Hundförsäkring

Ö74B

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Innehållsförteckning

 1. INLEDNING 
 2. Kontrollera din försäkring
 3. Din försäkring
 4. Vad du ska göra vid skada
 5. Din skyldighet att medverka vid skada
  1. Preskription av rätten till ersättning
 6. Begränsningar i försäkringens omfattning
  1. Sjukdomar och skador före försäkringens första dag 
  2. Karenstid
  3. Särskilda begränsningar
 7. Föreskrifter
  1. Upplysningsplikt vid ansökan om försäkring
  2. Säkerhetsföreskrifter
 8. Försäkringsersättningen
  1. Din försäkringsersättning
  2. Allmänt om ersättning ur försäkringen
  3. Överförsäkring
 9. Omprövning av beslut
  1. Missnöje
 10. 1. OLYCKSFALL VETERINÄRVÅRD  
 11. 1. Vem försäkringen gäller för
 12. 2. När försäkringen gäller
 13. 3. Var försäkringen gäller
 14. 4. Försäkrat djur
 15. 5. Försäkringsbelopp
 16. 6. Försäkringens omfattning
 17. 7. Begränsningar i försäkringens omfattning
  1. 7.1 Karenstid
  2. 7.2 Övriga begränsningar
 18. 8. Självrisker
 19. 9. Ersättningsregler
 20. 2. BAS VETERINÄRVÅRD
 21. 1. Vem försäkringen gäller för
 22. 2. När försäkringen gäller
 23. 3. Var försäkringen gäller
 24. 4. Försäkrat djur
 25. 5. Försäkringsbelopp
 26. 6. Försäkringens omfattning
 27. 7. Begränsningar i försäkringens omfattning
  1. 7.1 Karenstid
  2. 7.2 Övriga begränsningar
 28. 8. Självrisker
 29. 9. Ersättningsregler
 30. 3. PLUS VETERINÄRVÅRD
 31. 1. Vem försäkringen gäller för
 32. 2. När försäkringen gäller
 33. 3. Var försäkringen gäller
 34. 4. Försäkrat djur
 35. 5. Försäkringsbelopp
 36. 6. Försäkringens omfattning
 37. 7. Begränsningar i försäkringens omfattning
  1. 7.1 Karenstid
  2. 7.2 Övriga begränsningar
 38. 8. Självrisker
 39. 9. Ersättningsregler
 40. 4. LIV
 41. 1. Vem försäkringen gäller för
 42. 2. När försäkringen gäller
 43. 3. Var försäkringen gäller
 44. 4. Försäkrat djur
 45. 5. Försäkringsbelopp
 46. 6. Försäkringens omfattning
 47. 7. Begränsningar i försäkringens omfattning
  1. 7.1 Karenstid
  2. 7.2 Övriga begränsningar
 48. 8. Självrisker
 49. 9. Ersättningsregler
 50. 5. ANVÄNDBARHET
 51. 1. Vem försäkringen gäller för
 52. 2. När försäkringen gäller
 53. 3. Var försäkringen gäller
 54. 4. Försäkrat djur
 55. 5. Försäkringsbelopp
 56. 6. Försäkringens omfattning
 57. 7. Begränsningar i försäkringens omfattning
  1. 7.1 Karenstid
  2. 7.2 Övriga begränsningar
 58. 8. Självrisker
 59. 9. Ersättningsregler
 60. 6. AVEL TIK   
 61. Notera:
 62. 1. Vem försäkringen gäller för
 63. 2. När försäkringen gäller
 64. 3. Var försäkringen gäller
 65. 4. Försäkrat djur
 66. 5. Försäkringsbelopp
 67. 6. Försäkringens omfattning
 68. 7. Begränsningar i försäkringens omfattning
  1. 7.1 Karenstid
  2. 7.2 Övriga begränsningar
 69. 8. Självrisker
 70. 9. Ersättningsregler
 71. 7. AVEL HANHUND
 72. 1. Vem försäkringen gäller för
 73. 2. När försäkringen gäller
 74. 3. Var försäkringen gäller
 75. 4. Försäkrat djur
 76. 5. Försäkringsbelopp
 77. 6. Försäkringens omfattning
 78. 7. Begränsningar i försäkringens omfattning
  1. 7.1 Karenstid
  2. 7.2 Övriga begränsningar
 79. 8. Självrisker
 80. 9. Ersättningsregler
 81. 8. DOLDA FEL
 82. Notera:
 83. 1. Vem försäkringen gäller för
 84. 2. När försäkringen gäller
 85. 3. Var försäkringen gäller
 86. 4. Försäkrat djur
 87. 5. Försäkringsbelopp
 88. 6. Försäkringens omfattning
 89. 7. Begränsningar i försäkringens omfattning
  1. 7.1 Karenstid
  2. 7.2 Övriga begränsningar
 90. 8. Självrisker
 91. 9. Ersättningsregler
 92. 9. VALPFÖRSÄKRING
 93. Notera:
 94. 1. Vem försäkringen gäller för
 95. 2. När försäkringen gäller
 96. 3. Var försäkringen gäller
 97. 4. Försäkrad egendom
 98. 5. Försäkringsbelopp
 99. 6. Försäkringens omfattning
 100. 7. Begränsningar i försäkringens omfattning
  1. 7.1 Karenstid
  2. 7.2 Övriga begränsningar
 101. 8. Självrisker
 102. 9. Ersättningsregler

I detta häfte finner du försäkringsvillkoren Ö74B för hundförsäkringar. Ditt försäkringsbrev, villkoren för den försäkring du har tecknat samt Allmänna avtalsvillkoret Ö55 är tillsammans ditt försäkringsvillkor.

INLEDNING 

Kontrollera din försäkring

Så snart du får ditt försäkringsbrev är det viktigt att du kontrollerar att uppgifterna är riktiga och stämmer överens med den försäkring du har ansökt om. Om någon uppgift är felaktig måste du snarast kontakta Ömsen och påtala felet. Gör du inte det gäller försäkringen i den omfattning som framgår av försäkringsbrevet.

Din försäkring

Av försäkringsbrevet framgår vilken försäkring du har tecknat. Villkoren för din försäkring har följande ordning:

 1. Vem försäkringen gäller för
 2. När försäkringen gäller
 3. Var försäkringen gäller
 4. Försäkrat djur
 5. Försäkringsbelopp
 6. Försäkringens omfattning
 7. Begränsningar i försäkringens omfattning
 8. Självrisker
 9. Ersättningsregler

Vad du ska göra vid skada

Om du drabbas av en skada är det viktigt att du tar del av försäkrings­villkoren och sätter dig in i vilka förutsättningar och krav som måste vara uppfyllda för att skadehändelsen ska omfattas av försäkringen.
Om det inträffar ditt djur något som medför att du har möjlighet till ersättning ur din försäkring, ska du snarast kontakta Ömsen för att göra en skadeanmälan. Skadeanmälningsblanketter finns även att tillgå på vår hemsida, www.omsen.ax.

Din skyldighet att medverka vid skada

Du är skyldig att medverka i utredning av skadehändelse och lämna Ömsen all information av betydelse för bedömning av försäkringsfallet. Din ska­deanmälan måste innehålla en utförlig redogörelse för den inträffade ska­dehändelsen. Du kan även behöva visa upp veterinärintyg, journalutdrag, undersökningsresultat, kvitton, fakturor, köpeavtal, polisrapporter etc. Samtliga kostnader måste vara specificerade. Du måste även meddela om du är momsredovisningsskyldig och om skadehändelsen omfattas av någon annan försäkring.

Preskription av rätten till ersättning

För att få rätt ersättning behöver du framföra dina ersättningsanspråk till Ömsen inom 12 månader från skade/sjukdomstillfället. I annat fall kan du förlora din rätt till ersättning.

Begränsningar i försäkringens omfattning

Sjukdomar och skador före försäkringens första dag 

Försäkringen omfattar inte följder av sjukdom, skador eller andra skade­händelser som har förelegat eller påbörjats före försäkringstidens början eller före en utvidgning/förbättring av försäkringsskyddet. Det är veteri­närmedicinsk erfarenhet som ligger till grund för bedömningen av när en sjukdom eller skada anses ha påbörjats.

Karenstid

Karenstid innebär att försäkringen inte omfattar följder av sjukdom som har påbörjats under 20 dagar efter försäkringstidens början eller efter för­bättring/utvidgning av försäkringsskyddet. 

Särskilda begränsningar

Har försäkringen påförts en begränsning (reservation) innebär det att för­säkringen inte omfattar följderna av sjukdom, skador eller andra skadehän­delser som avses med begränsningen.

Föreskrifter

Upplysningsplikt vid ansökan om försäkring

Du är skyldig att lämna alla upplysningar som kan ha betydelse för Öm­sens beslut vid din försäkringsansökan. Denna upplysningsplikt gäller även när du ansöker om en utvidgning av försäkringsskyddet.

Säkerhetsföreskrifter

Du är skyldig att iaktta följande föreskrifter gällande att förebygga eller begränsa skada på ditt djur:

a) Du måste behandla ditt djur väl och skydda det mot onödigt lidande och sjukdom.

b) Du måste följa lagar, förordningar och föreskrifter som har till syfte att förebygga sjukdomar och skador på ditt djur. Du måste följa beslut och förelägganden av veterinär eller myndighet.

c) Du måste ge djuret nödvändig vård. Om djuret insjuknar, skadas eller visar symtom på sjukdom, slöhet eller avmagring måste du uppsöka eller tillkalla veterinär.

d) Du måste följa anvisningar och rekommendationer av veterinär avseende vård, behandling och eftervård.

e) Du måste uppsöka eller tillkalla veterinär igen om djurets hälsa inte har förbättrats under pågående behandling, vård eller rehabilitering.

