Katastrofförsäkring för produktionsdjur

AXKP:1

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Innehållsförteckning

 1. EGENDOMSFÖRSÄKRING FÖR KATASTROF
 2. 1. Vem försäkringen gäller för
 3. 2. När försäkringen gäller
 4. 3. Var försäkringen gäller
 5. 4. Vad som är försäkrat
 6. 5. Vad försäkringen gäller för
  1. 5.1 Nötkreatur
  2. 5.2 Svin
  3. 5.3 Får och getter
  4. 5.4 Fjäderfä
 7. 6. Vad försäkringen inte gäller för
 8. 7. Skadevärderings- och skadeersättningregler
  1. 7.1 Skadevärdering
  2. 7.2 Självrisk
  3. 7.3 Nedsatt ersättning vid felaktiga eller bristfälliga uppgifter
  4. 7.4 Ansökan om ersättning
  5. 7.5 Mervärdesskatt
 9. 8. Säkerhetsföreskrifter
  1. 8.1 Allmänt
  2. 8.2 Skydd och vård av djur
  3. 8.3 Ventilations- och fläktsystem
  4. 8.4 Reservelverk
  5. 8.5 Larmanordningar
  6. 8.6 Föreskrifter om smittsamma sjukdomar
  7. 8.7 Vaccinationer
  8. 8.8 Foder
  9. 8.9 Påföljd när säkerhetsföreskrift inte följs
 10. 9. Åtgärder vid skada
  1. 9.1 Räddningsplikt
  2. 9.2 Påföljd när räddningsplikt inte fullgörs
  3. 9.3 Anmälan om skada och preskription
  4. 9.4 Skyldighet att dokumentera skada samt medverka vid reglering och besiktning
  5.  9.5 Ersättning av kostnader för begränsning och avvärjning
 11. AVBROTTSFÖRSÄKRING FÖR KATASTROF
 12. 1. När försäkringen gäller
 13. 2. Ansvarstid
 14. 3. Var försäkringen gäller
 15. 4. Vad försäkringen gäller för
  1. 4.1 Extrakostnadsförsäkring
  2. 4.2 Avbrott
 16. 5. Vad försäkringen inte gäller för
 17. 6. Försäkringsbelopp
 18. 7. Uppgifter för förnyat försäkringsavtal
 19. 8. Säkerhetsföreskrifter
 20. 9. Räddningsplikt
 21. 10. Skadeanmälan och preskription
 22. 11. Skyldighet att dokumentera skada samt medverka vid reglering och besiktning
 23. 12. Skadevärderingsregler
  1. 12.1 Förlust av täckningsbidrag
   1. 12.1.1 Täckningsbidrag under jämförelseperioden
   2. 12.1.2 Förväntat täckningsbidrag
   3. 12.1.3 Faktiskt täckningsbidrag
   4. 12.1.4 Skadebeloppet för täckningsbidrag
  2. 12.2 Skadebelopp för extrakostnader
 24. 13. Ersättningsregler 
  1. 13.1 Ersättningsposter och avdrag
  2. 13.2 Räddningskostnader
  3. 13.3 Kostnader för medverkan i skaderegleringen
  4. 13.4 Liden skada
  5. 13.5 Underförsäkring
 25. 14. Karenstid och självrisk
  1. 14.1 Karenstid
  2. 14.2 Självrisk
 26. Definitioner

För detta särskilda villkor gäller även de Allmänna avtalsbestämmelserna AXAA. Ord som skrivs med kursiv stil förklaras under Definitioner.

Försäkringen ingår om det anges i försäkringsbrevet.

EGENDOMSFÖRSÄKRING FÖR KATASTROF

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller om inget annat anges, för den som anges på försäkringsbrevet och är ägare till djuret eller besättningen.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skadehändelse som inträffar under ansvarstiden och som har sin grund i en händelse som inträffat under ansvarstiden och som omfattas av försäkringen.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller, om inget annat anges, för skadehändelse som inträffar på den i försäkringsbrevet angivna gården samt när djuret transporteras till, ifrån eller vistas på betesmark som ägs, arrenderas eller disponeras av försäkringstagaren.

