Hästförsäkring

Ö76B

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Innehållsförteckning

 1.  ALLMÄNNA BESTÄMMELSER  FÖR HÄSTFÖRSÄKRING
 2. 1. Försäkringen
 3. 2. Karenstid
  1. 2.1 Om premien inte betalas
 4. 3. Vistas försäkrad häst utanför Norden
 5. 4. Vid skada på häst
  1. 4.1 Försäkringen gäller inte
 6. 5. Upplysningsplikt
 7. 6. Säkerhetsföreskrifter
 8. 7. Ta kontakt med veterinär
 9. 8. Grov vårdslöshet och uppsåt (avsiktlig skada)
 10. 9. Åsidosättande av föreskrift i försäkrings­villkoret
 11. 10. Reservation
 12. 11. Försäkringen gäller inte för
 13. 12. Skadereglering och ersättning
  1. 12.1 Din skyldighet att medverka vid skadereglering
 14. 13. Allmänt om ersättning
 15. 14. Självrisker och självriskperiod
 16. LIVFÖRSÄKRINGAR
 17. 1. Maximal Liv och Användbarhet
  1. 1.1 Livförsäkringen ersätter hela försäkrings­ beloppet då häst:
  2. 1.2 Förlorad Användbarhet ersätter hela livbeloppet då häst:
  3. 1.3 Delersättning ersätter livbelopp över 1 500 euro då häst:
  4. 1.4 Maximal Liv och Användbarhet ersätter inte då hästen:
  5. 1.5 Självrisk
  6. 1.6 Karenstid
  7. 1.7 Utlandsvistelse
 18. 2. Begränsad Liv
  1. 2.1 Livförsäkringen ersätter hela försäkrings­beloppet då häst:
  2. 2.2 Begränsad Liv ersätter inte för:
  3. 2.3 Självrisk
  4. 2.4 Karenstid
  5. 2.5 Utlandsvistelse
 19. 3. Racing Liv och Användbarhet
  1. 3.1 Livförsäkringen ersätter hela försäkrings­beloppet då häst:
  2. 3.2 Obduktion
  3. 3.3 Förlorad Användbarhet ersätter livbeloppet då häst:
  4. 3.4 Racing Liv och Användbarhet ersätter inte då hästen:
  5. 3.5 Självrisk
  6. 3.6 Karenstid
  7. 3.7 Utlandsvistelse
 20. VETERINÄRVÅRDSFÖRSÄKRINGAR
 21. 4. Maximal Veterinärvård
  1. 4.1 Maximal Veterinärvård ersätter
  2. 4.2 Särskilda bestämmelser för vissa undersökning­ar och behandlingar
  3. 4.3 Självrisker och självriskperiod
  4. 4.4 Karenstid
  5. 4.5 Maximal Veterinärvård omfattar inte kostnader för:
  6. 4.6 Utlandsvistelse
 22. 5. Begränsad Veterinärvård
  1. 5.1 Begränsad Veterinärvård ersätter
  2. 5.2 Avlivning och destruktion
  3. 5.3 Självrisker och självriskperiod
  4. 5.4 Karenstid
  5. 5.5 Begränsad Veterinärvård omfattar inte kostnader för:
  6. 5.6 Utlandsvistelse
 23. 6. Racing Veterinärvård 
  1. 6.1 Racing Veterinärvård ersätter
  2. 6.2 Självrisker och självriskperiod
  3. 6.3 Karenstid
  4. 6.4 Racing Veterinärvård omfattar inte kostnader för:
  5. 6.5 Utlandsvistelse
 24. TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR
 25. 7. Utökad Veterinärvård
  1. 7.1 Utökad Veterinärvård omfattar kostnader för:
  2. 7.2 Utökad veterinärvård gäller inte för:
 26. 8. Avelsduglighet för sto
  1. 8.1 Avelsduglighet för sto ersätter
  2. 8.2 Delersättning
  3. 8.3 Förlorat foster/föl
  4. 8.4 Veterinärvård för föl
  5. 8.5 Extra
  6. 8.6 Avelsduglighet för sto gäller inte för
  7. 8.7 Karenstid och självrisker
  8. 8.8 Utlandsvistelse
 27. 9. Avelsduglighet för hingst
  1. 9.1 Avelsduglighet för hingst ersätter
  2. 9.2 Du kan få ersättning med:
  3. 9.3 När hästen dör eller avlivas gäller följande:
  4. 9.4 Avelsduglighet för hingst gäller inte för
  5. 9.5 Karenstid och självrisker
  6. 9.6 Utlandsvistelse
 28. 10. Foster- och Fölskydd
  1. 10.1 Foster­ och fölskyddet omfattar och ersätter
  2. 10.2 Särskilda villkor
  3. 10.3 Veterinärvård för föl
  4. 10.4 Läkemedel
  5. 10.5 Djurambulans
  6. 10.6 Avlivning och destruktion
  7. 10.7 Karenstid och självrisker
  8. 10.8 Foster- och fölskydd ersätter inte:
 29. 11. Extra
  1. 11.1 Dolda fel
  2. 11.2 Begränsningar i Extra
  3. 11.3 Självrisker
 30. ÖVRIGA FÖRSÄKRINGAR
 31. 12. Veteran
  1. 12.1 Livförsäkring
  2. 12.2 Veterinärvårdsförsäkring
  3. 12.3 Självrisker och självriskperiod
 32. 13. Katastrof
  1. 13.1 Livförsäkring
  2. 13.2 Förlorad Användbarhet
  3. 13.3 Delersättning
  4. 13.4 Veterinärvård
  5. 13.5 Begränsningar
  6. 13.6  Självrisker och självriskperiod
  7. 13.7 Utlandsvistelse

 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER  FÖR HÄSTFÖRSÄKRING

Kontrollera din försäkring

Så snart du får ditt försäkringsbrev är det viktigt att du kontrollerar att uppgifterna är riktiga och stämmer överens med den försäkring du har ansökt om. Om någon uppgift är felaktig måste du snarast kontakta oss och påtala felet, gör du inte det så gäller försäkringen i den omfattning som framgår av försäkringsbrevet.

1. Försäkringen

1.1 Försäkring kan tecknas från och med hästens 2:a levnadsdygn. För tvillingföl eller artificiellt uppfött föl, kan försäkring tecknas först när fölet uppnått 30 dagars ålder.

1.2 Försäkringsbeloppet kan högst motsvara hästens marknadsvärde, vilket fastställs med ledning av normalt inköpspris, avels- och tävlingsmeriter. Ålands Ömsesidiga förbehåller sig rätten att korrigera försäkringsbeloppet inför förnyelsen för kommande försäkringsår.

1.3 Försäkringsbeloppet sänks

Försäkringsbeloppet sänks automatiskt årligen med 20% av gällande försäkringsbelopp och avrundas till närmsta 10-tal euro. Sänkningen av livbeloppet sker vid försäkringsårets början från och med det kalenderår då hästen fyller 16 år. Livbeloppet understiger dock aldrig 500 euro.

1.4 Veterinärvårdsförsäkring

Veterinärvårdsförsäkringen kan behållas livet ut.

2. Karenstid

Karenstid innebär att försäkringen inte gäller för sjukdomar, skador eller andra skadehändelser som har uppkommit eller påbörjats inom en viss tid efter att försäkringen trätt i kraft eller efter en utvdgning av försäkringsskyddet. Karenstiden gäller även för följder av sådana sjukdomar eller skador.

2.1 Om premien inte betalas

Om premien inte betalas inom föreskriven tid föreligger dröjsmål med premiebetalning (se även Allmänna avtalsvillkoret). Karenstiderna räknas då från betalningsdagen.

3. Vistas försäkrad häst utanför Norden

Vistas försäkrad häst utanför Norden, begränsas försäkringsskyddet, om inget annat särskilt överenskommits med försäkringsbolaget.

Den befintliga försäkringen gäller i högst 1 år, räknat från det datum hästen lämnade Norden, då den befinner sig i följande länder: Belgien, Frankrike, Holland, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och Österrike.

Den befintliga försäkringen gäller enligt villkoret för Begränsad oavsett tidigare försäkringsform då hästen befinner sig i följande länder: Argentina, Canada, Chile, Cypern, Estland, Grekland, Lettland, Litauen, Malta, Italien, Polen, Portugal, Spanien, Tjeckien, Ungern eller USA.

Vid vistelse i samtliga ovanstående uppräknade länder, upphör försäkringen att gälla när hästen befunnit sig utanför Norden i 1 år, om inte annat är överenskommet med oss. Det åligger försäkringstagaren att meddela försäkringsbolaget när hästens utlandsvistelse överskridit 1 år. Vistas hästen i något annat land som inte nämns ovan, upphör försäkringen att gälla omedelbart.

4. Vid skada på häst

Så snart du drabbas av skada på din häst är det viktigt att du tar del av försäkringsvillkoren och sätter dig in i vilka förutsättningar och krav som måste vara uppfyllda för att skadehändelsen ska omfattas av försäkringen.

 • Vid skada på häst som befinner sig utanför Åland ska Ålands Ömsesidiga alltid kontaktas.
 • Om det för försäkringsbolagets bedömning av skadan anses vara nödvändigt, ska hästen transporteras till Finland/Sverige för undersökning på finskt/svenskt djursjukhus.
 • Alla intyg och veterinärvårdsfakturor ska vara skrivna på engelska eller tyska. De måste vara kompletta med hästens namn, färg, tecken, ålder, diagnos och utförd behandling.
 • Kostnaderna ska vara specificerade och ange hur mycket som är arvode, använd medicin, utlämnad medicin, resa etc. samt kostnader för specialundersökning (ex. röntgen och endoskopi).
 • Du måste medverka till att den behandlande veterinären har rätt att lämna ut all information om djurets sjukdom- och behandlingshistorik samt övriga omständigheter kring skadehändelsen till Ålands Ömsesidiga.

4.1 Försäkringen gäller inte

Försäkringen gäller inte för stulen eller försvunnen häst då hästen befunnit sig utanför Norden.

5. Upplysningsplikt

Du måste ge riktiga och fullständiga svar på frågor från försäkringsbolaget. Om du som försäkringstagare inser att vi har oriktiga eller ofullständiga uppgifter, måste du snarast kontakta oss och rätta uppgifterna. Om upplysningsplikten försummats har Ålands Ömsesidiga rätt att reducera ersättningen helt eller delvis enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen.

6. Säkerhetsföreskrifter

6.1 Lagar, förordningar och andra av myndighet meddelade föreskrifter med syfte att förebygga eller begränsa skador på djur, gäller som försäkringsvillkor. Du är skyldig att iaktta följande föreskrifter för att förebygga eller begränsa skada på häst:

 • Du måste behandla din häst väl och skydda den mot onödigt lidande och sjukdom.
 • Du måste se till att hästen får tillräckligt med vatten och foder samt daglig tillsyn.
 • Du måste följa djurskyddslagen och andra lagar, förordningar och föreskrifter som har till syfte att förebygga sjukdom och skador på djur. Du måste även följa beslut och förelägganden av veterinär eller myndighet.
 • Du måste ge hästen nödvändig vård. Om hästen insjuknar, skadas eller visar symtom på sjukdom, tecken på slöhet eller avmagring måste du snarast uppsöka eller tillkalla veterinär.
 • Du måste uppsöka eller tillkalla veterinär igen om hästens hälsa inte förbättrats under pågående behandling, vård eller rehabilitering.

