Extrakostnadsförsäkring vid avbrott för arbetsmaskiner

AXEX:1

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Detta särskilda villkor gäller i anslutning till Lantömsförsäkringen och de Allmänna avtalsbestämmelserna AXAA. Försäkringen ingår om det anges i försäkringsbrevet.

1. Vem försäkringen gäller för och försäkrat föremål

Försäkringen avser avbrottsskada till följd av skada på i försäkringsbrevet angiven traktor, skördetröska eller annan självgående arbetsmaskin och gäller för

 • försäkringstagaren
 • annan i försäkringsbrevet angiven försäkrad såsom innehavare av försäkrad rörelse.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för extrakostnader som uppkommer till följd av skada som inträffar under försäkringstiden.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som inträffar på Åland.

4. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för rimliga extrakostnader till följd av ofrånkomliga åtgärder i syfte att upprätthålla den försäkrade verksamheten i den omfattning den skulle ha haft om skada inte inträffat (extrakostnader).

Valbart skydd

För ett försäkrat objekt kan väljas ett eller flera av nedanstående skydd. Valt skydd framgår av försäkringsbrevet.

4.1. Brand

4.1.1 Ersättning betalas för extrakostnader vid skada på försäkrad egendom genom plötslig och oförutsedd händelse i form av

 • brand, varmed avses eld som kommer lös
 • elektriskt fenomen på byggnadens anslutna elektriska ledningar, kWh-mätare samt lantbruksfastighetens elektriska centraler
 • explosion
 • luftfartyg som störtar eller föremål som faller ned från luftfartyg
 • frätande gas som strömmar ut, när utströmningen orsakats av en identifierbar händelse
 • släckmedel, som strömmar ut från sprinkleranläggning eller brandsläckare.

4.1.2 Undantag från Brand

Ersättning betalas inte för extrakostnader vid skada som orsakas av

 • hetta, t.ex. från eldstad, spis eller liknande
 • att glöd eller upphettat föremål svett eller bränt hål på egendom utan att brand uppstått.

4.2 Inbrott

4.2.1 Försäkringen ersätter

Försäkringen ersätter extrakostnader vid plötslig och oförutsedd sakskada till följd av

 • stöld eller försök därtill
 • skadegörelse, varmed avses skada som en utomstående orsakar uppsåtligen.

4.2.2 Undantag från Inbrott

Ersättning betalas inte för extrakostnader vid

 • stöldskador där plats, tid och omständigheter för stölden inte kan fastställas
 • egendom som har försvunnit, tappats bort, kvarlämnats eller blivit kvarglömd
 • skador som har uppkommit på grund av att försäkringstagaren inte har vidtagit skäliga skyddsåtgärder med beaktande av egendomens värde och förvaringsförhållandena
 • skada genom svinn.

4.3 Allrisk /Annan skadehändelse

4.3.1 Försäkringen gäller för extrakostnader vid

 • skada som direkt förorsakats av körning av väg, vältning, vägras, sammanstötning eller annan utifrån kommande plötslig och oförutsedd orsak
 • maskinskada eller annan inifrån kommande plötslig och oförutsedd orsak på maskiner 7 år eller yngre.

4.3.2 Undantag från Allrisk/Annan skadehändelse

Ersättning betalas inte för extrakostnader vid skada

 • som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller som kan avhjälpas genom service eller justering
 • genom trafikskada med motordrivet fordon för vilket trafikskadelagen (TSL) eller motsvarande utländsk lagstiftning gäller, och där trafikskadeersättning betalas eller hade kunnat betalas
 • genom vind, nederbörd, snötryck eller snöras eller översvämning
 • vars uppkomst eller omfattning påverkas av ingrepp i bärande konstruktion eller försummat uppehåll.
 • maskinskada eller annan plötslig och oförutsedd inifrån kommande orsak genom:
  • slitage, bristfälligt underhåll eller oskicklig eller ovarsam hantering
  •  konstruktions-, tillverknings- eller materialfel
  • bristfällig olje- eller kylvätskecirkulation
  • att olämpligt bränsle använts.

5. Vad försäkringen inte gäller för

Utöver ovannämnda undantag samt undantagen i de Allmänna avtalsbestämmelserna AXAA, betalas ersättning inte för avbrott eller extrakostnader som

 • beror på den försäkrades ekonomiska förhållanden, t.ex. bristande försäkringsskydd eller kapitalbrist
 • orsakas av att skadad egendom inte återställs inom rimlig tid eller av att den försäkrade inte utan dröjsmål vidtar lämpliga åtgärder, även av provisorisk art, för att återuppta eller upprätthålla driften
 • uppkommit på grund av förbättring, utvidgning eller annan förändring av den skadade egendomen utöver dess återställande till samma skick som före skadan. Detta gäller även sådan förändring som är en följd av myndighetsbeslut.
 • ersätts på basis av speciallag, garanti eller annan förbindelse, med allmänna medel eller ur annan försäkring.

