.1 Särskilda villkor

Om katten har både en liv- och veterinärvårdsförsäkring kan vi medge avlivning och betala ut liversättning, om det är uppenbart att en ersättning ur veterinärvårdsförsäkringen skulle överstiga försäkringsbeloppet i livförsäkringen. Du måste kontakta Ålands Ömsesidiga för en bedömning.

a) Höftledssjukdomar och patellaluxation

Katten måste vara livförsäkrad före fyra månaders ålder och sedan fortsatt försäkrad utan avbrott.

Rasspecifik begränsning

Maine Coon: Enligt de hälsoprogram för sjukdomen som finns på www.pawpeds.com får ingen av kattens föräldradjur ha mer än grad 1 i höftledsstatus (lindrig höftledsdysplasi).

b) Särskilda krav vid okänd dödsorsak, höga livvärden, vid unga eller nyförsäkrade katter

Om katten har dött eller avlivats utan att den bakomliggande orsaken har kunnat fastställas, har Ålands Ömsesidiga rätt att kräva en obduktion.

Detsamma gäller om katten är:

 • yngre än två år
 • försäkringens omfattning har ändrats under året
 • kattens livvärde överstiger 2 000 euro
 • katten varit försäkrad kortare tid än ett år.

Innan katten begravs måste Ålands Ömsesidiga alltid kontaktas för att klarlägga om ytterligare utredning behövs för ett ersättningsbeslut. Du måste kontakta Ålands Ömsesidiga för en bedömning.

Kostnader för obduktion, transport till obduktionen samt kremering ersätts vid sidan av försäkringsbeloppet endast om det är Ålands Ömsesidiga som begärt obduktionen.

Vi godkänner inte en obduktion som är gjord på en katt som varit fryst, nedgrävd eller på annat sätt är olämplig att undersöka.

Om orsaken till kattens död eller avlivning inte är entydigt klar måste en katt under två år alltid obduceras. I sådana fall ersätter Ålands Ömsesidiga inte kostnaderna som obduktionen medför.

I de fall försäkringsbolaget inte kräver obduktionen har vi rätt att kräva att katten visas för veterinär och låter denne utföra ett intyg.

C.3.2  Begränsningar i försäkringens omfattning

Allmänna begränsningar

Du kan inte få ersättning om katten dör eller avlivats till följd av:

 • beteenderubbning, lynnesfel eller andra ovanor
 • FORL, gingivit, komplikationer till dålig mun/tandstatus, tandfel eller bettfel
 • komplikationer till sjukdom eller skada som annars inte ersätts, dock ersätts kostnader vid komplikationer till förebyggande kastrering, vaccination eller blodgivning
 • att katten är kronisk smittbärare men som själv inte visar tecken på sjukdom
 • dolda fel, skador eller sjukdomar som påbörjats då försäkringen trädde i kraft, oavsett när felet först observerades.

Rasspecifika begränsningar:

 • ledsjukdomar hos Scottish Fold
 • ersättning för njurcystor (automatiskt rådande polycystisk njursjukdom = PKD) på katter av rasen Perser och Exotic förutsatt att föräldradjuren födda efter 1.7.2003 inte har PKD – detta gäller även om katten måste avlivas av djurskyddsskäl.
 • dödsfall som relaterar till problem med näsborrarna hos Perser och Exotic.

Samma begränsningar som ovan gäller även för blandraser där ovannämda raser ingår.

 

TILLÄGGSFÖRSÄKRING

D. KATT AVEL

Denna tilläggsförsäkring kan tecknas för hon- och hankatt som används inom avel, försäkringen upphör vid huvudförfallodagen det år katten fyller 8 år.

För bästa skydd bör denna tilläggsförsäkring tecknas före 4 månaders ålder och sedan varit oavbrutet försäkrad. Försäkringen kan tecknas som ett tilläggsskydd till kattens liv- och/eller veterinärvårdsförsäkring. För förlorad användbarhet kan delersättning utbetalas ur livförsäkringen.

Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar på Åland.

