Bilöms, person- och paketbil

AXBF:1

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Innehållsförteckning

 1. 1. Vem försäkringen gäller för
 2. 2. När försäkringen gäller
 3. 3. Var försäkringen gäller
 4. 4. Vad som är försäkrat
  1. 4.1 Bil med fast monterad utrustning etc.
  2. 4.2 Avmonterad utrustning
  3. 4.3 Särskild beloppsbegränsning
 5. 5. Vad som inte är försäkrat
 6. 6. Vad försäkringen gäller för och inte gäller för
  1. 6.1 Brand
   1. 6.1.1 Omfattning
   2. 6.1.2 Undantag
  2. 6.2 Stöld, rån och skadegörelse
   1. 6.2.1 Omfattning
   2. 6.2.2 Undantag
   3. 6.2.3 Ersättningsbestämmelser
  3. 6.3 Djurkollision
   1. 6.3.1 Omfattning
   2. 6.3.2 Undantag
   3. 6.3.3 Ersättningsbestämmelser
  4. 6.4 Vagnskada
   1. 6.4.1 Omfattning
   2. 6.4.2 Undantag
  5. 6.5 Glas
   1. 6.5.1 Omfattning
   2. 6.5.2 Undantag
  6. 6.6 Maskinskada
   1. 6.6.1 Försäkrat fordon
   2. 6.6.2 Försäkrade komponenter
   3. 6.6.3 Komponenter som inte är försäkrade
   4. 6.6.4 Omfattning
   5. 6.6.5 Undantag
   6. 6.6.6 Ersättningsbestämmelser
   7. 6.6.7 Säkerhetsföreskrifter
  7. 6.7 Avbrott
   1. 6.7.1 Omfattning
   2. 6.7.2 Undantag
  8. 6.8 Ansvarsskydd utomlands
   1. 6.8.1 Var försäkringen gäller
   2. 6.8.2 Omfattning
   3. 6.8.3 Undantag
   4. 6.8.4 Ersättningsbestämmelser
  9. 6.9 Finansieringsskydd
   1. 6.9.1 Vem försäkringen gäller för
   2. 6.9.2 Omfattning
   3. 6.9.3 Ersättningsbestämmelser
   4. 6.9.4 Återkrav
  10. 6.10 Bilräddning
   1. 6.10.1 Omfattning
   2. 6.10.2 Bärgning
   3. 6.10.3 Biltransporter och resekostnader
   4. 6.10.4 Undantag
   5. 6.10.5 Ersättningsbestämmelser
  11. 6.11 Parkeringsskydd
   1. 6.11.1 Omfattning
   2. 6.11.2 Undantag
   3. 6.11.3 Ersättningsbestämmelser
  12. 6.12 Rättsskydd
   1. 6.12.1 Omfattning
   2. 6.12.2 Vem försäkringen gäller för
   3. 6.12.3 När försäkringen gäller
   4. 6.12.4 Var och i vilka domstolar försäkringen gäller
   5. 6.12.5 Undantag
   6. 6.12.6 Val av ombud
   7. 6.12.7 Kostnader som ersätts
   8. 6.12.8. Kostnader som inte ersätts
   9. 6.12.9 Försäkringsbelopp och självrisk
   10. 6.12.10 Ersättningsbestämmelser
  13. 6.13 Bedrägeriförsäkring
   1. 6.13.1 Omfattning
   2. 6.13.2 Ersättningsbestämmelser
   3. 6.13.3 Särskild självrisk
 7. 7. Allmänna säkerhetsföreskrifter
  1. 7.1 Inledning
  2. 7.2 Framförande, behörighet och laglighet
  3. 7.3 Stöldskydd
  4. 7.4 Service och underhåll m.m.
  5. 7.5 Brandsäkerhet
 8. 8. Allmänna undantag
 9. 9. Värderings- och ersättningsbestämmelser
  1. 9.1 Inledning
  2. 9.2 Bärgningskostnader
  3. 9.3 Räddningskostnader
  4. 9.4 Gängse värde och försäkringsbelopp
  5. 9.5 Inlösen
   1. 9.5.1 Inlösen till gängse värde
   2. 9.5.2 Inlösen till nyvärde
  6. 9.6 Åldersavdrag
  7. 9.7 Kostnader som inte ersätts
  8. 9.8 Övriga ersättningsbestämmelser

Nedan följer en kortfattad information om försäkringens innehåll, men det är viktigt att du även läser de fullständiga försäkringsvillkoren som följer därefter.

Försäkringsavtalet och tillämplig lagstiftning

Dessa försäkringsvillkor utgör tillsammans med för­säkringsbrevet och de Allmänna avtalsbestämmelserna AXAA det försäkringsavtal som gäller mellan dig och Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag. För detta avtal gäller finsk lagstiftning, i synnerhet försäkringsavtalslagen (28.6.1994/543).

Löptid, förnyelse och uppsägning

Om vi inte kommer överens om annat löper försäkringen under ett år och förnyas automatiskt vid periodens slut. Försäkringstagare som är privatpersoner kan när som helst säga upp försäkringen, medan företag kan säga upp försäkringen till huvudförfallodagen inom 30 dagar dessförinnan. Om fordonet överlåts gäller försäkringen för den nye ägaren i 14 dagar, med de begränsningar som framgår i avsnitt 1.

Premie, bonus och självrisker

Premien påverkas av bl.a. bilens ålder och effekt, om bilen ägs av ett företag eller en privatperson samt vilken om­fattning och självrisk du valt; ju högre självrisk desto lägre premie. Självrisken framgår av försäkringsbrevet. Skadefria år berättigar till 10 % bonus, sammanlagt högst 70%. Ifall du valt försäkringsalternativet ”begränsad bilöms” eller en högre självrisk gäller dock ingen bonus.

Upplysningsplikt och premiebetalning

För att försäkringen ska gälla vid en skada är det viktigt att du ger oss rätt upplysningar då försäkringen tecknas och vid eventuella ändringar. Det är även viktigt att premien betalas i tid. Vid dröjsmål med premiebetalningen kan försäkringen sägas upp.

Försäkringens omfattning

Bilförsäkringen erbjuds i flera olika kombinationer och därutöver finns ett antal valbara tilläggsförsäkringar. Av försäkringsbrevet framgår vilket eller vilka fordon som försäkrats och vilken omfattning som gäller.

