Byggnadsarbetsförsäkring

Y13

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

1. Försäkringens ändamål

Ändamålet med försäkringen är att enligt dessa villkor ersätta av i punkt 4 nämnda skadefall förorsakad direkt sakskada samt i villkoren särskilt nämnda övriga kostnader.

2. Försäkringens föremål

2.1 Föremål för försäkringen är i försäkringsbrevet nämnd egendom enligt följande:

2.1.1 Arbetsobjekt

Till denna grupp hör byggnader, anläggningar, trävaror, ställningsmaterial och tillfälliga förbrukningsmässiga konstruktioner, inredningar och halvfärdiga installationer samt råvaror och tillbehör, som är avsedda för det försäkrade objektet. Då det är fråga om reparations-, ändrings- eller utvidgningsarbete ingår i försäkringen endast detta arbete, men inte i övrigt den egendom som är föremål för arbetet.

Föremål för försäkringen är inte broar, bergsutrymmen, tunnlar, dammkonstruktioner, vattenkraftstationer, hamnanläggningar eller andra motsvarande arbeten, som utförs under sjö, hav eller annat vattendrag eller under eller över deras yta, ej heller arbeten i anslutning till petrokemisk industri eller oljeraffinaderier, om entreprenadsumman för ett dylikt arbetsobjekt överstiger 25 228,00 €, såvida inte därom särskilt överenskommits och anteckning om detta gjorts i försäkringsbrevet.

2.1.2 Maskinerier

Till denna grupp hör i byggnadsverksamheten använda maskiner, såsom gräv-, jordschaktnings- och vägmaskiner, hissar och lyftkranar, liksom även arbetsverktyg och -redskap, presenningar, formar, ställningar, arbetsfärjor och -pontoner samt övriga sådana tillbehör, som inte till någon del är avsedda att höra till det färdiga arbetet.

2.1.3 Arbetsplatsbyggnader

Till denna grupp hör kontors- och lagerbyggnader, husvagnar, skjul, baracker, inhägnader och övriga tillfälliga konstruktioner, som är avsedda att användas i byggnadsverksamheten.

2.1.4 Kontorsmaterial

Till denna grupp hör kontorsmaskiner och -inventarier, ritningar och övriga dokument såsom bokföringsböcker och kartotek samt datamedia.

2.1.5 Arbetstagarnas egendom

Till denna grupp hör arbetstagarnas verktyg och kläder, som arbetsgivaren enligt kollektivavtalet är skyldig att försäkra.

2.2 Föremål enligt särskild överenskommelse

Såvida inte annat överenskommits och därom gjorts anteckning i försäkringsbrevet, är följande inte föremål för försäkringen:

2.2.1 I punkterna 2.1.1 - 2.1.5 nämnda slag av egendom, om försäkringstagaren har bildat ett arbetskonsortium med annat företag och försäkringstagaren inte är skyldig att försäkra dylik egendom.

2.2.2 i motorfordonsförordningen avsedda registrerade motorfordon, motordrivna och bogserade anordningar (se punkterna 2.1.2 och 2.1.3), luft- och luftkudde, fartyg, hydrokoptrar, registreringspliktiga fartyg och båtar, kassuner, flytande lyftkranar, mudderverk samt konstruktioner som bogseras till sjöss.

2.2.3 pengar och värdepapper, varvid med pengar även avses obegagnade stämpel- och frimärken samt med värdepapper avses aktier, obligationer, kuponger, lotter, växlar, checkar och andra fordringsbevis.

2.3 Till vems förmån gäller försäkringen

2.3.1 Försäkringen gäller till förmån för försäkringstagaren i egenskap av den försäkrade egendomens ägare samt till förmån för ägaren till hyrd eller leasinghyrd egendom i försäkringstagarens besittning, då försäkringstagaren enligt avtal är skyldig att försäkra den.