NOTERA ATT:

Kattungar till en registrerad honkatt som är försäkrad i Avel omfattas av Dolda felförsäkring. Dolda felförsäkringen gäller då du har låtit veterinärbesiktiga, id-märka och registrera samtliga kattungar i kullen. Försäkringsbeloppet är kattungens försäljningspris upp till 1 600 euro. Överstiger försäljningspriset 1 600 euro måste en separat Dolda felförsäkring tecknas för hela kullen. Dolda felförsäkringen upphör om honkattens försäkring upphör av andra orsaker än att honkatten dör eller måste avlivas. Om Dolda felförsäkringen upphör kan du teckna en separat Dolda felförsäkring för kattkullen.

D1. Generella villkor

I våra allmänna bestämmelser hittar du våra generella villkor. Dessa gäller för katt- och smådjursförsäkringen om inte annat framgår av avtalet.

D2. Försäkrad katt

Försäkringen gäller den raskatt, hona eller hane som finns angiven i försäkringbrevet; förutsatt att katten är registrerad, id-märkt och stamboksförd. Försäkringen omfattar även kattungar till den försäkrade honkatten.

D3. Försäkringens omfattning

Här anger vi de förutsättningar och särskilda krav som måste uppfyllas för att skadetillfället ska omfattas av försäkringsskyddet. Det är i samtliga fall en förutsättning att behandlingen följer veterinärmedicinsk expertis och är nödvändig för att behandla skada/sjukdom eller för att lindra smärta och att behandlings- och undersökningsmetoderna är internationellt erkända och följer dokumenterad forskning samt veterinärmedicinsk expertis.

D3.1 Veterinärbehandling

Du kan få ersättning för dina veterinärkostnader enligt nedan, i de fall katten varit införsäkrad i Avel före 4 månaders ålder och sedan varit oavbrutet försäkrad.

 • fertilitetsutredning ersätts i de fall honkatten inte blir dräktig efter parning med två olika fertila hanar vid två olika tillfällen eller för hankatt som efter två misslyckade parningar med två olika honor misstänkts vara infertil.

Du kan också få ersättning för fertilitetsutredning om katten bevisligen lämnat en kull kattungar under den tid den varit försäkrad med Avel. Samma självrisk som honkattens veterinärvårdsförsäkring gäller.

 • vi ersätter ytterligare ett kejsarsnitt under förutsättning att honan inte förlöst med mer än ett kejsarsnitt tidigare.

Kejsarsnitt ersätts bara om någon av nedanstående punkter är uppfyllda:

 • om katten inte svarar tillfredställande på behandling i värkstimulerande syfte
 • om felläge av foster gör kirurgisk behandling nödvändig
 • om kattens allmäntillstånd är så påverkat att kirurgisk behandling är nödvändig
 • om allmäntillståndet hos fostret är så påverkat att kirurgisk behandling är nödvändig.

D3.2 Förlorad avelsduglighet

Du kan få delersättning med 50% av försäkringsbeloppet i livförsäkringen utan självrisk, om katten varaktigt har förlorat sin fortplantningsförmåga eller blivit kastrerad/steriliserad som direkt följd av nedanstående orsaker:

HANE

 • sjukdomar och skador i testiklar och prostata
 • perinealbråck
 • analadenom
 • penisamputation.

Med varaktigt förlorad fortplantningsförmåga avses även de fall när hankatten efter två parningar med olika fertila honkattor har visat sig vara steril. Hanen ska undersökas kliniskt av veterinär där könsorgan inspekteras och palperas. Blodprov för Hb, htk, vita diff, trc, fruktosamin, ALAT och kreatinin skall tas för att utesluta tillfälliga sjukdomstillstånd.

För att få ersättning för sterilitet måste hankatten vara försäkrad i Avel före 4 månaders ålder och sedan varit oavbrutet försäkrad. Du kan också få ersättning för sterilitet om katten bevisligen lämnat en kull kattungar under den tid den varit försäkrad med Avel.