Har du inte följt ovanstående föreskrifter och ditt handlande har haft betydelse för skadehändelsens uppkomst eller omfattning, har Ömsen rätt att sätta ner din ersättning. Du är skyldig att visa omsorg om det för­säkrade djuret samt i övrigt iaktta aktsamhet i syfte att förhindra att ett försäkringsfall inträffar eller begränsa dess följder. Om du uppsåtligen eller genom oaktsamhet har orsakat försäkringsfallet får Ömsen sätta ner ersättningen.

Försäkringsersättningen

Din försäkringsersättning

Ömsens försäkringspremier och självrisker är baserade på de faktiska kostanderna för den åländska veterinärvården. I de fall veterinärvård söks utanför Åland utan remiss,utfärdad av åländsk veterinär, ersätter Ömsen veterinärkostnader som motsvarar de åländska veterinärernas taxa. Ömsen är skyldig att betala ut din ersättning senast 30 dagar efter att ansö­kan om ersättning beviljats.

Allmänt om ersättning ur försäkringen

Djur värderas till dess markandsvärde. Med markandsvärde avses vad det omedelbart före skadetillfället skulle ha kostat att köpa ett likvärdigt djur, dock högst försäkringsbeloppet. När Ömsen betalar ut liversättning för djur som kommit bort, blir försäkringsbolaget ägare till djuret. Om djuret återfinns är du skyldig att underrätta Ömsen och återbetala försäkringser­sättningen.

Överförsäkring

En försäkringsskada får inte medföra att du gör en vinst. Ömsen betalar inte ut högre ersättning än vad som motsvarar din förlust, även om avtalat försäkringsbelopp skulle vara högre.

Omprövning av beslut

Missnöje

Ibland kan ett ersättningsbeslut grunda sig på missförstånd eller oklarhe­ter vid skaderegleringen. Om du är missnöjd med ett beslut bör du i första hand ta kontakt med oss på Ömsen och begära en omprövning av beslutet. Om du efter omprövningen fortfarande inte skulle vara nöjd, kan du vända dig till följande instanser:

Konsumentklagonämden i Landskapet Åland

Konsumenternas Försäkringsbyrå i Helsingfors

Försäkringsnämnden i Helsingfors

Du kan även vända dig till domstol och väcka prövning. Talan bör då väck­as inom 3 månader från det att du skriftligen fått beslutet från Ömsen.

 

1. OLYCKSFALL VETERINÄRVÅRD  

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen omfattar både försäkringstagaren och annan som har hunden i sin vård, till exempel fodervärd.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen omfattar försäkringsfall som inträffar under ansvarstiden.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar på Åland, fasta Fin­land och i Sverige. Den gäller även under en tidsbegränsad vistelse i övriga EU­-länder, Norge och Schweiz.

4. Försäkrat djur

Försäkringen omfattar den hund som anges i försäkringsbrevet.

5. Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet är 2 500 € per försäkringsår. Försäkringsbeloppet sänks årligen från och med det år hunden blir sju år. Beloppet sänks med 600 € per försäkringsår (ej lägre än 1 300 €). Försäkringsbeloppet är den högsta ersättning du kan få ur försäkringen.

6. Försäkringens omfattning

Här anger vi de förutsättningar och särskilda krav som måste vara uppfyll­da för att skadehändelsen skall omfattas av försäkringen. Det är i samtliga fall en förutsättning att vården är medicinskt motiverad och överensstäm­mer med vetenskap och beprövad erfarenhet. Om vården är en följd av någon av nedanstående skadehändelser gäller följande:

 • Trafikolycka: Du måste lämna uppgifter om föraren, fordonets regist­reringsnummer och det försäkringsbolag där fordonet var försäkrat. Känner du inte till registreringsnumret eller är föraren okänd måste du anmäla händelsen till polisen. Du måste även lämna Ömsen en utförlig berättelse om olyckan, orsaken till att hunden vistades på vägen, väder­förhållanden, hastighetsbestämmelser, ljusförhållanden, väglag eller annat av betydelse för utredningen.
 • Djurplågeri: Du måste anmäla händelsen till polisen.

6.1 Du kan få ersättning för dina kostnader när en veterinär undersöker, behandlar eller vårdar din hund för en direkt följd av någon av nedanstå­ende skador:

 • Hudskador: skärsår, bitsår, rivsår, sticksår, krossår, skottsår brännskador och köldskador.
 • Skelettskador: frakturer och fissurer.
 • Ledskador: stukningar, ledbandsskador och luxationer med traumatisk bakgrund.
 • Tandskador: frakturer på permanenta incisiver (framtänder) eller canintänder (hörntänder).
 • Muskelskador: traumatiska skador.
 • Ögonskador: traumatiska skador.
 • Kloskador: traumatiska skador.

Veterinären måste undersöka och påbörja behandlingen av hunden inom två dygn från olyckstillfället.

6.2 Du kan få ersättning för dina kostnader även när en tandläkare behandlar din hund för tandfrakturer på permanenta incisiver (framtänder) eller canintänder (hörntänder) orsakade genom ett olycksfall.

7. Begränsningar i försäkringens omfattning

7.1 Karenstid

Försäkringen har ingen karenstid.

7.2 Övriga begränsningar

Du kan inte få ersättning för kostnader för:

Punkt 6.1­6.2:

a) Alternativbehandling, t.ex. akupunktur, kiropraktik, stötvågsterapi och laserbehandling

b) MR-(magnetresonans) och CT-­(datortomografi ) undersökningar

c) Fakturering, intygsskrivning och andra administrativa avgifter

d) Läkemedel (receptförskrivet eller utlämnat av veterinär), medicinskt foder, schampo och andra produkter ordinerade eller försålda av veteri­nären

e) Veterinärens resor, transport av hunden eller andra resor

f) Avlivning, obduktion, kremering.

Skador till följd av att hunden har:

 • varit bunden eller transporterats på sådant sätt att den skadats
 • lämnats i ett fordon eller i en husvagn.

8. Självrisker

Försäkringen har en grundsjälvrisk och en rörlig självrisk. Ömsen gör av­drag för en grundsjälvrisk per självriskperiod. Den rörliga självrisken dras från de kostnader som överstiger grundsjälvrisken. Vilken grundsjälvrisk och rörlig självrisk du har framgår av ditt försäkringsbrev. Försäkringen har en självriskperiod om 125 dagar. Självriskperioden räknar vi från dagen för de tidigast uppkomna kostnaderna för vilka du gör anspråk på ersättning.

9. Ersättningsregler

Här informerar vi om hur Ömsen beräknar din ersättning.

Punkt 6.1­6.2: Du får ersättning för kostnaden för vården.

Från ersättningen görs avdrag för:

 1. Moms om du är momsredovisningsskyldig.
 2. Kostnader som inte omfattas av försäkringen.
 3. Självrisk.
 4. Nedsättning om du inte har följt gällande föreskrifter.
 5. Premie och övriga fordringar som har förfallit till betalning men som du inte har betalat hos Ömsen.
 6. Ersättning som du har fått från en myndighet eller någon annan.

 

2. BAS VETERINÄRVÅRD

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen omfattar både försäkringstagaren och annan som har hunden i sin vård, till exempel fodervärd.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen omfattar försäkringsfall som inträffar under ansvarstiden.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar på Åland, i fasta Fin­land och i Sverige. Den gäller även under en tidsbegränsad vistelse i övriga EU­-länder, Norge och Schweiz.

4. Försäkrat djur

Försäkringen omfattar den hund som anges i försäkringsbrevet.

5. Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet är 3 500 € per försäkringsår. Försäkringsbelop­pet sänks från och med det år hunden blir 7 år. Beloppet sänks med 600 € per försäkringsår (inte lägre än till 1 700 €). Försäkringsbeloppet är den högsta ersättning du kan få ur försäkringen.

För undersökning av armbågsleds­- och höftledssjukdomar (enligt punkt 6.1 e) kan du få ersättning med upp till 300 €.

6. Försäkringens omfattning

Här anger vi de förutsättningar och särskilda krav som måste vara uppfyll­da för att skadehändelsen skall omfattas av försäkringen. Det är i samtliga fall en förutsättning att vården är medicinskt motiverad och överensstäm­mer med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Om vården är en följd av någon av nedanstående skadehändelser gäller följande krav:

 • Trafikolycka: Du måste lämna uppgifter om föraren, fordonets regist­reringsnummer och det försäkringsbolag där fordonet var försäkrat. Känner du inte till registreringsnumret eller är föraren okänd måste du anmäla händelsen till polisen. Du måste även lämna Ömsen en utförlig berättelse om olyckan, orsaken till att hunden vistades på vägen, väder­förhållanden, hastighetsbestämmelser, ljusförhållanden, väglag eller annat som kan ha betydelse för utredningen.
 • Djurplågeri: Du måste anmäla händelsen till polisen.