Kontakta oss gärna för att diskutera vilken försäkring som passar just din bil, och vad försäkringen kostar. Mer infor­mation om försäkringen finns också i faktabladet och på vår hemsida www.omsen.ax

Begränsningar och säkerhetsföreskrifter

Självfallet täcker inte försäkringen alla tänkbara skade­händelser, inte ens om du tecknat alternativet ”optimal bilöms” inklusive tilläggsförsäkringar. Därför är det viktigt att du bekantar dig med undantag och begränsningar samt de säkerhetsföreskrifter som syftar till att minska risken för skada. Fokusera på dessa avsnitt under rubri­kerna ”Vad försäkringen inte gäller för” samt ”Säkerhets­föreskrifter”.

Till de viktigaste begränsningarna hör skador som orsakas av slitage, konstruktionsfel eller bristfälligt underhåll. Försäkringen täcker inte heller skador som enbart består i ytliga repor och andra skönhetsfel eller eventuell värde­minskning efter en reparation p.g.a. färgavvikelse eller lik­nande. Försäkringen gäller inte vid hastighetskörning eller tävling, och vagnskadeförsäkringen gäller inte om du kör igenom isen. Notera att alternativet ”begränsad bilöms” inte omfattar vagnskada, och att rätten till ersättning vid djurolyckor förutsätter att du kört på djuret; försäkringen gäller således inte om bilen skadas p.g.a. väjning.

Till de viktigaste säkerhetsföreskrifterna hör de krav som gäller stöldförsäkringen. Bilen ska vara låst då den lämnas obevakad, vilket även gäller då bilen står i garage som andra än du själv och dina familjemedlemmar har tillgång till. Nycklarna får inte förvaras eller gömmas i närheten av bilen, och inte heller vara märkta så att bilen kan identi­fieras (t.ex. genom att registernummer, namn och adress anges). Avmonterade fordonsdelar, t.ex. vinter-­ eller sommardäck, måste (om de inte förvaras i bilen) förvaras i låst utrymme som ingen utomstående har tillgång till.

Om en skada inträffar och det visar sig att säkerhetsföre­skrifterna inte följts kan ersättningen sättas ner. I allvarliga fall betalas ingen ersättning alls.

Åtgärder vid skada

Du är skyldig att efter förmåga avvärja skada som kan befaras inträffa och omedelbart försöka begränsa skada som redan inträffat (räddningsplikt). Det är också viktigt att du anmäler inträffad skada till oss så fort som möjligt. I händelse av trafikolycka eller kollision med annat fordon bör du anteckna motpartens namn och bilens register­nummer samt eventuella vittnen. Vid behov ska polis tillkallas. Skada genom brott (t.ex. stöld och skadegörelse) måste polisanmälas, och detsamma gäller om du kör på ett djur.

Kontrollera uppgifterna!

Kontrollera innehållet i försäkringsbrevet så att uppgifter­na gällande fordon, försäkringens omfattning, självrisker m.m. är korrekta. Detsamma gäller uppgifterna om namn och adress.

Ord och uttryck

Med ”vi”, ”vår”, ”oss” och liknande avses försäkrings­givaren, d.v.s. Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag. Med “du”, “din”, “dig” och liknande avses försäkringstagaren, de försäkrade och andra som jämställs med försäkrings­tagaren enligt lag.

Detta villkor ingår i en serie villkor för olika fordon, som är indelade efter ett gemensamt system, vilket medför att numreringen inte alltid är löpande.

Försäkringsgivare

ÅLANDS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG
Köpmansgatan 6, PB 64,
AX ­22101 MARIEHAMN
Telefon +358­ 18 ­27600
e­post: info@omsen.ax www.omsen.ax

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och ägare till försäkrad bil, med de tillägg och begränsningar som anges nedan i andra – färde stycket och i punkt 6.8–6.10 samt punkt 6.12 nedan.

Ägare till bil som sålts på avbetalning eller med ägan­derättsförbehåll, leasinggivare eller den som annars bär risken för fordonet, har företrädesrätt till ersättning som betalas för egendomsskada enligt punkt 6.1–6.6 nedan.

Om försäkringen gäller med finansieringsskydd har tredje man rätt till ersättning även i punkt 6.9 angivna fall, trots att försäkringstagaren själv inte har det.

Försäkringen gäller även till förmån för dödsbo som efter försäkringstagarens död förvärvar äganderätten till bilen.

Om bilen byter ägare, har den nye ägaren rätt till ersätt­ning för skada som inträffar inom 14 dagar efter ägande­rättens övergång, såvida han inte själv tecknat försäkring. Rättsskydds­-, avbrotts­- och gruppförsäkring är emellertid inte i kraft till den nye ägarens fördel.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som inträffar under för­säkringstiden. Om avbrott, ansvarsskydd utomlands, finansieringsskydd och rättsskydd gäller vad som sägs i punkt 6.7–6.9 samt punkt 6.12 nedan.

3. Var försäkringen gäller

Om inte annat anges nedan eller i försäkringsbrevet gäller försäkringen i, och vid transport mellan, alla europeiska länder samt de länder utanför Europa som är anslutna till det s.k. gröna kortsystemet, undantaget den del av Ryssland som ligger utanför Europa.

Vagnskadeförsäkringen enligt punkt 6.4 gäller inte vid körning på bana, t.ex. Nurburgring, Anderstorp, Gotland Ring eller Mantorp, annat än på sådan del av banan som utgör allmän väg, eller då körningen ingår i en organiserad trafiksäkerhetsutbildning.

Ifall bilräddningsförsäkring enligt punkt 6.10 tecknats, utan att försäkringen samtidigt omfattar vagnskada enligt punkt 6.4, gäller bilräddningsförsäkringen endast i Finland, Norge, Sverige och Danmark samt under transport mellan dessa länder.

Vid stöldskada enligt punkt 6.2 som inträffar i Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Moldavien eller Rumänien är självrisken 25% av skadebeloppet, dock minst vald grundsjälvrisk och högst 5 000 euro.

4. Vad som är försäkrat

4.1 Bil med fast monterad utrustning etc.

Försäkringen gäller för i försäkringsbrevet angiven bil inklusive fast monterad utrustning som är avsedd att användas enbart i den försäkrade bilen.

Med fast monterad utrustning avses utrustning fastsatt med bult, skruv, genom svetsning eller liknande så att det krävs verktyg för att avlägsna den.

Försäkringen gäller också för verktyg som hör till bilens standardutrustning, dragkrok, takräcke, takbox och bil­barnstol som monterats på eller i den försäkrade bilen.

