Datakonsultansvar

AXDK:1

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Detta särskilda villkor gäller i anslutning till den Kombinerade försäkringen respektive Fastighetsförsäkringen, samt de Allmänna avtalsbestämmelserna AXAA.

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den försäkrade).

2. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller endast för skada som orsakats under försäkringstiden och som upptäcks inom två år efter det att felet eller försummelsen som föranlett skada begåtts.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som uppkommer inom Europa om inte annat särskilt angivits i försäkringsbrevet.

4. Vad försäkringen gäller för

4.1 Omfattning

Försäkringen omfattar ren förmögenhetsskada som försäkrad orsakar kontraktspart genom fel eller försummelse vid utförande av den typ av uppdrag som anges i försäkringsbrevet.

Försäkringen gäller även för omhändertagen egendom bestående av kunders IT-system, mjuk- och hårdvara, media och källmaterial som nyttjats vid utförande av uppdrag för kunden.

4.2 Åtaganden

Vid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen och som överstiger självrisken, åtar sig försäkringsgivaren för den försäkrades räkning att

  • utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
  • förhandla med den som kräver skadestånd
  • föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala rättegångskostnader eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som denne inte kan få av motpart eller av annan, även om försäkringsbeloppet därigenom överskrids
  • ersätta det skadestånd som överstiger självrisken och som den försäkrade är skyldig att betala enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler eller allmänna bestämmelser utgivna av branschorganisation inom den försäkrades verksamhetsområde.

5. Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller inte för skada som

  • tillfogats den försäkrade eller ägare, delägare och arbetstagare i den försäkrade verksamheten
  • försäkrad vid försäkringens tecknande ägde kännedom om
  • uppkommit p.g.a. att den försäkrade inte kontrollerat och dokumenterat att program, system och maskinvara är funktionsdugliga i beställarens verksamhet och att då upptäckta fel inte åtgärdats före leverans
  • den försäkrade eller någon för vilken han svarar, genom särskilt avtal åtagit sig att ersätta utöver gällande skadeståndsrätt, och inte heller för skada i den mån skadeståndskravet endast kan grundas på uttrycklig eller underförstådd utfästelse eller garanti
  • orsakats med uppsåt, grov vårdslöshet eller uppkommit i samband med straffbar gärning
  • är en följd av att uppdrag eller del därav inte redovisats i rätt tid eller att avtal mellan den försäkrade och uppdragsgivare hävts.

6. Säkerhetskrav

Dokumentation i form av konstruktionsritningar, tillverkningsplaner, recept, instruktioner, bruksanvisningar, avtal, garantier och liknande handlingar ska förvaras på sådant sätt att de på försäkringsgivarens begäran kan uppvisas vid inträffad skada. Om den försäkrade inte följt dessa bestämmelser och det kan antas vara till men för försäkringsgivaren, är försäkringsgivaren berättigad till skäligt avdrag på den ersättning som annars skulle ha utbetalats.

7. Åtgärder vid skada

7.1 Räddningsplikt

När skada som kan förväntas föranleda skadeståndskrav inträffar eller kan befaras komma att inträffa, ska den försäkrade efter förmåga hindra eller minska skadan.

Den försäkrade ska vidare om någon annan är ersättningsskyldig, vidta nödvändiga åtgärder för att bevara försäkringsgivarens rätt mot denne.

Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte följt sin räddningsplikt enligt ovan och om det kan antas ha varit till men för försäkringsgivaren, är försäkringsgivaren berättigat till skäligt avdrag på den ersättning som annars skulle ha utbetalats eller till fullständig befrielse från ersättningsskyldighet.

7.2 Skadeanmälan

 Skada som kan förväntas medföra skadeståndskrav ska anmälas till försäkringsgivaren så snart som möjligt.

Den som gör gällande anspråk på försäkringsersättning måste anmäla detta inom 12 månader från det att någon framställt ett skadeståndskrav. Om så inte sker är försäkringsgivaren fritt från sina åtaganden enligt punkt 4.2.

7.3 Utredning

Den försäkrade är skyldig att utan ersättning utföra de utredningar, analyser och undersökningar, som är av betydelse för att bedöma skadefallet och den försäkrades ansvarighet och som kan genomföras inom den försäkrades verksamhet.

I händelse av rättegång ska den försäkrade tillse att i erforderlig utsträckning vittnes- och sakkunnigbevisning kan föras med hjälp av hos honom anställd personal.

7.4 Förlikning

Om försäkringsgivaren så begär är den försäkrade skyldig att medverka till en förlikning med den skadelidande. Kommer en förlikning inte till stånd på grund av den försäkrades bristande medverkan upphör försäkringsgivarens åtaganden gentemot den försäkrade enligt punkt 4.2. Det åligger försäkringsgivaren i sådant fall att skriftligen upplysa den försäkrade om tidpunkten för upphörandet.

Den försäkrade har inte rätt att utan försäkringsgivarens tillåtelse medge skadeståndskyldighet, godkänna ersättningskrav eller utbetala ersättning. Iakttar den försäkrade inte av försäkringsgivarens lämnade föreskrifter i skadeärendet är försäkringsgivaren – om inte kravet uppenbart var lagligen grundat – fritt från sina åtaganden enligt punkt 4.2.

7.5 Polisutredning och rättegång

Har den försäkrade i sak som rör försäkringen kallats till förhör inför polismyndighet eller annan myndighet eller har denne i sådan sak instämts till domstol, ska denne omedelbart underrätta försäkringsgivaren om detta. Försäkringsgivaren har rätt att efter samråd med den försäkrade utse rättegångsombud samt lämna denne för rättegången nödvändiga anvisningar och instruktioner.

Om den försäkrade inte följer ovan angivna skyldigheter – och detta kan anses ha varit till men för försäkringsgivaren – kan en dom om ersättningsskyldighet inte åberopas mot försäkringsgivaren och försäkringsgivaren är inte heller skyldig att ersätta rättegångs- eller skiljemannakostnader.

7.6 Bedrägliga uppgifter

Om den försäkrade genom svek uppger eller undanhåller något av betydelse för skadans bedömning, bortfaller rätten till ersättning.

8. Skadeersättningsregler

8.1 Skadeersättning

Försäkringsgivaren betalar ersättningsbara kostnader med avdrag för självrisk.

8.2 Räddningskostnad

Om den försäkrade haft utgift (räddningskostnad) för att begränsa omedelbart förestående eller inträffad skada som kan föranleda skadeståndsskyldighet som omfattas av försäkringen, lämnas ersättning om åtgärderna med hänsyn till omständigheterna varit skäliga.

8.3 Räntebestämmelser

Ersättning lämnas inte för räntekostnader som uppkommit på grund av den försäkrades dröjsmål att fullgöra vad som enligt detta villkor ankommer på honom.

9. Försäkringsbelopp

Ersättningsskyldigheten begränsas vid varje skadehändelse och försäkringsår till det belopp som anges i försäkringsbrevet.

10. Självrisk

Vid varje skada avgår den självrisk som anges i försäkringsbrevet.

Fler skador anses som en skada om de härrör från samma fel eller försummelse vid ett och samma uppdrag. Uppkommer fler skadeståndskrav till följd av samma handling ska samtliga krav betraktas som en skada.