6.1 Du kan få ersättning för dina kostnader när en veterinär undersöker, behandlar eller vårdar din hund för en sjukdom eller skada.

a) Armbågsledssjukdomar (AD)

Följande villkor måste vara uppfyllda:

 • Hunden skall vara registrerad och stambokförd i FKK (Finska Kennel­klubben) eller SKK (Svenska Kennelklubben).
 • Hunden skall vara försäkrad före fyra månaders ålder och sedan fortsatt försäkrad utan avbrott.
 • Hundens armbågsleder skall vara röntgade. Bilderna skall vara registre­rade och granskade av FKK/SKK.
 • Tillhör hunden någon av nedanstående raser skall föräldradjurens armbågar vara friska. Det skall vara konstaterat genom röntgen och bil­derna skall vara registrerade och granskade av FKK /SKK eller motsva­rande utländsk organisation.
  • Labrador retriever
  • Schäfer
  • Golden retriever
  • Rottweiler
  • Berner sennenhund
  • Newfoundlandshund
  • Wachtelhund
  • Pyreneisk mastiff
  • Sankt bernhardshund
  • Shetland sheepdog, födda efter den 1 oktober 2005.

b) Höftledssjukdomar (HD)

Följande villkor måste vara uppfyllda:

 • Hunden skall vara registrerad och stambokförd i FKK (Finska Kennel­klubben) eller SKK (Svenska Kennelklubben).
 • Hunden skall vara försäkrad före fyra månaders ålder och sedan fortsatt försäkrad utan avbrott.
 • Hundens höftleder skall vara röntgade. Bilderna ska vara registrerade och granskade av FKK/SKK.
 • Tillhör hunden en ras där FKK/SKK har krav på känd höftledsstatus hos föräldradjuren, skall föräldradjurens höftleder vara friska. Det ska vara konstaterat genom röntgen och bilderna ska vara registrerade och granskade av FKK/SKK eller motsvarande utländsk organisation.

c) Oregistrerad hund eller för sent försäkrad hund (efter fyra månaders ålder) med AD eller HD

Om en armbågsled eller höftled tidigare är friskförklarad efter röntgen­undersökning och resultatet är registrerat hos FKK/SKK, kan vi lämna ersättning om problem uppstår i den förut friska leden.

d) Osteokondros i andra leder än armbåge och höft och patella luxation

Följande villkor måste vara uppfyllda:

 • Hunden ska vara registrerad och stambokförd i FKK (Finska Kennel­klubben) eller SKK (Svenska Kennelklubben).
 • Hunden ska vara försäkrad före 4 månaders ålder och sedan fortsatt försäkrad utan avbrott.

e) AD, HD, osteokondros och patella luxation om inte övriga villkor är uppfyllda

Ersättning lämnas för undersökning fram till fastställd diagnos. Högst upp till 300 €.

f) Kejsarsnitt: Vi ersätter ett kejsarsnitt.

g) Tandvård: Behandlingen måste avse en tandfraktur på en permanent tand. Ersättning lämnas även om vården utförs av tandläkare.

h) Akupunktur: Behandlingen ska utföras av en veterinär i smärtstillan­de syfte och i samband med en diagnosticerad led­ eller ryggsjukdom.

i) Kastration: Behandlingen måste vara ett led i behandlingen av dia­betes, livmodersjukdomar med kliniska symtom, förlossningsskador, vaginalprolaps, prostatasjukdomar, perinealbråck, analadenom, testikel­inflammation eller tumörer i testiklar, vagina eller äggstockar.

7. Begränsningar i försäkringens omfattning

7.1 Karenstid

Försäkringen har karenstid som är 20 dagar. Karenstid gäller inte för ska­dor orsakade av yttre våld (olycksfall).

7.2 Övriga begränsningar

Du kan inte få ersättning för:

a) Armbågsleds­ och höftledssjukdomar och höftledsimplantat, om inte annat anges i punkt 6.1.

b) Navelbråck och kryptorkism.

c) Ögon­ och hudsjukdomar hos rasen Shar­pei.

d) Kejsarsnitt hos Bostonterrier samt Engelsk och Fransk bulldogg.

e) Katarakt och plastikoperationer. Med plastikoperation avses en kirur­gisk korrigering av hud, slemhinnor eller någon annan kroppsdel i de fall avvikelser i hundens konstitution eller utseende orsakar medicinska problem.

f)  Strålbehandling eller kemoterapi av tumörer med uppföljande under­sökningar, förutom vid Cushings syndrom.

g) Beteenderubbningar, lynnesfel eller ovanor.

h) Alternativbehandling, t.ex. akupunktur, kiropraktik, stötvågsterapi och laserbehandling, om inte annat anges i punkt 6.1.

i) MR­-(magnetresonans) och CT­-(datortomografi) undersökningar.

j) Fakturering, intygsskrivning och andra administrativa avgifter.

k) Jouravgifter och motsvarande kostnader, om det har inte varit medi­cinskt motiverat att ge hunden vård under jourtid.

l) Läkemedel (receptförskrivet eller utlämnat av veterinär), medicinskt foder, schampo och andra produkter ordinerade eller försålda av veterinären.

m) Veterinärens resor, transport av hunden eller andra resor.

n) Avlivning, obduktion, kremering.

o) Borttagning av tandsten och följder av tandsten.

Skador till följd av att hunden har:

 • varit bunden eller transporterats på sådant sätt att den skadats
 • lämnats i ett fordon eller i en husvagn.

8. Självrisker

Försäkringen har en grundsjälvrisk och en rörlig självrisk. Ömsen gör av­drag för en grundsjälvrisk per självriskperiod. Den rörliga självrisken dras från de kostnader som överstiger grundsjälvrisken. Vilken grundsjälvrisk och rörlig självrisk du har framgår av ditt försäkringsbrev. Försäkringen har en självriskperiod om 125 dagar. Självriskperioden börjar räknas från dagen för de tidigast uppkomna kostnaderna för vilka du gör anspråk på ersättning.

9. Ersättningsregler

Här informerar vi om hur Ömsen beräknar din ersättning.

Du får ersättning för kostnaden för vården. För undersökning av armbågs­leds­ och höftledssjukdomar, osteokondros och patella luxation (punkt 6.1 e) får du ersättning fram till fastställd diagnos, högst 300 €.

Från ersättningen gör vi avdrag för:

 1. Moms om du är momsredovisningsskyldig.
 2. Kostnader som inte omfattas av försäkringen.
 3. Självrisk.
 4. Nedsättning om du inte har följt gällande föreskrifter.
 5. Premie och övriga fordringar som har förfallit till betalning men som du inte har betalat hos Ömsen.
 6. Ersättning som du har fått från en myndighet eller någon annan.

 

3. PLUS VETERINÄRVÅRD

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen omfattar både försäkringstagaren och annan som har hunden i sin vård, till exempel fodervärd.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen omfattar försäkringsfall som inträffar under ansvarstiden.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar på Åland, i fasta Finland eller i Sverige. Den gäller även under en tidsbegränsad vistelse i övriga EU­-länder, Norge och Schweiz.

4. Försäkrat djur

Försäkringen omfattar den hund som anges i försäkringsbrevet.

5. Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet är 5 700 € per försäkringsår. Försäkringsbeloppet sänks från och med det år hunden blir sju år. Beloppet sänks med 600 € per försäkringsår (inte lägre än till 3 100 €). Försäkringsbeloppet är den högsta ersättning du kan få ur försäkringen. Undersökning av armbågs­leds­ och höftledssjukdomar, osteokondros och patella luxation (enligt punkt 6.1 e) ersätts med upp till 300 € av det totala försäkringsbeloppet. Sjukgymnastik och simning (punkt 6.1 m) ersätts med upp till 1 000 € av det totala försäkringsbeloppet.

6. Försäkringens omfattning

Här informerar vi om de förutsättningar och särskilda krav som måste vara uppfyllda för att skadehändelsen ska omfattas av försäkringen. Det är i samtliga fall en förutsättning att vården är medicinskt motiverad och överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Om vården är en följd av någon av nedanstående skadehändelser gäller följande:

 • Trafikolycka: Du måste lämna uppgifter om föraren, fordonets registre­ringsnummer och det försäkringsbolag där fordonet var försäkrat. Känner du inte till registreringsnumret eller är föraren okänd måste du anmäla händelsen till polisen. Du måste även lämna en utförlig berättelse om olyckan, orsaken till att hunden vistades på vägen, väderförhållanden, hastighetsbestämmelser, ljusförhållanden, väglag eller annat som kan ha betydelse för utredningen.
 • Djurplågeri: Du måste anmäla händelsen till polisen.