4.2 Avmonterad utrustning

I försäkringen ingår även i föregående punkt nämnd egendom som monterats bort, om inte annan utrustning monterats i dess ställe. En uppsättning avmonterade hjul ingår dock alltid.

Observera de särskilda förvaringskrav som gäller avmon­terad egendom enligt de allmänna säkerhetsföreskrifterna i avsnitt 7 nedan.

4.3 Särskild beloppsbegränsning

Ersättning betalas med maximalt 3 000 euro per skada på system för navigation, ljud och bild samt övrig media­utrustning, om inte annat anges i försäkringsbrevet.

Beloppsbegränsningen gäller för denna egendoms­kategori som helhet, men tillämpas inte på utrustning installerad av tillverkaren eller leverantören.

5. Vad som inte är försäkrat

Försäkringen gäller inte för

 • mobiltelefoner, datorer och surfplattor
 • navigationsutrustning som inte är fast monterad
 • personligt lösöre och egendom som transporteras med den försäkrade bilen
 • andra verktyg än de som ingår i bilens standard­utrustning
 • programvara, lagringsmedia eller information lagrad på dessa enheter
 • reservdelar och dubblettexemplar av delar
 • utrustning som strider mot/har installerats i strid med lag, förordning, myndighetsbestämmelser eller säker­hetsföreskrifter
 • special­- eller annan dekorationslackering, tejpning eller foliering som inte motsvarar sedvanligt seriemässigt utförande
 • reklamtext (kostnad för din egen varumärkes­- eller mönsterskyddade firmasymbol ersätts dock).

6. Vad försäkringen gäller för och inte gäller för

Försäkringen gäller för det lagliga intresse som består i att värdet av försäkrad egendom inte minskar eller går förlorat. Med skada under detta avsnitt avses fysisk skada och/eller förlust av egendomen.

Försäkringen omfattar nedanstående skadehändelser om så framgår av försäkringsbrevet. Observera även de all­männa säkerhetsföreskrifterna i avsnitt 7 och de allmänna undantagen i avsnitt 8 samt de allmänna avtalsbestäm­melserna.

6.1 Brand

6.1.1 Omfattning

Ersättning betalas för skada genom

 • brand, varmed avses eld som kommer lös
 • direkt åskslag med mekanisk splittring som följd
 • explosion.

Brandskada som inträffat i samband med stöld eller bruksstöld ersätts endast om de allmänna säkerhetsföreskrifterna i avsnitt 7 var uppfyllda vid tidpunkten för tillgreppet.

6.1.2 Undantag

Utöver de allmänna undantagen i avsnitt 8, betalas ersättning inte för skada

 • genom explosion i motor, avgassystem, katalysator, däck eller slangar
 • på elektrisk anordning, ledning, elektronisk styrenhet eller liknande genom överhettning, kortslutning, överspänning eller andra elfenomen
 • genom att glöd eller upphettat föremål svett eller bränt hål på egendom utan att brand upp­stått.

6.2 Stöld, rån och skadegörelse

6.2.1 Omfattning

Ersättning betalas för i strafflagen (19.12.1889/39) avsedd skada genom stöld, bruksstöld, rån eller olovligt brukande av den försäkrade bilen, liksom för skada som uppkommer vid försök till sådana brott.

Ersättning betalas också för i strafflagen avsedd uppsåtlig skadegörelse på den försäkrade bilen.

6.2.2 Undantag

Utöver de allmänna undantagen i avsnitt 8, betalas ersättning inte

 • för skada genom stöld av olåst bil
 • för skadegörelse som orsakas av ett annat fordon
 • för skada orsakad av försäkringstagaren själv eller annan försäkrad, någon inom det egna hushållet eller någon som lånat, hyrt eller på annat sätt anförtrotts att använda bilen
 • vid bedrägeri, förskingring eller annat liknande brott eller avtalsbrott.

6.2.3 Ersättningsbestämmelser

Vid ersättningsgill förlust av bilen betalas ersättning om den inte kommit till rätta inom 30 dygn från det att du anmält skadan till oss och polisen. Samtliga nycklar till bilen ska lämnas in till oss.

Du måste också kräva att åtal väcks mot den eller de som misstänks för ovannämnda brott.

Observera även de övriga ersättningsbestämmelserna i punkt 9.8 nedan.

6.3 Djurkollision

6.3.1 Omfattning

Ersättning betalas för plötslig och oförutsedd skada som inträffar vid direkt sammanstötning med ett djur, under förutsättning att händelsen anmälts till polisen.

6.3.2 Undantag

Utöver de allmänna undantagen i avsnitt 8, betalas ersättning inte för skada som inträffar till följd av väjning för djur. Sådan skada kan istället ersättas enligt vagnskadeförsäkringen, punkt 6.4.

6.3.3 Ersättningsbestämmelser

Du är skyldig att anmäla djurkollision till polisen.

Observera även de övriga ersättningsbestämmelserna i punkt 9.8 nedan.

6.4 Vagnskada

6.4.1 Omfattning

Ersättning betalas för direkt sakskada till följd av en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse, t.ex. kollision, dikeskörning, vältning eller vägras.

Ersättning betalas även för i första stycket nämnd skada, som uppstår under transport med andra fortskaffningsmedel, t.ex. ombord på en färja.

6.4.2 Undantag

Utöver de allmänna undantagen i avsnitt 8, betalas ersättning inte för skada

 • till följd av annan i avsnitt 6 angiven orsak
 • som förorsakats av annan del av bilen eller dess utrustning, t.ex. för att utrustningen lossnat
 • som orsakas av lasten eller av djur i bilen, såvida inte skadan är en direkt följd av ersättningsgill vagnskada.

6.5 Glas

6.5.1 Omfattning

Ersättning betalas för skada på vindruta, sidoruta eller bakruta som består i att rutan genombrutits, spräckts eller krossats, t.ex. vid stenskott, om rutan av trafiksäkerhetsskäl måste repareras eller bytas.

6.5.2 Undantag

Utöver de allmänna undantagen i avsnitt 8, betalas ersättning inte för skada

 • som inträffar vid kollision, dikeskörning, vältning eller vägras
 • på andra glas eller glaskonstruktioner såsom strålkastare, bakljus, glastak, takluckor eller speglar

som istället kan ersättas enligt vagnskadeförsäkringen, punkt 6.4.

6.6 Maskinskada

6.6.1 Försäkrat fordon

Försäkringen gäller för bil som då skadan inträffar

 • är högst 8 år gammal, och
 • har körts högst 100 000 km

räknat från första registreringsdag. Försäkringen upphör så snart någon av gränserna uppnåtts.

