Försäkring för lantbruksprodukter

AXLP:1

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Detta särskilda villkor gäller i anslutning till Lantömsförsäkringen och de Allmänna avtalsbestämmelserna AXAA. Försäkringen ingår om det anges i försäkringsbrevet.

1. Försäkringens omfattning

Försäkring för lantbruksprodukter gäller med den omfattning som anges i försäkringsbrevet. Med lantbruksprodukter avses sådana lantbruksprodukter som produceras på försäkringsställe eller fastighet som försäkringstagaren äger eller arrenderar samt utsäde och växande gröda. Som lantbruksprodukter betraktas inte andra produkter inom djurriket än mjölk och ägg, och inte heller växter som odlas i växthus som är större än 50 m2 .

2. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för det lagliga intresse som består i att värdet, omedelbart före skadetillfället, av försäkrad egendom inte minskar eller går förlorat. Försäkringen gäller för i försäkringsbrevet angiven lantbruksprodukt.

Valbart skydd

För ett försäkrat objekt kan väljas ett eller flera av nedanstående skydd. Valt skydd framgår av försäkringsbrevet. Med skada under detta avsnitt avses fysisk skada och/eller förlust av egendom.

2.1 Brand

2.1.1 Ersättning betalas

Ersättning betalas för skada på försäkrad lantbruksprodukt genom plötslig och oförutsedd händelse i form av

 • brand, varmed avses eld som kommer lös
 • elektriskt fenomen på byggnadens anslutna elektriska ledningar, kWh-mätare samt lantbruksfastighetens elektriska centraler
 • explosion
 • luftfartyg som störtar eller föremål som faller ned från luftfartyg
 • frätande gas som strömmar ut, när utströmningen orsakats av en identifierbar händelse
 • släckmedel, som strömmar ut från sprinkleranläggning eller brandsläckare.

Försäkringen ersätter även brand-, rök- eller sotskador som i torkanläggning eller dess omedelbara närhet i samband med torkning uppkommit på lantbruksprodukter, även i det fall att dessa produkter avsiktligt utsatts för värme. Dessutom ersätts skador som pyrande glöd förorsakat under torkning av lantbruksprodukter.

2.1.2 Undantag från Brand

Ersättning betalas inte för skada som orsakas av

 • hetta, t.ex. från eldstad, spis eller liknande.

2.2 Naturskada

2.2.1 Ersättning betalas

Ersättning betalas för skada på försäkrad lantbruksprodukt genom plötslig och oförutsedd händelse i form av

 • storm, varmed avses vind med en hastighet av minst 21 meter per sekund, då byggnad skadas av vindkraften eller av föremål som stormen blåst omkull eller fört med sig och därmed skadar lantbruksprodukten 
 • blixtnedslag i den försäkrade egendomen med mekanisk splittring som följd. Vid skada enbart på elektrisk utrustning betalas ersättning endast om den försäkrade kan precisera skadetillfället och styrka att skadan orsakats av blixtnedslag.

2.2.2. Undantag från Naturskada

Ersättning betalas inte för skada på lantbruksprodukt genom

 • hagelskada
 • skada som orsakats genom vädrets inverkan direkt på lantbruksprodukter, trädgårdsprodukter och växter
 • skada som orsakats av gruvdrift
 • markrörelser och erosion till följd av stigande hav, sjö eller vattendrag, såvida inte skadan uppkommer på grund av extremt väder
 • genombrott av dammbyggnad avsedd för magasinering av vatten för kraftverk. Detta gäller även om genombrottet orsakats av jordskalv.
 • isens eller snöns tyngd eller rörelse
 • vågsvall.

2.3 Inbrott

2.3.1 Försäkringen ersätter

Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd sakskada till följd av

 • stöld eller försök därtill
 • skadegörelse, varmed avses skada som en utomstående orsakar uppsåtligen.

2.3.2 Undantag från Inbrott

Ersättning betalas inte för

 • stöldskador där plats, tid och omständigheter för stölden inte kan fastställas
 • egendom som har försvunnit, tappats bort, kvarlämnats eller blivit kvarglömd
 • skador som har uppkommit på grund av att försäkringstagaren inte har vidtagit skäliga skyddsåtgärder med beaktande av egendomens värde och förvaringsförhållandena
 • skada genom svinn.

2.4 Vatten

2.4.1 Ersättning betalas

Ersättning betalas för skada till följd av oförutsedd utströmning av

 • vatten, vattenånga eller annan vätska från ledningssystem för vatten, värme och avlopp med därtill anslutna anordningar
 • kylmedel eller vätska från kyl- eller frysanläggning vid strömavbrott eller fel på anläggningen.

2.4.2 Undantag från Vatten

Ersättning betalas inte för

 • kostnad för reparation av det fel som orsakar skadan eller för skada på det ledningssystem varifrån utströmningen sker
 • skada till följd av planerings-, grundläggnings- eller byggnadsfel, inströmning av fukt från dränerings- eller dagvattensystem, mark- eller kapillärfukt eller kondensvatten
 • skada som förorsakats av vätska, fukt eller ånga som läckt genom konstruktionernas fuktisolering eller anslutningsstället mellan rörnätet och byggnadskonstruktionen
 • skada genom utströmning från dräneringssystem, dagvattenledning, tak, takränna, byggnadens utvändiga stuprör, regnvattenavlopp, altan och parkeringsdäck
 • skada genom vatten som vid regn, snösmältning, stigande hav, sjö eller vattendrag tränger upp ur avloppsledning eller därtill anslutna anordningar, t.ex. handfat, toalettstol eller golvbrunn
 • skada genom utströmning från ledningssystem som inte provats och godkänts i vedertagen ordning.
 • skada genom utströmning ur öppna kranar, spärrventiler eller påslagna duschanordningar som hör till ledningsnätet, om inte skadorna uppkommit genom att kranen, spärrventilen eller duschanordningen har gått sönder mekaniskt.