6.2 Har du inte följt ovanstående föreskrifter har vi rätt att reducera ersättningen helt eller delvis enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen. Ålands Ömsesidiga beaktar i första hand vilka möjligheter hästen enligt veterinärmedicinsk expertis skulle haft att förbli frisk, tillfriskna eller leva vidare om föreskrifterna hade följts.

6.3 Ålands Ömsesidiga har rätt att besiktiga försäkrade djur och deras förhållanden samt inhämta upplysningar av veterinär eller annan sakkunnig. Vägras tillträde till besiktning, har försäkringsbolaget rätt att reducera ersättningen helt eller delvis enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen.

6.4 Har du uppsåtligen orsakat försäkringsfallet lämnas ingen ersättning. Detsamma gäller i den mån du uppsåtligen förvärrat följderna av ett försäkringsfall. Har du av oaktsamhet framkallat försäkringsfallet eller förvärrat dess följder, har Ålands Ömsesidiga rätt att reducera ersättningen helt eller delvis enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen.

7. Ta kontakt med veterinär

Du måste tillkalla/uppsöka veterinär så fort din häst insjuknar, visar slöhet eller avmagring, om veterinär inte uttryckligen förklara att det inte behövs. Vidare ska veterinär omedelbart kontaktas igen om hästens tillstånd försämras under pågående behandling.

 • En sjuk häst ska hållas under veterinärvård och veterinärens föreskrifter ska ovillkorligen följas under hela sjukdomstiden, även de föreskrifter som Ålands Ömsesidiga kan komma att lämna.
 • Om veterinär förordar avlivning av ett försäkrat djur, ska försäkringsbolaget godkänna detta innan hästen avlivas – om inte veterinär intygar att djurplågeri följer av ett dröjsmål.
 • Har vi godkänt en avlivning, ska avlivning ske så snart som möjligt, senast inom 10 dagar efter vårt medgivande. Har veterinär intygat att djurplågeri följer av ett dröjsmål, ska hästen avlivas omedelbart.
 • Om en försäkrad häst dör eller skadas så svårt att den måste avlivas innan veterinär hinner komma till platsen, kan du i undantagsfall låta två ojäviga vittnen utfärda intyget – du måste då kunna uppvisa fotodokumentation.
 • Intyget ska innehålla uppgifter om vad dessa personer känner till om sjukdomsförloppet eller dödsfallet samt hästens fullständiga signalement och eventuella märkningar.
 • Vid dödsfall eller avlivning på grund av inre sjukdom ska du som försäkringstagare se till att djuret obduceras av veterinär om försäkringsbolaget inte bestämmer annorlunda. Om dödsorsaken eller avlivningen är oklar, ska hästen alltid obduceras. Kontakta Ålands Ömsesidiga för en bedömning.
 • Har veterinär intygat att djurplågeri följer av ett dröjsmål och djuret avlivats, har dött eller skadats så svårt att den måste avlivas innan veterinär hunnit komma till plats ska Ålands Ömsesidigas skadereglerare kontaktas för beslut om obduktion ska utföras.
 • Obduktionsintyget ingår i underlaget för Ålands Ömsesidigas skadereglering.

8. Grov vårdslöshet och uppsåt (avsiktlig skada)

Försäkringen gäller inte vid skada som försäkringstagaren, den han satt i sitt ställe eller en närstående till försäkringstagaren orsakat

 • grov vårdslöshet, grov vanvård
 • djurplågeri eller skada som till någon del orsakats med uppsåt (avsikt).

9. Åsidosättande av föreskrift i försäkrings­villkoret

Har du som försäkringstagare inte följt föreskrifterna i försäkringsvillkoren, kan ersättningen minskas eller helt utebli. Detta gäller om föreskriften har åsidosatts med uppsåt eller genom oaktsamhet.

10. Reservation

Har en reservation/undantag påförts försäkringen för en viss skada eller sjukdom, innebär detta att ingen ersättning utbetalas för kostnader som uppstått p.g.a. denna skada/sjukdom. Ej heller utbetalas ersättning för kostnader till följd av (komplikationer till) denna skada/sjukdom.

Om det under försäkringstiden framkommer att ett försäkrat djur har eller har haft skador och sjukdomar som visat symtom före försäkringens begynnelsedag och Ålands Ömsesidiga med kännedom om dessa symtom skulle ha påfört en reservation, har vi rätt att påföra en sådan reservation från försäkringens begynnelsedag.

11. Försäkringen gäller inte för

Försäkringen gäller inte för:

 • skadefall som förelegat eller påbörjats när försäkringen trädde i kraft, dvs inte heller för dolda fel oavsett när felet först kunnat iakttas.
 • skadefall som förelegat eller påbörjats vid utvidgning av försäkringsskyddet.
 • skadefall som uppstår till följd av behandling av ovan nämnda skadefall.

Veterinärmedicinsk erfarenhet avgör tidpunk­ten när ett skadefall anses ha förelegat eller påbörjats oavsett när skadan eller sjukdomen först kunnat iakttas.

För livförsäkrat djur kan Ålands Ömsesidiga medge avlivning och ersättning med livbelop­pet, istället för att försäkringstagaren låter behandla djuret om ersättningsbara kostnader för veterinärbehandling uppenbart överstiger djurets försäkringsbelopp.

12. Skadereglering och ersättning

Om skada på din häst har inträffat, kontakta Ålands Ömsesidiga för en skadeanmälan. Om skadan är en följd av något av nedanstående gäller följande:

 • Trafikolycka: Du måste lämna uppgifter om föraren, fordonets registreringsnummer och det försäkringsbolag där fordonet är försäkrat. Är fordonet okänt måste du anmäla händelsen till polisen.
 • Djurplågeri: Du måste anmäla händelsen till polisen.

12.1 Din skyldighet att medverka vid skadereglering

Du är skyldig att medverka till utredning av skadehändelsen och lämna Ålands Ömsesidiga all information av betydelse för bedömning av försäkringsfallet och av vårt ansvar. Du ska kunna visa upp veterinärintyg, journalutdrag, undersökningsresultat, kvitton, fakturor, polisrapporter m.m. Kostnaderna måste vara utförligt specificerade och intyg får inte vara upprättande av jäviga/närstående personer. Du ger oss rätt att inhämta uppgifter direkt från veterinären.

Om du inte medverkar till utredningen kan vi reducera ersättningen helt eller delvis enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen.

13. Allmänt om ersättning

Försäkringen ska inte ge dig någon vinst utan endast ersättning för liden skada, även om det gällande försäkringsbeloppet skulle vara högre. Försäkringsbolaget betalar därför inte ut mer ersättning än vad som motsvarar din förlust.

13.1 Hästen värderas till dess marknadsvärde, även om försäkringsbeloppet skulle vara högre.

 • Med marknadsvärde menas vad det omedelbart före försäkringsfallet skulle ha kostat att köpa en likvärdig häst. Vi bortser från de sjukdomar och skador som har föranlett försäkringsfallet och som har uppkommit efter försäkringstidens början.

13.2 När vi betalar ersättning för en häst som stulits eller kommit bort, blir Ålands Ömsesidiga ägare till hästen. Om djuret återfinns är du som tidigare försäkringstagare skyldig att underrätta oss och vill du sedan behålla hästen, måste du återbetala Ålands Ömsesidiga försäkringsersättningen. Om en häst har dött, avlivats eller kommit bort har försäkringsbolaget rätt att infordra hästpasset före det att ersättning utbetalas.

13.3 Ålands Ömsesidiga ska med anledning av ett inträffat försäkringsfall utan dröjsmål och senast en månad efter att bolaget fått de handlingar och uppgifter som är nödvändiga för utredandet av dess ansvar betala ut ersättning enligt försäkringsavtalet eller meddela att någon ersättning inte betalas.

Om ersättningsbeloppet är stridigt (icke ersättningsbart), är försäkringsbolaget dock skyldigt att inom nämnda tid utbetala den ostridiga (ersättningsbara) delen av ersättningen. För försening ska försäkringsbolaget betala dröjsmålsränta enligt räntelagen.

14. Självrisker och självriskperiod

Försäkringen har en grundsjälvrisk och en rörlig självrisk. Ålands Ömsesidiga gör avdrag för en grundsjälvrisk per självriskperiod.

Den rörliga självrisken dras från de kostnader som överstiger grundsjälvrisken. Vilken grundsjälvrisk och rörlig självrisk du har framgår av ditt försäkringsbrev.

Försäkringen har en självriskperiod om 125 dagar.

Självriskperioden räknar vi från de tidigast uppkomna kostnaderna för vilka du gör anspråk på ersättning.

LIVFÖRSÄKRINGAR

1. Maximal Liv och Användbarhet

Denna försäkring kan tecknas för alla typer av hästar från 2:a levnadsdygnet till och med det kalenderår hästen fyller 15 år, utom trav-, galopp och montéhästar så länge de tränas för trav respektive galopp. Travhästen anses påbörja sin träning vid den tidpunkt den vänjs vid sele. Galopphästen anses påbörja sin träning när den vänjs vid sadel. Observera att försäkringen då gäller enligt villkoret för Racing Liv och Användbarhet.

Försäkringen upphör det kalenderår hästen fyller 23 år.

Försäkringsbeloppet sänks med 20% per år, från och med det kalenderår hästen fyller 16 år, dock som lägst till 500 euro. Beloppet avrundas till närmaste 10-tal euro.

Försäkringen gäller för fall som inträffar inom Norden, vid vistelse utanför Norden gäller försäkringen i enlighet med punkt 1.7, Utlandsvistelse.

1.1 Livförsäkringen ersätter hela försäkrings­ beloppet då häst:

 • insjuknar eller skadas så svårt att den dör eller måste avlivas enligt veterinärmedicinsk expertis. Skadan eller sjukdomen måste vara så allvarlig att vård eller fortsatt vård inte gör att hästen skulle kunna leva vidare.
 • försvunnit eller blivit stulen – gäller endast om hästen befann sig inom Norden.

Försäkringen omfattar även brand.

Vid försvunnen eller stulen häst, kan du få ersättning med upp till försäkringsbeloppet om din häst inte har återfunnits inom 3 månader. Försäkringstagaren måste snarast anmäla försvinnandet till polisen samt söka efter hästen och annonsera efter den i lokaltidningarna. Du kan inte få ersättning om hästen kommit bort genom olovligt förfogande.

1.1.1 Obduktion

Kostnader för obduktion inklusive transport och omhändertagande ersätts i de fall försäkringsbolaget begärt obduktion. Maximalt ersättningsbelopp för obduktionen är 500 euro.

1.1.2 Identifiering

I de fall hästen inte behöver obduceras ska du låta veterinär, Ålands Ömsesidigas skadereglerare eller person som utför nödslakt eller kadaverhämtning skriftligen intyga att de har sett samt identifierat den döda hästen. Intyget ska innehålla uppgifter om hästens namn, ras, färg samt en beskrivning av skadehändelsen. I undantagsfall får du låta två ojäviga vittnen utfärda intyget – du måste då kunna uppvisa fotodokumentation.

1.2 Förlorad Användbarhet ersätter hela livbeloppet då häst:

 • insjuknar eller skadas så allvarligt att den varaktigt förlorar sin användbarhet som rid- eller brukshäst. Skadan eller sjukdomen måste vara så allvarlig att vård eller fortsatt vård enligt veterinärmedicinsk expertis inte gör att hästen skulle kunna användas som rid eller brukshäst.

Hästen ska då avlivas.

Med varaktigt förlorad användbarhet som rid- eller brukshäst menas att hästen för all framtid förlorat sina förutsättning att utföra de moment som förekommer i de lättaste tävlingsklasserna.

