El sparkcykel

Trafikförsäkringslagen och trafikförsäkringsvillkoren uppdateras 1.6.2024

I och med ändringar i trafikförsäkringslagen i Finland (460/2016) har vi gjort en allmän översyn och uppdatering av våra trafikförsäkringsvillkor. Lagändringarna träder i kraft 01.06.2024 och grundar sig på trafikförsäkringsdirektivet (EU 2021/2118). Vi har här sammanfattat de lagändringar som främst kommer att påverka dig som försäkringstagare. Lagändringarna gäller främst trafikförsäkringens omfattning vid vissa skadefall samt vilka fordon som omfattas av trafikförsäkringsplikten.

Fordon som omfattas av trafikförsäkringsplikten

Definitionen av fordon har genom ändringarna i trafikförsäkringslagen blivit tydligare och lagen fastställer uttryckliga hastighets- och viktgränser. Trafikförsäkringsplikten gäller efter lagändringen alla motorfordon som används i trafik och som går snabbare än 25 km/h eller väger mer än 25 kg. Även kopplade och fristående släpvagnar är försäkringspliktiga om de används i trafik, undantaget släpvagnar som inte behöver registreras. Samtliga fordon som, oberoende drivkälla eller användningsområde, överskrider vikt- och/eller hastighetsgränserna är därmed försäkringspliktiga.

Det här innebär att fordon som tidigare, på grund av sin vikt eller hastighet, inte omfattats av trafikförsäkringsplikten nu ska ha en giltig trafikförsäkring. Exempel på sådana fordon är el-skotrar och mopeler, vilkas vikt och/eller konstruktionshastighet överstiger vikt- och/eller hastighetsbegränsningarna.

Skador som orsakats under träning och tävling

De nya lagändringarna kommer föra med sig vissa begräsningar av vilka typer av skador som kan ersättas från en trafikförsäkring. Jämfört med tidigare ersätter trafikförsäkringen inte en skada som drabbar fordonets förare i en tävling eller grenspecifik träning. En förutsättning för att skadorna inte ersätts från en trafikförsäkring är att trafikreglerna inte iakttas i verksamheten i fråga. Försäkringen ersätter däremot, enligt tidigare, skador som drabbar utomstående personer vid träningen eller tävlingen, så som till exempel åskådare och funktionärer. Att teckna en trafikförsäkring på fordon avsedda för tävling eller grenspecifik träning är fortsättningsvis obligatoriskt. Skador på fordonets förare kan istället ersättas från frivilliga försäkringar, till exempel olycksfallsförsäkring, fritidsolycksfallsförsäkring eller personförsäkringar som ingår i tävlingslicenser.

Skador som orsakats vid grävning

Enligt lagändringarna ersätts inte längre från trafikförsäkringen egendomsskador som orsakats av grävning som utförts av ett motorfordon. Det här innebär att skadad egendom eller dess följdskador inte ersätts från trafikförsäkringen även då den skadade egendomen inte varit föremål för själva grävningen. Från trafikförsäkringen ersätts däremot fortsättningsvis egendom som tillhör utomstående och vilken inte skadats genom grävningsarbete.

Vad behöver du göra?

Ändringarna i trafikförsäkringsvillkoren börjar gälla från och med ingången av den nya försäkringsperioden som framgår av ditt försäkringsbrev. Det här kräver inga åtgärder från din sida.
De nya trafikförsäkringsvillkoren AXTV:1 publiceras här på vår webbsida 01.06.2024, under rubriken villkor. Du kan även hämta en kopia av villkoren från vårt kontor eller få dem hemskickade till dig per post, eller via Mina sidor.