6. Försäkringsbelopp

Högsta sammanlagda ersättning vid varje skadehändelse för extrakostnader är 5 000 euro per försäkringsperiod.

7. Säkerhetsföreskrifter

Självgående maskiner och andra motordrivna fordon bör under användningstiden vara försedd med en köldhärdig handsläckare av klass 34A183BC (ABE III) vars släckningsämne väger minst 6 kg. Släckarens funktionsduglighet bör kontrolleras kontinuerligt.

Självgående maskiner och andra motordrivna fordon ska hållas i gott skick och motorn hållas ren och fri från lättantändliga ämnen. Elektriska system, bränslesystem och avgassystem ska tillägnas särskild uppmärksamhet.

Självgående maskiner och andra motordrivna fordon ska alltid vara försedda med huvudströmbrytare i enlighet med myndighetskrav. Självgående maskiner och andra motordrivna fordon ska förvaras på för den avsett förvaringsställe som är låst eller under uppsikt. Förvaras arbetsmaskinen tillfälligt på annan plats än förvaringsstället i samband med lantbruksverksamhetens utförande ska arbetsmaskinen vara under uppsikt.

Nycklar, kod till nyckel och lås ska förvaras på betryggande sätt så den inte kan bli tillgänglig för obehöriga.

I övrigt tillämpas säkerhetsföreskrifterna i Egendomsförsäkringen 9.

Om säkerhetsföreskrift inte följts görs ett avdrag från den sammanlagda ersättning som annars hade betalats. Vid allvarlig försummelse kan ersättning helt utebli.

8. Räddningsplikt

För denna försäkring gäller samma regler om räddningsplikt, och påföljdsbestämmelser vid försummelse att följa reglerna, som enligt Egendomsförsäkring punkt 10.1. Därutöver ska den försäkrade efter förmåga utan uppskov vidta lämpliga åtgärder, även av provisorisk art, för att återuppta eller upprätthålla den försäkrade verksamhetens drift.

9. Skadeanmälan och preskription

För denna försäkring gäller samma regler om skadeanmälan som enligt Egendomsförsäkring punkt 10.3. Om preskription av rätten till ersättning samt föreläggande om att väcka talan, se Allmänna avtalsbestämmelser, AXAA.

10. Skyldighet att dokumentera skada samt medverka vid reglering och besiktning

För denna försäkring gäller samma regler om skyldighet att dokumentera skada samt medverka vid reglering och besiktning som enligt Egendomsförsäkring punkt 10.4.

11. Skadevärderingsregler och skadebelopp

Skadebeloppet utgörs av skäliga och nödvändiga kostnader för att kunna upprätthålla verksamheten.

12. Ersättningsregler

Observera även ersättningsreglerna i de Allmänna avtalsbestämmelserna AXAA.

12.1 Ersättningsposter och avdrag

Försäkringsgivaren betalar

 • skada värderad enligt 11
 • räddningskostnader enligt 12.2 under ansvarstiden med avdrag för självrisk enligt 13
 • påföljd när säkerhetsföreskrift inte följts enligt 7.
 • Vad beträffar ordningsföljd och de belopp från vilka avdragen räknas gäller samma regler som i Egendomsförsäkring 12.1. 

2.2 Räddningskostnader

Ersättning betalas för skäliga kostnader som den försäkrade haft för att fullgöra sin räddningsplikt enligt 8, dock högst med det belopp varmed utgifterna för extrakostnad minskat. Medför sådan kostnad nytta även under eventuell karenstid eller efter ansvarstidens slut, ersätts högst det belopp som kan anses falla på ansvarstiden efter avdrag för karenstiden.

12.3 Kostnader för medverkan i skaderegleringen

Försäkringen ersätter inte kostnader för den försäkrades medverkan i skaderegleringen enligt 10, och inte heller kostnader för anlitande av utomstående experter såsom ekonomer, jurister eller tekniker, om inte annat avtalats.

12.4 Liden skada

Försäkringen är inte avsedd att bereda den försäkrade någon vinst utan endast ersätta liden skada, även om försäkringsbeloppet är högre.

13 Självrisk

Vid varje skadetillfälle avdras från de sammanlagda ersättningsbara kostnaderna den grundsjälvrisk som anges i försäkringsbrevet.