Ömsens kontor

Delårsöversikt januari-juni 2023

Pressmeddelande 29.8.2023

Ömsenkoncernens resultat förbättrades under första halvåret 2023 jämfört med motsvarande period under 2022. Såväl resultatet (före utjämningsbeloppet) inom försäkringsverksamheten som resultatet inom placeringsverksamheten visar förbättring. Målbilden och prognosen för helåret är att fortsätta förbättra koncernens resultat väsentligt.

Perioden i korthet (uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2022)

Nyckeltal

 • Premieintäkten uppgick till drygt 11,3 (11,2) meuro
 • Skadekvoten på totalnivån sjunker till 71,4 % (80,3 %)
 • Driftskostnadsprocenten uppgick till 34,6% (33,6 %)
 • Totalkostnadskvoten på totalnivån (inkl. mottagen återförsäkring) uppgick till 106,0 % (113,9 %)
 • Det försäkringstekniska resultatet före utjämningsbeloppet uppgick till -0,7 (-1,6) meuro
 • Placeringsverksamhetens resultat till bokföringsvärde uppgick till 1,6 (-2,7) meuro
 • Resultatet före avsättning till Ömsenkontot, bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -1,1 (-4,9) meuro

Väsentliga händelser

 • Under första halvåret 2023 har Ömsen erbjudit en ersättande sjukkostnadsförsäkring till svenskspråkiga kunder hos Aktia Livförsäkring som meddelats om upphörande av sin sjukkostnadsförsäkring. Fram till den sista juni 2023 har drygt 500 kunder tecknat den ersättande sjukkostnadsförsäkringen hos Ömsen. Erbjudandet kommer att fortsätta under hela 2023 och ytterligare nya kunder förväntas till Ömsen.
 • Ömsenkoncernen, genom det helägda dotterbolaget Ålands Försäkringar Ab[1], har ingått ett samarbetsavtal med det av Aktia Livförsäkring och Veritas Pensionsförsäkring delägda bolaget Finlands Företagarskydd Ab. Genom samarbetet är avsikten att Ömsenkoncernen skall erbjuda lagstadgad olycksfallsförsäkring och sjukkostnadsförsäkring till företagare på finska fastlandet. Införsäkringen är planerad att inledas under första halvåret 2024.
 • En uppdaterad styrelse tillträdde i juni 2023 i dotterbolaget Ålands Försäkringar Ab. Styrelsen i dotterbolaget består av Andreas Remmer (ordförande), Niclas Grunér (vice ordförande), Anna-Karin Toresson Weigel, Joakim Lindborg och Thomas Lundberg.
 • Ömsen har under första halvåret 2023 fortsatt att ta i bruk ytterligare tekniska hjälpmedel för sina kunder och medarbetare i syfte att effektivisera verksamheten. Sådana tekniska hjälpmedel utgörs t.ex. av chatrobot för bolagets kunder och s.k. robotic process automation (RPA) som ersätter visst manuellt arbete för Ömsenanställda.

Kommentar av Ömsens vd och koncernchef Thomas Lundberg:

”Tillsammans med medarbetarna inom Ömsenkoncernen började vi under andra halvåret 2022 att jobba efter en uppdaterad och förnyad strategi. Det arbetet har fortsatt och intensifierats under första halvåret 2023 och vi kan se de första effekterna av det arbetet genom att framför allt resultatet i försäkringsverksamheten förbättrats och vissa ytterligare tekniska hjälpmedel tagits i bruk för våra medarbetare vilket skall effektivisera vårt arbete och förbättra för kunderna. Huvudpunkterna i strategiförverkligandet är att utveckla och växa på och utanför Åland med förbättrad lönsamhet, digitalisering och utökat hållbarhetsarbete. Vi fortsätter med arbetet inom alla dessa områden under 2023 och prognosen för året indikerar ett väsentligt bättre resultat jämfört med fjolåret”.

[1] Ålands Försäkringar Ab är ett av Ömsen helägt dotterbolag (aktiebolag) som bedriver icke-ömsesidig försäkringsverksamhet utanför Åland.  

Nyckeltal 1.1-30.6.2023 - Ömsenkoncernen - Halvårssiffrorna är oreviderade

 Premieintäkter, Tusen Euro 1-6/2023 1-6/2022 1-12/2022
       
Premieinkomst 19 354 20 071 29 721
Återförsäkrares andel -4 379 -5 988 -10 099
Förändring av premieansvar -3 708 -2 876 666
Premieintäkter för egen räkning 11 267 11 207 20 288
       
Ersättningskostnader      
Utbetalda ersättningar -10 459 -11 035 -22 741
Återförsäkrares andel 1 692 2 258 6 777
Förändring av ersättningsansvar 722 -223 -2 168
       
Ersättningskostnader på eget ansvar -8 045 -8 999 -18 132
Driftskostnader -3 898 -3 764 -9 541
       
Försäkringstekniskt bidrag innan utjämningsbelopp -676 -1 556 -7 385
Förändring av utjämningsbelopp -2 071 -681 -665
Försäkringstekniskt bidrag -2 747 -2 237 -8 050
       
Placeringsverksamheten      
Intäkter 6 746 7 118 12 062
Kostnader -5 109 -9 817 -19 174
  1 637 -2 699 -7 112
       
Resultat före avsättning till Ömsenkonto, bokslutsdispositioner och skatt -1 110 -4 937 -15 163

 

För ytterligare information:

Thomas Lundberg, verkställande direktör, 018 27 665
Malin Skogberg, ekonomidirektör, 018 27 684