6.1 Du kan få ersättning för dina kostnader när en veterinär undersöker, behandlar eller vårdar din hund för en sjukdom eller skada.

a) Armbågsledssjukdomar (AD)

Följande villkor måste vara uppfyllda:

 • Hunden ska vara registrerad och stambokförd i FKK (Finska Kennel­klubben) eller SKK (Svenska Kennelklubben).
 • Hunden ska vara försäkrad före 4 månaders ålder och sedan fortsatt försäkrad utan avbrott.
 • Hundens armbågsleder ska vara röntgade. Bilderna ska vara registre­rade och granskade av FKK/SKK.
 • Tillhör hunden någon av nedanstående raser ska föräldradjurens armbågar vara friska. Det ska vara konstaterat genom röntgen och bilderna ska vara registrerade och granskade av FKK/SKK eller motsvarande utländsk organisation.
  • Labrador retriever
  • Schäfer
  • Golden retriever
  • Rottweiler
  • Berner sennenhund
  • Newfoundlandshund
  • Wachtelhund
  • Pyreneisk mastiff
  • Sankt bernhardshund
  • Shetland sheepdog, födda efter den 1 oktober 2005.

b) Höftledssjukdomar (HD)

Följande villkor måste vara uppfyllda:

 • Hunden ska vara registrerad och stambokförd i FKK (Finska Kennel­klubben) eller SKK (Svenska Kennelklubben).
 • Hunden ska vara försäkrad före 4 månaders ålder och sedan fortsatt försäkrad utan avbrott.
 • Hundens höftleder ska vara röntgade. Bilderna ska vara registrerade och granskade av FKK/SKK.
 • Tillhör hunden en ras där FKK/SKK har krav på känd höftledsstatus hos föräldradjuren, ska dessutom föräldradjurens höftleder vara friska. Det ska vara konstaterat genom röntgen och bilderna ska vara registrera­de och granskade av FKK/SKK eller motsvarande utländsk organisation.

c) Oregistrerad hund eller för hund försäkrad efter 4 månaders ålder med AD eller HD

Om en armbågsled eller höftled tidigare är friskförklarad efter röntgen­undersökning och resultatet är registrerat hos FKK/SKK, kan vi lämna ersättning om problem uppstår i den förut friska leden.

d) Osteokondros i andra leder än armbåge och höft samt patella luxation

Följande villkor måste vara uppfyllda:

 • Hunden ska vara registrerad och stambokförd i FKK (Finska Kennel­klubben) eller SKK (Svenska Kennelklubben).
 • Hunden ska vara försäkrad före fyra månaders ålder och sedan fortsatt försäkrad utan avbrott.

e) AD, HD, osteokondros och patella luxation om inte övriga villkor är uppfyllda

Ersättning lämnas för undersökning fram till fastställd diagnos, dock med högst 300 €.

f) Tumörer: Förutom kostnader för operation ersätts även behandling med kemoterapi och strålbehandling.

g) Fraktur på tand: För annan tandvård (ej tandsten) och bettfel lämnas ersättning under förutsättning att hunden varit oavbrutet försäkrad hos Ömsen före 4 månaders ålder. Ersättning lämnas även om vården utförs av tandläkare.

h) Kejsarsnitt: Vi ersätter ett kejsarsnitt.

i) MR­-(magnetresonans) och CT­-(datortomografi): Ersättning lämnas för MR­-och CT­undersökningar.

j) Kastration: Behandlingen måste vara ett led i behandlingen av dia­betes, livmodersjukdom med kliniska symtom, förlossningsskador, vaginalprolaps, prostatasjukdomar, perinealbråck, analadenom, testikel­inflammation eller tumörer i testiklar, vagina eller äggstockar.

k) Höftledsimplantat:

 1. Du måste kontakta Ömsen och få tillstånd till operationen.
 2. Hunden måste vara registrerad och stambokförd i FKK (Finska Ken­nelklubben) eller SKK (Svenska Kennelklubben).
 3. Hunden måste vara försäkrad före 4 månaders ålder och sedan fort­satt försäkrad utan avbrott.
 4. Hundens höftleder måste vara röntgade. Bilderna ska vara registrerade och granskade av FKK/SKK.
 5. Tillhör hunden en ras där FKK/SKK har krav på känd höftledsstatus hos föräldradjuren, ska dessutom föräldradjurens höftleder vara friska. Det ska vara konstaterat genom röntgen och bilderna ska vara registre­rade och granskade av FKK/SKK eller motsvarande utländsk organisa­tion.
 6. Hunden ska före operationen i övrigt vara frisk och inte äldre än sex år.

l) Katarakt: Ersättning lämnas för behandling av katarakt.

m) Plastikoperationer: Operationen måste vara motiverad av medicinska skäl

n) Sjukgymnastik och simning: Rehabilitering i form av sjukgymnas­tik eller simning ersätts i samband med behandling av ledsjukdomar, ledskador, frakturer eller diskbråck. Rehabiliteringen ska utföras inom tre månader från insjuknandet/skadetillfället. Om gipsbandage an­vänds förlängs tiden till tre månader från den dag gipset tas bort. Det är dessutom en förutsättning att rehabiliteringen utförs på en veterinärkli­nik under en huvudansvarig veterinär. Den som utför rehabiliteringen måste ha adekvat utbildning och erfarenhet av rehabilitering av djur.

o) Akupunktur: Behandlingen ska utföras av en veterinär i smärtstillan­de syfte och i samband med en diagnosticerad led­- eller ryggsjukdom.

6.2 Du kan få ersättning för dina kostnader för receptförskriven eller utlämnad medicin. Det är en förutsättning att du får läkemedlet direkt vid behandlingstillfället eller hämtar ut det på apotek och att du skickar in en kopia av receptet tillsammans med apotekskvitto till Ömsen.

6.3 Du kan få ersättning för dina kostnader för att låta avliva din hund om den enligt veterinärmedicinsk expertis måste avlivas och eventuell föregående behandling omfattas eller skulle ha omfattats av villkoren för punkt 6.1.

7. Begränsningar i försäkringens omfattning

7.1 Karenstid

Försäkringen har karenstid som är 20 dagar. Karenstid gäller inte för ska­dor orsakade av yttre våld, (olycksfall).

7.2 Övriga begränsningar

Du kan inte få ersättning för kostnader för:

a) Armbågsleds­ och höftledssjukdomar, om inte annat anges i punkt 6.1.

b) Navelbråck och kryptorkism.

c) Ögon­ och hudsjukdomar hos rasen Shar­pei.

d) Kejsarsnitt hos Bostonterrier samt Engelsk och ransk bulldogg.

e) Beteenderubbningar, lynnesfel eller ovanor.

f) Borttagning av tandsten och följder av tandsten.

g) Alternativbehandling, t.ex. akupunktur, kiropraktik, stötvågsterapi och laserbehandling, om inte annat anges i punkt 6.1.

h) Fakturering, intygsskrivning och andra administrativa avgifter.

i) Jouravgifter och motsvarande kostnader, om det inte har varit medi­cinskt motiverat att ge hunden vård under jourtid.

j) Medicinskt foder, schampo och andra produkter ordinerade eller för­sålda av veterinären.

k) Veterinärens resor, transport av hunden eller andra resor.

Skador till följd av att hunden har:

 • varit bunden eller transporterats på sådant sätt att den skadats
 • lämnats i ett fordon eller i en husvagn.

8. Självrisker

Försäkringen har en grundsjälvrisk och en rörlig självrisk. Ömsen gör av­drag för en grundsjälvrisk per självriskperiod. Den rörliga självrisken dras från de kostnader som överstiger grundsjälvrisken. Vilken grundsjälvrisk och rörlig självrisk du har framgår av ditt försäkringsbrev. Försäkringen har en självriskperiod om 125 dagar. Självriskperioden börjar räknas från dagen för de tidigast uppkomna kostnaderna för vilka du gör anspråk på ersättning.

9. Ersättningsregler

Här informerar vi om hur Ömsen beräknar din ersättning.

Punkt 6.1:

Du får ersättning för kostnaden för vården. Om hunden blivit införsäkrad efter 4 månaders ålder får du ersättning upp till 300 € för undersökning av armbågsleds­ och höftledssjukdomar, osteokondros och patella luxation (punkt 6.1 e). För sjukgymnastik och simning (punkt 6.1 m) får du ersätt­ning upp till 1 000 € av det totala försäkringsbeloppet.

Punkt 6.2:

Du får ersättning för kostnaden för medicin, som är utskriven på recept eller utlämnad av veterinär, för vidare behandling hemma.

Punkt 6.3:

Du får ersättning för kostnaden för avlivningen och normalkremering

Från ersättningen gör vi avdrag för:

 1. Moms om du är momsredovisningsskyldig.
 2. Kostnader som inte omfattas av försäkringen.
 3. Självrisk.
 4. Nedsättning om du inte har följt gällande föreskrifter.
 5. Premie och övriga fordringar som har förfallit till betalning men som du inte har betalat hos Ömsen.
 6. Ersättning som du har fått från en myndighet eller någon annan.

 

4. LIV

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för försäkringstagaren som ägare av hunden. Om för­säkringstagaren inte äger hunden gäller försäkringen för:

 • ägare som är medlem i försäkringstagarens hushåll.

Försäkringen gäller inte för ny ägare efter en överlåtelse av hunden.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen omfattar försäkringsfall som inträffar under ansvarstiden. Försäkringen förnyas inte vid försäkringstidens slut från och med det år hunden, beroende av ras, blir 8, 10 eller 12 år.

Livgrupp 1 (upphör vid 12 år):

Borderterrier, Cairnterrier, Chihuahua, Chinese crested, Dvärgschnauzer

 • alla färger, Finsk lapphund, Finsk spets, Foxterrier, Havanes, Isländsk fårhund, Jack russel, lhasa apso, Mellan­ och Dvärgpudel, Munsterländer, Norrbottenspets, Norsk buhund, Papillon, Phalene, Mellanschnauzer
 • alla färger, Shih tzu, Softcoated wheathen terrier, Tibetansk spaniel, Tibetansk terrier, Västgötaspets, Welsh springer spaniel, West highland white terrier och Whippet.