HONA

 • tumörsjukdomar i livmoder, vagina eller äggstockar
 • livmodersjukdom med kliniska symtom
 • skador på livmodern i omedelbar anslutning till förlossning eller dräktighet
 • akromegali
 • vaginalprolaps

Med varaktigt förlorad fortplantningsförmåga avses även de fall då honkatten efter två parningar med olika fertila hankattor har gått tom. Honkatten ska undersökas kliniskt av veterinär med kontroll av könsorgan samt ultraljud av livmoder och äggstockar. Undersökning skall även omfatta analys av Hb, htk, vita diff, trc, fruktosamin, ALAT, FeLV och kreatinin för att utesluta tillfälliga sjukdomstillstånd.

För att få ersättning för sterilitet måste hankatten vara försäkrad i Avel före 4 månaders ålder och sedan varit oavbrutet försäkrad. Du kan också få ersättning för sterilitet om katten bevisligen lämnat en kull kattungar under den tid den varit försäkrad i Avel.

GEMENSAMT

Du kan även få delersättning om din katt varaktigt förlorar sin avelsduglighet till följd av någon av nedanstående ärftliga avelshygieniska skäl:

 • att kattens ärftliga sjukdom eller defekt även är konstaterad hos helsyskon eller föräldradjur
 • att kattens avkomma i minst två fall i olika kullar och efter parning med olika katter har samma konstaterade ärftliga sjukdomar eller defekter.

Avelshygieniska skäl

Du kan även få ersättning om din katt varaktigt förlorar sin avelsduglighet till följd av nedanstående ärftliga avelshygieniska skäl:

 1. Att höftledsdysplasi (HD) är konstaterad genom röntgenundersökning hos Maine Coon och att katten, enligt det hälsoprogram för sjukdomen som finns på www.pawpeds.com inte ska användas i avel. Kattens föräldradjur måste ha fria höftleder.
 2. Att hypertrofisk kardiomyopati (HCM) är konstaterad genom ultraljudsundersökning hos följande raser:
  Maine Coon, Sibirisk katt, Norsk skogkatt, Devon rex, Cornish rex, German rex, Ragdoll, Birma, Perser, Exotic, Bengal, Spynx eller Brittisk korthår och att katten, enligt de hälsoprogram för sjukdomen som finns på www.pawpeds.com inte ska användas i avel.
  Föräldradjuren till den sjuka katten ska vara undersökta med ultraljud och ha ett gilitgt friskintyg enligt det rådande hälsoprogram som finns.
 3. Att progressiv retinal atrofi (PRA) är konstaterad genom ögonspegling hos raserna Abessinier eller Somali och att katten, enligt de hälsoprogram för sjukdomen som finns på pawpeds.com inte ska användas i avel. Kattens föräldradjur måste vara ögonspeglade och befunnit sig fria innan de använts i avel för den aktuella kattungekullen.

Om kattens sjukdom eller defekt är medfödd, måste katten vara införsäkrad i Avel före 4 månaders ålder och bifogat veterinärintyg utan anmärkning för att ersättning skall kunna utbetalas.

Ålands Ömsesidiga har i särskilda fall rätt att hänvisa undersökning, behandling och vård till speciell veterinär. Om avelsförmågan finns kvar då Ålands Ömsesidiga har bedömt skadehändelsen som ersättningsberättigad, måste du låta kastrera katten innan delersättning utbetalas.

Särskilda villkor och övriga begränsningar

Du kan aldrig få ersättning för förlorad avelsduglighet för katt som:

 • fyllt sex år och inte har någon registrerad avkomma efter sig.
 • för honkatt som lämnt tre kullar efter sig eller för hankatt som lämnat fem kullar efter sig.
 • om kattens diagnos är ställd efter avelsdebuten och det är brukligt att genomföra undersökningen innan avelsdebuten.

D4. Veterinärbehandling av svaga kattungar

Du kan få ersättning för dina kostnader när en veterinär behandlar en svag kattunge som inom 24 timmar från födseln behöver behandling för att överleva. Du kan få ersättning för behandling som utförs fram till det att kattungen blir sju dagar gammal. Samma självrisk gäller som för honkattens veterinärvårdsförsäkring.

