Brandförsäkring - Allmänna villkor

Ö36A

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

1. Försäkringens innehåll

Grundförsäkringen är brandförsäkring. Om skilt avtal har träffats ingår även de merskyddsförsäkringar som antecknats i försäkringsbrevet.

2. Försäkringens ändamål

Försäkringens ändamål är att enligt dessa villkor ersätta direkt sakskada förorsakad av i punkt 5 nämnda skadefall samt övriga i villkoren särskilt nämnda kostnader.

3. Försäkringens föremål

Försäkringen omfattar i försäkringsbrevet nämnd egendom som ägs av försäkringstagaren eller för vilken han ansvarar med följande objektindelning eller på annat sätt specificerat:

 • byggnader
 • maskiner, arbetsredskap och inventarier
 • dataregister
 • ADB-program
 • pengar och värdepapper
 • konst- och värdeföremål
 • varor och andra omsättningstillgångar
 • fordon och anordningar som går eller framförs med maskinkraft
 • farkoster (båtar och flyg)

Tilläggsförmåner

Om försäkringstagaren är ett företag, som ej kan jämställas med konsument är följande egendomsdelar utan särskilt omnämnande försäkrade mot ersättningsbara skadehändelser intill nedannämnda belopp då företagets lösa omsättnings- och anläggningstillgångar är försäkrade:

 • ritningar och arkiv på papper eller lagrat på datamedia upp till 5 000 euro
 • kunderna tillhörig egendom som försäkringstagaren innehar upp till ett belopp av 10 000 euro
 • egendom som tillhör anställd hos försäkringstagaren upp till 1 000 euro per arbetstagare. Med arbetstagarens egendom avses hans personliga lösegendom med undantag av pengar, värdepapper eller motsvarande betalningsmedel.

Ovannämnda egendom omfattas av försäkringen endast om egendomen inte har försäkrats med annan försäkring i händelse av samma skada. Försäkringen är vad tilläggsförmånerna beträffar en försäkring på första risk och i skadehändelser tillämpas inte punkten 10.2 Underförsäkring i de Allmänna avtalsvillkoren.

4. Försäkringens giltighetsområde

Försäkringen gäller på den försäkringsplats som anges i försäkringsbrevet samt tillfälligt överallt i världen. Med tillfälligt avses högst 1 år.

5. Skador som försäkringen ersätter och begränsningar i samband därmed

5.1 Brand eller sot

Försäkringen ersätter skada förorsakad av eld som kommit lös och skada förorsakad av plötslig och oförutsedd utströmning av sot från eldstad eller uppvärmningsanordning.

Försäkringen ersätter inte:

 • skada som förorsakats föremål av att det antänts eller utsatts för värme
 • skada på elektrisk anordning ersätts inte om branden berott på elektriskt fenomen i anordningen (se punkt 5.2).

5.2 Åskslag eller annat elektriskt fenomen

Försäkringen ersätter skada som tillfogats den försäkrade egendomen genom direkt åskslag. Dessutom ersätter försäkringen skada som plötsligt och oförutsett elektriskt fenomen tillfogat byggnadens anslutna elektriska ledningar, kWh mätare samt bostadsfastighetens elektriska huvudcentral. Skada på annan elektrisk anordning till följd av spänningsväxling eller annat elektriskt fenomen ersätts inte.

5.3 Explosion

Försäkringen ersätter skada förorsakad av explosion. Med explosionsskada avses plötslig mekanisk skada som berott på övertryck av gas eller ånga.

Som ersättningsbar explosionsskada anses inte:

 • skada förorsakad av att till ångpanna anslutet rör exploderat, lossnat, brustit eller spruckit
 • skada förorsakad av centrifugalkraft, inre spänning, lossnad tätning eller hydrauliskt tryck
 • explosion i förbränningsmotor.
  Försäkringen ersätter inte heller skada som förorsakats av:
 • att sprängämnen tillhöriga offentlig inrättning exploderat
 • yrkesmässigt sprängnings- eller brytningsarbete.

5.4 Sprinklerläckage

Försäkringen ersätter skada på den försäkrade egendomen till följd av plötslig utströmning av vatten ur sprinkleranläggning som installerats i enlighet med sprinklerföreskrifterna.

5.5 Nedfallande luftfarkost eller föremål som lossnat från luftfarkost

Försäkringen ersätter skada som förorsakats av nedfallande luft- eller rymdfarkost eller föremål som lossnat från dessa.