1.3 Delersättning ersätter livbelopp över 1 500 euro då häst:

 • varaktigt förlorat sin användbarhet som rid- eller brukshäst, men kan leva vidare ur djurskyddssynpunkt
 • hästen ska då triangelmärkas enligt anvisningar från Ålands Ömsesidiga efter att besked om ersättning givits.

Försäkringstagaren måste skriftligen förbinda sig att varken själv eller låta någon annan använda hästen i träning eller tävling.

 Det är veterinärmedicinsk expertis som avgör om hästen ur djurskyddssynpunkt kan leva vi­dare.

1.4 Maximal Liv och Användbarhet ersätter inte då hästen:

Du kan inte få ersättning för häst som dött, avlivats eller dömts ut på grund av:

 • beteenderubbningar, lynnesfel, nymfomani eller andra ovanor
 • stelkramp, om hästen inte vaccinerats enligt rekommendationer i Fass Vet.
 • bristande eller upphörd avelsduglighet
 • oanvändbarhet av avelshygieniska skäl.

Du kan inte få ersättning för kostnader för:

 • avlivning, obduktion, destruktion, kremering eller nedgrävning; annat än i de fall som anges i punkt 1.1.1.

1.5 Självrisk

Livförsäkringen har ingen självrisk.

1.6 Karenstid

Försäkringen har en karenstid som är 20 dagar. För föl är karenstiden 8 dagar.

Hästen räknas som föl till och med utgången av det år den föddes. Karenstiden gäller även vid en utvidgning av försäkringsskyddet. Vid skador orsakade av yttre våld tillämpas ingen karenstid.

1.7 Utlandsvistelse

Den befintliga försäkringen gäller i högst 1 år, räknat från det datum hästen lämnade Norden då den befinner sig i följande länder, om inte annat skriftligen avtalats med oss: Belgien, Frankrike, Holland, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och Österrike.  

Den befintliga försäkringen gäller enligt villkoret för Begränsad Liv oavsett tidigare försäkringsform då hästen befinner sig i följande länder: Argentina, Canada, Chile, Cypern, Estland, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Spanien, Tjeckien, Ungern eller USA.

1.7.1 Om din häst vistas i annat land än någon av ovanstående länder, gäller din försäkring endast under förutsättning att det skriftligen har avtalats med Ålands Ömsesidiga.

1.7.2  Begränsningar: Din försäkring omfattar inte de fall när din häst blivit stulen eller försvunnit utanför Norden.

1.7.3 Vid skadeanmälan måste journaler, intyg och fakturor vara skrivna på engelska eller tyska.

2. Begränsad Liv

Denna livförsäkring kan tecknas för alla typer av hästar från 2:a levnadsdygnet till och med det kalenderår hästen fyller 15 år. Försäkringen upphör det kalenderår hästen fyller 23 år. Försäkringsbeloppet sänks med 20% per år, från och med det kalenderår hästen fyller 16 år, dock som lägst till 500 euro. Beloppet avrundas till närmaste 10-tal euro.

Försäkringen gäller för fall som inträffar inom Norden, vid vistelse utanför Norden gäller försäkringen i enlighet med punkt 2.5 Utlandsvistelse.

2.1 Livförsäkringen ersätter hela försäkrings­beloppet då häst:

 • insjuknar så svårt att den dör eller enligt veterinärmedicinsk expertis måste avlivas. Sjukdomen måste vara så allvarlig att vård eller fortsatt vård inte gör att hästen skulle kunnat leva vidare.
 • skadas så svårt att den dör eller enligt veterinärmedicinsk expertis måste avlivas i omedelbar anslutning till ett olycksfall. Skadan måste vara så allvarlig att vård eller fortsatt vård inte gör att hästen skulle kunna leva vidare.
 • försvunnit eller blivit stulen – gäller endast om hästen befunnit sig i Norden vid försvinnandet.

Försäkringen omfattar även brand.

2.2 Begränsad Liv ersätter inte för:

 • hältor, rörelsestörningar och ryggsjukdomar samt skelettsjukdomar i hals- och ryggkotpelare
 • skador på senor, gaffelband, ligament eller leder
 • kroniska luftvägssjukdomar och akutisering av dessa
 • frakturer/fissurer (sprickor) som har tecken på artrosförändringar eller försvagning (urkalkning/skleros).
 • beteenderubbningar, lynnesfel, nymfomani eller andra ovanor
 • stelkramp, om hästen inte vaccinerats enligt rekommendationer i FASS Vet.
 • nedsättning eller förlust av hästens användbarhet.

Ovanstående begränsningar gäller även om skadefallet skulle vara en följd av en annan ersättningsbar skada och även om hästen måste avlivas av djurskyddsskäl.

2.2.1 Obduktion

Kostnader för obduktion inklusive transport och omhändertagande ersätts i de fall försäkringsbolaget begärt obduktion. Maximalt ersättningsbelopp för obduktionen är 500 euro.

2.2.2 Identifiering

I de fall hästen inte behöver obduceras ska du låta veterinär, Ålands Ömsesidigas skadereglerare eller person som utför nödslakt eller kadaverhämtning skriftligen intyga att de har sett samt identifierat den döda hästen. Intyget ska innehålla uppgifter om hästens namn, ras, färg samt en beskrivning av skadehändelsen.

I undantagsfall får du låta två ojäviga vittnen utfärda intyget – du måste då kunna uppvisa fotodokumentation.

2.3 Självrisk

Livförsäkringen har ingen självrisk.

2.4 Karenstid

Försäkringen har en karenstid som är 20 dagar. För föl är karenstiden 8 dagar.

Hästen räknas som föl till och med utgången av det år den föddes. Karenstiden gäller även vid en utvidgning av försäkringsskyddet. Vid skador orsakade av yttre våld tillämpas ingen karenstid.

2.5 Utlandsvistelse

Den befintliga försäkringen gäller i högst 1 år, räknat från det datum hästen lämnade Norden då den befinner sig i följande länder, om inte annat skriftligen avtalats med oss: Argentina, Belgien, Canada, Chile, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Holland, Irland,Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland USA, Ungern eller Österrike.

2.5.1 Om din häst vistas i annat land än någon av ovanstående länder, gäller din försäkring endast under förutsättning att det skriftligen har avtalats med Ålands Ömsesidiga.

2.5.2 Begränsningar: Din försäkring omfattar inte i de fall när din häst blivit stulen eller försvunnit utanför Norden.

2.5.3 Vid skadeanmälan måste journaler, intyg och fakturor vara skrivna på engelska eller tyska.

3. Racing Liv och Användbarhet

Denna livförsäkring kan tecknas från andra levnadsdygnet för varmblodtravare, kallblodtravare och fullblod enligt följande: varmblodstravarston till och med 10 års ålder och 12 års ålder för hingstar och valacker. Kallblodstravare och fullblod till och med 15 års ålder.

Försäkringen tecknas senast när träning av trav eller galopp påbörjas. Travhästen anses påbörja sin träning vid den tidpunkt den vänjs vid sele. Galopphästen anses påbörja sin träning när den vänjs vid sadel. Försäkringen upphör det kalenderår hästen fyller 23 år.

Försäkringsbeloppet sänks med 20% per år, från och med det kalenderår hästen fyller 16 år, dock som lägst till 500 euro. Beloppet avrundas till närmaste 10-tal euro.

Försäkringen gäller för fall som inträffar inom Norden, vid vistelse utanför Norden gäller försäkringen i enlighet med punkt 3.7, Utlandsvistelse.

3.1 Livförsäkringen ersätter hela försäkrings­beloppet då häst:

 • insjuknar eller skadas så svårt att den dör eller enligt veterinärmedicinsk expertis måste avlivas. Skadan eller sjukdomen måste vara så allvarlig att vård eller fortsatt vård inte gör att hästen skulle kunnat leva vidare.
 • försvunnit eller blivit stulen – gäller endast om hästen befunnit sig i Norden vid försvinnandet.

Försäkringen omfattar även brand.

Vid försvunnen eller stulen häst, kan du få ersättning upp till fösäkringsbeloppet om din häst inte har återfunnits inom 3 månader. Försäkringstagaren måste snarast anmäla försvinnandet till polisen samt söka efter hästen och annonsera efter den i lokaltidningarna. Du kan inte få ersättning om hästen kommit bort genom olovligt förfogande.

3.2 Obduktion

Kostnader för obduktion inklusive transport och omhändertagande ersätts i de fall försäkringsbolaget begärt obduktionen. Maximalt ersättningsbelopp för obduktionen är då 500 euro.

3.2.1 Identifiering

I de fall hästen inte behöver obduceras ska du låta veterinär, Ålands Ömsesidigas skadereglerare eller person som utför nödslakt eller kadaverhämtning skriftligen intyga att de har sett samt identifierat den döda hästen. Intyget ska innehålla uppgifter om hästens namn, ras, färg samt en beskrivning av skadehändelsen.

I undantagsfall får du låta två ojäviga vittnen utfärda intyget – du måste då kunna uppvisa fotodokumentation.

3.3 Förlorad Användbarhet ersätter livbeloppet då häst:

Insjuknar eller skadas så allvarligt att den varaktigt förlorar sin användbarhet som trav-, galopp- eller montéhäst. Skadan eller sjukdomen måste vara så allvarlig att vård eller fortsatt vård efter fastställd diagnos inte gör att hästen skulle kunnat leva vidare enligt nedanstående lista:

 • sårskador
 • traumatiska frakturer/fissurer (sprickor) uppkomna i benvävnad som är fri från tecken på försvagning (urkalkning/skleros) eller tecken på artrosförändring
 • bakteriella ledinfektioner
 • fång, hovbroskförbening, hovbroskfistel, hovkräfta, hovböld, hovspricka, hornklyfta, hålvägg, dålig hornkvalitet, stålröta och hornpelare
 • osteochondros och ”övriga lösa benbitar” i kot- och hasled, för fullblod även i knäled. OBS! Detta gäller endast om hästen kontroll­röntgats utan anmärkning, tidigast utfört vid 9 månaders ålder
 • övriga utvecklingsrubbningar och medfödda fel som upptäcks efter att hästen varit försäkrad i Racing Liv minst i 9 månader
 • slinger och ataxi
 • ”transportsjuka”, lungsäcksinflammation eller purulent lunginflammation
 • kroniskt hjärtfel
 • frekvent återkommande kolikanfall och övriga sjukdomar i bukhålan utom gynekologiska sjukdomar
 • hudsjukdomar
 • ögonsjukdomar
 • bihåleinflammation
 • tumörsjukdomar
 • foderstrupsförstoppning
 • traumatiska muskelskador som uppkommit genom plötsligt yttre våld, omfattar dock inte skador i senor, leder, ledband och andra ligament.

Hästen ska då avlivas.

Med varaktigt förlorad användbarhet som trav-, galopp- eller montéhäst menas att hästen för all framtid inte längre har förutsättning att tränas eller tävlas i respektive gren.

3.3.1 Delersättning ersätter livbelopp över 1 500 euro då hästen:

 • varaktigt förlorat sin användbarhet som trav-, galopp- eller montéhäst enligt vissa diagnoser, se punkt 3.3, men kan leva vidare ur djurskyddssynpunkt.
 • hästen ska då triangelmärkas enligt anvisningar från Ålands Ömsesidiga efter att besked om ersättning givits.

3.3.2 Försäkringstagaren måste skriftligen förbinda sig att varken själv eller låta någon annan använda hästen i träning eller tävling.