6.6.2 Försäkrade komponenter

Försäkringen gäller för skada på

 • motor inklusive styrelektronik, startmotor, transmission och system för kraftöverföring
 • kyl­-, avgas-­ och bränslesystem, inklusive ut­rustning för avgasrening med styrsystem
 • bromssystem inklusive bromsservo samt styr­- och reglersystem för låsningsfria bromsar
 • start­- och tändsystem inklusive tändlås, regler­funktioner och styrelektronik
 • generator, turbo, laddluftkylare och kompressor inklusive styrsystem
 • elektronikbox
 • centrallåsenhet samt fabriksmonterat elektroniskt stöldskydd och larm
 • styrning inklusive styrväxel och servopump
 • torkarmotorer och regnsensorer
 • motorer till cabriolet, tak och taklucka
 • styrenhet till fabriksmonterande adaptiva strålkastare
 • antisladd­- och spinnsystem samt kollisionsvarningssystem
 • fabriksmonterad kupévärmare, klimatanläggning och stolsvärme
 • airbag inklusive styrelektronik, givare och sensorer samt bältessträckare
 • fabriksmonterad navigationsutrustning, instrumentgrupp, display och farthållare inklusive reglageanordningar.

6.6.3 Komponenter som inte är försäkrade

Försäkringen gäller inte för skada på

 • chassi och lackering
 • glas, lampor, gummi­- och plastdetaljer
 • elkablar, batteri, tändstift och glödstift
 • nycklar/kort/smartkey inklusive fjärrkontroll
 • ljuddämpare och avgasrör
 • bromsskivor, bromstrummor, bromsbelägg och bromscylindrar
 • elektronisk parkeringsbroms
 • lamellbelägg
 • fjädrings-­ och nivåregleringssystem
 • slangar, vajrar, drivremmar, kullager, filter och delar som ingår i normal underhållsservice
 • komponenter som avviker från bilens seriemässiga utförande.

6.6.4 Omfattning

Ersättning betalas för direkt skada eller fel som plötsligt och oförutsett uppstått på försäkrade komponenter.

6.6.5 Undantag

Utöver de allmänna undantagen i avsnitt 8, betalas ersättning inte för maskinskada

 • som omfattas av annan försäkring, garanti eller annat åtagande
 • som beror på användandet av komponenter som avviker från fordonets seriemässiga utförande
 • orsakad av motoreffekthöjande åtgärder som vidtagits av annan än generalagent eller auktoriserad återförsäljare
 • som istället kan ersättas enligt någon av punkt 6.1–6.5 ovan.

Ersättning betalas inte heller för kostnader föranledda av felsökning.

6.6.6 Ersättningsbestämmelser

Maskinskada måste anmälas till auktoriserad återförsäljare eller verkstad. Dokumentation ska företes som visar att skadan inte omfattas av garanti eller annat åtagande av tillverkaren eller generalagenten.

Observera även de övriga ersättningsbestämmelserna i punkt 9.8 nedan.

6.6.7 Säkerhetsföreskrifter

Bilen får inte köras så att motor, kraftöverföring eller annan del av fordonet utsätts för onormal påfrestning eller överhettning.

Tillverkarens anvisningar beträffande

 • service, skötsel, underhåll och drift, samt
 • driv­- och smörjmedel

måste följas.

Observera även de allmänna säkerhetsföreskrifterna i avsnitt 7 nedan.

6.7 Avbrott

6.7.1 Omfattning

Ersättning betalas för förlorade användningsdagar om bilen blir obrukbar p.g.a. ersättningsgill skada enligt ovan i punkt 6.1–6.6 nämnd skadehändelse.

Ersättning betalas för hela dygn i form av dags­ersättning med i försäkringsbrevet angivet belopp

 • vid inlösen eller utbetalning av engångsersätt­ning under högst fjorton (14) dygn
 • vid reparation under högst fyrtiofem (45) dygn
 • för stulet fordon under högst fyrtiofem (45) dygn
 • för väntetid på reservdelar under högst sju (7) dygn, vilket inräknas i det maximala antalet dygn som ersätts enligt föregående punkter.

Ersättning betalas från det att skadan har anmälts till oss, under förutsättning att bilen då är obrukbar p.g.a. ersättningsgill skada enligt punkt 6.1–6.6 ovan, tills

 • bilen är klar för avhämtning från verkstaden eller annars står till ditt förfogande
 • en annan bil överlåts till, hyrs av eller på annat sätt nyttjas av dig i den försäkrade bilens ställe, eller
 • du återfår stulen bil

efter avdrag för den i försäkringsbrevet angivna självrisktiden, och längst under den i föregående stycke angivna tidsperioden.

6.7.2 Undantag

Utöver de allmänna undantagen i avsnitt 8, betalas ersättning inte för skada till den del ersättning betalas från annan försäkring, t.ex. trafikförsäkring.

6.8 Ansvarsskydd utomlands

6.8.1 Var försäkringen gäller

Avvikande från avsnitt 3 ovan gäller försäkringen i länder anslutna till gröna kortsystemet utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), undantaget den del av Ryssland som ligger utanför Europa.

6.8.2 Omfattning

Ersättning betalas för

 • person-­ och sakskador som drabbar utom­stående
 • personskador som drabbar passagerare i det försäkrade fordonet

då försäkrad bil använts i trafik utomlands, om du personligen är ersättningsskyldig för skadan enligt lagstiftningen i det land där skadan inträffade.

6.8.3 Undantag

Utöver de allmänna undantagen i avsnitt 8, betalas ersättning inte, till den del

 • skadelidande är berättigad till ersättning från trafik-­, olycksfalls-­ eller annan motsvarande finsk eller utländsk försäkring
 • ersättning betalas med stöd av annat ersätt­ningssystem eller lag.

6.8.4 Ersättningsbestämmelser

Ersättning betalas med högst det belopp som anges i försäkringsbrevet, efter avdrag för däri angiven självrisk.

Beloppsbegränsningen gäller för alla kostnader med anledning av skadan, inklusive eventuella kostnader för rättegång gällande skadestånd. Skador orsakade av samma händelse, försummel­se eller omständighet betraktas därvid som en och samma skada.

Om flera personer är solidariskt ansvariga för samma skada, ersätter försäkringen endast den del av skadan som kan läggas dig till last. Om be­visning ej kan företes gällande skuldfördelningen, betalas ersättning med ett belopp motsvarande skadekostnaden dividerad med antalet inblandade skadevållare.