D4.1 Veterinärförsäkring för kattungar

Försäkringen ersätter kostnader i samband med undersökning, behandling och vård till följd av sjukdom eller olycksfall hos kattungarna. Honkatt måste vara registrerad eller under registrering, id-märkt och stambokförd.

Försäkringen träder i kraft den dagen kattungarna är fyllda fem veckor och upphör dagen efter leveransdagen, men senast den dagen kattungen fyller 15 veckor.

Försäkringen ersätter veterinärkostnader upp till högst är 600 euro per kattungekull och försäkringsår. Samma självrisk som för honkattens veterinärvårdsförsäkring gäller.

Den fasta självrisken omfattar hela kullen och dras av en gång per kull, den rörliga självrisken dras av vid varje veterinärbesök.

D5. Begränsningar i försäkringens omfattning

D5.1 Karenstid

Försäkringen har en karenstid under 20 dagar. Karenstiden gäller inte för skador orsakade av yttre våld.

 

E. DOLDA FEL

NOTERA ATT:

Kattungar till en registrerad honkatt som är försäkrad i Avel Honkatt omfattas av Dolda felförsäkring. Dolda felförsäkringen gäller då du har låtit registrera samtliga kattungar i kullen. Försäkringsbeloppet är kattungens försäljningspris upp till 1 600 euro. Överstiger försäljningspriset 1 600 euro måste en separat Dolda felförsäkring tecknas för hela kullen.

Dolda felförsäkringen upphör om honkattens försäkring upphör av andra orsaker än att honkatten dör eller måste avlivas. Om Dolda felförsäkringen upphör kan du teckna en separat Dolda felförsäkring för kattkullen.

E1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller både försäkringstagaren, uppfödaren samt för den som förvärvar en kattunge som omfattas av denna försäkring.

E2. När gäller försäkringen

För kattunge som överlåts eller lämnas till en fodervärd gäller försäkringen från leveransen, dock tidigast från 12 veckors ålder. Kattungen måste vara veterinärbesiktad inom 7 dagar före leveransen till nytt hushåll.

För kattunge som uppfödaren behåller, gäller försäkringen tidigast från den dag kattungen är 12 veckor gammal och ett veterinärintyg finns som inte är äldre än 7 dagar. Veterinärbesiktas kattungen efter 12 veckors ålder, gäller försäkringen från dagen då veterinärutlåtanadet utfärdades.

Har Dolda felförsäkringen en gång börjat gälla för en kattunge så gäller den fortsättningsvis även då den säljs till ny ägare.

Dolda felförsäkringen upphör när katten blir 2 år och 1 månad, räknat från leveransdagen, dock senast vid 15 veckors ålder. Försäkringen kan inte förnyas.

E3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar på Åland. Om kattunge överlåts till ny ägare, eller lämnas till fodervärd med stadigvarande vistelse utanför Åland, gäller försäkringen även i den nya ägarens eller fodervärdens hemland.

E4. Försäkrad katt

Om en honkatt är försäkrad i Avel, ingår Dolda felförsäkringen för kattungar till honkatten om samtliga kattungar i kullen har registrerats och stamboksförts individuellt i en organisation godkänd av Ålands Ömsesidiga. Om du önskar ett högre försäkringsbelopp än 1 600 euro per kattunge, måste du teckna separat Dolda felförsäkring för det överstigande försäkringsbeloppet, dock högst med 1 600 euro.

Köpeavtal eller fodervärdsavtal samt veterinärintyg som inte är äldre än 7 dagar vid leveransen ska vara utfärdat för att försäkringen ska vara gällande.

E5. Försäkringsbelopp

Försäkringen består av två delar, livförsäkring och veterinärvårdsförsäkring. Du kan få ersättning upp till försäkringsbeloppet per del. För kattungar till en raskatt som är försäkrad i Avel, är försäkringsbeloppet lika med försäljningspriset och ska motsvara dess marknadsvärde, men som högst 1600 euro per kattunge. För försäkring som har tecknats separat, framgår det avtalade försäkringsbeloppet av försäkringsbrevet.

