Centrumprojektet

Ömsen söker bygglov för nytt centrum

Pressmeddelande 17.10.2022

Nu har Ömsen sökt bygglov för första etappen av ett nytt levande centrum för både handel och bostäder. Etappen gäller nybyggnation och tillbyggnad av fastigheterna Torggatan 9, Boreniuska huset, och fastigheterna Strandgatan 14.

För några år sedan presenterade Ömsen planerna för ett nytt och mer levande centrum med både utökade handelsytor och fler bostäder. Samt ett nytt parkeringsgarage som kopplas samman med det existerande p-garaget under Sittkoffsgallerian. Det innebär färre bilar och fler människor i centrum.

Sedan dess har en pandemi härjat i samhället och Ömsen har fört en dialog om de kommande planerna för Mariehamns centrum med inblandade parter.

-Vi har haft dialog med invånarna, med grannar nära projektet och med stadsarkitekten. Flera samrådsmöten har hållits och nu har vi sökt bygglov för ett delvis förändrat byggprojekt, säger Ralf Knahpe, fastighetsutvecklare på Ömsen.

Under 2021 genomfördes en stadsplaneändring för området. Den innebär bland annat att det Boreniuska husets fasad bibehålls, efter en partiell k-märkning, och fastigheten byggs istället om och till invändigt. När bygglovet är beviljat går projektet vidare till projektering och offertförfarande. Där efter fattas beslut av Ömsen om projektet går vidare och förverkligas.

-Efter att vi fått bygglov börjar arbetet med projektering och anbudsförfarande. Projekteringen kommer att fortgå under hela 2023. Om de slutliga besluten blir att projektet skall förverkligas räknar vi med byggstart för etapp ett 2024 och att den ska vara klar 2026. Planen är att hela centrumprojektet ska vara genomfört 2028, säger Ralf Knahpe.

Ömsens centrumprojekt innebär en ökning av både antalet bostäder och ytor för affärsverksamhet och kontor. Första etappen omfattar cirka 6800 kvadratmeter yta som fördelar sig på 3300 kvadratmeter handel och 3500 kvadratmeter till boenden i centrum.

Läs mer om centrumprojektet här.

 

För ytterligare information:

Ralf Knahpe
Fastighetsutvecklare
018 27627
ralf.knahpe@omsen.ax