Livgrupp 3 (upphör vid 8 år):

Berner sennenhund, Grand danois, Irländsk varghund, Leonberger, New foundland, Pyrenéer och Sankt bernhard.

Livgrupp 2 (upphör vid 10 år):

Övriga raser.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar på Åland, i fasta Fin­land och i Sverige. Den gäller även under en tidsbegränsad vistelse i övriga EU-­länder, Norge och Schweiz.

4. Försäkrat djur

Försäkringen omfattar den hund som anges i försäkringsbrevet.

5. Försäkringsbelopp

Vilket försäkringsbelopp som har avtalats för din hund framgår av försäk­ringsbrevet.

Försäkringsbeloppet är den högsta ersättning du kan få ur försäkringen. Kostnader för obduktion och transport (punkt 6.3) ersätts utöver försäk­ringsbeloppet men med högst 600 €. Vid förfallodagen från och med det år hunden, beroende av ras, blir 5, 7 eller 9 år sänks beloppet med 20 pro­cent per år, dock som lägst till 600 €. (Beloppet avrundas till närmaste hundratal euro). Från det år hunden, beroende av ras, blir 7, 9 eller 11 år är det högsta försäkringsbeloppet 1 000 €.

6. Försäkringens omfattning

Här anges de förutsättningar och särskilda krav som måste vara uppfyllda för att skadehändelsen ska omfattas av försäkringen.

Om hunden dör eller måste avlivas gäller följande krav:

 • Obduktion: Har hunden dött eller avlivats utan att den bakomliggande orsaken har kunnat fastställas måste du låta obducera hunden. Du måste alltid låta obducera hunden om den är yngre än två år eller har varit försäkrad kortare tid än ett år. Du behöver inte låta obducera hunden om Ömsen medger undantag. Kontakta Ömsen för en bedömning.
 • Besiktning: I de fall hunden inte behöver obduceras måste du visa upp den för en veterinär och låta denne utfärda ett veterinärintyg. Intyget ska innehålla uppgifter om hundens namn, ID­ nummer, ras och färg samt en beskrivning av hundens skador. Du behöver inte låta besikta hunden om Ömsen medger undantag.
 • Identifiering: I de fall hunden varken behöver obduceras eller visas för en veterinär på grund av att du inte kan nå en veterinär, får du i undantagsfall låta två ojäviga vittnen utfärda intyget.

Om avlivningen, dödsfallet eller den förlorade användbarheten är en följd av någon av nedanstående skadehändelser gäller följande krav:

 • Trafikolycka: Du måste lämna uppgifter om föraren, fordonets regist­reringsnummer och det försäkringsbolag där fordonet var försäkrat. Känner du inte till registreringsnumret eller är föraren okänd måste du anmäla händelsen till polisen. Du måste även lämna Ömsen en utförlig berättelse om olyckan, orsaken till att hunden vistades på vägen, väder­förhållanden, hastighetsbestämmelser, ljusförhållanden, väglag eller annat av betydelse för utredningen.
 • Djurplågeri: Du måste anmäla händelsen till polisen.

6.1 Du kan få ersättning för din förlust om din hund insjuknar eller skadas så svårt att den dör eller enligt veterinärmedicinsk expertis inte kan leva vidare och måste avlivas. En förutsättning är att en veterinär har försökt rädda hunden genom vedertagen behandling.

För nedanstående skadehändelser gäller följande:

a) Armbågsledssjukdomar (AD)

Följande villkor måste vara uppfyllda:

 • Hunden ska vara registrerad och stambokförd i FKK (Finska Kennel­klubben) eller SKK (Svenska Kennelklubben).
 • Hunden ska vara försäkrad före 4 månaders ålder och sedan fortsatt försäkrad utan avbrott.
 • Hundens armbågsleder ska vara röntgade. Bilderna ska vara registre­rade och granskade av FKK/SKK.
 • Tillhör hunden någon av nedanstående raser ska föräldradjurens arm­bågar vara friska. Det ska vara konstaterat genom röntgen och bilderna ska vara registrerade och granskade av FKK/SKK eller motsvarande utländsk organisation.
  • Labrador retriever
  • Schäfer
  • Golden retriever
  • Rottweiler
  • Berner sennenhund
  • Newfoundlandshund
  • Wachtelhund
  • Pyreneisk mastiff
  • Sankt bernhardshund
  • Shetland sheepdog, födda efter den 1 oktober 2005.

b) Höftledssjukdomar (HD)

Följande villkor måste vara uppfyllda:

 • Hunden ska vara registrerad och stambokförd i FKK (Finska Kennel­klubben) eller SKK (Svenska Kennelklubben).
 • Hunden ska vara försäkrad före 4 månaders ålder och sedan fortsatt försäkrad utan avbrott.
 • Hundens höftleder ska vara röntgade. Bilderna ska vara registrerade och granskade av FKK/SKK.
 • Tillhör hunden en ras där FKK/SKK har krav på känd höftledsstatus hos föräldradjuren, ska föräldradjurens höftleder vara friska. Det ska vara konstaterat genom röntgen och bilderna ska vara registrerade och granskade av FKK/SKK eller motsvarande utländsk organisation.

c) Oregistrerad hund eller för sent försäkrad hund (efter 4 månaders ålder) med AD eller HD

Om en armbågsled eller höftled tidigare är friskförklarad efter röntgen­undersökning och resultatet är registrerat hos FKK/SKK, kan vi lämna ersättning om problem uppstår i den förut friska leden.

d) Osteokondros i andra leder än armbåge och höft samt patella luxation

Följande villkor måste vara uppfyllda:

 • Hunden ska vara registrerad och stambokförd i FKK (Finska Kennel­klubben) eller SKK (Svenska Kennelklubben).
 • Hunden ska vara försäkrad före 4 månaders ålder och sedan fortsatt försäkrad utan avbrott.

6.2 Du kan få ersättning för din förlust om din hund har kommit bort el­ler stulits och inte återfunnits inom tre månader. Du måste snarast anmäla försvinnandet till polisen samt söka efter hunden och annonsera efter den i en lokaltidning.

6.3 Du kan få ersättning för dina kostnader för obduktion och eventuell transport av din hund när det är Ömsen som har begärt obduktionen.

Särskilt villkor: Om hunden har både en liv- och veterinärvårdsförsäkring kan Ömsen betala ut ersättning utan föregående behandling. Detta gäller om det är uppenbart att den förväntade ersättningen ur veterinär­vårdsförsäkringen skulle överstiga försäkringsbeloppet i livförsäkringen. Du måste kontakta Ömsen för en bedömning.

 

7. Begränsningar i försäkringens omfattning

Här informerar vi om begränsningar i försäkringens omfattning.

7.1 Karenstid

Försäkringen har karenstid som är 20 dagar. Karenstid gäller inte för ska­dor orsakade av yttre våld (olycksfall).

7.2 Övriga begränsningar

Du kan inte få ersättning om hunden har dött eller avlivats till följd av:

a) beteenderubbningar, lynnesfel eller ovanor

b) tandfel och bettfel

c) ögon­ och hudsjukdomar hos rasen Shar­pei.

d) varit bunden eller transporterats på sådant sätt att den skadats.

e) lämnats i ett fordon eller i en husvagn.

f) för kostnader för avlivning, obduktion, kremering.

Punkt 6.2:

Om hunden har kommit bort genom olovligt förfogande.

8. Självrisker

Försäkringen har ingen självrisk.

9. Ersättningsregler

Här anger vi hur Ömsen beräknar din ersättning.

Punkt 6.1­-6.2:

Du får ersättning med ett belopp motsvarande hundens värde, dock inte högre än försäkringsbeloppet.

Punkt 6.3:

Du får ersättning för kostnaden för obduktionen och tillhörande frakt eller transportkostnader, med högst 500 €.

Från ersättningen gör vi avdrag för:

 1. Moms om du är momsredovisningsskyldig
 2. Kostnader som inte omfattas av försäkringen
 3. Självrisk
 4. Nedsättning om du inte har följt gällande föreskrifter
 5. Premie och övriga fordringar som har förfallit till betalning men som du inte har betalat hos Ömsen
 6. Ersättning som du har fått från en myndighet eller någon annan

 

5. ANVÄNDBARHET

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för försäkringstagaren som ägare av hunden. Om för­säkringstagaren inte äger hunden gäller försäkringen för:

 • ägare som är medlem i försäkringstagarens hushåll eller fodervärd. Försäkringen gäller inte för ny ägare efter en överlåtelse av hunden.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen omfattar försäkringsfall som inträffar under ansvarstiden. Försäkringen förnyas inte vid försäkringstidens slut från och med det år hunden blir 8 år. För rasen Greyhound gäller i stället 5 år.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar på Åland, i fasta Fin­land och i Sverige. Den gäller även under en tidsbegränsad vistelse i övriga EU-­länder, Norge och Schweiz.

4. Försäkrat djur

Försäkringen omfattar den hund som står angiven i försäkringsbrevet.

5. Försäkringsbelopp

Samma försäkringsbelopp som för hundens livförsäkring gäller. Det försäk­ringsbelopp du har valt för hundens grundförsäkring är därmed den högsta ersättning du kan få ur grund-­ och tilläggsförsäkringen tillsammans.

6. Försäkringens omfattning

Här anger vi de förutsättningar och särskilda krav som måste vara upp­fyllda för att skadehändelsen ska omfattas av försäkringen.