5.6 Tilläggsskador i samband med vissa skadefall

Försäkringen ersätter skada förorsakad av att det försäkrade föremålet försvunnit, stulits eller skadats i direkt anslutning till i punkterna 5.1-5.5 nämnda ersättningsbara skadefall.

Försäkringen ersätter skada på det försäkrade föremålet till följd av köld eller hetta, regn eller annan liknande orsak som berott på i punkterna 5.1 och 5.3-5.5 nämnda ersättningsbara skadefall, såvida skadan varit en direkt och oundviklig följd av nämnda skadefall.

5.7 Krigs- och atomskadas inverkan på försäkringsbolagets ansvar

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av:

 • krig eller händelse av krigsliknande natur som har politiska orsaker, upplopp, strejk eller arbetsinställelse
 • i atomansvarighetslagen avsedd atomskada eller inverkan av atomvapen.

6. Värdering av egendom och skadebelopp

6.1 Försäkringsvärde

Grund för värdering av egendomens, skadans och ersättningens belopp är egendomens försäkringsvärde (se punkt 6.2-6.5).

6.2 Återanskaffningsvärde

Med återanskaffningsvärde avses det penningbelopp som behövs för anskaffning av ny likadan eller närmast motsvarande egendom.

6.3 Dagsvärde

Med dagsvärde avses egendomens marknadsvärde vid skadetillfället. Kan detta inte fastställas, utgör dagsvärdet nyanskaffningsvärdet med avdrag för värdeminskning genom ålder, slitage, omodernitet, minskad användbarhet eller annan omständighet.

6.4 Gängse värde

Med gängse värde på arbetsmaskin eller anordning som drivs med förbränningsmotor avses kontantförsäljningspriset på skadedagen. Då gängse värde fastställs bör beaktas det försäkrade föremålets ålder, brukstimmar, bruk och allmänna skick, samt övriga omständigheter som inverkar på kontantpriset.

6.5 Restvärde

Grund för beräkning av skadebeloppet är också egendomens restvärde, varmed avses egendomens värde omedelbart efter skadefallet värderat enligt samma grunder som omedelbart före skadefallet.

6.6 Prisnivån vid skadetillfället

Då skadehändelse inträffar fastställs egendomens försäkringsvärde och skadebeloppet uträknas enligt den prisnivå som råder vid skadetillfället.

7. Försäkringsbelopp, under- och överförsäkring

Egendomen är försäkrad till det försäkringsbelopp som antecknats i försäkringsbrevet.

Högsta gräns för försäkringsgivarens ersättningsskyldighet är det överenskomna försäkringsbeloppet.

Vid försäkring med belopp gäller den s.k. förstariskprincipen, vilket innebär att en skada värderas enligt skadevärderingsreglerna men ersättningen är begränsad till det försäkringsbelopp du valt.

8. Självisk

8.1 Grundsjälvrisk

Försäkringstagaren har vid varje skadehändelse en i försäkringsbrevet antecknad självrisk av skadebeloppet.

8.2 Tilläggssjälvrisk till följd av ovarsamhet vid heta arbeten

Om en brandskada uppstått till följd av ovarsamhet vid heta arbeten, har försäkringstagaren en självrisk som är 10 gånger den valda självrisken, dock högst 20 000 euro.

9. Ersättning vid skada

9.1 Ersättning enligt återanskaffningsvärde

Skadebeloppet enligt återanskaffningsvärdet fås då restvärdet avdras från egendomens återanskaffningsvärde.

Om egendomens värde vid skadetillfället minskat med mer än halva återanskaffningsvärdet värderas skadan enligt dagsvärdet om inte annat anges.

Om den skadade egendomen kan repareras och det är ändamålsenligt utgör reparationskostnaderna skadebeloppet. Som reparationskostnader ersätts de kostnader som uppkommit för att återställa egendomen i det skick den hade före skadan. Om reparationskostnaderna överstiger egendomens värde enligt dessa ersättningsbestämmelser är ersättningen dock högst av samma storlek som egendomens värde.

Ersättningsbeloppet är skadebeloppet från vilket självrisken har avdragits.

Ersättning enligt återanskaffningsvärdet förutsätter att den skadade egendomen inom två år efter skadan antingen repareras eller att ny egendom av samma typ och för samma ändamål byggs eller skaffas i dess ställe. Om bygget försenas till följd av åtgärder av myndigheter, förlängs förutnämnda tid med dröjsmålstiden.

Ersättning enligt återanskaffningsvärdet betalas i två rater. Först betalas ersättning enligt dagsvärdet. Tilläggsersättningen, som utgörs av skillnaden mellan återanskaffningsvärdet och dagsvärdet betalas, då Ålands Ömsesidiga fått utredning över förutnämnda återanskaffningsåtgärder.