2.3.2 Försäkringen gäller även till förmån för beställare och underentreprenör. Om försäkringstagaren enligt avtal är förpliktigad att försäkra, arbetsövervakares arbete eller sidoentreprenörs arbetsobjekt, gäller försäkringen även till denna del.

2.3.3 Försäkringen gäller beträffande arbetstagares egendom som avses i punkt 2.1.5 både till förmån för försäkringstagaren och ägaren till nämnda egendom.

2.3.4 Försäkringen gäller enligt punkterna 2.3.1 och 2.3.2, förutsatt att ersättning inte erhålls med stöd av annan försäkring.

3. Försäkringens giltighetsområde

Försäkringen gäller i Finland på försäkringstagarens arbetsplats, lagerplats eller annan förvaringsplats.

Försäkringen gäller i Finland även under transport av den försäkrade egendomen, förutsatt att försäkringstagaren ansvarar för varan och skadeersättning inte erhålls med stöd av annan försäkring.

4. Skadefall som ersätts och begränsningar i samband därmed

4.1 Skador som ersätts

Försäkringen ersätter enligt dessa villkor skador som plötsligt och oförutsett drabbat den försäkrade egendomen.

4.2 Skador som inte ersätts

Försäkringen ersätter inte:

4.2.1 kostnader förorsakade av reparation av en sådan del av arbetsobjektet som utförts felaktigt eller av felaktigt material, inte ens i det fall, att orsaken skulle vara beräknings- eller ritningsfel, felaktiga råd eller instruktioner. Skada som förorsakats annan försäkrad egendom till följd av ett dylikt fel ersätts dock.

4.2.2 skada som förorsakats av bruk, slitage, rost, korrosion eller motsvarande småningom verkande fenomen. Skada som förorsakats annan försäkrad egendom till följd av ett dylikt fenomen ersätts dock.

4.2.3 kostnader som förorsakats av normalt reglerings-, underhålls- och servicearbete.

4.2.4 skada som leverantören eller någon annan ansvarar för enligt avtal, garanti eller motsvarande förbindelse. En dylik skada ersätts dock till den del som försäkringstagaren påvisar, att den ansvariga parten inte kan uppfylla sin förpliktelse. Försäkringen ersätter inte heller skada, då den försäkrade är tillverkare eller säljare av den försäkrade varan och skadan faller inom ramen för den garanti som används inom branschen.

4.2.5 skada som förorsakats av bedrägeri, försnillning eller motsvarande egendomsbrott, eller av att egendomen försvunnit.

4.2.6 stöldskada, då händelsen inte kan fastställas eller då försvinnandet konstateras först i samband med inventering. Stöldskada ersätts inte heller, om försäkringstagaren inte vidtagit skäliga säkerhetsåtgärder med beaktande av den försäkrade egendomens värde och förhållandena på försäkringsstället.

4.2.7 skada som förorsakats av yrkesmässigt sprängningsarbete, som utförs utanför arbetsplatsen eller av att sprängämnen tillhöriga offentlig inrättning exploderat.

4.3 Krigs och atomskadas inverkan på försäkringsbolagets ansvar

Såvida inte annorlunda särskilt överenskommits, ersätter inte försäkringen skada som förorsakats av:

  • krig, uppror, revolution eller annan dylik orsak
  • i atomansvarighetslagen avsedd atomskada.

5. Säkerhetsföreskrifter

Försäkringstagaren är skyldig att själv följa och sörja för, att även under- och sidoentreprenörerna följer de särskilda säkerhetsföreskrifter som fogats till försäkringsbrevet.

6. Försäkringstid och premie

6.1 Då det är fråga om för beställares räkning utfört arbete, som slutför under försäkringsperioden, gäller försäkringen till dess arbetsobjektet helt eller delvis överlåtits åt beställaren (se punkt 6.3).

Om beställaren inte har egen försäkring, gäller försäkringen även för sådan skada som förorsakas av att beställaren påbörjat verksamheten i en del av arbetet, som inte överlåtits. Härvid följs dock Allmänna avtalsvillkoren AXAA bestämmelser i punkt 5.1 beträffande ökningen av skaderisken.