Observera även de övriga ersättningsbestämmel­serna i punkt 9.8 nedan.

6.9 Finansieringsskydd

6.9.1 Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för ägare till bil som sålts på avbetalning eller med äganderättsförbehåll, leasinggivare eller den som annars bär risken för bilen.

6.9.2 Omfattning

Försäkringen gäller till den del som ersättning annars inte skulle betalas ut, därför att

 • de allmänna säkerhetsföreskrifterna enligt avsnitt 7 försummats
 • räddningsplikten enligt de allmänna avtals­bestämmelserna försummats
 • den försäkrade själv bidragit till eller orsakat skadan av skäl som anges i de allmänna avtals­bestämmelserna
 • den försäkrade själv, eller annan i punkt 6.2.2 nämnd person, orsakat skada genom stöld, rån eller skadegörelse
 • bilen använts i trafik trots att den varit avställd eller upplagd.

6.9.3 Ersättningsbestämmelser

Ersättning betalas upp till beloppet av kvarvarande fordran som ej förfallit till betalning vid tidpunk­ten för skadan, dock högst motsvarande skade­beloppet.

Ersättning betalas inte för obetalda rater som förfallit till betalning före skadan inträffade.

Från ersättningen avdras den självrisk som gäller enligt försäkringsbrevet, samt eventuella obetalda och förfallna premier hänförliga till bilens för­säkring.

Observera även de övriga ersättningsbestämmel­serna i punkt 9.8 nedan.

6.9.4 Återkrav

Vi har rätt att återkräva utbetald ersättning av skadevållaren, fordonets innehavare, ägare eller leasingtagare.

6.10 Bilräddning

6.10.1 Omfattning

Ersättning betalas för skäliga kostnader för

 • bärgning och transport av försäkrad bil
 • resa för förare och passagerare

som blivit nödvändig p.g.a. händelse enligt punkt 6.10.2 eller punkt 6.10.3 nedan, som inträffat un­der färd med bilen.

Med färd avses kontinuerlig körning eller resa utan andra avbrott än sedvanliga korta stopp för t.ex. matpauser och maximalt en övernattning på samma ort.

Försäkringen gäller även för tillkopplad släpvagn.

6.10.2 Bärgning

Om bilen blir köroduglig som en direkt följd av driftstopp eller skada, betalas ersättning för bärg­ning till närmaste verkstad, alternativt reparation på platsen om det inte blir dyrare.

6.10.3 Biltransporter och resekostnader

Om bilen inte kan repareras på ett ändamålsenligt sätt inom tre arbetsdagar från bärgning, eller om den stulits och inte kommit till rätta innan resan fortsatt med annat färdmedel, betalas ersättning för förares och passagerares resa till hemort inom Norden, samt för

 • transport av bilen till destinations-­ eller hemort inom Norden, eller
 • resa för en person med billigaste färdmedel i syfte att hämta bilen efter att reparation utförts eller bilen återfunnits efter stöld.

Om bilen måste lämnas kvar för att föraren eller passagerare drabbats av olycksfall, akut sjukdom eller har avlidit, och ingen annan som deltar i re­san kan köra hem bilen, betalas ersättning för resa till hemort inom Norden.

6.10.4 Undantag

Utöver de allmänna undantagen i avsnitt 8, betalas ersättning inte

 • för driftstopp som orsakats av brist på drivmedel eller annan energikälla
 • för skada genom stöld av olåst bil
 • till den del ersättning betalas från garanti eller annan försäkring, t.ex. trafik-­, rese-­, olycksfalls-­ eller sjukförsäkring
 • för reparations­- eller reservdelskostnader, i andra fall än enligt punkt 6.10.2
 • för driftskostnaden vid hämtning av bilen, eller andra kostnader som skulle uppkommit obero­ende av skadefallet.

6.10.5 Ersättningsbestämmelser

Vi avgör om hemresa ersätts, när det ska ske och med vilket färdmedel, samt om skadad bil ska repareras, och i så fall var. Eventuell transport eller hämtning av bilen måste först godkännas av oss.

Kostnad för hemtransport eller hämtning av bilen ersätts med högst ett belopp som svarar mot bilens marknadsvärde vid tidpunkten för trans­ porten/hämtningen. Marknadsvärdet fastställs i enlighet med vad som anges i punkt 9.3 och punkt 9.5 nedan.

Ersättning för transporter, resor och övernattning betalas alltid motsvarande skäliga kostnader för billigaste färdmedel respektive logi.

Från ersättningen avdras den självrisk som anges i försäkringsbrevet samt eventuella inbesparade kostnader.

Observera även de övriga ersättningsbestämmel­serna i punkt 9.8 nedan.

6.11 Parkeringsskydd

6.11.1 Omfattning

Ersättning betalas för direkt sakskada på parkerad försäkrad bil som

 • blivit påkörd av annat motorfordon, eller
 • skadats av ett annat stillastående fordon, exempelvis då dörrar öppnas eller gods lastas i eller ur fordonet

utan att det skadevållande fordonet kunnat identifieras.

6.11.2 Undantag

Utöver de allmänna undantagen i avsnitt 8, betalas ersättning inte om det skadevållande fordonet kunnat identifieras.

6.11.3 Ersättningsbestämmelser

Du är skyldig att på ett tillförlitligt sätt kunna redogöra för tid och plats för skadehändelsen.

Observera även de övriga ersättningsbestämmel­serna i punkt 9.8 nedan.

6.12 Rättsskydd

6.12.1 Omfattning

Försäkringen gäller för nödvändiga och skäliga ombuds­- och rättegångskostnader i vissa tvister/tvistemål och brottmål som ansluter sig till den försäkrade bilen, som du inte kan få ersättning för av motparten eller annan.

Med tvist/tvistemål avses ett rättsligen grundat krav som framförts och helt eller delvis avvisats.

Med brottmål avses att åtal har väckts

 • mot dig som svarande, eller
 • mot annan part samtidigt som du i egenskap av målsägande yrkar ersättning.

6.12.2 Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller, med nedan angivna begräns­ningar, för den försäkrade bilens ägare, förare och innehavare, när denne är

 • kärande eller svarande i tvistemål
 • målsägande som i brottmål yrkar ersättning mot svaranden
 • svarande i brottmål.

Försäkringen gäller inte för den som brukat bilen utan lov.

6.12.3 När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för tvist som uppstår eller brottmål som uppkommer under försäkringstiden, om försäkringen varit i kraft med samma omfatt­ning under en sammanhängande tid av minst två år hos oss eller i något annat bolag.