4. Vad som är försäkrat

Försäkringsobjektet anges i försäkringsbrevet och är någon av följande produktionsdjursarter:

 • nötkreatur
 • svin
 • får och getter
 • fjäderfä.

5. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen ersätter katastrofskada med sjukdomsbetingad orsak, då samma skadehändelse inom 14 dygn har lett till oförutsedd förlust av flera produktionsdjur.

Med förlust avses att produktionsdjur dör, nödslaktas eller kasseras vid köttkontroll. Som nödslakt betraktas slakt eller annan avlivning som utförs på veterinärordination enligt gällande lag och förordning om djurskydd, då djuret är i ett sådant tillstånd att det vore uppenbar grymhet att hålla det vid liv.

Försäkringen gäller även för friska djur som slaktas under den ovan nämnda 14-dygnsperioden, om det sker på inrådan av veterinär eller i enlighet med saneringsplan utarbetad av myndighet, där syftet är att förhindra spridning av en smittosam sjukdom. Försäkringen gäller till den del skadan inte ersätts genom annan försäkring, enligt speciallag eller med allmänna medel.

Försäkringen ersätter arvode för veterinärutlåtande samt skäliga kostnader för nödslaktstransport om skadan är ersättningsbar enligt denna försäkring.

För respektive djurart gäller försäkringen enligt följande:

5.1 Nötkreatur

En katastrofskada som gäller för nötkreatur ersätts, om förlusten av nötkreaturen är minst 4% av besättningen, dock minst tre (3) djur.

Djuren ska vara över 30 dagar gamla.

5.2 Svin

En katastrofskada som gäller för svin ersätts, om förslusten av svin är minst 4% av besättningen, dock minst tre (3) djur. Dödfödda grisar, eller grisar som suggan trampat ihjäl beaktas inte då skadan fastställs.

Djuren ska vara över 30 dagar gamla.

5.3 Får och getter

En katastrofskada som gäller för får och getter ersätts, om förlusten av får och getter är minst 4% av besättningen, dock minst tre (3) djur.

Djuren ska vara över 30 dagar gamla.

5.4 Fjäderfä

En katastrofskada som gäller för fjäderfä ersätts, om förlusten av fjäderfän är minst 15% av besättningen, dock minst 100 djur per avdelning i varje byggnad.

Djuren ska vara över en vecka gamla.

6. Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen ersätter inte:

 • skador som uppkommit inom 14 dagar från nyteckning (karenstid)
 • skador med annan orsak än sjukdom
 • skador på under 30 dagar gamla djur eller under en vecka gammalt fjäderfä
 • skada förorsakad av salmonella
 • destruktionskostnader
 • av slakteriet kasserad kropp, del av kropp eller sänkt avräkningspris på grund av salmonella
 • slakt av djur på grund av ålder, avelsoduglighet, medfött lyte, låg produktion eller av andra ekonomiska orsaker
 • sjukdom som uppkommit innan försäkringen trätt i kraft
 • kostnader för vård av sjukdom eller skada
 • skada till den del ersättning betalas genom annan försäkring, speciallag eller med allmänna medel
 • skada som uppkommit på grund av bristande djurhållning enligt gällande djurskyddsregler
 • kostnader för provtagning för att spåra BSE
 • skada förorsakad av foderpreparat
 • skada som försäkringstagaren har orsakat uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet
 • förlust av täckningsbidrag
 • skada förorsakad av krig, krigsliknande operation, terrorangrepp, frigjord atomenergi, naturkatastrof eller strejk.

7. Skadevärderings- och skadeersättningregler

7.1 Skadevärdering

Förlust av sjuka djur till följd av död eller nödslakt ersätts enligt gängse värde. För förlust av friska djur, som slaktats för att förhindra spridning av en smittosam sjukdom, betalas ersättning för gängse värde med avdrag för slaktvärde.

Förlust av djur till följd av kassering vid köttkontroll ersätts enligt slaktvärdet.

Det i försäkringsbrevet angivna försäkringsbeloppet utgör dock alltid den högsta sammanlagda ersättningen vid skada.

Gängse värde

Med produktionsdjurs gängse värde avses försäljningsvärdet omedelbart före skadetillfället.