3.3.3 Det är veterinärmedicinsk expertis som avgör om hästen ur djurskyddssynpunkt kan leva vidare.

3.4 Racing Liv och Användbarhet ersätter inte då hästen:

Du kan inte få ersättning för häst som dött, avlivats eller dömts ut på grund av:

 • beteenderubbningar, lynnesfel, nymfomani eller andra ovanor
 • stelkramp om hästen inte vaccinerats enligt rekommendationer i FASS Vet.
 • bristande eller upphörd avelsduglighet
 • avlivning eller oanvändbarhet av avelshygieniska skäl
 • andra diagnoser än det som angetts i punkt 3.3.

Du kan inte få ersättning för kostnader för:

 • avlivning, obduktion, destruktion, kremering eller nedgrävning; annat än i de fall som anges i punkt 1.1.1.

3.5 Självrisk

Livförsäkringen har ingen självrisk.

3.6 Karenstid

Försäkringen har en karenstid som är 20 dagar. För föl är karenstiden 8 dagar.

Hästen räknas som föl till och med utgången av det år den föddes. Karenstiden gäller även vid en utvidgning av försäkringsskyddet. Vid skador orsakade av yttre våld tillämpas ingen karenstid.

3.7 Utlandsvistelse

Den befintliga försäkringen gäller i högst 1 år, räknat från det datum hästen lämnade Norden då den befinner sig i följande länder, om inte annat skriftligen avtalats med oss: Belgien, Frankrike, Holland, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz, Storbitannien, Tyskland och Österrike.

3.7.1 Om din häst vistas i annat land än någon av ovanstående länder, gäller din försäkring endast under förutsättning att det skriftligen har avtalats med Ålands Ömsesidiga.

3.7.2 Begränsningar: Din försäkring omfattar inte de fall när din häst blivit stulen eller försvunnit utanför Norden.

3.7.3 Vid skadeanmälan måste journaler, intyg och fakturor vara skrivna på engelska eller tyska.

VETERINÄRVÅRDSFÖRSÄKRINGAR

4. Maximal Veterinärvård

Maximal Veterinärvård kan tecknas för alla typer av hästar från 2:a levnadsdygnet till och med det kalenderår hästen fyller 15 år, utom trav-, galopp- och montéhästar så länge de tränas för trav respektive galopp. Travhästen anses påbörja sin träning vid den tidpunkt den vänjs vid sele. Galopphästen anses påbörja sin träning när den vänjs vid sadel. Försäkringen gäller för fall som inträffar inom Norden, vid vistelse utanför Norden gäller försäkringen i enlighet med punkt 4.6, Utlandsvistelse.

4.1 Maximal Veterinärvård ersätter

Försäkringen ersätter kostnader för undersökning, behandling och vård på grund av sjukdom eller skada på din häst upp till 5 500 euro per försäkringsår. Undersökning, behandling och vård ska utföras av veterinär i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Medicin och förbandsmaterial som veterinären använder vid behandlingstillfällena ersätts av försäkringen. En noggrann specifikation av behandlings- och undersökningskostnaderna skall kunna redovisas vid ersättningsanspråk. För klinkbesök utanför Åland, enligt remiss från åländsk veterinär, ersätter försäkringen även kostnader för båtbiljett med högst 90 euro per behandlingstillfälle. Båtbiljetten ersätts utan självrisk.

4.2 Särskilda bestämmelser för vissa undersökning­ar och behandlingar

a) Tandvård

Du kan få ersättning för behandlingskostnader av rotspetsabcess och akut tandfraktur. Frakturen måste vara konstaterad genom röntgen.

b) Sjukbeslag

Du kan få ersättning med upp till 500 euro per försäkringsår för sjukbeslag, om behandlingen avser fång, hovbensostit, hovbensfraktur, hovbensfissur, hålvägg, hovböld, spiktramp, hornspricka eller traumatiska hovskador. Sjukbeslaget ersätts om arbetet utförs på hästklinik eller om veterinär remitterat arbetet till hovslagare i fält. Remissen ska bifogas vid ersättningsanspråk. OBS! Ringskor, kilsulor eller andra korri­gerings­beslag betraktas inte som sjukbeslag.

c) Benkorrigering

Du kan få ersättning upp till dess att hästen blir 1,5 år och behandlingen måste avse korrigering av senkontraktur, benaxelavvikelse eller bockhov.

d) MR­- och CT­- undersökningar (magnetresonans och datortomografi) och scintigrafi.

Du kan få ersättning endast efter förhandsbesked från Ålands Ömsesidigas skadereglerare.

Ålands Ömsesidiga har i särskilda fall rätt att hänvisa undersökning, behandling och vård till speciell veterinär.

4.2.1 Avlivning och destruktion

För hästar som också är livförsäkrade får du vid skadeutbetalningen även ersättning för nödslakts-, destruktions- och avlivningskostnader med upp till 500 euro, om avlivningsorsaken är en direkt följd av:

 • brand
 • explosion
 • blixtnedslag
 • trafikolycka
 • drunkning
 • snötryck
 • jordskalv/-skred
 • storm och/eller hagel
 • gas
 • vätskeutströmning
 • angrepp av varg, lo, björn, järv, örn
 • djurplågeri eller skadegörelse av någon utomstående person
 • el-fenomen (t.ex kortslutning, överslag eller överspänning).

4.2.2 Veterinärvård för föl

Föl vid sidan av sto försäkrat med tilläggsförsäkringen Avelsduglighet för sto och som dessutom har Maximal Veterinärvård, omfattas av denna veterinärvårdsförsäkring under 30 dagar efter fölningen. Om man dessförinnan tecknat en egen veterinärvårdsförsäkring på fölet kan försäkringstagaren välja att använda denna försäkring istället för stoets.

4.3 Självrisker och självriskperiod

Försäkringen har en grundsjälvrisk och en rörlig självrisk. Ålands Ömsesidiga gör avdrag för en grundsjälvrisk per självriskperiod.

Den rörliga självrisken dras från de kostnader som överstiger grundsjälvrisken. Vilken grundsjälvrisk och rörlig självrisk du har, framgår av ditt försäkringsbrev. Försäkringen har en självriskperiod om 125 dagar.

Självriskperioden räknar vi från de tidigast uppkomna kostnaderna för vilka du gör anspråk på ersättning.

4.3.1 Föl har samma självrisk som stoet.

4.4 Karenstid

Försäkringen har en karenstid som är 20 dagar. För föl är karenstiden 8 dagar. Hästen räknas som föl till och med utgången av det år den föddes.

Karenstiden gäller även vid en utvidgning av försäkringsskyddet. Vid skador orsakade av yttre våld tillämpas ingen karenstid.

4.5 Maximal Veterinärvård omfattar inte kostnader för:

 • förebyggande vård (t.ex. vaccinering, raspning av tänder, avmaskning etc.)
 • stelkramp, om hästen inte vaccinerats enligt rekommendationerna i Fass Vet
 • kastration eller klapphingstoperation
 • hovslageriarbete i annat syfte än sjukbeslag, se diagnoslista punkt 4.2 b)
 • beteenderubbningar, lynnesfel, nymfomani eller andra ovanor
 • undersökning eller behandling där avsikten är att få sto dräktigt, exempelvis provtagning, hormonbehandling, livmodersköljning eller allmän behandling
 • veterinärens resekostnader, transport av hästen eller andra resekostnader
 • djurläkemedel, receptbelagda eller utlämnade av veterinären
 • medicinskt foder
 • försäljningsvaror, t.ex. av veterinären ordinerade eller utlämnade produkter
 • jouravgifter och motsvarande kostnader, om det inte varit nödvändigt och medicinskt motiverat att ge hästen vård under jourtid
 • fakturerings-, intygsskrivning och likvärdiga kostnader
 • mervärdesskatt (moms) för den som är momsredovisningsskyldig
 • alternativbehandling, t.ex. akupunktur, kiropraktik, stötvågsterapi, laserbehandling och naturpreparat
 • avlivning, obduktion, destruktion, kremering eller nedgrävning i annat fall än vad som anges i punkt 4.1.2.

4.6 Utlandsvistelse

Den befintliga försäkringen gäller i högst 1 år, räknat från det datum hästen lämnade Norden då den befinner sig i följande länder, om inte annat skriftligen avtalats med oss: Belgien, Frankrike, Holland, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och Österrike.

Den befintliga försäkringen gäller enligt vill­koret för Begränsad i högst 1 år, oavsett tidigare försäkringsform då hästen befinner sig i följande länder: Argentina, Canada, Chile, Cypern, Estland, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Spanien, Tjeckien, Ungern och USA.

4.6.1 Om din häst vistas i annat land än någon av ovanstående länder, gäller din försäkring endast under förutsättning att det skriftligen har avtalats med Ålands Ömsesidiga.

4.6.2 Vid skadeanmälan måste journaler, intyg och fakturor vara skrivna på engelska eller tyska.

5. Begränsad Veterinärvård

Begränsad Veterinärvård kan tecknas för alla typer av hästar från 2:a levnadsdygnet till och med det kalenderår hästen fyller 15 år. Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar i Norden, vid vistelse utanför Norden gäller försäkringen i enlighet med punkt 5.6, Utlandsvistelse.

5.1 Begränsad Veterinärvård ersätter

Försäkringen ersätter kostnader för undersökning, behandling och vård på grund av nedanstående diagnostiserade sjukdomar eller skador på din häst upp till 5 500 euro per försäkringsår. Undersökning, behandling och vård ska utföras av veterinär i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Medicin och förbandsmaterial som veterinären använder vid behandlingstillfällena ersätts av försäkringen. En noggrann specifikation av behandlings- och undersökningskostnaderna skall kunna redovisas vid ersättningsanspråk. För klinkbesök utanför Åland, enligt remiss från åländsk veterinär; ersätter försäkringen även kostnader för båtbiljett med högst 90 euro per behandlingstillfälle. Båtbiljetten ersätts utan självrisk.

5.1.1 Försäkringen ersätter enligt följande diagnosti­serade sjukdomar eller skador:

 • traumatiska frakturer/fissurer uppkomna i benvävnad som är fri från tecken på artrosförändringar eller försvagning (urkalkning/ skleros)
 • akuta sårskador
 • kolik

5.1.2 Särskilda bestämmelser för vissa undersökning­ar och behandlingar

a) Tandvård

Du kan få ersättning för behandlingskostnader upp till 500 euro per försäkringsår för en akut tandfraktur. Frakturen måste vara konstaterad genom röntgen.

b) MR­- och CT- ­undersökningar (magnetresonans och datortomografi) och scintigrafi.

Du kan få ersättning endast efter förhandsbesked från Ålands Ömsesidigas skadereglerare.

5.1.3 Ålands Ömsesidiga har i särskilda fall rätt att hänvisa undersökning, behandling och vård till speciell veterinär.

5.2 Avlivning och destruktion

För hästar som också är livförsäkrade får du vid skadeutbetalningen även ersättning för nöd- slakts-, destruktions- och avlivningskostnader med upp till 500 euro, om avlivningsorsaken är en direkt följd av:

 • brand
 • explosion
 • blixtnedslag
 • trafikolycka
 • drunkning
 • snötryck
 • jordskalv/-skred
 • storm och/eller hagel
 • gas
 • vätskeutströmning
 • angrepp av varg, lo, björn, järv, örn
 • djurplågeri eller skadegörelse av någon utomstående person
 • el-fenomen (t.ex kortslutning, överslag eller överspänning).

5.3 Självrisker och självriskperiod

Försäkringen har en grundsjälvrisk och en rörlig självrisk. Ålands Ömsesidiga gör avdrag för en grundsjälvrisk per självriskperiod.

Den rörliga självrisken dras från de kostnader som överstiger grundsjälvrisken. Vilken grundsjälvrisk och rörlig självrisk du har, framgår av ditt försäkringsbrev. Försäkringen har en självriskperiod om 125 dagar.