Tvist anses uppstå då en part helt eller delvis avvi­sar ett framställt krav. Brottmål anses uppkomma då åtal har väckts.

Försäkringen gäller även om försäkringen varit i kraft kortare tid än två år, under förutsättning att

 • de händelser eller omständigheter som vid tvis­temål ligger till grund för tvisten, alternativt
 • den påstådda gärningen vid brottmål

inträffat under den tid försäkringen varit i kraft med samma omfattning hos oss eller i något annat bolag.

Om försäkringen inte längre är i kraft då tvisten uppstår eller åtal väcks därför att försäkringsbe­hovet upphört, gäller försäkringen ändå om de händelser eller omständigheter som ligger till grund för tvisten/åtalet inträffade när försäkringen var i kraft och det därefter inte gått längre tid än 6 månader.

6.12.4 Var och i vilka domstolar försäkringen gäller

Försäkringen gäller vid mål eller ärenden som kan tas upp till behandling i en tingsrätt i Finland eller motsvarande utländsk domstol, i de länder som anges i avsnitt 3, samt i dessa domstolars besvär­sinstanser.

Försäkringen gäller även vid skiljeförfarande, samt i ärenden som behandlas i trafikskade-­, försäk­rings-­ eller konsumenttvistenämnden.

Försäkringen gäller inte i ärenden som behandlas av administrativa myndigheter eller specialdom­stolar, t.ex. länsstyrelser, förvaltnings­-, försäk­rings-­, arbets-­ eller marknadsdomstolen, eller i besvärsinstanser till dessa.

Anspråket i tvisten, eller den påstått brottsli­ga gärningen, ska ha sin grund i händelse eller omständighet som inträffat inom försäkringens giltighetsområde enligt avsnitt 3.

6.12.5 Undantag

Utöver de allmänna undantagen i avsnitt 8, betalas ersättning inte

 • om du, i eller utom rättegång, avstår från dina möjligheter att få ersättning från motparten, staten eller annan
 • för ärenden där värdet av det målet gäller eller det belopp som yrkas understiger 500 euro, eller där du inte har befogat intresse av att få din sak behandlad
 • för ärenden som hänför sig till konkurs, utsök­ning, exekution eller verkställande av utsökning, företags-­ eller skuldsanering
 • för tvister mellan delägare i bilen, med någon annan försäkrad eller någon som du är eller har varit gift, registrerad partner eller sambo med
 • för ärenden som handläggs som grupptalan
 • för tvister med oss gällande frågan om rättsskydd helt eller delvis ska beviljas
 • för brottmål där du åtalas för
  • uppsåtliga eller grovt vårdslösa gärningar
  • rattfylleri
  • olovlig körning
  • hastighetsöverträdelse

eller för tvister om skadestånd med anledning av sådan gärning. Om åtalet avser grovt brott men du frikänns från grovt brott genom lagakraftvunnen dom, gäller dock försäkringen.

6.12.6 Val av ombud

Du ska som ditt ombud anlita advokat, offentligt rättsbiträde eller annan sådan jurist som enligt gällande rätt har rätt att agera som rättegångs­ombud-­ eller biträde i Finland eller det land som anges i punkt 6.12.4. Ombudet ska vara lämpligt med hänsyn till din bostadsort, domstolsorten och ärendets natur.

6.12.7 Kostnader som ersätts

I den mån kostnaderna

 • är nödvändiga och skäliga med hänsyn till målets beskaffenhet, samt
 • står i rimlig proportion till det intresse målet gäller, och
 • inte kan utfås av motpart, staten eller annan

betalas ersättning för

 • ombudets arvode och kostnader, under förut­sättning att vidtagna åtgärder väl specificerats så att nödvändigheten och skäligheten kan bedö­mas
 • kostnader för bevisning och utredning som anskaffats före rättegång eller skiljeförfarande men efter det att ersättningsgillt försäkringsfall uppstått, under förutsättning att bevisningen respektive utredningen beställts av ditt ombud
 • bevisning i rättegång eller skiljeförfarande
 • expeditionskostnader i domstol.

6.12.8. Kostnader som inte ersätts

Ersättning betalas inte för

 • motpartens rättegångskostnader som du genom dom eller avtal ålagts att betala
 • ditt eget arbete, tidsspillan, förlorad inkomst, resor, uppehälle eller andra omkostnader
 • kostnader som uppstår för att du avstår från dina möjligheter att få ersättning av motparten
 • kostnader som betalats eller skulle ha kunnat betalas av allmänna medel, staten eller annan
 • tilläggskostnad som uppstår p.g.a. byte av om­bud
 • kostnader för införskaffande av juridiskt sak­kunnigutlåtande
 • kostnader som uppstår innan ett ersättningsgillt försäkringsfall uppkommit, eller som förorsakas av brottsanmälan och förundersökning i brott­mål
 • kostnader som uppstår för att du eller ditt om­bud uteblir från förhandling, framför obefogade krav eller påståenden, orsakar onödig rättegång eller på annat sätt agerar försumligt
 • ersättning till skiljemän eller administrativa kost­nader i skiljeförfarande
 • kostnader förorsakade av verkställande av dom, beslut eller skyddsåtgärder.

6.12.9 Försäkringsbelopp och självrisk

Ersättning betalas för arvode till ditt ombud, högst upp till det försäkringsbelopp som anges i för­säkringsbrevet. Detta utgör den högsta ersättning som betalas vid varje försäkringsfall.

Det anses som ett och samma försäkringsfall, då

 • flera av de som är försäkrade med samma för­säkring står på samma sida i målet, eller
 • de försäkrade är parter i flera tviste-­ eller brottmål som grundar sig på samma händelse, omständighet, rättshandling eller yrkande.

Från de kostnader som ersätts avdras den självrisk som anges i försäkringsbrevet.

6.12.10 Ersättningsbestämmelser

Ersättning betalas när domstols beslut vunnit laga kraft eller förlikning ingåtts.

Du är skyldig att yrka ersättning för dina rätte­gångskostnader av motparten.

Om motparten har ådömts eller förbundit sig att betala dina kostnader, är du skyldig att till oss åter­betala försäkringsersättningen i den utsträckning du får betalt av motparten.

Ifall dina kostnader efter avdrag för självrisk överstiger försäkringsbeloppet, fördelas eventuell återbetalning proportionellt mellan dig och oss.