Slaktvärde

Med slaktvärde avses det redovisningspris för köttet som slakteriet betalar alternativt enligt gällande slaktviktstabell. Från slaktpriset avdras eventuell inkomst som köttet inbringat.

7.2 Självrisk

Försäkringstagaren har vid varje skadefall en i försäkringsbrevet antecknad självrisk.

7.3 Nedsatt ersättning vid felaktiga eller bristfälliga uppgifter

Om det faktiska antalet djur är större än antalet försäkrade djur, ersätter försäkringen endast en så stor del av skadebeloppet som motsvarar förhållandet mellan det i försäkringsbrevet antecknade antalet djur och det faktiska antalet djur i gruppen. 

7.4 Ansökan om ersättning

Till skadeanmälan skall fogas ett veterinärutlåtande om dödsorsak, orsak för avlivning eller som anger att det varit nödvändigt att avliva djuret. För djur som förts till slakteri skall slakteriets avräkning bifogas.

7.5 Mervärdesskatt

Vid utbetalning av skadeersättning avräknas mervärdesskatt för den som är redovisningsskyldig för mervärdesskatt.

8. Säkerhetsföreskrifter

Med säkerhetsföreskrift avses en föreskrift om vissa bestämda handlingssätt eller anordningar som är ägnade att förebygga eller begränsa skada eller om vissa bestämda kvalifikationer hos den försäkrade eller dennes anställda eller andra medhjälpare.

8.1 Allmänt

Den försäkrade svarar gentemot försäkringsgivaren för att följande föreskrifter följs:

 • som anges i lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter som meddelas i syfte att förhindra eller begränsa skada
 • som meddelas av tillverkare, leverantör av tjänst eller vara, besiktningsman eller motsvarande som anges i försäkringsbrevet och dessa försäkringsvillkor.

Den försäkrade svarar gentemot försäkringsgivaren för att ovanstående föreskrifter följs av:

 • den försäkrades företagsledning
 • övriga anställda hos den försäkrade
 • entreprenörer och andra uppdragstagare som anlitas av den försäkrade
 • annan som har att tillse att föreskriften följs.

Om någon som anges ovan inte följer angivna föreskrifter medför det normalt att skadeersättningen nedsätts eller avböjs. Den försäkrade skall iaktta normal aktsamhet och genomföra åtgärder för att förebygga skada.

8.2 Skydd och vård av djur

Om ett försäkrat djur skadar sig, insjuknar eller blir slött utan att visa egentliga tecken på sjukdom, skall försäkringstagaren genast konsultera och vid behov tillkalla veterinär samt följa de ordinationer och föreskrifter veterinären ger. Ett djur får inte utsättas för lidande i form av dålig skötsel, underlåtenhet av näring och vila. Ändringar i utfodring skall ske stegvis. Rådande lagar och förordningar om djurskydd skall följas.

8.3 Ventilations- och fläktsystem

Ventilationssystem i produktionsbyggnader skall vara byggda enligt myndigheters föreskrifter. Fläktventilationens funktion skall övervakas. Om utrustningen upphör att fungera, skall åtgärder omedelbart vidtas för att skydda egendomen. Ventilationsfläktarna skall anslutas till varsin säkringsgrupp. Minimiventilationen skall tillgodoses av en fläkt i en säkringsgrupp.

8.4 Reservelverk

Ett reservelverk skall finnas på de lantbruk som kräver ström för sin kontinuerliga drift och där ett strömavbrott skulle innebära mer än obetydlig förlust. Lantbruk med mekanisk ventilation i djurstall eller kyl- och värmekänsliga lager bör inneha ett reservelverk anpassat för lantbrukets drifttider. Reservelverket funktionsduglighet skall kontrolleras minst en gång i året.

8.5 Larmanordningar

Larmanordningar skall finnas i lokaler med klimatkontroll i vilka produktionsdjur förvaras. Larmsignal ska signaleras med ljus eller akustisk signal som kan uppfattas av någon som befinner sig i eller utanför byggnaden. Larmanordningen skall även larma jourhavande för lantbruket.

8.6 Föreskrifter om smittsamma sjukdomar

De föreskrifter som veterinär eller myndigheter ger om bekämpningen av smittosamma djursjukdomar skall följas.

