Försäkring för skördetröska eller annan självgående arbetsmaskin

AXSA:1

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Detta särskilda villkor gäller i anslutning till Lantöms-försäkringen och de Allmänna avtalsbestämmelserna AXAA. Försäkringen ingår om det anges i försäkringsbrevet.

1. Försäkringens föremål

Försäkringen gäller för i försäkringsbrevet angiven skördetröska eller annan självgående arbetsmaskin för lantbruksverksamheten. Försäkringen omfattar även den standardutrustning som ingår i riktpriset, breddnings- och parhjul samt fast monterad tilläggsutrustning väsentlig för användningen.

2. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som inträffar på Åland.

3. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för det lagliga intresse som består i att värdet, omedelbart före skadetillfället, av försäkrad egendom inte minskar eller går förlorat.

Försäkringen ersätter även skäliga kostnader för den skadade tröskans transport till närmaste reparationsverkstad, såvida tröskan inte kan köras dit för egen maskin.

Valbart skydd

För ett försäkrat objekt kan väljas ett eller flera av nedanstående skydd. Valt skydd framgår av försäkringsbrevet. Med skada under detta avsnitt avses fysisk skada och/eller förlust av egendom.

3.1. Brand

3.1.1 Ersättning

Ersättning betalas för skada på försäkrad egendom genom plötslig och oförutsedd händelse i form av:

 • brand, varmed avses eld som kommer lös
 • explosion
 • luftfartyg som störtar eller föremål som faller ned från luftfartyg
 • frätande gas som strömmar ut, när utströmningen orsakats av en identifierbar händelse
 • släckmedel, som strömmar ut från sprinkleranläggning eller brandsläckare.

3.1.2 Undantag från Brand

 Ersättning betalas inte för skada som orsakas av:

 • hetta, t.ex. från eldstad, spis eller liknande
 • att glöd eller upphettat föremål svett eller bränt hål på egendom utan att brand uppstått.

3.2 Naturskada

Ersättning betalas för skada på försäkrad egendom genom plötslig och oförutsedd händelse i form av:

 • storm, varmed avses vind med en hastighet av minst 21 meter per sekund, då egendomen skadas av vindkraften eller av föremål som stormen blåst omkull eller fört med sig
 • blixtnedslag i den försäkrade egendomen med mekanisk splittring som följd. Vid skada enbart på elektrisk utrustning betalas ersättning endast om den försäkrade kan precisera skadetillfället och styrka att skadan orsakats av blixtnedslag.

3.3 Inbrott

3.3.1 Ersättning

Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd sakskada till följd av:

 • stöld eller försök därtill
 • skadegörelse, varmed avses skada som en utomstående orsakar uppsåtligen.

3.3.2 Undantag från Inbrott

Ersättning betalas inte för:

 • stöldskador där plats, tid och omständigheter för stölden inte kan fastställas
 • egendom som har försvunnit
 • skador som har uppkommit på grund av att försäkringstagaren inte har vidtagit skäliga skyddsåtgärder med beaktande av egendomens värde och förvaringsförhållandena.

3.4 Allrisk /Annan skadehändelse

3.4.1 Ersättning

Ersättning betalas för plötslig och oförutsedd skada som direkt förorsakats av körning av väg, vältning, vägras, sammanstötning eller annan utifrån kommande plötslig och oförutsedd orsak.

3.4.2 Undantag för Allrisk

Ersättning betalas inte för skada:

 • som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller som kan avhjälpas genom service eller justering
 • genom trafikskada med motordrivet fordon för vilket trafikskadelagen (TSL) eller motsvarande utländsk lagstiftning gäller, och där trafikskadeersättning betalas eller hade kunnat betalas
 • genom vind, nederbörd, snötryck eller snöras eller översvämning
 • vars uppkomst eller omfattning påverkas av ingrepp i bärande konstruktion eller försummat uppehåll.

4. Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen ersätter inte skada:

 • som uppstått på förbränningsmotor genom explosion i motor
 • som uppstått på däck
 • som förorsakats av att sprängämnen som tillhör offentlig inrättning exploderat
 • som förorsakats av yrkesmässigt sprängnings- eller brytningsarbete
 • maskinbräckageskada eller annan plötslig och oförutsedd inifrån kommande orsak.

5. Säkerhetsföreskrifter

Självgående arbetsmaskiner bör under användningstiden vara försedd med en köldhärdig handsläckare av klass 34A183BC (ABE III) vars släckningsämne väger minst 6 kg. Släckarens funktionsduglighet bör kontrolleras kontinuerligt.

Självgående arbetsmaskiner ska hållas i gott skick och motorn hållas ren och fri från lättantändliga ämnen. Elektriska system, bränslesystem och avgassystem ska tillägnas särskild uppmärksamhet.

Självgående arbetsmaskiner ska alltid vara försedda med huvudströmbrytare i enlighet med myndighetskrav.

Självgående arbetsmaskiner ska förvaras på för den avsett förvaringsställe som är låst eller under uppsikt. Förvaras arbetsmaskinen tillfälligt på annan plats än förvaringsstället i samband med lantbruksverksamhetens utförande ska arbetsmaskinen vara under uppsikt.

Nycklar, kod till nyckel och lås ska förvaras på betryggande sätt så den inte kan bli tillgänglig för obehöriga. I övrigt tillämpas säkerhetsföreskrifterna i Egendomsförsäkringen 9.

Om säkerhetsföreskrift inte följts görs ett avdrag från den sammanlagda ersättning som annars hade betalats. Vid allvarlig försummelse kan ersättning helt utebli.

6. Skadevärderings- och ersättningsbestämmelser

6.1 Högsta ersättningsbelopp – Gängse värde

Vid direkt sakskada utgör den självgående arbetsmaskinens gängse värde högsta gräns för försäkringsgivarens ersättningsskyldighet. Med gängse värde avses den självgående arbetsmaskinens kontantförsäljningspris på skadedagen. Vid fastställande av gängse värde bör den självgående arbetsmaskinens ålder, antalet brukstimmar, användningssätt och allmänna skick samt övriga omständigheter som inverkar på kontantförsäljningspriset beaktas.

6.2 Skadebelopp

Om en självgående arbetsmaskin har förstörts eller skadats så svårt att den inte kan repareras till skäliga kostnader, utgörs den självgående arbetsmaskinens skadebelopp av skillnaden mellan dess gängse värde omedelbart före och efter skadefallet. Om en självgående arbetsmaskin kan repareras utgörs skadebeloppet av reparationskostnaderna eller motsvarande penningbelopp.

6.3 Liden skada och förbättrat skick

Försäkringen är inte avsedd att bereda den försäkrade någon vinst utan endast att ersätta liden skada, även om försäkringsbeloppet är högre.

Har i samband med reparation av en självgående arbetsmaskin slitna delar förnyats på grund av att de skadats, eller har sådana förbättringsarbeten utförts genom vilka den självgående arbetsmaskinens skick till dessa delar kan anses ha blivit väsentligt bättre, beaktas detta vid beräknandet av ersättningen och ersättningen nedsättes i motsvarande grad.

6.4 Mervärdesskatt

Vid utbetalning av skadeersättning avräknas mervärdesskatt för den som är redovisningsskyldig för mervärdesskatt.

7. Självrisk

Vid varje skadetillfälle avdras från de sammanlagda ersättningsbara kostnaderna.