E6. Försäkringens omfattning

Veterinärvården måste vara medicinskt motiverad och överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Veterinärvård, avlivning och kremering

Du kan få ersättning med upp till försäkringsbeloppet för dina kostnader om en kattunge undersöks, behandlas eller vårdas av veterinär på grund av ett dolt fel. Här omfattas även medicinkostnader och avlivningskostnader, dock inte kostnader för kremering eller begravning.

Livförsäkring

Du kan få ersättning med upp till försäkringsbeloppet utan självrisk om kattungen dör eller enligt veterinärmedicinsk expertis måste avlivas på grund av ett dolt fel.

Kattungen måste obduceras om inte Ålands Ömsesidiga medger undantag. Kontakta försäkringsbolaget för ett utlåtande.

Obduktion

Du kan få ersättning utöver försäkringsbeloppet för dina kostnader för obduktion inklusive transport, om kattungen har dött eller avlivats på grund av ett dolt fel. Ålands Ömsesidga ska då ha begärt obduktionen.

E7. Begränsningar

Allmänna begränsningar

Du kan inte få ersättning om kattungen behandlats, dött eller avlivats till följd av:

 • beteenderubbningar, lynnesfel eller ovanor
 • fel som inte allvarligt påverkar kattungens hälsa eller dess funktion som sällskapsdjur
 • fel som har anmärkts i intyg efter ögonlysning eller veterinärbesiktning
 • kattpest eller kattsnuva om inte honkatten och kattungen är tillräckligt vaccinerade enligt gällande rekommendationer i Finland
 • höftledssjukdomar eller patellaluxation
 • cystnjurar på Perser eller Exotic om inte kattens föräldrar är undersökta och fria
 • kryptorkism, navelbråck, sternumkrok eller kroksvans
 • tandsjukdomar, dålig mun/tandstatus eller bettfel.

 

SMÅDJURSFÖRSÄKRING

F. VETERINÄRVÅRD

Denna försäkring kan tecknas för olika typer av smådjur som exempelvis papegoja, marsvin, kanin, minigris, chinchilla, iller med flera. Försäkring för id-märkt eller ringmärkt papegoja kan tecknas från det att djuret uppnått 3 månders ålder. För importerad eller omärkt papegoja, kan försäkring tecknas efter 1 års ålder.

För övriga smådjur kan försäkring tecknas från det att djuret uppnått 4 veckors ålder.

Försäkringen kan behållas hela livet.

F1. Generella villkor

I våra allmänna bestämmelser hittar du våra generella villkor. Dessa gäller för katt- och smådjursförsäkringen om inte annat framgår av avtalet.

F2. Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet för ditt djur finns angivet i ditt försäkringsbrev, beloppet är den högsta ersättning du kan få ur försäkringen per försäkringsår.

F3. Försäkringens omfattning

Här anger vi de föruttsättningar och särskilda krav som måste uppfyllas för att skadetillfället ska omfattas av försäkringsskyddet. Försäkringen ersätter kostnader i samband med undersökning, behandling och vård på grund av sjukdom, skada och olycksfall. Det är i samtliga fall en förutsättning att behandlingen följer veterinärmedicinsk expertis och är nödvändig för att behandla skada, sjukdom eller att lindra smärta. Behandlingsmetoderna ska vara internationellt erkända och följa dokumenterad forskning och veterinärmedicinsk expertis samt vara av beprövad erfarenhet.

F3.1 Veterinärvård

Du kan få ersättning med upp till försäkringsbeloppet för dina kostnader när en veterinär undersöker, behandlar eller vårdar ditt djur på grund av olycksfall eller sjukdom.

F3.2 Särskilda begränsningar

Kejsarsnitt

Vi ersätter ett kejsarsnitt under förutsättning att honan inte förlösts med kejsarsnitt tidigare. Kejsarsnitt ersätts bara om någon av nedanstående punkter är uppfyllda:

 • om honan inte svarar tillfredsställande på behandling i värkstimulerande syfte
 • om felläge av foster gör kirurgisk behandling nödvändig
 • om honans allmäntillstånd är så påverkat att kirurgisk behandling är nödvändig
 • om allmäntillståndet hos foster är så påverkat att kirurgisk behandling är nödvändig.