Självriskperioden räknar vi från de tidigast uppkomna kostnaderna för vilka du gör anspråk på ersättning.

5.4 Karenstid

Försäkringen har en karenstid som är 20 dagar. För föl är karenstiden 8 dagar. Hästen räknas som föl till och med utgången av det år den föddes.

Karenstiden gäller även vid en utvidgning av försäkringsskyddet. Vid skador orsakade av yttre våld tillämpas ingen karenstid.

5.5 Begränsad Veterinärvård omfattar inte kostnader för:

 • förebyggande åtgärder (t.ex. vaccinering, raspning av tänder, avmaskning etc.)
 • stelkramp, om hästen inte vaccinerats enligt rekommendationerna i Fass Vet
 • kastration eller klapphingstoperation
 • MR- MRI- (magnetresonans) och CT- (datortomografi) undersökningar
 • tandvård, om det inte avser akut tandfraktur
 • beteenderubbningar, lynnesfel, nymfomani eller andra ovanor
 • veterinärens resekostnader, transport av hästen eller andra resekostnader
 • djurläkemedel, receptbelagda eller utlämnade av veterinären
 • medicinskt foder
 • försäljningsvaror, t.ex. av veterinären ordinerade eller utlämnade produkter
 • jouravgifter och motsvarande kostnader, om det inte varit nödvändigt och medicinskt motiverat att ge hästen vård under jourtid
 • fakturerings-, intygsskrivning och likvärdiga kostnader
 • mervärdesskatt (moms) för den som är momsredovisningsskyldig
 • alternativbehandling, t.ex. akupunktur, kiropraktik, stötvågsterapi, laserbehandling och naturpreparat 
 • avlivning, obduktion, destruktion, kremering eller nedgrävning i annat fall än vad som anges i punkt 5.2.

Försäkringen ersätter inte kostnader för undersökning och behandling av andra sjukdomar eller skador än de som näms i punkt 5.1.1 och 5.1.2.

5.6 Utlandsvistelse

Den befintliga försäkringen gäller i högst 1 år, räknat från det datum hästen lämnade Norden då den befinner sig i följande länder, om inte annat skriftligen avtalats med oss: Argentina, Belgien, Canada, Chile, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Holland, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA eller Österrike.

5.6.1 Om din häst vistas i annat land än någon av ovanstående länder, gäller din försäkring endast under förutsättning att det skriftligen har avtalats med Ålands Ömsesidiga.

5.6.2 Vid skadeanmälan måste journaler, intyg och fakturor vara skrivna på engelska eller tyska.

6. Racing Veterinärvård 

Racing Veterinärvård kan tecknas för varmblodstravare, kallblodstravare och fullblod enligt följande: Varmblodstravarston till och med 10 års ålder, 12 års ålder för hingstar och valacker. Kallblodstravare och fullblod till och med 15 års ålder oavsett kön. Försäkringen gäller för de försäkringsfall som inträffar i Norden, vid vistelse utanför Norden gäller försäkringen i enlighet med punkt 6.5, Utlandsvistelse.

6.1 Racing Veterinärvård ersätter

Försäkringen ersätter kostnader för undersökning, behandling och vård på grund av sjukdom eller skada på din häst upp till 5 500 euro per försäkringsår. Undersökning, behandling och vård ska utföras av veterinär i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Medicin och förbandsmaterial som veterinären använder vid behandlingstillfällena ersätts av försäkringen. En noggrann specifikation av behandlings- och undersökningskostnaderna skall kunna redovisas vid ersättningsanspråk. För klinkbesök utanför Åland, enligt remiss från åländsk veterinär; ersätter försäkringen även kostnader för båtbiljett med högst 90 euro per behandlingstillfälle. Båtbiljetten ersätts utan självrisk.

6.1.1 Försäkringen ersätter kostnader vid undersök­ning och behandling av nedanstående sjukdo­mar eller skador:

 • sårskador
 • traumatiska frakturer/fissurer (sprickor) uppkomna i benvävnad som är fri från tecken på försvagning (urkalkning/skleros) eller tecken på artrosförändring
 • traumatiska muskelskador som uppkommit genom plötsligt yttre våld.
  OBS! Omfattar inte skador på senor, leder, ledband, gaffelband eller andra ligament.
 • bakteriella ledinfektioner
 • fång, hovbroskförbening, hovbroskfistel, hovkräfta, hovböld, hovspricka, hornklyfta, hålvägg, dålig hornkvalitet, strålröta och hornpelare
 • osteochondros och ”övriga lösa benbitar” i kot- och hasled. För fullblod även i knäled.
  OBS! Detta gäller endast om hästen kontroll­röntgats utan anmärkning, tidigast utfört vid 9 månaders ålder.
 • övriga utvecklingsrubbningar och medfödda fel som upptäcks efter att hästen varit försäkrad i Racing Liv minst 9 månader
 • slinger och ataxi
 • ”transportsjuka”, lungsäcksinflammation eller purulent lunginflammation
 • kroniskt hjärtfel
 • frekvent återkommande kolikanfall och övriga sjukdomar i bukhålan, utom gynekologiska sjukdomar
 • komplikationer till kastration
 • foderstrupsförstoppning
 • hudsjukdomar
 • ögonsjukdomar
 • bihåleinflammation
 • tumörsjukdomar
 • provtagning och undersökning för bestämning av antikroppar/antikroppstitrar.

6.1.2 Särskilda bestämmelser för vissa under­sökningar och behandlingar

a) Tandvård

Du kan få ersättning för behandlingskostnader av rotspetsabcess och akut tandfraktur. Frakturen måste vara konstaterad genom röntgen.

b) Sjukbeslag

Du kan få ersättning med upp till 500 euro per försäkringsår för sjukbeslag, om behandlingen avser fång, hovbensostit, hovbensfraktur, hovbensfissur, hålvägg, hovböld, spiktramp, hornspricka eller traumatiska hovskador. Sjukbeslaget ersätts om arbetet utförs på hästklinik eller om veterinär remitterat arbetet till hovslagare i fält. Remissen ska bifogas vid ersättningsanspråk. OBS! Ringskor, kilsulor eller andra korri­ gerings­beslag betraktas inte som sjukbeslag.

c) Luftvägssjukdomar

Du kan endast få ersättning för behandling av ”transportsjuka”, lungsäcksinflammation eller purulent lunginflammation.

d) MR­- och CT­-undersökningar (magnetresonans och datortomografi) och scintigrafi.

Du kan få ersättning endast efter förhandsbesked från Ålands Ömsesidigas skadereglerare.

6.1.3 Ålands Ömsesidiga har i särskilda fall rätt att hänvisa undersökning, behandling och vård till speciell veterinär.

6.1.4 Veterinärvård för föl

Föl vid sidan av sto försäkrat med tilläggsförsäkringen Avelsduglighet för sto och som dessutom har Racing Veterinärvårdsförsäkring, omfattas av veterinärvårdsförsäkringen under 30 dagar efter fölningen. Om du dessförinnan tecknat en egen veterinärvårdsförsäkring på fölet kan försäkringstagaren välja att använda denna försäkring istället för stoets. För fölet gäller veterinärvårdsförsäkringen enligt villkoret för Maximal veterinärvård.

6.1.5 Avlivning och destruktion

För hästar som också är livförsäkrade får du vid skadeutbetalningen även ersättning för nödslakts-, destruktions- och avlivningskostnader med upp till 500 euro, om avlivningsorsaken är en direkt följd av:

 • brand
 • explosion
 • blixtnedslag
 • trafikolycka
 • drunkning
 • snötryck
 • jordskalv/-skred
 • storm och/eller hagel
 • gas
 • vätskeutströmning
 • angrepp av varg, lo, björn, järv, örn
 • djurplågeri eller skadegörelse av någon utomstående person
 • el-fenomen (t.ex kortslutning, överslag eller överspänning).

6.2 Självrisker och självriskperiod

Försäkringen har en grundsjälvrisk och en rörlig självrisk. Ålands Ömsesidiga gör avdrag för en grundsjälvrisk per självriskperiod.

Den rörliga självrisken dras från de kostnader som överstiger grundsjälvrisken. Vilken grundsjälvrisk och rörlig självrisk du har framgår av ditt försäkringsbrev. Försäkringen har en självriskperiod om 125 dagar.

Självriskperioden räknar vi från de tidigast uppkomna kostnaderna för vilka du gör anspråk på ersättning.

6.3 Karenstid

Försäkringen har en karenstid som är 20 dagar. För föl är karenstiden 8 dagar. Hästen räknas som föl till och med utgången av det år den föddes. 
Karenstiden gäller även vid en utvidgning av försäkringsskyddet.

Vid skador orsakade av yttre våld tillämpas ingen karenstid.

6.4 Racing Veterinärvård omfattar inte kostnader för:

 • hältor, rörelsestörningar, sjukdomar i bröst- och ländrygg
 • undersökning av senor, gaffelband eller andra ligament
 • förebyggande åtgärder (t.ex. vaccinering, raspning av tänder, avmaskning etc.)
 • stelkramp, om hästen inte vaccinerats enligt rekommendationerna i Fass Vet
 • kastration eller klapphingstoperation
 • hovslageriarbete i annat syfte än sjukbeslag, se diagnoslista punkt 6.1.2 b)
 • benkorrigering
 • tandvård, annat än det som anges i punkt 6.1.2 a)
 • beteenderubbningar, lynnesfel, nymfomani eller andra ovanor
 • undersökning eller behandling där avsikten är att få sto dräktigt, exempelvis provtagning, hormonbehandling, livmodersköljning eller allmän behandling
 • veterinärens resekostnader, transport av hästen eller andra resekostnader
 • djurläkemedel, receptbelagda eller utlämnade av veterinären
 • medicinskt foder
 • försäljningsvaror, t.ex. av veterinären ordinerade eller utlämnade produkter
 • jouravgifter och motsvarande kostnader, om det inte varit nödvändigt och medicinskt motiverat att ge hästen vård under jourtid
 • fakturerings-, intygsskrivning och likvärdiga kostnader
 • mervärdesskatt (moms) för den som är momsredovisningsskyldig
 • alternativbehandling, t.ex. akupunktur, kiropraktik, stötvågsterapi, laserbehandling och naturpreparat
 • sjukdom eller skada som uppkommit genom bristande omvårdnad
 • avlivning, obduktion, destruktion, kremering eller nedgrävning i annat fall än vad som anges i punkt 6.1.5.

6.5 Utlandsvistelse

Den befintliga försäkringen gäller i högst 1 år, räknat från det datum hästen lämnade Norden då den befinner sig i följande länder, om inte annat skriftligen avtalats med oss: Belgien, Frankrike, Holland, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och Österrike.  

6.5.1 Om din häst vistas i annat land än någon av ovanstående länder, gäller din försäkring endast under förutsättning att det skriftligen har avtalats med Ålands Ömsesidiga.

6.5.2 Vid skadeanmälan måste journaler, intyg och fakturor vara skrivna på engelska eller tyska.

TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR

7. Utökad Veterinärvård

Denna försäkring kan endast tecknas som ett tillägg till Maximal, Begränsad och Racing Veterinärvårdsförsäkring och innebär att respektive veterinärvårdsförsäkring utökas att omfatta kostnader enligt nedanstående punkt 7.1. Högsta ersättning per försäkringsår utökas till 11 000 euro. Försäkringens omfattning, självrisk och ersättningsregler bestäms av den grundläggande veterinärvårdsförsäkringen (Maximal, Begränsad eller Racing). Försäkringen kan inte tecknas separat.