Om vi betalat ersättning övertar vi din rätt att kräva ersättning av motpart, staten eller annan, och du är skyldig att överföra din rätt till ersättning på oss.

Du har inte rätt att med bindande verkan för oss medge beloppet av de kostnader som föranletts av ärendets skötsel.

Om det i ärendet är fråga om något väsentligen annat än ditt eget intresse, eller om ärendet gäller ett gemensamt intresse som delas med personer som ej omfattas av denna försäkring, ersätter försäkringen endast din andel av kostnaderna.

Observera även de övriga ersättningsbestämmel­serna i punkt 9.8 nedan.

6.13 Bedrägeriförsäkring

6.13.1 Omfattning

Ersättning betalas för förlust av försäkrad bil ge­nom bedrägeri, förskingring eller annat i straffla­gen avsett förmögenhetsbrott, om bil som hyrts eller leasats ut utan förare inte återlämnats inom avtalad tid och det förflutit 30 dygn sedan brottet polisanmäldes.

Försäkringen gäller endast om

 • skriftligt hyres­- eller leasingavtal ingåtts,
 • bilen hyrts/leasats utan förare, och
 • hyres­- eller leasingtagaren styrkt sin identitet och det kan verifieras genom t.ex. kopia av kör­kort.

6.13.2 Ersättningsbestämmelser

Du är skyldig att

 • polisanmäla brottet
 • vidta alla åtgärder som är möjliga och skäligen kan krävas för att återfå bilen
 • kräva att åtal väcks mot den eller de som miss­tänks för brottet
 • yrka ersättning för skadan av den eller de som misstänks för brottet.

Ersättning betalas motsvarande bilens gängse värde vid tidpunkten för uthyrnings-­ eller leasing­avtalets ingående. Se punkt 9.4 nedan.

Observera även de övriga ersättningsbestämmel­serna i punkt 9.8 nedan.

6.13.3 Särskild självrisk

Från ersättningen avdras vid varje skadefall en självrisk om 10% av skadebeloppet, dock lägst den i försäkringsbrevet angivna självrisken.

7. Allmänna säkerhetsföreskrifter

7.1 Inledning

För att full ersättning ska betalas vid en skada är det en förutsättning att du följt säkerhetsföreskrifterna.
Er­sättningen kan annars nedsättas eller, i allvarliga fall, förvägras enligt vad som anges i de allmänna avtals­bestämmelserna.

Nedannämnda säkerhetsföreskrifter gäller utöver och i anslutning till vad som, i förekommande fall, anges i reglerna om olika skadehändelser i avsnitt 6 ovan.

7.2 Framförande, behörighet och laglighet

Bilen får inte framföras

 • av förare som saknar behörighet därtill, t.ex. för att denne saknar föreskrivet förarbevis eller körkort, eller inte innehar den ålder som krävs
 • då den är avställd, upplagd eller belagd med körförbud
 • med däck som ej motsvarar gällande regler om t.ex. däcktyp, mönsterdjup eller slityta
 • ovarsamt, vårdslöst eller på ett sätt där föraren inser eller borde inse att risken för skada ökar
 • av förare som är straffbart påverkad av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel
 • i strid med lagar, förordningar eller myndighets­bestämmelser.

7.3 Stöldskydd

Då bilen lämnas utan tillsyn måste

 • den låsas eller förvaras i låst utrymme som endast disponeras av dig
 • nycklar till tändningslås, dörrar/centrallås och larm eller annat stöldskydd förvaras omsorgsfullt, ej åtkomligt för obehöriga och aldrig i omedelbar anslutning till bilen.

Avmonterad fordonsdel måste förvaras i låst utrymme som endast disponeras av dig.

Nycklar får inte förses med uppgifter som möjliggör identifiering av bilen eller den försäkrade, såsom register­nummer, adress eller telefonnummer.

7.4 Service och underhåll m.m.

Bilen får inte köras så att motor, kraftöverföring eller annan del av fordonet utsätts för onormal påfrestning eller överhettning.

Tillverkarens anvisningar beträffande service, skötsel, underhåll och drift, samt driv-­ och smörjmedel måste följas.

7.5 Brandsäkerhet

Uppvärmning av bilen eller dess maskin får endast ske med för ändamålet avsedd och godkänd kupé-­ och motorvärmare.

Arbete på bilen eller i dess förvaringsutrymme som kan medföra uppvärmning, gnistbildning eller annars risk för brand, får endast ske i enlighet med vad som föreskrivs om heta arbeten och utföras av person som är behörig därtill.

Myndighetsföreskrifter gällande förvaring av brännbara vätskor måste följas.

8. Allmänna undantag

Nedannämnda undantag är gemensamma för samtliga de skadehändelser som nämns i avsnitt 6. De gäller utöver och i anslutning till vad som, i förekommande fall, anges för respektive skadehändelse.

Ersättning betalas inte för skada

 • som inträffar under tävling eller träning inför tävling, hastighetskörning eller körning på vägsträcka avstängd för allmän trafik
 • som den försäkrade eller annan som med dennes tillstånd framför bilen orsakar
  • genom ovarsam eller vårdslös körning eller genom medvetet risktagande
  • under påverkan av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel
 • till följd av vatten, t.ex. för att bilen sjunker genom isen eller körs på väg täckt av vatten
 • orsakad av konstruktions-­, tillverknings-­ eller material­fel
 • orsakad av att bilen används i strid med lagar, förord­ningar, myndighetsbestämmelser
 • orsakad av att bilen används i strid med typgodkännan­de/klassning, instruktioner, tillstånd eller begränsningar
 • som består i eller är en följd av förslitning, ålder, röta, väta, köld, sönderfrysning, korrosion, mögel, skadedjur eller ohyra
 • som består i eller är en följd av bristande underhåll, vanvård eller annan tidigare defekt
 • som leverantör eller annan är ansvarig för på grund av lag, garanti eller liknande åtagande
 • som enbart består i nedsmutsning, missfärgning eller repor i bilens ytskikt
 • vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av krig, krigsliknande händelse, upplopp, terrorhandling, arbetsmarknadskonflikt, atomkärn­process eller radioaktiv strålning.

9. Värderings- och ersättningsbestämmelser

9.1 Inledning

Försäkringen är inte avsedd att bereda den försäkrade någon vinst, utan endast betala ersättning för liden skada, värderad enligt nedanstående bestämmelser.