6.1 Du kan få ersättning för din förlust om din hund insjuknar eller ska­das så svårt att den enligt veterinärmedicinsk expertis varaktigt förlorar sin användbarhet som arbetande hund. En förutsättning är att en veterinär har försökt bota hunden genom vedertagen behandling.

Hunden måste bevisligen ha haft en för arbete betydelsefull färdighet. Hunden måste fram till skadehändelsen kontinuerligt ha använts i praktiskt arbete eller officiell tävlingsverksamhet. Så snart Ömsen har bedömt att skadehändelsen är ersättningsberättigad, måste du skriftligen förbinda dig att varken själv använda hunden i arbete, träning eller tävling eller tillåta någon annan att göra det.

7. Begränsningar i försäkringens omfattning

Här anger vi begränsningar i försäkringens omfattning.

7.1 Karenstid

Försäkringen har karenstid som är 20 dagar. Karenstid gäller inte för ska­dor orsakade av yttre våld, (olycksfall).

7.2 Övriga begränsningar

Du kan inte få ersättning om hunden har förlorat sin användbarhet till följd av:

a) Armbågsleds­- och höftledssjukdomar eller osteokondros. För tidigare friröntgad hund som fått varaktiga problem i den tidigare friska leden, kan ersättning lämnas.

b) Exteriöra fel.

c) Beteenderubbningar, lynnesfel eller ovanor.

d) Tandfel och bettfel.

e) Ögon­ och hudsjukdomar hos rasen Shar­pei.

Om hunden har förlorat sin användbarhet till följd av att den har:

 • varit bunden eller transporterats på sådant sätt att den skadats
 • lämnats i ett fordon eller i en husvagn.

8. Självrisker

Försäkringen har ingen självrisk.

9. Ersättningsregler

Här anger vi hur Ömsen beräknar din ersättning.

Punkt 6.1:

Du får ersättning med ett belopp motsvarande hundens värde, dock högst försäkringsbeloppet.

Från ersättningen gör vi avdrag för:

 1. Moms om du är momsredovisningsskyldig
 2. Kostnader som inte omfattas av försäkringen
 3. Eventuell självrisk
 4. Nedsättning om du inte har följt gällande föreskrifter
 5. Premie och övriga fordringar som har förfallit till betalning men som du inte har betalat hos Ömsen
 6. Ersättning som du har fått från en myndighet eller någon annan.

 

6. AVEL TIK   

Notera:

Valpar till en tik som är försäkrad i Avel Tik omfattas av en Dolda Felförsäkring. Det gäller om du har låtit registrera och stambokföra samtliga valpar i kullen hos Finska Kennelklubben/Svenska Kennelklubben. Försäkringsbeloppet är lika med försäljningspriset, upp till högst 1 600 € per valp. Denna Dolda Felförsäkring upphör om tiken överlåts, försäkras i ett annat bolag eller om tikens försäkring upphör av någon annan anledning, utom när försäkringen upphör på grund av att tiken dör eller måste avlivas. Om Dolda Fel försäkringen skulle upphöra eller om du önskar ett högre försäkringsbelopp kan du teckna en separat Dolda Felför­säkring för valparna.

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för försäkringstagaren som ägare av tiken. Om försäkringstagaren inte äger tiken gäller försäkringen för:

 • ägare som är medlem i försäkringstagarens hushåll. Försäkringen gäller inte för ny ägare efter en överlåtelse av tiken.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen omfattar försäkringsfall som inträffar under ansvarstiden. Försäkringen förnyas utan skydd för förlorad användbarhet (punkt 6.2) vid försäkringstidens slut från och med det år tiken blir 8 år.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar på Åland, i fasta Finland och i Sverige.

4. Försäkrat djur

Försäkringen omfattar den tik som står angiven i försäkringsbrevet under förutsättning att den är registrerad och stambokförd. Försäkringen omfat­tar även valpar till den försäkrade tiken. Omfattningen av försäkringsskyddet för den försäkrade tikens valpar följer av punkt 6.3 och 6.4.

5. Försäkringsbelopp

För veterinärvård (punkt 6.1 och 6.3) gäller samma försäkringsbelopp som för tikens grundförsäkring för veterinärvård. Det försäkringsbelopp du har på tikens grundförsäkring är därmed den högsta ersättning du kan få ur grund­ och tilläggsförsäkringen tillsammans. Vård av valp (enligt punkt 6.4) ersätts utöver försäkringsbeloppet upp till högst 650 €.
 

För förlorad användbarhet (punkt 6.2) gäller samma försäkringsbelopp som för tikens livförsäkring.

6. Försäkringens omfattning

Här anger vi de förutsättningar och särskilda krav som måste vara uppfyll­da för att skadehändelsen ska omfattas av försäkringen. Det är i samtliga fall en förutsättning att vården är medicinskt motiverad och överensstäm­mer med vetenskap och beprövad erfarenhet.

6.1 Du kan få ersättning för dina veterinärvårdskostnader för en sjukdom eller skada som har samband med avel och dräktighet enligt följande:

 • Fertilitetsutredning om tiken inte blir dräktig efter parning
 • Ett kejsarsnitt.

6.2 Du kan få ersättning för din förlust om din tik enligt veterinär­ medicinsk expertis bedöms ha varaktigt förlorat sin fortplantningsförmåga. Det gäller under förutsättning att en veterinär har utfört vedertagen behand­ling och endast om förlusten är en direkt följd av någon av följande orsaker:

a) Tumörsjukdom i livmoder, vagina eller äggstockar

b) Diabetes

c) Livmodersjukdom med kliniska symtom

d) Skador i samband med förlossning och dräktighet

e) Vaginalprolaps.

Med varaktigt förlorad fortplantningsförmåga avses även de fall då tiken vid två parningstillfällen med olika fertila hanhundar har gått tom. Tiken måste vara veterinärundersökt, enligt anvisning från Ömsen, för att utesluta tillfälliga sjukdomstillstånd. Du kan även få ersättning om din tik varaktigt förlorar sin avelsduglighet till följd av nedanstående avelshygi­eniska skäl:

f) Att tiken enligt ett officiellt hälsoprogram för berörd ras inte ska använ­das i avel.

g) Att tikens sjukdom eller defekt även är konstaterad i syskon­ eller för­äldrageneration.

h) Att tikens avkomma i minst två fall i olika kullar och efter parning med olika hanhundar har fått en konstaterad ärftlig sjukdom eller defekt.

i) Att tikens sjukdom är ett frekvent och väldokumenterat problem inom berörd ras i Skandinavien.

För nedanstående skadehändelser gäller följande:

a) Armbågsledssjukdomar (AD)

 • Hunden ska vara registrerad och stambokförd i FKK (Finska Kennel­klubben) SKK (Svenska Kennelklubben).
 • Hunden ska vara försäkrad före 4 månaders ålder och sedan fortsatt försäkrad utan avbrott.
 • Hundens armbågsleder ska vara röntgade. Bilderna ska vara registre­rade och granskade av FKK/SKK.
 • Tillhör hunden någon av nedanstående raser ska föräldradjurens armbågar vara friska. Det ska vara konstaterat genom röntgen och bilderna ska vara registrerade och granskade av FKK/SKK eller motsvarande utländsk organisation.
  • Labrador retriever
  • Schäfer
  • Golden retriever
  • Rottweiler
  • Berner sennenhund
  • Newfoundlandshund
  • Wachtelhund
  • Pyreneisk mastiff
  • Sankt bernhardshund
  • Shetland sheepdog, födda efter den 1 oktober 2005.

b) Höftledssjukdomar (HD)

 • Hunden ska vara registrerad och stambokförd i FKK (Finska Kennel­klubben) SKK (Svenska Kennelklubben).
 • Hunden ska vara försäkrad före 4 månaders ålder och sedan fortsatt försäkrad utan avbrott.
 • Hundens höftleder ska vara röntgade. Bilderna ska vara registrerade och granskade av FKK/SKK.
 • Tillhör hunden en ras där FKK/SKK har krav på känd höftledsstatus hos föräldradjuren, ska dessutom föräldradjurens höftleder vara friska. Det ska vara konstaterat genom röntgen och bilderna ska vara registrerade och granskade av FKK/SKK eller motsvarande utländsk organisation.

Delersättning: I de fall tiken förlorar sin användbarhet som avelshund till följd av armbågsleds-­ eller höftledssjukdomar kan du få så kallad del­ersättning. Ömsen ersätter det försäkringsbelopp som överstiger 650 € av tikens livförsäkring.

Du måste så snart Ömsen har bedömt att skadehändelsen är ersättnings­berättigad, låta avelsspärra tiken hos Finska Kennelklubben/Svenska Ken­nelklubben i de fall avelsförmåga finns kvar.

6.3 Du kan få ersättning för dina kostnader när en veterinär behandlar en valp som är nyfödd och svag och behöver behandling för att överleva den första tiden. Du kan få ersättning för behandling som utförs före det att valpen blivit 7 dagar.

6.4 Du kan få ersättning för dina kostnader när en veterinär behandlar en valp för en sjukdom eller skada om valpen är mellan 5 och 12 veckor men som längst fram till och med dagen då den levereras till en ny ägare. Valpen måste vara registrerad och stambokförd hos FKK/SKK.