7.1 Utökad Veterinärvård omfattar kostnader för:

Läkemedel
Djurläkemedel som är receptbelagd enligt Fass Vet, av veterinär ordinerad eller utlämnad.

Veterinärens resor
Du kan få ersättning med upp till 110 euro per behandlingstillfälle för dina kostnader för veterinärens resor i samband med att denne undersöker eller behandlar din häst.

Djurambulans
Djurambulans, i de fall det med hänsyn till sjukdomen/skadans omfattning av veterinärmedicinska skäl varit nödvändigt att använda sådan.

Avlivning och destruktion
Kostnader för nödslakt, avlivning och destruktion av din häst om detta enligt veterinärmedicinsk expertis varit medicinskt motiverat, dock högst upp till 500 euro. Separat kremering ersätts inte.

7.2 Utökad veterinärvård gäller inte för:

 • kostnader för skadefall som förelegat (påbörjats) när tilläggsförsäkringen trädde i kraft, det vill säga inte heller för dolda fel oavsett när felet först kunnat iakttas
 • övriga punkter enligt villkoret för Maximal, Begränsad eller Racing Veterinärvård.

8. Avelsduglighet för sto

Denna försäkring kan endast tecknas som ett tillägg till Maximal, Begränsad och Racing Liv och kan tecknas för sto som har flera användningsområden. Tilläggsförsäkringen kan tecknas från det att stoet fyllt 3 år och till och med det kalenderår stoet fyller 18 år och upphör sedan det kalen-derår stoet fyller 21 år.

Försäkringen kan inte tecknas separat.

8.1 Avelsduglighet för sto ersätter

Försäkringen ersätter hela försäkringsbeloppet då sto enligt veterinärmedicinsk expertis, trots adekvat veterinärbehandling varaktigt förlorat sin användbarhet som avelssto efter fastställd diagnos enligt nedanstående diagnoslista:

 • traumatiska betäcknings- och förlossningsskador i livmoder och vagina
 • livmoderomvridning
 • hyperlipemi/-lipidemi
 • felläge
 • förlossningsorsakade nervskador i bäckenregionen
 • bäckenfraktur
 • tumörsjukdomar
 • sårskador
 • traumatiska frakturer/fissurer som är fria från tecken på artrosförändringar
 • slinger och ataxi
 • frekvent återkommande kolikanfall och övriga sjukdomar i bukhålan
 • bihåleinflammation
 • ”transportsjuka”, lungsäcksinflammation och purulent lunginflammation
 • kroniskt hjärtfel
 • fång, hovbroskförbening, hovbroskfistel, hovkräfta, hovböld, hornspricka, hornklyfta, hålvägg, dålig hornkvalitet, strålröta och hornpelare
 • kronisk edometrit. Stoet ska efter att försäkringen tecknades ha haft minst två föl. Därefter ska stoet ha inseminerats med färsk sperma/färsk transportsperma alternativt naturlig betäckning med fertil hingst under minst två säsonger. Högsta ersättningen är 10 000 euro.

8.1.1 Särskilda villkor

Om sto eller foster/föl dör eller måste avlivas gäller följande:

a) Obduktion

Du måste låta obducera stoet och/eller fölet om det har dött eller avlivats utan att den bakomliggande sjukdomen eller skadeorsaken har kunnat fastställas.

Du måste kontakta Ålands Ömsesidiga för en bedömning. Du behöver inte låta obducera häs­ten om vi medger undantag.

Du kan få ersättning med upp till 500 euro för dina kostnader för obduktion samt transport av hästen till obduktionen, när det är försäkringsbolaget som begärt obduktionen.

b) Identifiering

I de fall stoet och/eller fölet inte behöver obduceras ska du låta veterinär, Ålands Ömsesidigas skadereglerare eller person som utför nödslakt eller kadaverhämtning skriftligen intyga att de har sett samt identifierat den döda hästen. Intyget ska innehålla uppgifter om hästens namn, ras, färg samt en beskrivning av skadehändelsen. I undantagsfall får du låta två ojäviga vittnen utfärda intyget, du måste då kunna uppvisa fotodokumentation.

8.2 Delersättning

Om stoets avelsduglighet varaktigt har förlorats enligt punkt 8.1, men stoet kan leva vidare ur djurskyddssynpunkt, kan du som försäkringstagare istället välja delersättning. Då ersätts den del av försäkringsbeloppet som överstiger 1 500 euro. Överlåts hästen till annan person, föreligger det försäkringstagaren att informera om att livförsäkringen har ersatts. Du måste skriftligen förbinda dig att varken själv eller låta någon annan använda stoet i avel.

8.3 Förlorat foster/föl

Du kan få ersättning för dina kostnader för betäckningen av stoet, med upp till 10% av stoets försäkringsbelopp dock högst 500 euro om ett foster/föl förlorats genom någon av nedanstående händelser:

 • Bevisad kastning eller till följd av förlossningskomplikationer efter 41:a dräktighetsdagen.
 • Till följd av att stoet insjuknar eller skadas så allvarligt efter 41:a dräktighetsdagen att fölet dör eller enligt veterinärmedicinsk expertis måste avlivas.
 • Om föl insjuknar eller skadas så allvarligt att det dör eller måste avlivas inom dess 30:e levnadsdag på grund av skada, sjukdom eller medfött fel.
 • Resorbering (uteblivet föl) om stoet bevisligen befunnits dräktig under försäkringsperioden genom en dräktighetsundersökning utförd enligt följande:
  • En ultraljudsundersökning utförd tidigast på 40:e dräktighetsdagen.
  • Manuell dräktighetsundersökning tidigast på 90:e dräktighetsdagen.
  • Blodprovsundersökning utförd tidigast på 110:e dräktighetsdagen och halten östronsulfat överstiger 75 nM per liter.

8.3.1 Du kan inte få ersättning för förlorat foster/föl:

 • Om fölet omfattas av annan enskild liv- och/eller användbarhetsförsäkring.
 • Vid flerbörd i de fall något föl överlever.
 • Om stoet dör eller avlivas på grund av skadefall som förelegat före försäkringens tecknande.
 • Om stoet vid betäckningstillfället var under 3 år eller över 20 år.

8.3.2 Ersättning för förlorat foster/föl utbetals en­ dast 2 gånger under stoets livstid. Denna be­gränsning gäller inte om fölet dör eller måste avlivas på grund av skadefall orsakade av plöts­ligt yttre våld.

8.4 Veterinärvård för föl

Föl vid sidan av sto försäkrat med tilläggsförsäkringen Avelsduglighet för sto och som dessutom har Maximal, Begränsad eller Racing Veterinärvård, omfattas av veterinärvårdsförsäkringen under 30 dagar efter fölningen. Om du dessförinnan tecknat en egen försäkring på fölet kan försäkringstagaren välja att använda denna försäkring istället för stoets. För fölet gäller veterinärvårdsförsäkringen enligt villkoret för Maximal veterinärvård.

8.5 Extra

Avkomma till sto försäkrat i Avelsduglighet kan få ett försäkringsskydd enligt Extra, se punkt 11.

8.6 Avelsduglighet för sto gäller inte för

Du kan inte få ersättning:

 • Om försäkringsfallet omfattas och ersätts ur en livförsäkring för stoet, då betalas endast ersättning ur livförsäkringen
 • Försäkringsbeloppet kan inte överstiga livförsäkringsbeloppet.
 • För kostnader för avlivning, destruktion, kremering eller nedgrävning.
 • Om stoet förlorat sin användbarhet till följd av:
  • beteenderubbningar, lynnesfel, nymfomani eller andra ovanor
  • stelkramp om stoet inte varit vaccinerat enligt rekommendationer  i Fass Vet
 • Avlivning eller oanvändbarhet av avelshygieniska skäl.

Undantagen gäller även om hästen måste slaktas av djurskyddsskäl.

8.7 Karenstid och självrisker

Försäkringen har en karenstid som är 20 dagar. Karenstiden gäller vid nyteckning och vid en utvidgning av försäkringsskyddet. Vid skador orsakade av yttre våld tillämpas ingen karenstid. Försäkringen har ingen självrisk.

8.8 Utlandsvistelse

Den befintliga försäkringen gäller i högst 1 år, räknat från det datum hästen lämnade Norden då den befinner sig i följande länder, om inte annat skriftligen avtalats med oss: Belgien, Frankrike, Holland, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och Österrike.  

8.8.1 Om din häst vistas i annat land än någon av ovanstående länder, gäller din försäkring endast under förutsättning att det skriftligen har avtalats med Ålands Ömsesidiga.

8.8.2 Begränsningar: Din försäkring omfattar inte i de fall när din häst blivit stulen eller försvunnit utanför Norden.

8.8.3 Vid skadeanmälan måste journaler, intyg och fakturor vara skrivna på engelska eller tyska.

9. Avelsduglighet för hingst

Denna försäkring kan endast tecknas som ett tillägg till Maximal, Begränsad och Racing Liv och kan tecknas för avelsvärderad hingst som uppfyller de krav som respektive avelsorganisation beslutat och som bevisligen varit avelsduglig. Tilläggsförsäkringen kan teck-nas från det att hingsten blivit avelsvärderad och till och med det kalenderår hingsten fyller 18 år och upphör sedan det kalenderår hingsten fyller 21 år.

Försäkringen kan inte tecknas separat.

9.1 Avelsduglighet för hingst ersätter

Du kan få ersättning med upp till försäkringsbeloppet då din hingst varaktigt förlorar sin avelsduglighet på grund av sjukdom eller skada. Hingsten måste ha insjuknat eller skadats så allvarligt att vård eller fortsatt vård enligt veterinärmedicinsk expertis inte skulle leda till att hingsten skulle kunna användas i avel.

 • Hingsten ska ha betäckt minst 15 ston senaste året och stona måste varit friska samt i åldern 3 till 18 år.
 • Hingsten måste vara bevisat avelsduglig och uppfylla de krav som respektive avelsorganisation har beslutat.
 • Saknas avkommor, erfordras veterinärintyg över hingstens betäckningsförmåga och spermabild.

9.1.1 För bristande fertilitet kan ersättning betalas när hingsten, efter två efter varandra följande betäckningssäsonger, har bevisad nedsatt fertilitet.

9.2 Du kan få ersättning med:

 • hela försäkringsbeloppet vid fullständig förlorad avelsoduglighet
 • 75% av försäkringsbeloppet vid dräktighetsprocent som uppgår till högst 10%
 • 50% av försäkringsbeloppet vid dräktighetsprocent som överstiger 10%, men är mer än 35%.

9.2.1 Om ersättning betalas och hingsten inte avlivas ska du som försäkringstagare skriftligen förbinda dig att varken själv eller låta någon annan använda hingsten i avel. Vid överlåtelse av hingsten är du som försäkringstagare skyldig att informera den nya ägaren om överenskommelsen med försäkringsbolaget.

9.3 När hästen dör eller avlivas gäller följande:

a) Obduktion

Du måste låta obducera hingsten om den har dött eller avlivats utan att den bakomliggande sjukdoms- eller skadeorsaken har kunnat fastställas.

Du måste kontakta Ålands Ömsesidiga för en bedömning. Du behöver inte låta obducera hästen om vi medger undantag.

Du kan få ersättning med upp till 500 euro för dina kostnader för obduktion samt transport av hästen till obduktionen, när det är försäkringsbolaget som begärt obduktionen.

b) Identifiering

I de fall hingsten inte behöver obduceras ska du låta veterinär, Ålands Ömsesidigas skadereglerare eller person som utför nödslakt eller kadaverhämtning skriftligen intyga att de har sett samt identifierat den döda hästen. Intyget ska innehålla uppgifter om hästens namn, ras, färg samt en beskrivning av skadehändelsen.

