Ansvarsförsäkring för omhändertagen egendom och nyckelförlust

AXAO:1

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Detta särskilda villkor gäller i anslutning till den Kombinerade försäkringen respektive Fastighetsförsäkringen, samt de Allmänna avtalsbestämmelserna AXAA.

1. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för

  • skada på egendom som den försäkrade eller annan person för hans räkning omhändertagit
  • låsbyte i samband med förlust av nyckel.

Vid förlust av nyckel ersätts skälig kostnad för ändring eller – om så erfordras – byte av lås i fastigheter inom Europa i samband med att omhändertagen nyckel förkommit, under förutsättning att försäkringstagaren enligt lag eller avtal är skyldig att svara för sådan kostnad.

Förlust av nyckel ska polisanmälas och kopia av polisanmälan ska inlämnas till försäkringsgivaren.

2. Vad försäkringen inte gäller för

Ansvarsförsäkringen gäller inte för skada på egendom som den försäkrade eller annan för den försäkrades räkning hyr, leasar, lånar eller nyttjar.

Vid förlust av nyckel gäller ansvarsförsäkringen inte heller:

  • om nycklarna varit märkta med namn eller adress
  • om nycklarna lämnats kvar i låset
  • vid stöld ur olåst bil.

3. Försäkringsbelopp

Försäkringsgivarens ersättningsskyldighet är begränsad till 200 000 euro vid varje skada och till 400 000 euro per försäkringsår, om inte annat anges i försäkringsbrevet.

4. Självrisk

Vid varje skada avgår den självrisk som anges i försäkringsbrevet.