8.7 Vaccinationer

Produktionsdjur skall vaccineras enligt myndighetsföreskrifter och veterinärens föreskrifter.

8.8 Foder

Utländskt foder får användas bara om fodret har undersökts och godkänts i Finland, på laboratoriet vid Kontrollcentralen för växtproduktion.

8.9 Påföljd när säkerhetsföreskrift inte följs

Om säkerhetsföreskrift inte följts görs ett avdrag från den sammanlagda ersättning som annars hade betalats. Vid allvarlig försummelse kan ersättningen helt utebli.

9. Åtgärder vid skada

9.1 Räddningsplikt

Den försäkrade skall efter förmåga:

 • avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående
 • begränsa skada som redan inträffat
 • snarast möjligt omhänderta och skydda skadad och oskadad egendom
 • bevara den rätt försäkringsgivaren kan ha mot den som är ersättningsskyldig med anledning av skadan.

9.2 Påföljd när räddningsplikt inte fullgörs

Om den försäkrade uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet inte fullgör sin räddningsplikt enligt ovan och detta medför skada för försäkringsgivaren, kan ersättningen minskas eller helt utebli. Detsamma gäller om den försäkrade åsidosatt sina skyldigheter med vetskap om att det innebar en betydande risk för att skada skulle inträffa.

Om den försäkrade efter det att skada inträffat avstått från sin rätt till ersättning från den som är ersättningsskyldig med anledning av skadan, begränsas försäkringsgivarens ersättningsskyldighet i motsvarande mån och redan utgiven ersättning skall återbetalas till försäkringsgivaren.

9.3 Anmälan om skada och preskription

Den försäkrade skall så snart som möjligt efter inträffad skada anmäla skadan. Vid dröjsmål som medför skada för försäkringsgivaren har denne rätt att göra ett skäligt avdrag på den ersättning som annars skulle ha betalats. Se även försäkringsvillkoret Allmänna avtalsbestämmelser, AXAA.

Ersättningsanspråk skall framställas till försäkringsgivaren snarast efter det att skadan inträffar och senast 12 månader från det att den försäkrade fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning. Framställs kravet senare är försäkringsgivaren fri från ansvar.

9.4 Skyldighet att dokumentera skada samt medverka vid reglering och besiktning

Den försäkrade är skyldig att:

 • bistå försäkringsgivaren vid skadeutredningen och på anmodan styrka och specificera ersättningskravet, tillhandahålla verifikationer, bevis och andra handlingar som behövs för att bedöma försäkringsgivarens ansvar, egendomens värde och ersättningens storlek
 • låta försäkringsgivaren besikta skadad egendom
 • specificera sitt ersättningskrav och på begäran lämna förteckning över försäkrad egendom – skadad och oskadad – med uppgift om varje föremåls värde före och efter skadan.

Underlåter den försäkrade sina skyldigheter enligt ovan är försäkringsgivarens ansvarighet begränsad till den kostnad som skulle ha uppkommit om anvisningarna följts.

 9.5 Ersättning av kostnader för begränsning och avvärjning

Försäkringen ersätter skäliga kostnader som orsakats försäkringstagaren vid begränsning eller avvärjning av omedelbart hotande skada.

AVBROTTSFÖRSÄKRING FÖR KATASTROF

Försäkringen ingår om det anges i försäkringsbrevet.

1. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för avbrott eller extrakostnader som uppkommer under ansvarstiden till följd av enligt Egendomsförsäkring för katastrof ersättningsgill skada, som inträffar under försäkringstiden.

2. Ansvarstid

Ansvarstiden är 12 månader om inget annat anges i försäkringsbrevet, och räknas från den tidpunkt då skada inträffar.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för ersättningsgill skada enligt Egendomsförsäkring för katastrof, som inträffar på försäkringsställe eller på annan plats som anges i försäkringsbrevet.

4. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller med i försäkringsbrevet angiven omfattning.

4.1 Extrakostnadsförsäkring

Försäkringen gäller för rimliga extrakostnader till följd av ofrånkomliga åtgärder i syfte att upprätthålla den försäkrade verksamheten i den omfattning den skulle ha haft om skada inte inträffat (extrakostnader) och för att därigenom förhindra ett verksamhetsavbrott.