I undantagsfall får du låta två ojäviga vittnen utfärda intyget – du måste då kunna uppvisa fotodokumentation.

9.4 Avelsduglighet för hingst gäller inte för

Du kan inte få ersättning:

 • Om försäkringsfallet omfattas och ersätts ur en livförsäkring för hingsten, då betalas endast ersättning ur livförsäkringen.
 • Försäkringsbeloppet kan inte överstiga livförsäkringsbeloppet.
 • För kostnader för avlivning, destruktion, kremering eller nedgrävning.
 • Om hingsten förlorat sin användbarhet till följd av:
  • beteenderubbningar, lynnesfel, nymfomani eller andra ovanor.
  • stelkramp om higsten inte varit vaccinerat enligt rekommendationer i Fass Vet.
 • Avlivning eller oanvändbarhet av avelshygieniska skäl.

Undantagen gäller även om hästen måste slak­tas av djurskyddsskäl.

9.4.1 Vid ersättning för förlorad avelsduglighet för hingst övergår äganderätten av eventuell fru­sen sperma, rättigheter och ersättningskrav som finns mot tredje part till Ålands Ömsesi­diga.

9.5 Karenstid och självrisker

Försäkringen har en karenstid som är 20 dagar. Karenstiden gäller vid nyteckning och vid en utvidgning av försäkringsskyddet. Vid skador orsakade av yttre våld tillämpas ingen karenstid. Försäkringen har ingen självrisk.

9.6 Utlandsvistelse

Den befintliga försäkringen gäller i högst 1 år, räknat från det datum hästen lämnade Norden då den befinner sig i följande länder, om inte annat skriftligen avtalats med oss: Belgien, Frankrike, Holland, Irland, Leichtenstein, Luxemburg, Schweiz, Storbitannien, Tyskland och Österrike.

9.6.1 Om din häst vistas i annat land än någon av ovanstående länder, gäller din försäkring endast under förutsättning att det skriftligen har avtalats med Ålands Ömsesidiga.

9.6.2 Begränsningar: Din försäkring omfattar inte de fall när din häst blivit stulen eller försvunnit utanför Norden.

9.6.3 Vid skadeanmälan måste journaler, intyg och fakturor vara skrivna på engelska eller tyska.

10. Foster- och Fölskydd

Denna försäkring kan tecknas även om stoet inte har någon försäkring hos Ålands Ömsesidiga eller som ett tillägg till Maximal, Begränsad, Racing Liv och eller till Katastrof och kan tecknas för sto som har flera användningsområden. Försäkringen kan tecknas från det att stoet fyllt 3 år och till det kalenderår stoet fyller 18 år, skyddet kan tecknas från 40:e dräktighetsdagen fram till 30 dagar före beräknad fölning.

Försäkringen gäller endast försäkringsfall som inträffar på Åland/Finland eller i Sverige.

10.1 Foster­ och fölskyddet omfattar och ersätter

Försäkringen gäller för foster eller föl till det sto som står angivet i försäkringsbrevet. Försäkringsbeloppet ska motsvara erlagda kostnader för betäckningen.

Med kostnader för betäckning avses summan av:

 • boknings-, språng- och seminavgifter
 • avgift vid konstaterad dräktighet
 • uppstallningskostnad för stoet under betäckningsperioden med högst upp till 10 euro per dygn.

10.1.1 Livförsäkring under dräktigheten

Du kan få ersättning med upp till försäkringsbeloppet om ett foster/föl förloras till följd av:

 • bevisad kastning eller till följd av förlossningskomplikationer efter 41:a dräktighetsdagen
 • till följd av att stoet insjuknar eller skadas så allvarligt efter 41:a dräktighetsdagen att fölet dör eller enligt veterinärmedicinsk expertis måste avlivas
 • resorbering (uteblivet föl) om stoet bevisligen befunnits dräktig under försäkringsperioden genom en dräktighetsundersökning utförd enligt följande:

a) En ultraljudsundersökning utförd tidigast på 40:e dräktighetsdagen.

b) Manuell dräktighetsundersökning tidigast på 90:e dräktighetsdagen.

c) Blodprovsundersökning utförd tidigast på 110:e dräktighetsdagen och halten östronsulfat överstiger 75 nM per liter.

10.1.2 Livförsäkring efter födelsen

Du kan få ersättning med upp till försäkringsbeloppet om ett foster/föl förloras till följd av:

 • om föl insjuknar eller skadas så allvarligt att det dör eller måste avlivas inom dess 30:e levnadsdag på grund av skada, sjukdom eller medfött fel.

10.2 Särskilda villkor

Om sto eller foster/föl dör eller måste avlivas gäller följande:

a) Obduktion

Du måste låta obducera stoet och/eller fölet om det har dött eller avlivats utan att den bakomliggande sjukdomen eller skadeorsaken har kunnat fastställas.

Du måste kontakta Ålands Ömsesidiga för en bedömning. Du behöver inte låta obducera häs­ten om vi medger undantag.

Du kan få ersättning med upp till 500 euro för dina kostnader för obduktion samt transport av hästen till obduktionen, när det är försäkringsbolaget som begärt obduktionen.

b) Identifiering 

I de fall stoet och/eller fölet inte behöver obduceras ska du låta veterinär, Ålands Ömsesidigas skadereglerare eller person som utför nödslakt eller kadaverhämtning skriftligen intyga att de har sett samt identifierat den döda hästen. Intyget ska innehålla uppgifter om hästens namn, ras, färg samt en beskrivning av skadehändelsen. I undantagsfall får du låta två ojäviga vittnen utfärda intyget – du måste då kunna uppvisa fotodokumentation.

c) Ålands Ömsesidiga kan medge avlivning och betala ut liversättning utan att veterinär har försökt rädda hästen genom vedertagen behandling. Detta gäller om det är uppenbart att en ersättning ur veterinärvårdsförsäkringen skulle överstiga försäkringsbeloppet i livförsäkringen. Du måste kontakta oss för en bedömning.

10.3 Veterinärvård för föl

Du kan få ersättning med upp till 11 000 euro för dina kostnader när en veterinär undersöker, behandlar eller vårdar ditt föl för en sjukdom eller skada inom dess 30:e levnadsdag.

För nedanstående behandlingar gäller följande:

a) Tandvård

Du kan få ersättning för behandlingskostnader av rotspetsabcess och akut tandfraktur. Frakturen måste vara konstaterad genom röntgen.

b) Sjukbeslag

Du kan få ersättning med upp till 500 euro per försäkringsår för sjukbeslagskostnader, om behandlingen avser fång, hovbensostit, hovbensfraktur, hovbensfissur, hålvägg, hovböld, spiktramp, hornspricka eller traumatiska hovskador. Sjukbeslagen ersätts om arbetet utförs på hästklinik eller om veterinär remitterat arbetet till hovslagare i fält. Remissen ska bifogas vid ersättningsanspråk. OBS! Ringskor, kilsulor eller andra korrigeringsbeslag betraktas inte som sjukbeslag.

c) Benkorrigering

Behandlingen måste avse korrigering av senkontraktur, benaxelavvikelse eller bockhov.

d) MR­- och CT-­undersökningar (magnetresonans och datortomografi) och scintigrafi.

Du kan få ersättning endast efter förhandsbesked från Ålands Ömsesidigas skadereglerare.

10.3.1 Ålands Ömsesidiga har i särskilda fall rätt att hänvisa undersökning, behandling och vård till speciell veterinär.

10.4 Läkemedel

Du kan få ersättning för dina kostnader för receptbelagda djurläkemedel vilka är receptbelagd enligt Fass Vet och som veterinären ordinerar eller utlämnar i samband med att denne undersöker eller behandlar fölet inom dess 30:e levnadsdag.

10.5 Djurambulans

Du kan få ersättning för dina kostnader för transport av fölet med djurambulans inom dess 30:e levnadsdag, när det enligt veterinärmedicinsk expertis har varit nödvändigt att anlita ambulansen.

10.6 Avlivning och destruktion

Du kan få ersättning med upp till 500 euro för dina kostnader för nödslakt, avlivning och destruktion av fölet inom dess 30:e levnadsdag.

10.7 Karenstid och självrisker

Försäkringen har ingen karenstid. För punkt 10.2 gäller dock en karenstid som är 20 dagar i de fall fölet förloras till följd av skada på stoet. Detta gäller inte skador som är orsakade av yttre våld. Försäkringen har ingen självrisk vid livskadeutbetalning.

Vid ersättning för veterinärkostnader har försäkringen en grundsjälvrisk och en rörlig självrisk. Grundsjälvrisken är 200 euro och den rörliga självrisken är 20% av de kostnader som överstiger grundsjälvrisken.

10.8 Foster- och fölskydd ersätter inte:

 • om fölet omfattas av annan enskild liv- och/eller användbarhetsförsäkring
 • vid flerbörd i de fall något föl överlever
 • om stoet dör eller avlivas på grund av skadefall som förelegat före försäkringens tecknande
 • om stoet vid betäckningstillfället var under 3 år eller över 20 år
 • om det under stoets livstid betalats ersättning två gånger,denna begränsning gäller inte om föl dör eller nåste avlivas på grund av skadefall orsakade av yttre våld.

10.8.1 Du kan inte få ersättning för veterinär­kostnader till följd av:

 • förebyggande vård (t.ex. vaccinering, avmaskning etc.)
 • stelkramp, om hästen inte vaccinerats enligt rekommendationerna i Fass Vet
 • kastration eller klapphingstoperation
 • hovslageriarbete i annat syfte än sjukbeslag, se diagnoslista punkt 10.3 b)
 • tandvård, om det inte avser akut tandfraktur
 • beteenderubbningar, lynnesfel, nymfomani eller andra ovanor
 • medicinskt foder
 • försäljningsvaror, t.ex. av veterinären ordinerade eller utlämnade produkter
 • jouravgifter och motsvarande kostnader, om det inte varit nödvändigt och medicinskt motiverat att ge hästen vård under jourtid
 • fakturerings-, intygsskrivning och likvärdiga kostnader
 • mervärdesskatt (moms) för den som är momsredovisningsskyldig
 • alternativbehandling, t.ex. akupunktur, kiropraktik, stötvågsterapi, laserbehandling och naturpreparat
 • transport av fölet eller andra resor
 • separat kremering.

11. Extra

Extra ingår för den häst som inom 30 dagars ålder försäkras i Maximal Liv och Användbarhet samt Maximal Veteriärvårdsförsäkring. Försäkringen kvarstår utan avbrott hela hästens liv om inte Maximal Liv-och Veterinärvårdsförsäkringen bryts.

11.1 Dolda fel

Försäkringen gäller för dolda fel.

Med dolda fel avses: 

 • En medfödd eller senare förvärvad sjukdom/skada som hästen inte visat symtom på tidigare eller som inte kunnat upptäckas före försäkringstiden eller före en utvidgning av försäkringsskyddet.
 • Det dolda felet ska vara en skada eller sjukdom som i övrigt omfattas av villkoret för Maximal.

NOTERA! Ett fel som borde ha upptäckts vid en ordinär veterinärbesiktning före försäkringstiden eller under karenstiden är inte att anse som ett dolt fel.

11.2 Begränsningar i Extra

Försäkringen har samma begränsningar som Maximal försäkringar.

11.3 Självrisker

Försäkringen har samma självrisker som Maximal Veterinärvårdsförsäkring.