F4. Begränsningar i försäkringens omfattning

F4.1 Allmänna begränsningar

Du kan inte få ersättning för:

 • kostnader och avgifter för rådgivning, konsultation, receptutskrift, fakturering, attester eller journalutskrift
 • förebyggande behandling, vård eller rehabilitering
 • beteendeförändring, lynnesfel eller andra ovanor
 • tandsjukdomar, tandfrakturer eller bettfel med komplikationer
 • MR- eller CT-röntgen
 • alternativbehandling som expempelvis akupuktur, kiropraktik, stötvågsterapi, laserbehandling eller homeopati
 • jouravgifter eller motsvarande kostnader, om det inte varit medicinskt motiverat att ge djuret vård under jourtid
 • läkemedel som inte är receptbelagd enligt FASS Vet/Pharmaca Veterinaria, medicinskt foder, schampo eller andra produkter som är ordinerade eller försålda av veterinären
 • veterinärens resor, transport av djuret eller andra resekostnader samt båtbiljett
 • avlivning, obduktion eller kremering
 • dolda fel eller sjukdomar/skador som påbörjats innan försäkringen trätt ikraft oavsett när sjukdomen/skadan observerades.

 

G. LIV

Denna försäkring kan tecknas endast för papegoja som är id- eller ringmärkt. Nyteckning för papegoja kan ske tidigast från 3 månaders ålder, importerade papegojor från det att papegojan fyllt 1 år. Livförsäkringen får behållas livet ut.

G1. Generella villkor

I våra allmänna bestämmelser hittar du våra generella villkor. Dessa gäller för katt- och smådjursförsäkringen om inte annat framgår av avtalet.

G2. Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet framgår av ditt försäkringsbrev och är den högsta ersättning du kan få ur försäkringen.

G3. Försäkringens omfattning

G3.1 Liversättning

Du kan få ersättning med upp till försäkringsbeloppet utan självrisk om ditt djur genom sjukdom insjuknar eller genom ett olycksfall skadas så svårt att den dör eller enligt veterinärmedicinsk expertis inte kan leva vidare och måste avlivas.

Särskild begränsning

Om djuret har både liv- och veterinärvårdsförsäkring kan Ålands Ömsesidiga medge avlivning och betala ut liversättning, om det är uppenbart att en ersättning ur veterinärvårdsförsäkringen skulle överstiga försäkringsbeloppet i livförsäkringen. Du måste kontakta oss för en bedömning.

G3.2 Särskilda krav

Om djuret har dött eller avlivats utan att den bakomliggande orsaken har kunnat fastställas, har vi rätt att kräva obduktion. Detsamma gäller om djuret är yngre än två år eller har varit försäkrad kortare än ett år hos Ålands Ömsesidiga. Du måste kontakta försäkringsbolaget för en bedömning.

Kostnader för obduktion och transport till obduktionen, ersätts vid sidan av försäkringsbeloppet i de fall som det är Ålands Ömsesidiga som begärt obduktionen. I de fall vi inte begärt obduktion, kan vi kräva att du visar upp djuret för en veterinär och låter denne utföra ett intyg.

G4. Begränsningar i försäkringens omfattning

G4.1 Allmänna begränsningar

Du kan inte få ersättning om djuret dött eller avlivats till följd av nedanstående orsaker:

 • beteenderubbningar, lynnesfel eller ovanor
 • tandsjukdomar, dålig mun/tandstatus, tandfrakturer eller bettfel med komplikationer.

Du kan inte få ersättning för kostnader för avlivning eller kremering.

 

H. Ordlista

Akromegali – För hög nivå av tillväxthormoner.

Analadenom – Godartade nybildningar (körteltumörer) vid sidan av analöppningen.

Ansvarstiden – Den tid under vilket försäkringen kan lämna ersättning.

Beteenderubbningar, lynnesfel eller andra ovanor – Förändringar eller oönskade egenskaper i djurets temperament eller beteende.

Diabetes mellitus – Sockersjuka, vilket innebär att djuret har en för hög blodsockernivå.