6.2 Då det är fråga om arbete, som utförs för försäkringstagarens egen räkning och som slutförs under försäkringsperioden, gäller försäkringen till dess arbetsobjektet blivit färdigt, dock högst tills ibruktagandet börjat.

6.3 Försäkringen gäller enligt dessa villkor även under garantitiden, dock högst två år från överlåtelsen, för sådan skada som uppstår vid reparation av garantiskador, samt för sådan skada som förorsakas av fel som begåtts under byggnadsarbetet, dock endast till den del ersättning inte kan erhållas med stöd av annan försäkring.

6.4 Försäkringspremiens förskott skall betalas vid början av varje försäkringsperiod senast vid av försäkringsbolaget meddelad tidpunkt.

6.5 Den slutliga försäkringspremien skall efter justeringsberäkningen betalas enligt räkenskapsårets slutliga fakturering eller vid försäkring som gäller objektvis enligt de verkliga totalkostnaderna.

7. Värderings- och ersättningsbestämmelser

7.1 Värdering av egendom och skadebelopp

7.1.1 Grunden för egendomens, skadans och ersättningsbeloppets värdering är egendomens försäkringsvärde (se punkt 7.1.2). Med egendomens försäkringsbelopp avses det penningbelopp, som för varje del av egendomen antecknats i försäkringsbrevet. För arbetsobjekten i punkt 2.1.1 antecknas som försäkringsbelopp penningbeloppet enligt kostnadsförslaget eller penningbeloppet enligt den beräknade faktureringen, vilket efteråt justeras årligen. Som försäkringsbelopp för den i punkterna 2.1.2 - 2.1.5 nämnda egendomen antecknas för varje del av egendomen ett penningbelopp, som beräknas enligt i punkt 7.1.2 nämnda grunder.

7.1.2 Med försäkringsvärdet för arbetsobjekten i punkt 2.1.1 avses vid varje tidpunkt arbetsobjektens totala kostnader vid tidpunkten i fråga.

I punkterna 2.1.2 - 2.1.5 nämnda egendoms försäkringsvärde är dess återanskaffningsvärde, såvida inte annat överenskommits och anteckning därom gjorts i försäkringsbrevet.

Om egendomens dagsvärde understiger 50% av återanskaffningsvärdet, är egendomens försäkringsvärde dock dagsvärdet. Med återanskaffningsvärde avses det penningbelopp som behövs för anskaffande av ny likadan eller närmast motsvarande egendom.

Med dagsvärde avses det penningbelopp som erhålls, då från återanskaffningsvärdet avdras vad egendomen har förlorat i värde på grund av ålder, bruk, nedsatt användbarhet eller annan dylik orsak.

Vid bestämmandet av dagsvärdet bör även beaktas egendomens nedsatta användbarhet till följd av förändrade ortsförhållanden, såsom upphörande av idkad näring eller annan dylik orsak. Förändrade ortsförhållanden beaktas dock inte vid fastställande av byggnads dagsvärde, om byggnaden återställs i sitt förutvarande skick eller en ny byggnad uppförs på samma tomt i den förstörda byggnadens ställe.

7.1.3 Då skadefall inträffar fastställs egendomens försäkringsvärde och skadebeloppet uträknas på basen av prisnivån vid skadetillfället.

7.1.4 Grund för beräkning av skadebeloppet är även egendomens restvärde, varmed avses egendomens värde omedelbart efter skadefallet beräknat enligt samma grunder som omedelbart före skadefallet.

7.2 Ersättningens omfattning

7.2.1 Försäkringen ersätter direkt sakskada som uppstått på det försäkrade objektet till följd av skadefallet. Vid sakskada utgör det i försäkringsbrevet antecknade försäkringsbeloppet för egendomen högsta gräns för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet.