ÖVRIGA FÖRSÄKRINGAR

12. Veteran

Denna försäkring kan endast tecknas för alla hästar i åldern 16–21 år. Försäkringen innehåller en livförsäkring och veterinärvårdsförsäkring enligt villkoren för Katastrof Livförsäkring och Begränsad Utökad Veterinärvård.

Försäkringarna kan inte tecknas separat och gäller för försäkringsfall som inträffar i Norden. Vid vistelse utanför Norden gäller försäkringen endast under förutsättning att det skriftligen avtalats med försäkringsbolaget.

12.1 Livförsäkring

Livförsäkringen gäller enligt villkoret för Katastrof Livförsäkring. Du kan få ersättning om din häst dör eller skadas så allvarligt att den enligt veterinärmedicinsk expertis måste avlivas till följd av:

 • brand
 • explosion
 • blixtnedslag
 • trafikolycka
 • drunkning
 • snötryck
 • jordskalv/-skred
 • storm och/eller hagel
 • gas
 • vätskeutströmning
 • angrepp av varg, björn, lo, järv och örn
 • djurplågeri eller skadegörelse av någon utomstående person
 • el-fenomen (t.ex. kortslutning, överslag eller överspänning).

12.1.1 Om hästen dör eller måste avlivas gäller föl­jande:

a) Obduktion

Du måste låta obducera hästen om det har dött eller avlivats utan att den bakomliggande sjukdom eller skadeorsaken har kunnat fastställas.

Du måste kontakta Ålands Ömsesidiga för en bedömning. Du behöver inte låta obducera hästen om vi medger undantag.

Du kan få ersättning med upp till 500 euro för dina kostnader för obduktion samt transport av hästen till obduktionen, när det är försäkringsbolaget som begärt obduktionen.

b) Identifiering

I de fall hästen inte behöver obduceras ska du låta veterinär, Ålands Ömsesidigas skadereglerare eller person som utför nödslakt eller kadaverhämtning skriftligen intyga att de har sett samt identifierat den döda hästen. Intyget ska innehålla uppgifter om hästens namn, ras, färg samt en beskrivning av skadehändelsen.

I undantagsfall får du låta två ojäviga vittnen utfärda intyget – du måste då kunna uppvisa fotodokumentation.

12.1.2 Livförsäkringsbeloppet sänks med 20% per år, dock som lägst till 500 euro. Beloppet avrundas till närmsta 10-tal euro.

12.2 Veterinärvårdsförsäkring

Veterinärvårdsförsäkringen gäller enligt vilkoret för Begränsad Utökad Veterinärvård, dock kan du få ersättning med högst upp till 5 500 euro per försäkringsår när du låter veterinär undersöka, behandla och vårda din häst enligt följade diagnoslista:

 • traumatiska frakturer/fissurer uppkomna i benvävnad som är fri från tecken på artrosförändringar eller försvagning (urkalkning/skleros)
 • akuta sårskador
 • kolik
 • djurläkemedel som är receptbelagd enligt Fass Vet, av veterinär ordinerad eller utlämnad
 • veterinärens resekostnader inom Norden som är upptagna på veterinärvårdskvittot, dock högst 110 euro per behandlingstillfälle
 • djurambulans, i de fall det med hänsyn till sjukdomen/skadans omfattning av veterinärmedicinska skäl varit nödvändigt att använda sådan
 • kostnader för nödslakt, avlivning och destruktion av din häst om detta varit medicinskt motiverat enligt veterinärmedicinsk expertis, dock högst upp till 500 euro. Separat kremering ersätts inte.

12.2.1 Särskilda bestämmelser för vissa undersökning­ar och behandlingar

a) Tandvård

Du kan få ersättning för behandlingskostnader upp till 500 euro per försäkringsår för en akut tandfraktur. Frakturen måste vara konstaterad genom röntgen.

b) MR­- och CT-­undersökningar (magnetresonans och datortomografi) och scintigrafi.

Du kan få ersättning endast efter förhandsbesked från Ålands Ömsesidigas skadereglerare.

12.2.2 Ålands Ömsesidiga har i särskilda fall rätt att hänvisa undersökning, behandling och vård till speciell veterinär.

12.3 Självrisker och självriskperiod

Försäkringen har en grundsjälvrisk och en rörlig självrisk. Ålands Ömsesidiga gör avdrag för en grundsjälvrisk per självriskperiod.

Den rörliga självrisken dras från de kostnader som överstiger grundsjälvrisken. Vilken grundsjälvrisk och rörlig självrisk du har framgår av ditt försäkringsbrev. Försäkringen har en självriskperiod om 125 dagar.

Självriskperioden räknar vi från de tidigast uppkomna kostnaderna för vilka du gör anspråk på ersättning.

13. Katastrof

Katastrof innehåller både en livförsäkring- och veterinärvårdsförsäkring som kan tecknas för alla typer av hästar och ålder. Försäkringarna kan inte tecknas separat. Livförsäkringsbeloppet sänks med 20% per år från och med det kalenderår hästen fyller 16 år, dock som lägst till 500 euro. Beloppet avrundas till närmsta 10-tal euro.

13.1 Livförsäkring

Livförsäkringen ersätter hela försäkringsbeloppet om din häst dör eller skadas så allvarligt att den enligt veterinärmedicinsk expertis måste avlivas till följd av:

 • brand
 • explosion
 • blixtnedslag
 • trafikolycka
 • drunkning
 • snötryck
 • jordskalv/-skred
 • storm och/eller hagel
 • gas
 • vätskeutströmning
 • angrepp av varg, björn, lo, järv och örn
 • djurplågeri eller skadegörelse av någon utomstående person
 • el-fenomen (t.ex. kortslutning, överslag eller överspänning).

13.1.1 Om hästen dör eller måste avlivas gäller föl­jande:

a) Obduktion

Du måste låta obducera hästen om den har dött eller avlivats utan att den bakomliggande sjukdomen eller skadeorsaken har kunnat fastställas.

Du måste kontakta Ålands Ömsesidiga för en bedömning. Du behöver inte låta obducera häs­ten om vi medger undantag.

Du kan få ersättning med upp till 500 euro för dina kostnader för obduktion samt transport av hästen till obduktionen, när det är försäkringsbolaget som begärt obduktionen.

b) Identifiering

I de fall hästen inte behöver obduceras ska du låta veterinär, Ålands Ömsesidigas skadereglerare eller person som utför nödslakt eller kadaverhämtning skriftligen intyga att de har sett samt identifierat den döda hästen. Intyget ska innehålla uppgifter om hästens namn, ras, färg samt en beskrivning av skadehändelsen. I undantagsfall får du låta två ojäviga vittnen utfärda intyget – du måste då kunna uppvisa fotodokumentation.

13.2 Förlorad Användbarhet

Du kan få ersättning med som mest upp till 20 000 euro om din häst skadas så allvarligt att den varaktigt förlorar sin användbarhet som rid-, bruks-, trav-, galopp- eller montéhäst. Hästen måste ha skadats så allvarligt att vård eller fortsatt vård enligt veterinärmedicinsk expertis inte skulle leda till att hästen skulle kunna användas som rid-, bruks-, trav-, galopp eller montéhäst.

Den varaktigt förlorade användbarheten måste vara en direkt följd av av någon av de händelser som anges enligt punkt 13.1.

Med varaktigt förlorad användbarhet som rid-, bruks-, trav-, galopp- eller montéhäst menas att hästen för all framtid inte längre har förutsättning att tränas eller tävlas i respektive gren.

Hästen ska då avlivas.

13.3 Delersättning

Du kan få ersättning ur livförsäkringen då din häst varaktigt förlorat sitt användningsområde och om den enligt veterinärmedicinsk expertis ur djurskyddssynpunkt ändå kan leva vidare. Du kan då få ersättning med den del av livbeloppet som överstiger 1 500 euro.

 • Hästen ska triangelmärkas enligt Ålands Ömsesidigas anvisningar efter att besked om ersättning givits.

13.3.1 Försäkringstagaren måste skriftligen förbinda sig att varken själv eller låta någon annan använda hästen i träning eller tävling.

13.4 Veterinärvård

Du kan få ersättning med upp till 5 500 euro när en veterinär undersöker och behandlar din häst för en skada som är en direkt följd av någon av de händelser som anges i punkt 13.1.

För klinikbesök utanför Åland, enligt remiss från åländsk veterinär ersätter försäkringen även kostnader för båtbiljett med högst 90 euro per behandlingstillfälle. Båtbiljetten ersätts utan självrisk.

13.5 Begränsningar

13.5.1 Du kan inte få ersättning ur livförsäkringen om hästen:

 • får minskad prestationsförmåga eller visar sämre resultat, men ändå kan användas som rid-, bruks-, trav-, galopp- eller montéhäst.

13.5.2 Du kan inte få ersättning ur veterinärvårdsför­säkringen på grund av:

 • förebyggande åtgärder (t.ex. vaccinering, raspning av tänder, avmaskning etc.)
 • stelkramp, om hästen inte vaccinerats enligt rekommendationerna i Fass Vet
 • kastration eller klapphingstoperation
 • hovslageriarbete eller sjukbeslag
 • MR- MRI- (magnetresonans) och CT- (datortomografi) undersökningar
 • tandvård
 • beteenderubbningar, lynnesfel, nymfomani eller andra ovanor
 • veterinärens resekostnader, transport av hästen eller andra resekostnader
 • djurläkemedel, receptbelagda eller utlämnade av veterinären
 • medicinskt foder
 • försäljningsvaror, t.ex. av veterinären ordinerade eller utlämnade produkter
 • jouravgifter och motsvarande kostnader, om det inte varit nödvändigt och medicinskt motiverat att ge hästen vård under jourtid
 • fakturerings-, intygsskrivning och likvärdiga kostnader
 • mervärdesskatt (moms) för den som är momsredovisningsskyldig
 • alternativbehandling, t.ex. akupunktur, kiropraktik, stötvågsterapi, laserbehandling och naturpreparat.

Försäkringen ersätter inte kostnader för undersökning och behandling av andra skadeorsaker än de som är uppräknade i punkt 13.1.

13.6  Självrisker och självriskperiod

Livförsäkringen har ingen självrisk. Veterinärvårdsförsäkringen har en grundsjälvrisk och en rörlig självrisk. Ålands Ömsesidiga gör avdrag för en grundsjälvrisk per självriskperiod.

Den rörliga självrisken dras från de kostnader som överstiger grundsjälvrisken. Vilken grundsjälvrisk och rörlig självrisk du har, framgår av ditt försäkringsbrev. Försäkringen har en självriskperiod om 125 dagar.

Självriskperioden räknar vi från de tidigast uppkomna kostnaderna för vilka du gör anspråk på ersättning.

13.7 Utlandsvistelse

Den befintliga försäkringen gäller i högst 1 år, räknat från det datum hästen lämnade Norden då den befinner sig i följande länder, om inte annat skriftligen avtalats med oss: Argentina, Belgien, Canada, Chile, Cypern, Grekland, Malta, Frankrike, Holland, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Italien, Polen, Portugal, Spanien, Estland, Lettland, Litauen, Schweiz, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Tjeckien, Ungern eller USA.

13.7.1 Om din häst vistas i annat land än någon av ovanstående länder, gäller din försäkring endast under förutsättning att det skriftligen har avtalats med Ålands Ömsesidiga.

13.7.2 Begränsningar: Din försäkring omfattar inte de fall när din häst blivit stulen eller försvunnit utanför Norden.

13.7.3 Vid skadeanmälan måste journaler, intyg och fakturor vara skrivna på engelska eller tyska.