Avbrott vid arbetsoförmåga

AXAV:2

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Denna försäkring gäller tillsammans med den version av Allmänna avtalsbestämmelser AXAA som framgår av försäkringsbrevet.

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen omfattar de i rörelsen verksamma personer som angivits i försäkringsbrevet. Sådan person omfattas längst t.o.m. det försäkringsår under vilket denne fyller 67 år.

2. Vad försäkringen gäller för

2.1 Avbrott

Försäkringen gäller vid avbrott orsakat av att försäkrad person under försäkringstiden

 • drabbas av arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfallsskada, eller
 • avlider till följd av sjukdom eller olycksfallsskada.

För avbrott till följd av arbetsoförmåga utbetalas ersättning i form av dagersättning till försäkringstagaren.

2.2 Upprepad arbetsoförmåga

Upprepad arbetsoförmåga på grund av samma sjukdom eller samma olycksfall, eller följdsjukdom till sådan sjukdom eller sådant olycksfall, räknas som ett skadefall med en och samma ansvarstid, om inte den arbetsoförmögne personen har varit symptom- och behandlingsfri under minst 6 månader.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller inom Norden, om inte annat anges i försäkringsbrevet.

4. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller dygnet runt.

5. Undantag

Ersättning lämnas inte för

 • arbetsoförmåga till följd av skada som den försäkrade själv ådragit sig uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.
 • arbetsoförmåga till följd av skada eller dödsfall som beror på utförande eller medverkan till uppsåtlig brottslig handling som enligt finsk lag kan leda till fängelse.
 • arbetsoförmåga till följd av skada eller sjukdom som journalförts, behandlats eller dokumenterats på annat sätt, under de 24 senaste månaderna innan försäkringen trädde i kraft.
 • arbetsoförmåga som uppstår inom 1 år från det att den försäkrade personen som blivit arbetsoförmögen inkluderats i försäkringen då arbetsoförmågan har samband med graviditet. Försäkringen gäller inte heller för arbetsoförmåga, oavsett orsak, under de sista 30 dagarna före beräknad nedkomst.
 • HIV, AIDS eller följdsjukdomar till dessa.
 • arbetsoförmåga som beror på missbruk av alkohol, läkemedel eller narkotiska preparat.
 • arbetsoförmåga som uppstår inom 2 år från det att den försäkrade personen som blivit arbetsoförmögen inkluderats i försäkringen och som beror på psykiska sjukdomar eller besvär, trötthetssyndrom, utbrändhet eller stressreaktion, elöverkänslighet, kroniska smärttillstånd, fibromyalgi eller andra myalgier, eller tinnitus.
 • arbetsoförmåga till följd av könsbyte.
 • avbrott till följd av att i försäkringsbrevet angiven person begår självmord inom 2 år från det att denne inkluderats i försäkringen.
 • arbetsoförmåga då oriktiga uppgifter lämnats i samband med tecknandet av försäkringen.

6. Ansvarstid

Ansvarstiden är 12 månader om inte annat anges i försäkringsbrevet. Ansvarstiden börjar vid karenstidens utgång.

Karenstiden är 30 dygn från dagen då arbetsoförmågan uppstod. Vid återkommande arbetsoförmåga enligt 2.2 tillämpas en karens.

Vid dödsfall är ansvarstiden 6 månader om inte annat anges i försäkringsbrevet. Inträffar dödsfall under pågående ansvarstid på grund av arbetsoförmåga är ansvarstiden 6 månader räknat från den dag dödsfallet inträffar. Den totala ansvarstiden är dock längst 12 månader från dagen för karenstidens utgång.

7. Ersättningsregler

7.1 Förfarande och upplysning

Ersättningsanspråk skall framställas snarast efter det att skadan uppkommit och senast inom 1 år från det att försäkringstagaren framställt ett skadeståndskrav för vilket denne är berättigad till skydd enligt försäkringsavtalet.

Försäkringstagaren skall förse försäkringsgivaren med uppgifter som behövs för skadeutredningen.

Arbetsoförmåga vid sjuk- eller olycksfall skall styrkas med läkarintyg för karenstiden och den tidsperiod som ersättning begärs.

För att kunna fastställa insjuknandedag skall läkarintyg föreligga från och med den sjunde dagen.

7.2 Rätten till ersättning

Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet.

Rätten till ersättning inträder efter karenstidens utgång och gäller under ansvarstiden, dock längst till dess

 • arbetsoförmågan upphört, eller
 • den försäkrades rörelse avyttrats eller avvecklats, eller
 • den namngivne personens anställning har upphört.

Ersättning lämnas endast för sådan tid under vilken rörelsen skulle ha bedrivits om skadan inte inträffat och således inte för t.ex. semesteruppehåll som planerats innan skadan inträffade.

Rätten till eventuell senare tillkommen höjning av ersättningsbelopp inträder efter karenstidens utgång, i övrigt på villkor som tillämpas på ersättning.

7.3 Utbetalning av ersättning

Ersättning skall betalas senast 30 dygn efter det att försäkringstagaren fullgjort vad som åligger honom enligt 7.1 ovan. Dagersättning för tiden för arbetsoförmågan betalas månatligen i efterskott. Betalas ersättning senare än vad som sagts ovan betalas dröjsmålsränta enligt Räntelag (1982:633).

Ersättning lämnas för varje dag som avbrottet varar efter karenstidens slut. Ersättningen uppgår till det försäkringsbelopp som framgår av försäkringsbrevet.

8. Definitioner

Ansvarstid

Med ansvarstid avses den längsta sammanhängande tidsperiod för vilken försäkringsgivaren ansvarar vid avbrottsskada.

Arbetsoförmåga

Med arbetsoförmåga avses förlust eller nedsättning av arbetsförmåga föranledd av dokumenterat och med läkarintyg styrkt sjukdom eller olycksfall.