4.2 Avbrott

Försäkringen gäller för förlust av täckningsbidrag för försäkrad verksamhet genom ersättningsgill inskränkning i den försäkrade rörelsen (avbrott).

5. Vad försäkringen inte gäller för

Utöver undantagen i de Allmänna avtalsbestämmelserna,  AXAA, betalas ersättning inte för avbrott eller extrakostnader som:

 • beror på den försäkrades ekonomiska förhållanden, t.ex. bristande försäkringsskydd eller kapitalbrist
 • orsakas av att djur inte återanskaffas inom rimlig tid eller av att den försäkrade inte utan dröjsmål vidtar lämpliga åtgärder, även av provisorisk art, för att återuppta eller upprätthålla driften
 • ersätts på basis av speciallag, garanti eller annan förbindelse, med allmänna medel eller ur annan försäkring.

6. Försäkringsbelopp

Det i försäkringsbrevet angivna försäkringsbeloppet utgör den högsta sammanlagda ersättning vid varje skadehändelse för avbrott eller extrakostnader under ansvarstiden.

Högsta sammanlagda ersättning för extrakostnader under ansvarstiden är 10 000 euro.

Ersättning utgår aldrig längre än under ansvarstiden med avdrag för karenstid.

Försäkringstagaren ansvarar för val av försäkringsbelopp.

7. Uppgifter för förnyat försäkringsavtal

För beräkning av förnyat försäkringsavtal skall försäkringstagaren lämna uppgift om vid tidpunkten för uppgiftslämnandet kända värden avseende omsättning enligt det senaste avslutade räkenskapsåret före begynnelsedagen.

8. Säkerhetsföreskrifter

För denna försäkring gäller samma säkerhetsföreskrifter samt påföljdsbestämmelser vid försummelse att följa säkerhetsföreskrifterna som i punkt 8. i Egendomsförsäkring för katastrof.

9. Räddningsplikt

För denna försäkring gäller samma regler om räddningsplikt och påföljdsbestämmelser vid försummelse att följa reglerna, som enligt punkt 9.1-9.2 i Egendomsförsäkring för katastrof ovan.

Därutöver ska den försäkrade efter förmåga utan uppskov vidta lämpliga åtgärder, även av provisorisk art, för att återuppta eller upprätthålla den försäkrade verksamhetens drift.

10. Skadeanmälan och preskription

För denna försäkring gäller samma regler om skadeanmälan som enligt punkt 9.3 i Egendomsförsäkring för katastrof.

Om preskription av rätten till ersättning samt föreläggande om att väcka talan, se Allmänna avtalsbestämmelser, AXAA.

11. Skyldighet att dokumentera skada samt medverka vid reglering och besiktning

För denna försäkring gäller samma regler om skyldighet att dokumentera skada samt medverka vid reglering och besiktning som enligt punkt 9.4 Egendomsförsäkring för katastrof.

12. Skadevärderingsregler

Skada värderas efter ansvarstidens slut. Skadebeloppet utgörs av förlust beräknad enligt nedan med tillägg för eventuella räddningskostnader.

12.1 Förlust av täckningsbidrag

12.1.1 Täckningsbidrag under jämförelseperioden

Täckningsbidraget beräknas under en jämförelseperiod, som är av samma längd som ansvarstiden. Jämförelseperioden börjar 12 månader före den dag egendomsskadan inträffat. Vid annan ansvarstid justeras jämförelseperioden i motsvarande mån.

12.1.2 Förväntat täckningsbidrag

Råder under ansvarstiden andra förhållanden än under jämförelseperioden och sammanhänger dessa förhållanden inte med skadan, skall täckningsbidraget justeras genom att det för jämförelseperioden framräknade täckningsbidraget ökas eller minskas.