Vi fullgör vår ersättningsskyldighet på något av följande sätt genom att

 • ersätta skäliga reparationskostnader
 • istället för reparationskostnaderna ersätta ett kalkyle­rat penningbelopp motsvarande reparation på egen bekostnad
 • anskaffa likvärdig egendom
 • ersätta egendomens gängse värde om den med hänsyn till detta värde inte är lönsam att reparera eller inte kommit till rätta efter stöld
 • lösa in bilen till gängse värde enligt punkt 9.5.1, eller
 • lösa in bilen till nyvärde enligt punkt 9.5.2.

Vi avgör på vilket sätt skadan ersätts.

Ersättning betalas med tillägg för eventuella bärgnings­- och räddningskostnader enligt punkt 9.2–9.3, högst med det belopp som anges i punkt 9.4–9.5.

Från ersättningen för skadan, värderad enligt nedanståen­de bestämmelser, avdras först eventuellt restvärde och i förekommande fall görs nedsättning p.g.a. underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifterna. Därefter avdras i försäk­ringsbrevet angiven självrisk.

9.2 Bärgningskostnader

Vid ersättningsgill skada på bilen betalar vi också nöd­vändig bärgning till närmaste verkstad, om bilen inte kan köras dit för egen maskin.

9.3 Räddningskostnader

Ersättning betalas för skäliga kostnader för avvärjning och begränsning av skada (räddningskostnader).

Observera, beträffande skyldighet att avvärja och be­gränsa skada, vad som anges i de Allmänna avtals­bestämmelserna.

9.4 Gängse värde och försäkringsbelopp

Med gängse värde avses egendomens marknadsvärde omedelbart innan skadan. Med undantag för inlösen till nyvärde enligt punkt 9.5.2 utgör det gängse värdet alltid högsta gräns för vår ersättningsskyldighet.

Vid fastställande av det gängse värdet beaktas bl.a. bilmodell, årsmodell, ibruktagningsår, skick, körsträcka, utrustningsnivå, användningssätt och huruvida föreskrivna serviceintervall åtföljts.

För viss typ av utrustning gäller särskilda åldersavdrag enligt punkt 9.6.

Om försäkringsbelopp är angivet i försäkringsbrevet är detta inte ett bevis för det gängse värdet. Ersättningen begränsas i sådant fall till det lägsta av försäkringsbelop­pet och det gängse värdet.

9.5 Inlösen

9.5.1 Inlösen till gängse värde

Om skadekostnaderna beräknas uppgå till minst två tredjedelar av bilens gängse värde har vi rätt att lösa in bilen till det gängse värdet.

9.5.2 Inlösen till nyvärde

Om reparationskostnaderna beräknas överstiga 40% av anskaffningspriset för en ny likadan bil vid skadetillfället, och bilen

 • är mindre än 2 år gammal räknat från nyregistre­ringen, och
 • har körts högst 50 000 km

löser vi in bilen till ovannämnda anskaffningspris eller, om modellen inte längre säljs, det anskaff­ningspris som gällde då bilen senast fanns till salu.

Reglerna om nyvärdesinlösen tillämpas inte på begagnade bilar som privatimporterats till Åland eller Finland från ett annat land.

9.6 Åldersavdrag

Vid skada på nedannämnda egendom görs, från anskaf­fningspriset för motsvarande ny egendom, åldersavdrag enligt nedanstående tabell.

I den högra kolumnen anges först antalet år utan avdrag, sedan avdraget i procent per år därefter. Avdraget är högst 80%.

ljud­ och bildutrustning 1 år/10%
sufletter, förtält och markiser 1 år/10%
däck 1 år/20%
bilbarnstolar och annan säkerhetsutrustning 2 år/10%
batterier för bilar med förbränningsmotorer 1 år/20%
batterier för el­- och hybridbilar  5 år/10% 

 

9.7 Kostnader som inte ersätts

Ersättning betalas inte för

 • affektionsvärde eller annat värde av personlig natur
 • värdeminskning som kan kvarstå efter reparation, exempelvis p.g.a. avvikelse i struktur, mönster, färg eller efter annat skönhetsfel
 • värdeminskning som uppkommer till följd av ej fack­mannamässigt återställande
 • merkostnad för förbättring eller förändring som gjorts i samband med reparation
 • merkostnad som beror på att våra anvisningar om inköpsställe eller verkstad inte följts
 • special­- eller annan dekorationslackering, tejpning eller foliering som inte motsvarar sedvanligt seriemässigt utförande
 • reklamtext (kostnad för din egen varumärkes­- eller mönsterskyddade firmasymbol ersätts dock)
 • merkostnad som beror på forceringsåtgärder, t.ex. övertidsarbete, inköp till överpris eller transport med annat än sedvanligt transportmedel, annat än då detta särskilt överenskommits med oss
 • merkostnad som vid reparation uppstår till följd av konstruktions-­, tillverknings-­ eller materialfel, förslit­ning, ålder, korrosion, bristande underhåll, vanvård eller annan tidigare defekt
 • tidsförlust, utebliven vinst, inkomstförlust, skada eller olägenhet till följd av att egendomen inte kunnat användas, eller annan indirekt skada. Om avbrotts­försäkring enligt punkt 6.7 ingår kan dock ersättning för stillestånd betalas på däri angivna grunder
 • mervärdesskatt, om ersättningsmottagaren är redovis­ningsskyldig för mervärdesskatt
 • kostnader för framställande av krav, eget arbete eller andra kostnader orsakade av skadeutredningen.

9.8 Övriga ersättningsbestämmelser

Vid förlust av försäkrad egendom ska du kunna styrka både äganderätten till egendomen samt dess värde och ålder. Reparationskostnader måste du kunna verifiera med originalkvitto.

Vi har rätt att besikta skadad egendom. Du är skyldig att medverka vid skaderegleringen och tillhandahålla det material som efterfrågas av oss.

Vi har rätt att avgöra om egendomen ska repareras, er­sättas med likvärdig ny eller begagnad egendom eller om skadan ska ersättas kontant.

Vi har också rätt att anvisa verkstad respektive inköpsställe samt val av reparationsmetod. Vid reparation ska om möjligt skadade delar bytas ut mot likvärdiga begagnade delar, och skadade plastdelar repareras.

Vi har emellertid inget ansvar för åtagande av säljare eller reparatör. Även om anvisningar lämnats i denna del är du alltid beställare. Det ankommer därför på dig att t.ex. godkänna eller reklamera arbete.

Äganderätten till ersatt egendom tillfaller oss om inte annat överenskommes och vi har rätt, men inte skyldig­het, att överta sådan egendom.