Allmänna villkor för apparatförsäkring

Ö 05

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

1. Försäkringens ändamål

Försäkringens ändamål är att enligt dessa villkor ersätta direkt sakskada på den försäkrade egendomen.

2. Föremål för försäkringen

Försäkringen omfattar i försäkringsbrevet angiven egendom.

3. Giltighetsområde

Försäkringen gäller i hela världen.

4. Skador som försäkringen ersätter

Försäkringen ersätter direkt sakskada som förorsakats den försäkrade egendomen av en plötslig och oförutsedd händelse.

5. Skador som inte ersätts

Försäkringen ersätter inte

5.1 skada som tillverkaren eller försäljaren på basen av garanti eller annan förbindelse är skyldig att ersätta.

5.2 skada som orsakats av slitage, repning, skavning, frätning, korrosion (oxidering), luftfuktighet eller annan motsvarande förstörelse.

5.3 skada som uppkommit genom att det försäkrade föremålet transporterats eller sänts som separat försändelse i bristfällig eller olämplig förpackning.

5.4 skada som förorsakats genom oskicklig eller felaktig behandling av föremålet eller av bristfällig uppbevaring.

5.5 skada som beror på att egendomen kvarglömts, förkommit eller försvunnit; egendomen ersätts dock om försäkringstagaren inte gjort sig skyldig till försumlighet eller bristande omsorg om den försäkrade egendomen. Beroende på graden av vållande, kan ersättningen antingen helt vägras eller endast delvis erläggas.

5.6 stöld från tält eller från olåst motorfordon, husvagn eller båt.

5.7 kostnader till följd av installering, underhåll eller service av den försäkrade egendomen.

5.8 förlorad arbetsförtjänst eller annan indirekt skada som uppkommit genom försäkringsfallet.

5.9 skada som orsakats av krig eller händelse av krigsliknande natur som har politiska orsaker, upplopp, strejk eller arbetsintsällelse.

5.10 i atomansvarighetslagen avsedd atomskada eller inverkan av atomvapen.

6. Försäkringsvärde och försäkringsbelopp

6.1 med försäkringsbelopp avses det penningbelopp som i försäkringsbrevet antecknats för varje föremål. Försäkringsbeloppet bör överensstämma med försäkringsvärdet.

6.2 egendomens försäkringsvärde är dess dagsvärde.

6.3 med egendomens återanskaffningsvärde vid varje tidpunkt avses det pris som bör betalas vid köp av egendom av samma slag.

6.4 med egendomens dagsvärde avses det värde som fås då man från återanskaffningsvärdet avdrar vad egendomen till följd av ålder och bruk, nedsatt användbarhet eller annan liknande orsak förlorat i värde.

7. Självrisk

Försäkringstagaren har vid varje skadefall en i försäkringsbrevet antecknad självrisk.

8. Ersättning vid skada

Om den skadade egendomen kan repareras och det är ändamålsenligt utgör reparationskostnaderna skadebeloppet. Som reparationskostnader ersätts de kostnader som uppkommit för att återställa egendomen i det skick den hade före skadan. Om reparationskostnaderna överstiger egendomens värde enligt dessa ersättningsbestämmelser är ersättningen dock högst av samma storlek som egendomens värde.

9. Övriga ersättningsregler

9.1 försäkringsbolaget har rätt att i stället för att betala ut pengar i ersättning anskaffa motsvarande föremål eller låta reparera det skadade.

9.2 när totalersättning utbetalats tillfaller det skadade föremålet försäkringsbolaget.

9.3 kommer försvunnen egendom tillrätta sedan ersättning utbetalats, är försäkringstagaren skyldig att omedelbart överlåta den till försäkringsbolaget eller återbetala ersättningen.

9.4 vid beräkning och utbetalning av ersättningsbeloppet beaktas bestämmelserna om mervärdesskatt, samt andra av skatte- eller andra myndigheter givna anvisningar och bestämmelser. Till den del ersättningstagaren har rätt att göra mervärdesskatteavdrag avdras mervärdesskatten från ersättningsbeloppet.

10. Säkerhetsföreskrifter

10.1 försäkringstagaren bör sköta den försäkrade egendomen med normal omsorg och följa de bruksanvisningar som utgivits av tillverkaren eller importören av den egendom som är föremål för försäkring.

10.2 med tanke på inbrottsrisken bör egendomens förvaringsplats vara låst eller stängd på betryggande sätt. Vid förvaring i motorfordon eller båt bör egendomen dessutom vara placerad eller täckt så att den inte kan ses utifrån. På hotellrum bör det försäkrade föremålet förvaras i låst utrymme.

Den försäkrade bör även i övrigt vidta skäliga skyddsåtgärder med beaktande av värdet på den försäkrade egendomen. För undvikande av stöld bör medhavd egendom övervakas.

10.3 om underlåtelse att följa säkerhetsföreskrifter företer orsakssamband med skadans uppkomst kan ersättningen nedsättas eller avböjas.

I övrigt tillämpas de Allmänna avtalsvillkoren.