9.2 Ersättning enligt dagsvärdet

Ersättning enligt dagsvärdet får man genom att räkna ut en så stor del av det med restvärdet minskade återanskaffningsvärdet, som förhållandet mellan dagsvärdet och återanskaffningsvärdet utvisar.

Om den skadade egendomen kan repareras och det är ändamålsenligt, är skadebeloppet en så stor del av reparationskostnaderna som dagsvärdet utgör av återanskaffningsvärdet.

Ersättningsbeloppet enligt dagsvärdet är skadebeloppet från vilket självrisken har avdragits.

9.3 Restvärde och myndighetsbeslut

Om efter skada kvarvarande byggnadsdelar på grund av bestämmelser i byggnadslagen eller väglagen, gällande byggnadsförbud eller byggnadsbegränsningar inte kan utnyttjas för återställande av byggnaden i dess tidigare skick, höjs ersättningen med den härigenom uppkomna värdeminskningen. Värdeminskningen uträknas genom att från restvärdet avdra det pris som kan erhållas för kvarvarande byggnadsdelar när de säljs för borttransportering.

Försäkringstagaren skall förete utredning om att byggnadsförbud eller byggnadsinskränkning gäller och om försäkringsbolaget det begär, ansöka om dispens från byggnadsförbud eller byggnadsbegränsning för att byggnaden skall kunna återställas i sitt tidigare skick, samt om tillstånd inte beviljas, ansöka om ändring av beslutet. Försäkringstagaren skall på försäkringsbolagets begäran ge bolaget fullmakt att företräda honom i ärende som rör dispens.

9.4 Ersättning för inteckningsbar egendom

Om ersättning utbetalas för egendom i vilken inteckning kan fastställas, eller uppgår ersättning till mer än en tiondel av hela försäkringsvärdet, utbetalas ersättning till försäkringstagaren då han utrett att egendomen är fri från inteckning för gäld eller att inteckningshavaren givit sitt samtycke till att ersättning utbetalas.

9.5 Tilläggskostnader på grund av myndigheternas obligatoriska bestämmelser

Förutom direkt sakskada ersätter försäkringen skäliga tilläggskostnader som förorsakats av myndigheternas obligatoriska bestämmelser dock högst 10% av byggnadens försäkringsbelopp.

9.6 Förbränningsmotordrivna arbetsmaskiners gängse värde

Vid sakskada på förbränningsmotordriven arbetsmaskin eller anläggning är högsta gräns för Ålands Ömsesidigas ersättningsskyldighet det försäkrade föremålets gängse värde (se punkt 6.4).

9.7 Kostnader för begränsning och avvärjning

Försäkringen ersätter skäliga kostnader som orsakats försäkringstagaren vid begränsning eller avvärjning av omedelbart hotande skada. Kostnaderna ersätts utan att självrisken avdras.

10. Övriga ersättningsregler

10.1 Försäkringstagaren skall bereda Ålands Ömsesidiga tillträde till skadad egendom, lämna alla upplysningar som behövs och i övrigt bistå försäkringsgivaren i den utsträckning som krävs för att skadan skall kunna besiktas och värderas.

10.2 Underlåtelse att följa föreskriften i 11.1 medför att försäkringsersättningen kan nedsättas eller avböjas.

10.3 Ålands Ömsesidiga har rätt att i stället för att betala ut pengar i ersättning återuppbygga, anskaffa eller reparera försvunnen eller skadad egendom.

10.4 Äganderätten till egendom som har ersatts på annat sätt än genom reparation övergår till Ålands Ömsesidiga, om bolaget inte avsäger sig denna rätt.

10.5 Kommer förlorad egendom tillrätta efter det att ersättning betalats, bör försäkringstagaren omedelbart överlämna eller återbetala motsvarande del av ersättningen till Ålands Ömsesidiga.

10.6 Värdeminskning ersätts inte. Då ersättningen räknas ut beaktas inte skillnad i färgnyans och inte heller affektions- eller motsvarande värden.

10.7 Då ersättning uträknas bör skattemyndigheternas bestämmelser beaktas.

11. Säkerhetsföreskrifter

11.1 Försäkringstagaren skall sköta egendomen med normal omsorg och följa de bruksanvisningar som utgivits av tillverkaren eller importören av den egendom som är föremål för försäkringen.

11.2 Heta arbeten

Vid utförande av heta arbeten (arbeten där gnistor, öppen låga eller annat slag av värme förekommer) skall särskild försiktighet iakttas och släckningsutrustning finnas tillgänglig. Vid anlitande av yrkesman skall han ha genomgått kurs i heta arbeten.

