Ömsen 2019 -Händelserikt år och fortsatt utdelning till Ömsenkontot

Pressmeddelande 20.4.2020

För Ömsen och dess 20 000 ägare och kunder var 2019 ett händelserikt år.

Stort fokus under året var på fortsatt trygghet för försäkringstagarna och på framåtblickande produktutveckling i och med lanseringen av 6 nya produkter. Av dessa var personförsäkringen Ömsen Hälsa, med unika skadeförebyggande element, den mest profilbärande nya produkten på den åländska marknaden.

- Produktutvecklingen och större skador, däribland Alfrida-stormen, satte sin prägel på verksamheten. Skadorna kan dock inte hänföras till överdrivet risktagande utan våra försäkringstagare har helt enkelt varit särskilt otursdrabbade under året, säger Dan-Erik Woivalin, VD för Ömsen.

Försäkringsresultatet, som påverkades särskilt av kostnaderna för produktutvecklingen och skadeersättningarna, uppgår till -4,50 Meuro (0,46 Meuro) för 2019. Försäkringsrörelsen hade under året stor hjälp av Ömsens långvariga och stabila återförsäkringsrelationer.

Sammantaget redovisar Ömsen ändå ett stabilt rörelseresultat om 1,53 Meuro (- 0,85 Meuro). Särskilt glädjande var att intäkterna från placeringsverksamheten ökade med 33 procent till 15,98 Meuro (12,06 Meuro).

Ömsen har sedan 2014 avsatt 21,0 Meuro till Ömsenkontot och för 2019 var utdelningen 2,5 Meuro. Detta i kombination med en utdelning av det skadeförebyggande Trygghetspaketet (spisvakt och vattenfelbrytare) om 5,1 Meuro innebär att Ömsen under perioden sammantaget avsatt hela 26,1 Meuro för sina kunder.

- Det är särskilt uppmuntrande att ålänningarna har ett fortsatt stort förtroende för Ömsen. Vi befäster vår marknadsledande ställning på Åland trots en allt hårdnande konkurrens och t.o.m. ökar våra premieintäkter inom flera affärsområden, säger Dan-Erik Woivalin och fortsätter;

- Glädjande är också att vi flyttar fram positionen på den svenska marknaden. Den svenska affären står nu för 23,0 procent av de totala premieinkomsterna. En ökning med 6 procent.

Ömsen har sedan 2017 attraherat 30 nya medarbetare och har totalt 71 medarbetare. Elva nya tjänster har tillkommit, främst till följd av  affärs- och IT-utvecklingen. Det senaste året har personalstyrkan ökat med 10 procent.

Ömsen är ett stabilt, tryggt och framåtblickande bolag. Det egna kapitalet har sedan 2014 ökat med nära 30 procent till 68,90 Meuro och balansomslutningen till verkligt värde med nära 20 procent till 215,84 Meuro. Försäkringstagarnas intressen sätts alltid i första hand.

Efter räkenskapsperiodens utgång har Corona-viruset slagit till med full kraft. Konsekvenserna för hälsa och ekonomi ur ett lokalt och globalt perspektiv är mycket svåra att överblicka. Hos Ömsen, som har ett stabilt utgångsläge med god likviditet och betryggande kapital, är beredskapen stor att i samverkan med kunder och övriga samarbetspartners åstadkomma gemensamma lösningar på utmaningar som drabbar oss i virusets kölvatten.

Ömsen hade för avsikt att hålla bolagsstämma 23 april 2020 men planerar att flytta fram tidpunkten för stämman pga. rådande rekommendationer kring social distansering.

För ytterligare information;

Dan-Erik Woivalin
VD, Ömsen
018 27600
dan-erik.woivalin@omsen.ax

Årsberättelser

Verskamheten i siffror

 

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.