2.5 Allrisk/Annan skadehändelse

2.5.1 Ersättning betalas

Ersättning betalas för plötslig och oförutsedd fysisk skada på egendom som orsakas av annan skadehändelse än sådan som anges i

 •  2.1 Brand
 • 2.2 Naturskada
 • 2.3 Inbrott
 • 2.4 Vatten.

Ersättning betalas för skada som förorsakats lantbruksprodukter vid transport med försäkringstagarens fordon och som beror på trafikolycka, vältning av fordon eller släp eller annan därmed jämförbar orsak.

Ersättning betalas även för skada genom köld eller hetta på försäkrad lantbruksprodukt genom plötslig och oförutsedd händelse i form av bräckage på den försäkrade byggnadens fasta konstruktioner, maskiner och anläggningar.

2.5.2 Undantag från Allrisk

Ersättning betalas inte för skada

 • genom förmögenhetsbrott, t.ex. tillgreppsbrott, bedrägeri eller förskingring
 • svinn eller annan förlust som enbart kan konstateras vid inventering
 • genom att egendomen kvarglöms, tappas bort eller förläggs
 • genom vind, nederbörd, snötryck eller snöras eller översvämning
 • som orsakas av biologisk inverkan, t.ex. svamp, röta och mögel samt skadedjur
 • vars uppkomst eller omfattning påverkas av ingrepp i bärande konstruktion eller försummat uppehåll
 • till den del som skadan består i kontamination, förorening, förändring av form, konsistens, struktur, yta, färg eller lukt
 • genom trafikskada med motordrivet fordon för vilket trafikskadelagen (TSL) eller motsvarande utländsk lagstiftning gäller, och där trafikskadeersättning betalas eller hade kunnat betalas
 • i samband med transport då varan före transportens början inte var ändamålsenligt emballerad, skyddad och iordningställd att motstå sedvanlig påfrestning, med beaktande av varans tålighet samt transport-, hanterings- och lagringsförhållanden
 • i samband med transport då transportmedlet, lastens surrning eller lastbäraren inte var lämpad eller i tillbörligt skick för en säker transport, och försäkringstagaren var eller borde ha varit medveten om detta när varan lastades eller stuvades.

3. Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen ersätter inte skada

 • som uppsåtligen orsakats av försäkringstagaren, den försäkrade eller med dem jämställda personer
 • som beror på varans egen beskaffenhet
 • mögel, sporbildning, förskämning, svampbildning, röta, frätning, förruttnelse eller annat långsamt verkande fenomen
 • normalt svinn i fråga om vikt eller volym eller normal skavning, repor eller slitage
 • som uppkommit efter bäst före datum
 • som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller som kan avhjälpas genom service eller justering

4. Säkerhetsföreskrifter

Lantbruksprodukter bör förvaras under lämpliga förhållanden enligt produktens beskaffenhet. Fönster, dörrar och övriga öppningar till förvaringsplatser ska med tanke på inbrottsrisken vara stängda på tillförlitligt sätt.

Klimatanläggningars, fläktventilationers och kylaggregats funktion ska övervakas. S

käliga larmanordningar ska finnas i lokaler med klimatkontroll i vilka lantbruksprodukter förvaras eller lagras. Larmsignal ska signaleras med ljus eller akustisk signal som kan uppfattas av någon som befinner sig i eller utanför byggnaden. Larmanordningen ska även larma jourhavande för lantbruket. Om utrustningen slutar fungera, ska åtgärder omedelbart vidtas för att skydda egendomen.

Produkter som är känslig för fukt och väta ska placeras på minst 10 centimeters höjd från golvytan. I övrigt tillämpas säkerhetsföreskrifterna i Egendomsförsäkringen 9, speciellt föreskrifterna i punkt 9.8, Skydd av produktionstillgångar.

Om säkerhetsföreskrift inte följts görs ett avdrag från den sammanlagda ersättning som annars hade betalats. Vid allvarlig försummelse kan ersättning helt utebli.

5. Försäkringsbelopp – Belopp med första risk

Försäkringen är en första risk försäkring vilket innebär att försäkringsbeloppet fastställs oberoende av egendomens värde och att en skada ersätts enligt skadevärderingsreglerna, högst till försäkringsbeloppet med avdrag för vald självrisk.

Grund för försäkringsbeloppet är produkternas marknadsvärde. Försäkringsbeloppet fungerar även som beräkningsgrund för försäkringspremien.

Försäkringstagaren ansvarar för val försäkringsbelopp.

6. Index

Värdeökning genom indexändring ingår upp till 10% av senast uppgivet försäkringsbelopp inom varje försäkringsställe.

7. Ersättning vid skada

Det maximala ersättningsbeloppet för lantbruksprodukter är det i försäkringsbrevet antecknade försäkringsbeloppet med avdrag för självrisk.

Vid delskada av försäkrad lantbruksprodukt ersätts den skadade delen av produkterna i motsvarande omfattningen av försäkringsbeloppet.

8. Mervärdesskatt

Vid utbetalning av skadeersättning avräknas mervärdesskatt för den som är redovisningsskyldig för mervärdesskatt.

9. Självrisk

Vid varje skada avdras från de sammanlagda ersättningsbara kostnaderna den självrisk som anges i försäkringsbrevet.