11.3 Branddörrar skall vara stängda efter arbetstidens slut.

11.4 Motordrivna fordon och arbetsmaskiner får användas och förvaras i byggnad om arbetet så kräver, förutsatt att:

 • bränslepåfyllning och -tömning eller laddning av ackumulatorer sker på ett tryggt sätt
 • ordinarie lastnings- och lossningsställen utrustas med handsläckningsredskap

11.5 Brännbara vätskor, gaser, lättantändliga ämnen och sprängämnen skall förvaras enligt brandmyndigheternas föreskrifter. Rökning och öppen eld är förbjudna vid hantering av dessa ämnen. Gnistbildande apparater får inte användas nära ämnena.

11.6 Ventiler och fogar på flytgasapparater skall granskas för läckage regelbundet, minst en gång per år.

11.7 Öppen eld får inte förekomma närmare än 10 meter från byggnad eller från behållare för brännbara vätskor.

11.8 Rökning och öppen eld får inte förekomma i dammiga brandfarliga utrymmen och inte heller i utrymmen där brännbara vätskor hanteras.

11.9 Förstahandssläckutrustning skall vara i funktionsdugligt skick, den skall vara rätt utplacerad och utmärkt med skyltar.

11.10 Förvaring av ADB-material

Förvaring av programvara och licensbevis

Originalexemplar av programvara ska förvaras på sådant sätt att inte exemplaret och installerade program kan skadas vid samma tillfälle. Detta medför att exemplaret och installerat program ska förvaras i skilda byggnader. Om det finns ett licensbevis till programvara, kan som alternativ istället licensbevis och originalexemplar av programvara förvaras åtskilda enligt föregående stycke.

Rutiner för säkerhetskopiering

Säkerhetskopia av modifierad programvara och datainformation ska framställas dagligen under arbetsdag. Säkerhetskopia ska vara korrekt och funktionsduglig.

Förvaring av säkerhetskopia

Säkerhetskopia av modifierad programvara och datainformation ska förvaras skild från originalet på sådant sätt att original och kopia inte kan skadas vid samma skadetillfälle. Detta medför att original och säkerhetskopia ska förvaras i skilda byggnader. Säkerhetsföreskrifterna gäller även för ej färdigställda varor som är avsedda att ingå i tjänsteuppdrag om varan lagras på datamedia.

11.11 Myndigheternas bestämmelser och separata säkerhetsföreskrifter som bifogats försäkringsbrevet skall följas.

11.12 Om underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifter och myndigheternas bestämmelser företer orsakssamband med skadans uppkomst eller dess belopp kan ersättningen nedsättas eller avböjas.

12. Indexvillkor

Hur indexvillkor för försäkringsbelopp och premie fungerar

Beloppsförsäkrade byggnadsobjekt är knutna till byggnadskostnadsindex enligt följande regler:

Basindex

Basindex är byggnadskostnadsindex per september månad året före försäkringens begynnelseår.

Justeringsindex

Justeringsindex är byggnadskostnadsindexet för september månad det kalenderår som föregår försäkringsperiodens begynnelsemånad antecknad i försäkringsbrevet.

Justeringstidpunkt

Justeringstidpunkt är försäkringsperiodens begynnelsedag, då de försäkringsbelopp som i försäkringsbrevet bundits till index samt försäkringspremien justeras. Försäkringspremien för följande försäkringsperiod utgör lika många procent av den i försäkringsbrevet antecknade årspremien som justeringsindex gör av basindex.

20. MERSKYDDSFÖRSÄKRING

1. Stormförsäkring för byggnad

Skadefall som ersätts och begränsningar i samband därmed

Försäkringen ersätter skada som storm förorsakat byggnad. Skada förorsakad av regn, snö, hagel eller köld ersätts endast om den har direkt samband med stormskada på byggnad.

Försäkringen ersätter inte: 

 • skada orsakad av vågsvall eller höjt vattenstånd till följd av annan orsak än storm på skadeplatsen. Försäkringen ersätter inte heller skada förorsakad av snöns tyngd eller isens rörelser.

2. Självrisk

2.1 Försäkringstagaren har i varje skadefall en i försäkringsbrevet antecknad självrisk.

2.2 Vid skadefall som beror på att byggnadens täckningsmaterial av plast skadats, är försäkringstagarens självrisk den i försäkringsbrevet antecknade grundsjälvriskens belopp femdubblad.

I övrigt tillämpas de Allmänna avtalsvillkoren.