7. Begränsningar i försäkringens omfattning

Här informerar vi om begränsningar i försäkringens omfattning.

7.1 Karenstid

Försäkringen har karenstid som är 20 dagar. Karenstid gäller inte för ska­dor orsakade av yttre våld, (olycksfall).

7.2 Övriga begränsningar

Punkt 6.1 och 6.3-­6.4:

Samma begränsningar som för tikens grundförsäkring för veterinärvård gäller.

Punkt 6.2:

Du kan inte få ersättning för tik som har fött tre valpkullar eller som har fyllt 6 år och inte har haft någon kull.

Du kan inte få ersättning om tiken förlorat sin användbarhet till följd av:

 • Exteriöra fel.
 • Tandfel, bettfel eller navelbråck.

8. Självrisker

Punkt 6.1 och 6.3:

Samma självrisker som för tikens grundförsäkring för veterinärvård gäller.

Punkt 6.2:

Försäkringen har ingen självrisk.

Punkt 6.4:

Försäkringen har en egen självrisk per valp, av samma storlek som för tikens grundförsäkring för veterinärvård.

9. Ersättningsregler

Här anger vi hur Ömsen beräknar din ersättning. Punkt 6.1 och 6.3:

Du får ersättning för kostnaden för vården.

Punkt 6.2:

Du får ersättning med ett belopp motsvarande tikens värde, dock högst försäkringsbeloppet. Vid delersättning får du ersättning med den del av värdet som överstiger 650 €.

Punkt 6.4:

Du får ersättning för kostnaden för vården, upp till 650 €.

Från ersättningen görs avdrag för:

 1. Moms om du är momsredovisningsskyldig
 2. Kostnader som inte omfattas av försäkringen
 3. Eventuell självrisk
 4. Nedsättning om du inte har följt gällande föreskrifter
 5. Premie och övriga fordringar som har förfallit till betalning men som du inte har betalat hos Ömsen
 6. Ersättning som du har fått från en myndighet eller någon annan.

 

7. AVEL HANHUND

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för försäkringstagaren som ägare av hanhunden. Om försäkringstagaren inte äger hanhunden gäller försäkringen för:

 • ägare som är medlem i försäkringstagarens hushåll.

Försäkringen gäller inte för ny ägare efter en överlåtelse av hanhunden.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen omfattar försäkringsfall som inträffar under ansvarstiden. Försäkringen förnyas utan skydd för förlorad användbarhet (punkt 6.2) vid försäkringstidens slut från och med det år hanhunden blir 8 år.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar på Åland, i fasta Finland och i Sverige.

4. Försäkrat djur

Försäkringen omfattar den hanhund som står angiven i försäkringsbrevet.

5. Försäkringsbelopp

För veterinärvård (punkt 6.1) gäller samma försäkringsbelopp som för hanhundens grundförsäkring för veterinärvård. Det försäkringsbelopp du har valt för hanhundens grundförsäkring är därmed den högsta ersättning du kan få ur grund­- och tilläggsförsäkringen tillsammans. För förlorad användbarhet (punkt 6.2) gäller samma försäkringsbelopp som för han­hundens livförsäkring. Det försäkringsbelopp du har valt för hanhundens livförsäkring är därmed den högsta ersättning du kan få ur grund­ och tilläggsförsäkringen tillsammans.

6. Försäkringens omfattning

Här anges de förutsättningar och särskilda krav som måste vara uppfyllda för att skadehändelsen ska omfattas av försäkringen. Det är i samtliga fall en förutsättning att vården är medicinskt motiverad och överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet.

6.1 Du kan få ersättning för dina kostnader när en veterinär behandlar din hanhund för en sjukdom eller skada som har samband med avel och fertilitet enligt följande:

 • Fertilitetsutredning.

6.2 Du kan i vissa fall få ersättning för din förlust om din hanhund enligt veterinärmedicinsk expertis bedöms ha varaktigt förlorat sin fortplant­ningsförmåga. Det gäller under förutsättning att en veterinär har utfört försök till vedertagen behandling och endast för förlust som är en direkt följd av någon av följande orsaker:

a) Tumörsjukdom i testiklar

b) Prostatasjukdomar

c) Sjukdomar i urinvägarna

d) Perinealbråck

e) Analadenom

f) Testikelinflammation.

Med varaktigt förlorad fortplantningsförmåga avses även det fall då hanhunden vid 2 spermaprover med 6 månaders mellanrum visat sig vara steril. Hanhunden måste vara veterinärundersökt, enligt anvisning från Ömsen, för att utesluta tillfälliga sjukdomstillstånd. Du kan även få ersättning om din hanhund varaktigt förlorar sin avelsduglighet till följd av nedanstående avelshygieniska skäl:

g) Att hanhunden enligt ett officiellt hälsoprogram för berörd ras inte ska användas i avel.

h) Att hanhundens sjukdom eller defekt även är konstaterad i syskon­ eller föräldrageneration.

i) Att hanhundens avkomma i minst 2 fall i olika kullar och efter parning med olika tikar har fått en konstaterad ärftlig sjukdom eller defekt.

j) Att hanhundens sjukdom är ett frekvent och väldokumenterat problem inom berörd ras i Skandinavien.

För nedanstående skadehändelser gäller följande:

a) Armbågsledssjukdomar (AD)

 • Hunden ska vara registrerad och stambokförd i FKK (Finska Kennel­klubben) eller SKK (Svenska Kennelklubben).
 • Hunden ska vara försäkrad före 4 månaders ålder och sedan fortsatt försäkrad utan avbrott.
 • Hundens armbågsleder ska vara röntgade. Bilderna ska vara registre­rade och granskade av FKK/SKK.
 • Tillhör hunden någon av nedanstående raser ska dessutom föräldra­djurens armbågar vara friska. Det ska vara konstaterat genom röntgen och bilderna ska vara registrerade och granskade av FKK/SKK eller motsvarande utländsk organisation.
  • Labrador retriever
  • Schäfer
  • Golden retriever
  • Rottweiler
  • Berner sennenhund
  • Newfoundlandshund
  • Wachtelhund
  • Pyreneisk mastiff
  • Sankt bernhardshund
  • Shetland sheepdog födda efter den 1 oktober 2005.

b) Höftledssjukdomar (HD)

 • Hunden ska vara registrerad och stambokförd i FKK (Finska Kennel­klubben) eller SKK (Svenska Kennelklubben).
 • Hunden ska vara försäkrad före 4 månaders ålder och sedan fortsatt försäkrad utan avbrott.
 • Hundens höftleder ska vara röntgade. Bilderna ska vara inskickade till FKK/SKK för registrering och granskning.
 • Tillhör hunden en ras där FKK/SKK har krav på känd höftledsstatus hos föräldradjuren, ska föräldradjurens höftleder vara friska. Det ska vara konstaterat genom röntgen och bilderna ska vara registrerade och granskade av FKK/SKK eller motsvarande utländsk organisation.

Delersättning: I de fall hanhunden förlorar sin användbarhet till följd av armbågsleds-­ eller höftledssjukdomar kan du få så kallad delersättning. Ömsen ersätter det belopp som överstiger 650 € av livförsäkringsbelop­pet.

Du måste så snart Ömsen har bedömt att skadehändelsen är ersättnings­berättigad, låta avelsspärra hanhunden hos Finnska Kennelklubben/Svens­ka Kennelklubben i de fall avelsförmåga finns kvar eller sperma finns sparad.

7. Begränsningar i försäkringens omfattning

Här informerar vi om begränsningar i försäkringens omfattning

7.1 Karenstid

Försäkringen har karenstid som är 20 dagar. Karenstid gäller inte för ska­dor orsakade av yttre våld, (olycksfall).

7.2 Övriga begränsningar

Du kan inte få ersättning:

Punkt 6.1:

Samma begränsningar som för hanhundens grundförsäkring för veterinärvård gäller.

Punkt 6.2:

Du kan inte få ersättning för hanhund som fyllt 6 år och inte tidigare har använts i avel.

Du kan inte få ersättning för följder av:

 • Exteriöra fel
 • Tandfel, bettfel, navelbråck eller kryptorkism
 • Beteenderubbningar, lynnesfel eller ovanor.

8. Självrisker

Punkt 6.1:
Samma självrisker som för hanhundens grundförsäkring för veterinärvård gäller.

Punkt 6.2:

Försäkringen har ingen självrisk.

9. Ersättningsregler

Här anger vi hur Ömsen beräknar ersättningen för din förlust.

Punkt 6.1:

Du får ersättning för kostnaden för vården.

Punkt 6.2:

Du får ersättning med ett belopp motsvarande hanhundens värde, dock högst försäkringsbeloppet.

Vid delersättning får du ersättning med den del av värdet som överstiger 650 € av livförsäkringsbeloppet.

Från ersättningen görs avdrag för:

 1. Moms om du är momsredovisningsskyldig
 2. Kostnader som inte omfattas av försäkringen
 3. Självrisk
 4. Nedsättning om du inte har följt gällande föreskrifter
 5. Premie och övriga fordringar som har förfallit till betalning men som du inte har betalat hos Ömsen
 6. Ersättning som du har fått från en myndighet eller någon annan.