12.1.3 Faktiskt täckningsbidrag

Det täckningsbidrag som rörelsen faktiskt gett under ansvarstiden fastställs och ökas med de kostnader som inte är försäkrade till den del de överstiger vad som proportionellt svarar mot rörelsens minskade omfattning, såvida inte försäkringstagaren visar att de minskat förlusten. Täckningsbidraget ökas också med ett belopp som svarar mot sådant bortfall av täckningsbidrag som orsakats av att en del av ansvarstiden använts för förbättring, utvidgning eller annan förändring utöver återställande av skadad egendom till ursprungligt skick, även om det är en följd av myndighetsbeslut.

12.1.4 Skadebeloppet för täckningsbidrag

Skadebeloppet utgörs av det förväntade täckningsbidraget enligt 12.1.2 minskat med:

 • det faktiska täckningsbidrag enligt 12.1.2 som rörelsen gett under ansvarstiden
 • det täckningsbidrag som ingår i ersättningen för egendomsskadan
 • den avkastning, t.ex. i form av ränta, som den försäkrade under ansvarstiden erhållit på ersättning som betalats för egendomsskadan
 • kostnader som har kunnat inbesparas eller användas för annat ändamål
 • sådan ökning av täckningsbidrag som till följd av skadan uppkommit i annan rörelse som försäkringstagaren själv eller annan för hans räkning driver.

12.2 Skadebelopp för extrakostnader

Skadebeloppet utgörs av rimliga kostnader för att kunna upprätthålla verksamheten eller minska förlusten av försäkrat täckningsbidrag.

13. Ersättningsregler 

Observera även ersättningsreglerna i de Allmänna avtalsbestämmelserna, AXAA.

13.1 Ersättningsposter och avdrag

Försäkringsgivaren betalar:

 • skada värderad enligt punkt 12.
 • räddningskostnader enligt punkt 13.2
 • ränta enligt  Allmänna avtalsbestämmelser, AXAA, under ansvarstiden med avdrag för karenstid och självrisk enligt punkt 14.
 • eventuell underförsäkring enligt punkt 13.5
 • påföljd när säkerhetsföreskrift inte följts enligt punkt 8.

13.2 Räddningskostnader

Ersättning betalas för skäliga kostnader som den försäkrade haft för att fullgöra sin räddningsplikt enligt punkt 9. dock högst med det belopp varmed förlusten av täckningsbidraget minskat. Medför sådan kostnad nytta även under eventuell karenstid eller efter ansvarstidens slut, ersätts högst det belopp som kan anses falla på ansvarstiden efter avdrag för karenstiden.

13.3 Kostnader för medverkan i skaderegleringen

Försäkringen ersätter inte kostnader för den försäkrades medverkan i skaderegleringen och inte heller kostnader för anlitande av utomstående experter såsom ekonomer, jurister eller tekniker, om inte annat avtalats.

13.4 Liden skada

Försäkringen är inte avsedd att bereda den försäkrade någon vinst utan endast ersätta liden skada, även om försäkringsbeloppet är högre.

13.5 Underförsäkring

Är lönesumman, årsomsättningen eller täckningsbidraget högre i verkligheten än de angivna uppgifterna föreligger underförsäkring.

Ersättningen reduceras då proportionellt mot förhållandet mellan erlagd premie för angivna uppgifter respektive den premie som borde ha erlagts om uppgifterna hade varit korrekta.

14. Karenstid och självrisk

14.1 Karenstid

Med karenstid förstås att ersättning inte lämnas för uppkommet bortfall av täckningsbidrag under viss tid – karenstiden.

Vid varje skadetillfälle gäller en karenstid på 24 timmar, om inte annat anges i försäkringsbrevet.

14.2 Självrisk

Utöver karenstid avdras även den grundsjälvrisk som anges i försäkringsbrevet för egendomsskador.

Definitioner

Ansvarstiden

Den tidsperiod under vilken förlust av avbrottsförsäkringsbidrag eller uppkomna extrakostnader ersätts. Ansvarstidens längd räknas från den tidpunkt då egendomsskadan inträffar.

Försäkringsställe

Sådan plats som anges i försäkringsbrevet med gatuadress, kvartersnummer eller fastighetsbeteckning där försäkrad egendom förvaras.

Täckningsbidrag

Med täckningsbidrag avses det belopp som fås då man från omsättningen drar av materialinköp, tjänster och eventuella lagerförändringar i enlighet med bokföringslagen och bokföringsförordningen.