Djurplågeri Ett brott som innebär att någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet otillbörligen utsätter djuret för lidande, exempelvis genom att djuret misshandlas, överansträngs eller vanvårdas.

Dolt fel – Med ett dolt fel, menar vi en sjukdom eller defekt som har börjat utvecklas före veterinärbesiktningen respektive leveransen, men som inte dessförinnan har visat symtom eller annars varit känd. Varken sjukdomar eller defekter som enligt veterinärmedicinsk expertis borde ha upptäckts vid en veterinäbesiktning, eller sådana som är av ärftlig karaktär och inte har börjat utvecklas före leveransen - är ett dolt fel.

FIP – Förkortning av felin infektiös perifonit, även kallad smittsam bukhinneinflammation orsakat av felint coronavirus.

FORL – Förkortning av feline odontoclastic resorptive lesions, en tandsjukdom där tandens emalj skadas och tanden bryts av nära tandköttet.

Förebyggande behandling – Undersökning, vård eller annan behandling för att undvika sjukdom, skada eller beteendeförändring.

Förelegat tillstånd – Tillstånd som funnits eller påbörjats innan försäkringen börjat gälla.

Försäkringsbelopp Den högsta ersättning som kan utbetalas ur försäkringen.

Försäkringstiden Avtalstiden mellan försäkringstagare och försäkringsbolag.

Förvärvad sjukdom eller skada – Sjukdom eller skada som inte är medfödd.

Gingivit – inflammation i tandköttet.

Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) – Hjärtfel där hjärtmuskeln är förstorad.

Kattpest – Eller felint panleukopenivirus, FPV är ett parvovirus som går att skydda katten mot genom vaccination.

Kull Med en kull menar vi ett eller flera fullgångna foster som fötts naturligt eller förlösts med kejsarsnitt, oavsett om fostren är levande eller inte.

Kryptorkism – Innebär att ena eller båda testiklar inte vandrat ned till pungen.

Livmodersjukdom med kliniska symtom – Sjukdom i livmoder med symtom som exempelvis flytningar, feber eller ökad törst.

Navelbråck – Ett bråck i bukväggen vid naveln.

Obduktion En makroskopisk (och i vissa fall mikroskopisk) undersökning av det döda djurets kropp för att fastställa dödsorsaken.

Olycksfall – Med olycksfall avses kroppsskada som drabbar det försäkrade djuret genom plötslig yttre händelse. Med olycksfall jämställs att veterinär konstaterar att djuret svalt ett främmande föremål eller blivit akut förgiftad. Med olycksfall avses inte värmeslag, förfrysning, fästingbett eller dess följdsjukdomar. Med olycksfall avses heller inte sådant tillstånd som - även om det konsterats efter ett olycksfall - enligt veterinärmedicinsk erfarenhet har sin grund i sjukdom eller sjukliga förändringar.

Patellaluxation – En utvecklingsrubbning som innebär att knäskålen (patella) kan förflyttas från sin normala position, antingen utåt (lateral luxation) eller inåt (medial luxation).

Perinealbråck Försvagad muskulatur vid ändtarmen.

Plastikoperation – Med plastikoperation avses kirurgisk korrigering av hud, slemhinnor eller annan kroppsdel i de fall avvikelser i djurets konstitution eller utseende orsakar medicinska problem.

Premien – Den avgift du betalar för försäkringen. Premien är beräknad på ett försäkringsår (12 månader).

Progressiv retinal atrofi (PRA) Ärftlig näthinnesjukdom i ögat.

Reservation Ett skriftligt förtydligande om ett undantag i försäkringen. Kan gälla för en ensam individ eller för en hel ras.

Veterinärbesiktning En undersökning som veterinär gör och skriftligen beskriver i ett intyg.

www.pawpeds.comDatabas för internationellt hälsoprogram för respektive kattras.

Svag kattunge – Kattunge som inom 24 timmar från födseln behöver veterinärvård.

Vaginalprolaps Framfall av vagina.

Ögonlysning/ögonspegling Undersökning av ögonbotten och ögats främre delar av veterinär med speciell kompetens att diagnosticera ärftligt betingade ögonsjukdomar.