7.2.2 Förutom direkt sakskada ersätter försäkringen skäliga kostnader som åsamkats försäkringstagaren vid begränsning eller avvärjning av inträffad eller omedelbart hotande skada. Dessa kostnader ersätts även om försäkringsbeloppet därigenom skulle överskridas.

7.3 Uträkning och utbetalning av ersättningsbelopp

7.3.1 Försäkringstagaren står vid varje skadefall en i försäkringsbrevet antecknad självrisk av skadebeloppet.

7.3.2 Ersättning enligt återanskaffningsvärdet

Skadebeloppet enligt återanskaffningsvärdet fås då restvärdet avdras från egendomens återanskaffningsvärde. Om den skadade egendomen kan repareras, är skadebeloppet lika med reparationskostnaderna. Restvärdet är då återanskaffningsvärdet minskat med de uppskattade reparationskostnaderna.

Ersättningsbeloppet enligt återanskaffningsvärdet är skadebeloppet med avdrag för självrisken.

Ersättning enligt återanskaffningsvärdet förutsätter, att den skadade egendomen inom två år från skadetillfället antingen repareras eller att på samma tomt eller lägenhet uppförs eller i lösegendomens ställe anskaffas ny egendom av samma slag och för samma ändamål.

Om byggandet fördröjs på grund av myndighets åtgärd, förlängs tidigare nämnda tid med tiden för dröjsmålet.

Ersättning enligt återanskaffningsvärdet utbetalas i två rater. Först utbetalas ersättning enligt dagsvärde, vid vars uträkning egendomens dagsvärde används som försäkringsvärde. Tilläggsersättningen, som utgörs av skillnaden mellan ersättningen enligt återanskaffningsvärdet och ersättningen enligt dagsvärdet, utbetalas då försäkringsbolaget erhållit utredning över tidigare nämnda återanskaffningsåtgärder.

7.3.3 Ersättning enligt dagsvärdet

Skadebeloppet enligt dagsvärdet får man genom att räkna ut en så stor del av det med restvärdet minskade återanskaffningsvärdet, som förhållandet mellan dagsvärdet och återanskaffningsvärdet utvisar.

Om den skadade egendomen kan repareras, är skadebeloppet en så stor del av reparationskostnaderna som dagsvärdet utgör av återanskaffningsvärdet.

Ersättningsbeloppet enligt dagsvärdet är skadebeloppet minskat med självrisken.

Vid beräkning och utbetalning av ersättningsbeloppet beaktas bestämmelserna om mervärdesskatt, samt andra av skatte- eller andra myndigheter givna anvisningar och bestämmelser. Till den del ersättningstagaren har rätt att göra mervärdesskatteavdrag avdras mervärdesskatten från ersättningsbeloppet.

7.4 Övriga ersättningsregler

7.4.1 Skador på ritningar, dokument, datamedia, modeller och formar ersätts endast såvida motsvarande egendom anskaffas i stället för den skadade egendomen inom två år från skadedagen.

7.4.2 Försäkringsbolaget är berättigat att i stället för att utbetala kontant ersättning låta återuppföra, återanskaffa eller reparera försvunnen eller skadad egendom.

7.4.3 Kommer förlorad egendom till rätta sedan ersättning utbetalats, är försäkringstagaren skyldig att omedelbart överlåta den eller återbetala motsvarande del av ersättningen till försäkringsbolaget.

7.4.5 Om ersättning utbetalas för egendom, i vilken inteckning kan fastställas, eller uppgår ersättning, till mer än en tiondel av hela försäkringsvärdet, utbetalas ersättning till försäkringstagaren då han utrett att egendomen är fri från inteckning för gäld eller att inteckningshavaren givit sitt samtycke till att ersättning utbetalas.

7.4.6 I och med skada nedgår försäkringsbeloppet med ersättningsbeloppet. I samband med ersättningsbeslut är försäkringsbolaget skyldigt att underrätta försäkringstagaren om att försäkringsbeloppet nedsatts till följd av skadan.

I övrigt gäller de Allmänna avtalsvillkoren AXAA.