8. DOLDA FEL

Notera:

Valpar till en tik som är försäkrad i Avel Tik omfattas av en Dolda Felförsäkring. Det gäller om du har låtit registrera och stambokföra samtliga valpar i kullen hos Finska Kennelklubben/Svenska Kennelklubben. Högsta försäkringsbelopp är lika med försäljningspris, upp till högst 1 600 € per valp. Denna Dolda Felförsäkring upphör om tikens försäkring upphör av någon anledning, utom när försäkringen upphör på grund av att tiken dör eller måste avlivas. Om Dolda Felförsäkringen skulle upphöra eller om du önskar ett högre försäkringsbelopp än 1 600 € kan du teckna en separat Dolda Felförsäkring för valparna. Om en valp försäkrats i en veterinärvårdsförsäkring hos Ömsen före 12 veckors ålder kommer veterinärvårdsförsäkringen att fortsätta omfatta konstaterade dolda fel när Dolda Felförsäkring upphör eller hela dess försäkringsbelopp har utnyttjats.

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för försäkringstagaren som uppfödare av en valp samt för den som förvärvar en valp av uppfödaren eller någon tidigare förvärvare.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen omfattar försäkringsfall som inträffar under ansvarstiden. Försäkringen förnyas inte vid försäkringstidens slut.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar på Åland, i fasta Finland och i Sverige. Om en valp överlåts till en ny ägare med stadigvarande vistelse utanför Åland, gäller försäkringen även i den nya ägarens hemland.

4. Försäkrat djur

Om försäkringen tecknats separat omfattas de valpar som står angivna i försäkringsbrevet och som är registrerade och stambokförda hos Finska Kennelklubben/Svenska Kennelklubben. I övriga fall omfattas valpar till en tik som är försäkrad i Avel Tik om samtliga valpar i kullen har registrerats och stambokförts hos Finska Kennelklubben/Svenska Ken­nelklubben.

En valp som uppfödaren behåller hos sig omfattas från 8 veckors ålder eller från tidpunkten för veterinärbesiktningen om den sker senare. Försäk­ringen gäller då till dess att valpen har blivit 2 år och 3 månader.

En valp som uppfödaren överlåter eller lämnar till en fodervärd omfat­tas från leveransen under förutsättning att valpen är veterinärbesiktad och levererad inom 7 dagar från besiktningen. Försäkringen gäller då till dess att valpen har blivit 2 år och 1 månad. Besiktningskravet gäller även vid en omleverans efter det att hunden har återlämnats till uppfödaren.

5. Försäkringsbelopp

För försäkring som tecknats separat framgår det försäkringsbelopp som har avtalats för en valp av försäkringsbrevet. I övriga fall är försäkringsbe­loppet lika med försäljningspriset, upp till 1 600 € per valp. Försäkrings­beloppet är den högsta ersättning du kan få ur försäkringen för en valp. Veterinärvård, avlivning och kremering (punkt 6.2) ersätts utöver försäkringsbeloppet men med upp till försäkringsbeloppet för valpens livförsäkring. Även obduktion (punkt 6.3) ersätts utöver försäkringsbeloppet med upp till 500 €.

6. Försäkringens omfattning

Här anger vi de förutsättningar och särskilda krav som måste vara uppfyllda för att skadehändelsen ska omfattas av försäkringen. Det är i samtliga fall en förutsättning att vården är medicinskt motiverad och överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Om valpen dör eller måste avlivas gäller följande krav:

 • Obduktion: Valpen måste obduceras. Du behöver inte låta obducera valpen om Ömsen medger undantag. Kontakta Ömsen för en bedömning.

6.1 Du kan få ersättning för din förlust om en valp dör eller enligt veteri­närmedicinsk expertis måste avlivas på grund av ett dolt fel.

6.2 Du kan få ersättning för dina kostnader om en valp undersöks och behandlas av veterinär på grund av ett dolt fel.

6.3 Du kan få ersättning för dina kostnader för avlivning, obduktion och normalkremering av din valp om den har dött eller avlivats och försäk­ringsersättning lämnats enligt punkt 6.1.

Definition:

Med ett dolt fel avses här en medfödd eller senare förvärvad sjukdom eller skada som har börjat utvecklas före veterinärbesiktningen respektive leveransen men som inte dessförinnan har visat symtom eller annars varit känd. En sjukdom eller skada som enligt veterinärmedicinsk expertis borde ha upptäckts vid veterinärbesiktningen är inget dolt fel. En sjukdom av ärftlig eller misstänkt ärftlig karaktär som inte har börjat utvecklas före leveransen är, i detta sammanhang, inte heller att anse som ett dolt fel.

7. Begränsningar i försäkringens omfattning

Här informerar vi om begränsningar i försäkringens omfattning.

7.1 Karenstid

Försäkringen har ingen karenstid.

7.2 Övriga begränsningar

Punkt 6.1 och 6.3:

Om valpens föräldrar har parats i strid med FKKs/SKKs grundregler. För följder av parvoinfektion, om tiken inte är tillräckligt vaccinerad mot parvo enligt rekommendationer i FASS vet.

Om valpen har behandlats, dött eller avlivats till följd av:

a) Beteenderubbningar, lynnesfel eller andra psykiska sjukdomar.

b) Fel som inte allvarligt påverkar valpens hälsa eller dess funktion som sällskapshund.

c) Sjukdom eller defekt eller följd därav som har anmärkts i veterinärintyg som utfärdats före leverans eller för egen valp.

d) Fel som har anmärkts i intyg efter ögonundersökning.

e) Höftledsdysplasi, armbågsledsdysplasi och osteokondros. f) Kryptorkism, navelbråck och kroksvans.

g) Tandfel och bettfel.

8. Självrisker

Försäkringen har ingen självrisk.

9. Ersättningsregler

Här anger vi hur Ömsen beräknar din ersättning.

Punkt 6.1:
Du får ersättning med ett belopp motsvarande valpens värde.

Punkt 6.2:
Du får ersättning för kostnaden för vården.

Punkt 6.3:
Du får ersättning för kostnaden för avlivningen och kremeringen. För obduktion och eventuell transport får du ersättning med högst 500 euro.

Från ersättningen görs avdrag för:

 1. Moms om du är momsredovisningsskyldig
 2. Kostnader som inte omfattas av försäkringen
 3. Självrisk
 4. Nedsättning om du inte har följt gällande föreskrifter
 5. Premie och övriga fordringar som har förfallit till betalning men som du inte har betalat hos Ömsen
 6. Ersättning som du har fått från en myndighet eller någon annan.

9. VALPFÖRSÄKRING

Notera:

Valpförsäkring ingår i tilläggsförsäkringen Tik Liv och är en premiefri livförsäkring för valpar som är registrerade och stambokförda hos Finska Kennelklubben (FKK)/Svenska Kennelklubben (SKK). Denna livförsäkring gäller för valparna under tiden de är 5­-12 veckor.

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för uppfödare som är ägare av valpen.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen omfattar försäkringsfall som inträffar under ansvarstiden.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen omfattar försäkringsfall som inträffar på Åland, i fasta Finland och i Sverige

4. Försäkrad egendom

Försäkringen omfattar de valpar som är registrerade och stambokförda hos Finska Kennelklubben (FKK)/Svenska Kennelklubben (SKK). En valp omfattas från 5 veckors ålder till tidpunkten för leverans till en ny ägare, dock som längst till att valpen har blivit 12 veckor.

5. Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet är 650 €. Försäkringsbeloppet är den högsta ersätt­ning du kan få ur försäkringen. Obduktion och eventuell transport (punkt 6.2) ersätts utöver försäkringsbeloppet med högst 500 €.

6. Försäkringens omfattning

Här anges de förutsättningar och särskilda krav som måste vara uppfylld för att skadehändelsen ska omfattas av försäkringen. Om valpen dör eller måste avlivas gäller följande krav:

 • Obduktion: Valpen måste obduceras. Du behöver inte låta obducera valpen om Ömsen medger undantag. Kontakta Ömsen för en bedömning.
 • Besiktning: I de fall valpen inte behöver obduceras måste du visa upp den för en veterinär och låta denne utfärda ett veterinärintyg. Intyget ska innehålla uppgifter om valpens namn, ID ­nummer, ras och färg samt uppgifter om valpens skador. Du behöver inte låta besikta valpen om Ömsen medger undantag.

6.1 Du kan få ersättning för din förlust om en valp dör eller skadas så svårt att den enligt veterinärmedicinsk expertis måste avlivas. Det gäl­ler under förutsättning att en veterinär har försökt rädda valpen genom vedertagen behandling.

6.2 Du kan få ersättning för dina kostnader för obduktion av din valp om den har dött eller avlivats och försäkringsersättning lämnats enligt punkt 6.1.

7. Begränsningar i försäkringens omfattning

Här informerar vi om begränsningar i försäkringens omfattning.

7.1 Karenstid

Försäkringen har ingen karenstid.

7.2 Övriga begränsningar

Du kan inte få ersättning enligt följande:

Punkt 6.1:

För följder av parvoinfektion om tiken inte är tillräckligt vaccinerad mot parvo enligt rekommedationer i Fass Vet.

Punkt 6.2:

För kostnader för avlivning eller kremering.

8. Självrisker

Försäkringen har ingen självrisk.

9. Ersättningsregler

Här anger vi hur Ömsen beräknar din ersättning.

Punkt 6.1:

Du får ersättning med ett belopp motsvarande valpens värde, högst 650 €.

Punkt 6.2:

Du får ersättning med kostnaden för obduktionen, upp till högst 500 €.